| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE ETTER 1814


 

Grorud – Gnr. 5

Grorud er et gårdsbruk nord i Siljan. Gården grenser mot Gåserud i nord, Vanebu i syd og mot Island i vest

Grorud var eid av Kongen i 1814.

 

Se Grorud før 1814

 

Litt mer om eierskapet:

Den dansk-norske kongen, Christian den 6’te, hadde i 1805 overtatt grevskapets gods. Han ble således også eier av Grorud.

Kjøpmann Mathias Sartz, hans bror prosten Johan Fredrik Sartz, amtsforvalter Michael Falch og jernverkets kasserer Børre Gether , kalt ”Grevlingene”, overtok det gamle godset etter grevskapet fra kongen i 1817.

De greide derimot ikke sine forpliktelser så Wilhelm Treschow kjøpte dette godset av ”Grevlingene” i 1835 og ble da også eier av Grorud. (datert 18.11.1835, thingl. 19.01 og 03.02.1836)

 

 

Grorud matrikkelnummer 159, løpenummer 492 (Skyld 1 hud):

 

I 1838 nevnes bare løpenummer 492 på Grorud. Det var derimot to oppsittere.

 

 

Matrikkelen 1838
Grorud matrikkelnr. 159 (gammelt matrikkelnummer 166)
Løpenummer 492 - Grorud - skyld 1 hud - oppsittere Peder Hansen og Nils Knudsen 

 

 

Forpaktningscontrakt fra eierne av Larvik grevskap på Grorud løpenummer 492 til Reier Olsen Bøe i Sandsvær og hans hustru for deres livstid. Tingl. 25.08.1824

Bygselseddel til Peder Pedersen og hustru for deres livstid på 6 skinn av Grorud løpenummer 492. Tingl. 05.03.1834 (Ps. Han het Peder Hansen ikke Peder Pedersen. JO)

Festeseddel til Lars Abrahamsen på pladsen Hakkhaug u/Grorud. Tingl. 12.01.1842

Festeseddel til Nils Jensen paa pladsen Kollen u/Grorud. Tingl. 12.01.1842

Festeseddel til Thorsten Larsen paa pladsen Aarum u/Grorud. Tingl. 04.10.1843

Festeseddel til Andreas Hansen paa pladsen Larønningen u/Grorud. Tingl. 26.08.1844

Føderaadscontract fra Nils Jensen til Barbro Paulsdatter på pladsen Kollen. Tingl.30.08.1845

Treschow avholdt skyldsetningsforretning på Grorud løpenummer 492 den 20. og 21. juli og tinglyst 03.08.1869, hvorved følgende pladsen ble utskilt: Larønningen eller Grorudpladsen løpenummer 492b, Steendalen løpenummer 492c – bruges av Ole Pedersen, Steendalen løpenummer 492d – bruges av Torsten Torstensen, Hakkhaug løpenummer 492e, Aarum løpenummer 492f, Kollen løpenummer 492g.

Den resterende delen ble da skogseiendommen løpenummer 492a - senere Bnr.1.

Treschow av holdt skyldsetningsforretning på Grorud løpenummer 492a den 16.09.1873 og utskilte Grorud løpenummer 492h – senere Bnr.8 og Grorud løpenummer 492i – senere Bnr.9. Begge de utskilte plassene ble leid av Peder Nilsen. Tingl. 01.11.1873

 

Grorud (skog) Bnr.1 – løpenummer 492a

Treschow avholdt skyldsetningsforretning på Grorud Bnr.1 den 08.09.1920, hvorved til Vestfold Kraftselskap er utskilt Grorud/Koldsvand Bnr.10. Tingl. 25.09.1920

Treschow avholdt skyldsetningsforretning på Grorud Bnr.1 den 08.09.1920, hvorved til Vestfold Kraftselskap er utskilt Grorud/Mykle-vannfald og Sporvandsdam Bnr.11. Tingl. 25.09.1920

 

Grorud Bnr.8 – løpenummer 492h

Treschow avholdt skyldsetningsforretning på Grorud Bnr.8 den 01.09.1920, hvorved til Vestfold Kraftselskap er utskilt Grorud/Mykle-vannfald og Sporvandsdam Bnr.11. Tingl. 25.09.1920

 

Grorud Bnr.9 – løpenummer 492i

Treschow avholdt skyldsetningsforretning på Grorud Bnr.9 den 01.09.1920, hvorved til Vestfold Kraftselskap er utskilt Grorud/Mykle-vannfald og Sporvandsdam Bnr.11. Tingl. 25.09.1920

Treschow avholdt skyldsetningsforretning på Grorud Bnr.9 den 09.10.1929, hvorved til Siljan kommune ble utskilt Grorud/Grorud skole Bnr.12.

 

 

Manntall for Grorud

 

 

(Med plassene Grorudplassen/Larønningen Bnr.2 Steindalen Bnr.3 og 4, Hakkhaug Bnr.5 Årum Bnr.6 Kollen Bnr.7Koldsvann Bnr.10Mykle-vannfald og Sporvandsdam Bnr.11Grorud skole Bnr.12 og Nordre Grorud)

 

Ps. De bruksnummerne som er skrevet i kursiv inneholder ingen familier, bare informasjon og gården og ev. eiere.

 

 

Her følger Grorud Bnr.1, Grorud Bnr.8 (Senere adresse: Grorudveien 1151) og Grorud Bnr.9 (Senere adresse: Grorudveien 1201)

 

På Grorud løpenummer 492 var det to oppsittere i 1814. (Nedre og Øvre Grorud) I 1869 ble det skilt ut 6 plasser fra løpenummer 492. Løpenummer 492 ble da til løpenummer 492a. I 1873 ble to nye plasser fraskilt løpenummer 492a. Det var da skogen som ble skilt ut og løpenummer 492a - senere Grorud Bnr.1 ble så en ren skogseiendom.

 

Del 1 - Nedre Grorud

(Denne delen ble skilt ut fra løpenummer 492a i 1873 som Grorud løpenummer 492h – senere Grorud Bnr.8.)

 

Bosatt her fra ca 1805 til 1824

 

Even Larsen f. 1770 fra Askjem i Lardal giftet seg i Lardal i 1790 med Ingebor Jensdatter f. 1777. Hun var datter av Jens Johannesen Grorud. De døpte en sønn i 1799 bosatt på Gjetrang i Lardal. De nevnes der med denne sønnen som husmenn i 1801. De har så kommer til Siljan og døpte barn der bosatt på Grorud fra 1805 til 1820. De kom siden til Haagenplassen u/Asmyr i Lardal. Ifølge bygdeboken i Lardal kjøpte de denne plassen i 1843. Even døde der i 1851. Det er således noe usikkert hvor lenge de bodde i Siljan. Det kan ha vært der til de kjøpte Haagenplassen.

 

Se Grorud før 1814

 

 

 

Bosatt her fra 1824 til 1831 (Gjertrud og hennes 2. mann til ca 1840)

 

Reier Olsen f. ca 1769 giftet seg i Rollag i 1813 med Gjertrud Kittelsdatter f. ca 1786. Hans kone kom fra Bekkeset i Rollag og de døpte et barn der i 1814. De flyttet så litt rundt. I 1818 døpte de et barn på Konsgberg og i 1821 døpte de et barn bosatt på Hof i Vestfold. De kom så til Bøe i Sandsvær og døpte et barn der i 1823. De overtok på Grorud nedre i Siljan i 1824. Reier døde på Grorud i 1831. Gjertrud giftet seg på nytt i Siljan i 1832 med Anders Olsen f. 1800 fra Lardal. De døpte et barn bosatt på Grorud i 1835, men kom så til Toklev u/Island. Det er usikkert når de flyttet dit. Trolig ca 1840. (Nils Knutsen brukte Toklev til ca 1840 og kom så til Nedre Grorud, så de byttet trolig plass.)

 

Reier Olsen og Gjertrud Kittilsdatter sine barn:

Anne Reiersdatter f. 1814

Ole Reiersen f. 1818

Casper Reiersen f. 1821

Halvor Reiersen f. 1823

Reier Reiersen f. 1826

NN Reiersen f. 1831

 

Anders Olsen og Gjertrud Kittilsdatter sine barn:

Se Toklev u/Island

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1832 til 1833

 

Torkild Vebjørnsen f. ca 1793 giftet seg i Rollag i Barbra Larsdatter f. ca 1801. De døpte barn i Rollag til 1826. De kom til Lie i Lardal og nevnes der fra 1827 til 1831 ifølge Lardal bygdebok. De kom så til Grorud nedre i Siljan og familien kom dit i 1832 fra Lardal. De var nok bekjente/familie av Reier Olsen og Gjertrud Kittilsdatter fra Rollag som bodde der. Reier døde på Grorud i 1831, så Gjertrud var enke da Torkild og Barbra flyttet dit. Torkild og Barbara døde begge på Grorud i 1833.

 

Barn:

Lars Torkildsen f. 1821

Ambjør Torkildsdatter f. 1824

Vebjørn Torkildsen f. 1826

Torsten Torkildsen f. 1829 d. 1829

Torsten Torkildsen f. 1831

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1840 til 1871

 

Nils Knutsen f. 1797 var sønn av Knud Siulsen Toklev. Nils giftet seg i 1821 med Berte Jonsdatter f. 1792 fra Austad. De ble bosatt på Toklev u/Island. Nils overtok der som husmann etter sin far. Det er noe usikkert hvor lenge de var på plassen. De kom siden til Nedre Grorud. (Anders Olsen brukte Nedre Grorud frem til ca 1840, så de byttet trolig plass.) Berte døde der i 1862. I 1865 bodde Nils på Grorud hos sønnen Peder som enkemann med føderåd. Nils døde på Grorud i 1871.

 

Se Toklev u/Island

 

 

 

Bosatt her fra rundt 1860 til 1884

 

Peder Nilsen f. 1829 var sønn av overnevnte Nils Knutsen. Peder giftet seg i Sandsvær i 1856 med Anne Kristine Larsdatter f. 1828. Hun kom fra Sandsvær, men hennes mor var fra Romsdalen u/Island i Siljan. Peder overtok plassen Nedre Grorud etter sin far. Det er usikkert om de bodde i Sandsvær en tid før de kom til Nedre Grorud. I 1865 bodde familien på Grorud. Hans far var da bosatt der som enkemann på føderåd. I 1884 flyttet familien til plassen Nordseter i Surlikroken og flyttet til Solberg under Ånnestad i Sandsvær i 1888.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1883 til 1897

 

Edvard Ellefsen f. 1850 fra Sandsvær giftet seg i Sandsvær i 1872 med Lina Marie Olsdatter f. 1850 fra Sandsvær. De døpte barn i 1872 bosatt på Ånnerstad i Sandsvær og etter dette på Brekke. De døpte sitt siste barn bosatt der i 1882. Familien flyttet så til Siljan og kom til Grorud. De bodde der fra 1883 og til 1897. Familien flyttet til Kløverød Søndre som Edvard kjøpte i 1897. Han døde der i 1901. Lina Marie døde i 1940.

 

Barn:

Ellef Edvardsen f. 1872 d. 1966

Berte Marie Edvardsdatter f. 1875

Karen Olava Edvardsdatter f. 1877 d. 1943

Mina Otilie Edvardsdatter f. 1880 d. 1969

Ole Edvardsen f. 1882 d. 1963

Laura Kirstine Edvardsdatter f. 1885 d. 1960

Anna Petrea Edvardsdatter f. 1887 d. 1982

Martin Edvardsen f. 1890 d. 1974

Kristian Edvardsen f. 1892 d. 1986

Hans Edvardsen f. 1895 d. 1990

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1897 til 1902

 

Lars Henriksen f. 1854 fra Rønningen u/Sørbø giftet seg i 1877 med Anne Helvig Jansdatter f. 1848 fra Rønningen u/Øverbø. De døpte barn bosatt på Rønningen u/Øverbø. De kom til Grorud i 1897. Lars sin far døde hos dem på Grorud i 1897. De nevnes på Nedre Grorud i tellingen i 1900 og Anne Helvig døde der i 1902.

 

Se Rønningen u/Øverbø

 

 

 

Bosatt her fra 1902 til 1905

 

Ole Olsen f. 1859 og hans kone Maren Helene Nilsdatter f. 1848 døpte barn i Sandsvær før de nevnes på Løvås i Lardal fra 1895 til 1901. De kom så til Nedre Grorud i Siljan og han forpaktet plassen som Ole Løvås fra 1902 til 1905. Ole Løvås forpaktet Hogstad Øvre fra 1905 til 1908.

 

Barn:

Katrine Gunelia Olsdatter f. 1883

Laura Olsdatter f. 1885

Jørgine Olsdatter f. 1889

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1905 til 1907.

 

Ifølge Bakken brukte Anders Hansen f. 1878 og Inga Karine Isaksdatter f. 1889 Nedre Grorud fra 1905 til 1907.

 

Se Grorudsplassen u/Grorud

 

 

 

Bosatt her fra 1934 til 1952

 

Lars Johan Pedersen (Holt) f. 1877 giftet seg 1. gang i 1903 med Anna Petrea Andersdatter f. 1878 fra Kjose. Lars Johan skrev seg som Holt. Han forpaktet Nedre Grorud fra 1907 til 1912 og familien nevnes der i 1910 tellingen. Han forpaktet siden Afsøla u/Sølland. Anne Petrea døde før 1935, for da giftet Lars (Johan) seg 2. gang med Tomine Olava Kristensdatter f. 1884. De ble nå bosatt på Jonsrød u/Sølland. Lars Holt etterlot seg ingen barn. Han døde i 1955 og hun i 1962.

 

Se Jonsrød u/Sølland

 

 

 

Bosatt her fra 1912 til ca 1920

 

Halvor Hansen f. 1881 var født i Sauherad, men flyttet med foreldrene til Tangen i Siljan i 1896. Halvor flyttet til Skien i 1906 der han giftet seg med Magna Hansen f. 1884 fra Skien. De kom tilbake til Siljan og bodde med hans foreldre på Kjølnes i Siljan i 1910. Halvor nevnes der som skogsarbeider og fløter. De overtok bygselen på Nedre Grorud i 1912 og var trolig der til 1920, for da overtok andre bygselen på gården.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1920 til 1948

 

Østen Gregorius Gregoriusen f. 1889 var født på Mo i Gjerpen, men foreldrene kom til Grini i Gjerpen som selveiere. Østen giftet seg i Siljan i 1920 med Signe Margrete Hansdatter f. 1892 fra Rønningen u/Søntvedt. Østen overtok bygselen på Nedre Grorud da han giftet seg i 1920. Han ble enkemann i 1943 og hadde bygselen på Grorud frem til 1948. Da han flyttet til Larvik.

 

Barn:

Gregorius Grini f. 1921

Hans Grini f. 1924

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1848 til 1956

 

Johan Anton Røsholt f. 1897 fra Lardal giftet seg med Jenny Karoline Jensen f. 1901. Hun var født i Gjerpen, men foreldrene kom til Løkka u/Gåserud i Sandsvær. De døpte et barn bosatt i Sandsvær i 1927, men i 1948 overtok de som brukere på Nedre Grorud i Siljan. Anton Røsholt døde i Siljan i 1977. Jenny døde der i 1982.

 

Barn:

Johan Røsholt f. 1927 d. 2003 

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1956

 

Åni Håtveit f. 1914 giftet seg i Mo sogn i Telemark i 1947 med Kari Rykkeli f. 1918. De kom til Siljan. Han drev plassen Toa u/Island fra 1951 til 1956. Han overtok Nedre Grorud i 1956.

 

Se Toa u/Island

 

 

 

 

Del 2- Øvre Grorud  

(Denne delen ble skilt ut fra løpenummer 492a i 1873 som Grorud løpenummer 492i – senere Grorud Bnr.9.)

 

 

Bosatt her ca 1775 til ca 1805/1810

 

Jens Johannesen f. 1747 var sønn av Johannes Olsen Grorud. Jens giftet seg 1. gang i Gjerpen i 1774 med Anne Jonsdatter f. 1749 fra Århus i Gjerpen. De kom til Grorud og Anne døde der i 1787. Jens giftet seg 2. gang i Siljan i 1788 med Elen Einersdatter f. ca 1755. De bodde på Grorud i 1801 som en av to brukere. Jens var da bruker sammen med sin svigersønn. De har flyttet til Sandsvær, for Jens døde i 1814 på Vettestad i Sandsvær. Elen døde der i 1831. Elen kan jo ha vært fra Sandsvær.

 

Se Grorud før 1814

 

 

Bosatt her rundt 1812

 

Abraham Erichsen f. ca 1780 og Margith Larsdatter f. 1776 døpte et barn bosatt på Grorud i 1812. Dette var nok på Øvre Grorud. Da har da bodd en kort periode på gården rundt denne tiden.

 

Se Lysetjern u/Island før 1814

 

 

 

Bosatt her (på Grorud/Grorudplassen) fra 1808 til 1840 (Sara Dorthea til 1850)

 

Hans Aslaksen f. 1772 fra Mo i Gjerpen giftet seg i Gjerpen i 1803 med Sara Dorthea Jensdatter f. 1780 fra Åshus i Gjerpen. De bodde som inderster på Mo Søndre i Gjerpen til 1806. Fra 1808 nevnes de på Grorud og der nevnes de siden på Grorudplassen. Hans døde der i 1840 og Sara Dorthea i 1850. Det er usikkert om de kom rett til Grodudplassen da de kom til Grorud. De kan ha hatt Øvre Grorud er periode.

 

Se Grorudplassen før 1814

 

 

 

Bosatt her fra 1834 til 1849

 

Peder Hansen f. 1804 var sønn av overnevnte Hans Aslaksen. Peder bodde på Grorud i Siljan da han giftet seg i Svarstad i Lardal i 1834 med Gunhild Maria Gundersdatter f. 1810 fra Brandsrud i Svarstad. De bosetter seg i Siljan der Peder blir oppsitter på Øvre Grorud fra 1834. Han var en av to oppsittere på Grorud i 1838. Dette var på Øvre Grorud da Nils Knudsen i 1838 var på Nedre. Peder døde på Øvre Grorud i 1840. Gunhild Maria giftet seg 2. gang i Siljan i 1849 bodde videre på Øvre Grorud.

 

Barn:

Hans Pedersen f. 1835 d. 1892

Sara Pedersdatter f. 1837 d. 1839

Gullik Pedersen f. 1838

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra 1849 til ca 1851

 

Gunhild Maria Gundersdatter f. 1810 var enke etter overnevnte Peder Hansen og giftet seg på nytt i 1849 med Gulbrand Abrahamsen f. 1820 på Lystjern u/Island. Han overtok bygselen på Øvre Grorud. Gulbrand sine foreldre, overnevnte Abraham Eriksen og Margith Larsdatter, bodde en liten tid på Øvre Grorud rundt 1812. Gunhild Maria døde på Grorud i 1849. Gulbrand giftet seg 2. gang i 1851 med Johanne Dortea Håvaldsdatter f. 1816 fra Sandsvær. Det er usikkert hvor lenge de bodde på Grorud, men de flyttet nok rundt giftemålet. Det nevnes nye på gården i 1851. De bodde på Moholt verk i 1865. De nevnes der i tellingen med to av Gulbrand sine barn fra 1. ekteskap. De reiste til USA i 1870.

 

Gunhild Maria Gundersdatter og Gulbrand Abrahamsen sine barn:

Maren Gulbrandsdatter f. 1841

Anne Pernille Gulbrandsdatter f. 1843 d. 1849

NN Abrahamsen f. 1845 d. 1845

Trine Marie Gulbrandsdatter f. 1846 d. 1850

Abraham Gulbrandsen f. 1849

 

Johanne Dortea Håvaldsdatter uekte barn:

Lina Olea Nikolaisdatter f. 1842

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her 1851 til ca 1888

 

Anders Andersen f. 1823 fra Økter i Luksefjell giftet seg i Gjerpen i 1846 med Maria Isaksdatter f. 1824. Hun var født på Hoppetul i Sandsvær, men hennes foreldre bodde også en tid på Svarverplass u/Mo Gjerpen. Anders og Maria døpte barn til 1850 bosatt på Hoppestul. Familien kom til Siljan i 1851 og overtok bygselen på Øvre Grorud. Maria døde på Øvre Grorud i 1872. Sønnen Nils overtok bygselen på Øvre Grorud i 1888. Som enkemann bodde Anders på gården Pytten i Sandsvær hos sine barn Nils, Lars og Karen. Anders døde i Sandsvær i 1907.

 

Barn:

Anders Andersen f. 1846 d. 1910

Anne Andersdatter f. 1847 d. 1929

Isak Andersen f. 1848 d. 1914

Knut Andersen f. 1850 d. 1920

Ole Andersen f. 1851 d. 1930

Karen Andersdatter f. 1853 d. 1906

Maren Andersdatter f. 1854 d. 1880

Nils Andersen f. 1856 d. 1933

Ingeborg Andersdatter f. 1858 d. 1928

Lars Andersen f. 1859 d. 1920

Marie Andersdatter f. 1861 d. 1862

Kristian Andersen f. 1862 d. 1956

Martin Andersen f. 1864 d. 1926

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her 1875 til ca 1878

 

Knut Andersen f. 1850 var sønn av overnevnte Anders Andersen Grorud. Knut giftet seg i 1875 med Maren Andreasdatter f. 1853 fra Grorudplassen u/Grorud. De døpte barn bosatt på Grorud til 1877. De bodde nok da hos hans foreldre. De kom til Nedre Gåserud i Sandsvær og døpte barn bosatt der fra 1879. Knut døde på Gåserud i 1920.

 

Barn:

Anders Knutsen f. 1876

Marie Knutsdatter f. 1877 d. 1898

Andrine Knutsdatter f. 1879

Andreas Knutsen f. 1880 d. 1951

Helene Knutsdatter f. 1882

Martin Knutsen f. 1884

Ole Knutsen f. 1887 d. 1945

Karen Knutsdatter f. 1890

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1882 til 1893 (Han hadde bygselen fra 1888)

 

Nils Andersen f. 1856 var også sønn av overnevnte Anders Andersen Øvre Grorud. Nils giftet seg i 1882 med Karen Kirstine Olsdatter f. 1856 fra Romsdalen u/Island. Nils overtok bygselen av Øvre Grorud i 1888. De flyttet til Sandsvær i 1893. Nils døde på Pytte i Sandsvær i 1933. Karen Kirstine døde i 1938.

 

Se under hans far

 

 

 

Bosatt her fra ca 1893 til ca 1902

Torkild Kristensen f. 1855 fra Romsdalsrønningen reiste, ifølge utreisenotatene i kirkeboken, til Amerika i 1873. I Siljan ministerialbok 1870-1895 side 236 står det at han reiste i 1873, men han står sammen med brødrene som reiste i 1887? Han må ha kommet tilbake, for i 1900 var Torkild bruker på Øvre Grorud. Han kom trolig dit etter Nils Andersen i 1893. I 1900 ser vi at hans far, hans bror Johannes og søstrene hans Inger og Tomine var bosatt hos han. Torkild var ugift og det er uvisst hvor lenge han bodde på Grorud. Bakken nevnes at Kristian Olsen forpaktet Øvre Grorud til 1902. Dette var da hans far som nevnes hos han i 1900. I 1900 tellingen var det Torkild som oppføres som bruker, og hans far var bare bosatt der, men det kan jo ha vært hans far som hadde bygselen. Torkild og hans folk var nok da trolig på Øvre Grorud til 1902. Torkild var ugift den tiden han nevnes i Siljan.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her 1902 til 1904

 

Live Nirisdatter f. 1853 fra Heddal i Telemark giftet seg 1. gang i 1882 med Einar Vraalsen f. 1851. De døpte barn bosatt på Røsholt i Sandsvær. Live giftet seg 2. gang i 1890 med Hans Hansen (Groland) f. 1845 og kom til Groland i Sandsvær. (Hans hadde tidligere vært gift med Berte Marie Syversdatter f. ca 1850 d. 1888) Live og Hans kom til Siljan og drev der Øvre Grorud fra 1902 til 1904. Live døde der i 1903. Hans giftet seg da 2. gang med Live Nirisdatter f.1853. Han giftet seg 3. gang med Bergit Kittilsdatter f. 1883 fra Rollag. De døpte et barn bosatt i Rollag i 1906, men i 1909 døpte de et barn bosatt i Ytre Sandsvær. De var bosatt på Groland i Sandsvær under 1910 tellingen.

 

Live Nirisdatter og Einar Vraalsen sine barn:

Anton Kristian Einarsen f. 1883

Wilhelm Einarsen f. 1887

 

Live Nirisdatter og Hans Groland sine barn:

Edvard Martinius Hansen Groland f. 1890 d. 1981

Laurits Hansen Groland f. 1893 d. 1973

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her 1904 til 1914

 

Sigvard Theodor Olsen f. 1859 fra Hobøl i Østfold var gift med Lina Martine Larsdatter f. 1867 fra Lardal. De døpte barn i Sandsvær frem til han drev Øvre Grorud i Siljan fra 1904. Han drev gården frem til 1914. De nevnes som leilendinger der i 1910 tellingen.

 

Barn:

Ole Theodorsen Grorud f. 1886 d. 1971

Martin Theodorsen Grorud f. 1894 d. 1976

Jørgen Theodorsen Grorud f. 1897

Sigvart Theodorsen Grorud f. 1902

Tora Marie Theodorsen Grorud f. 1906 d. 1994

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1914 til 1948

 

Nils Jacob Kristiansen f. 1882 giftet seg borgerlig i Skien i 1906 med Anne Helvig Halvorsdatter f. 1879 fra Vanbu i Siljan. De døpte et barn bosatt på Grorudplassen i Siljan i 1906. Fra 1908 til 1912 døpte de barn bosatt på Arneplass u/Gåserud i Sandsvær. Nils drev så Øvre Grorud fra 1914 til 1948. Sønnen Hans overok da etter han. Nils døde i Siljan i 1961 og Anne Helvig i 1964.

 

Barn:

Kristian Kristiansen f. 1906

Halvard Kristiansen f. 1908

Agnes Teoline Kristiansen f. 1910 d. 1976

Hans Grorud f. 1912

Gunvor Katrine Kristiansen f. 1914 d. 1937

Klara Kristiansen f. 1915 d. 2007

Ole Kristiansen f. 1916 d. 1938

Hjalmar Kristiansen f. 1918

Hilda Kristiansen f. 1920

Arne Kristiansen f. 1924

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1948 til 1950

 

Hans Grorud f. 1912 var sønn av overnevnte Nils Jacob Kristiansen Øvre Grorud. Hans giftet seg i 1943 med Grethe Gunelia Tomta f. 1919 fra Sandsvær. Hans drev Øvre Grorud etter sin far fra 1948 til 1950. De døde begge i Larvik. Han i 2005 og hun i 2013.

 

Barn:

Nils Olav Grorud f. 1946

Arvid Grorud

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1951

 

Håkon Helgerud f. 1914 og Ruth Ingrid Konstanse Grinlia f. 1919 forpaktet Toa u/Island frem til 1951. De overtok som forpakterer på Øvre Grorud etter Hans Grorud.

 

Se Toa u/Island

 

 

 

 

Ifølge Bakken nevnes senere følgende skogsbestyrere på Grorud: Vehus i 1916, Ingebret Aas fra 1919 til 1842, Odolf Nerli fra 1942 til 1959 og Jon Aas fra 1959.

 

(Det ble bygd egen bestyrerbolig under Grorud i 1913)

 

 

 

Skogsbestyrer på Grorud fra 1919 til 1942

 

Ingebret Jonsen f. 1890 fra Ås i Gjerpen giftet seg i 1918 med Ingeborg Margrete Hansdatter f. 1892 fra Furuvald i Gjerpen. Ingebret var skogsbetjent på Grorud i Siljan fra 1919 til 1942.

 

Barn:

Hans Michal Aas f. 1920 f. 1995

Jon Aas f. 1921 d. 1984

Hjørdis Margrete Aas f. 1922 d. 2001

Ivar Aas f. 1923 d. 2011

 

Familieark

 

 

 

Skogsbestyrer på Grorud fra 1942 til 1959

 

Odolf Nerli f. 1910 var gift med Olaug Kristi Sannes f. 1921. Odolf var skogsbetjent på Grorud i Siljan fra 1942 til 1959. De døde begge i Siljan. Hun i 1990 og han i 1994.

 

Barn:

Odd Nerli f. 1944

Brit Nerli f. 1947

Rolf Nerli f. 1951

 

Familieark

 

 

 

Skogsbestyrer på Grorud fra 1959

 

Jon Aas f. 1921 var skogsbetjent på Grorud i Siljan fra 1959.

 

Se under hans overnevnte far