| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE ETTER 1814


 

Skilbred – Gnr.12

 

Gården ligger sydøst for Opdalsvannet. Den grenser mot Brattås i nord, Kløverød i øst og Høgset i syd.

Skilbred var selveiergods i 1814. Nils Olsen Skilbred eide 6 skinn og Henrik Nilsen Skilbred eide 6 skinn. (Dette var jordgods fra Ole Jonsen Skilbred)

 

Se Skilbred før 1814

 

 

 

I 1838 nevnes Skilbred som matrikkelnummer 166. Gården var da delt i løpenummer 506 og løpenummer 507.

 

Matrikkelen 1838
Skjældbred matrikkelnr. 166 (gammelt matrikkelnummer 165)
Løpenummer 506 - Skjældbred - skyld 6 skinn - oppsitter Ole Johnsen
Løpenummer 507 - Skjældbred - skyld 6 skinn - oppsitter Niels Olsen 

 

Litt mer om eierskapet og skylldelinger (Treschow kjøpte hele Skilbred i 1886)

 

Skilbred Mat.nr.166 – løpenummer 506 – 507

Skjøte fra Henrik Nilsen til hans stesøn Ole Johnsen på 6 skinn i Skjelbred. (thingl. 17.01.1827)

Skjøte fra Niels Olsen til Statsraad Løvenskiold på 6 skinn i Skjelbred løbenummer 507. (thingl. 01.09.1827)

Festebrev fra Statsraad Løvenskiold til Niels Olsen og hans kone for begges livstid på 6 skinn i Skjelbred. (thingl. 01.09.1827)

Skjøte fra Ole Johnsen til Statsraad Løvenskiold på 6 skinn i Skjelbred løbenummer 506. (thingl. 21.01.1828)

Festebrev fra Statsraad Løvenskiold til Ole Johnsen og hans kone for begges livstid på 6 skinn i Skjelbred. (thingl. 21.01.1828)

 

Skilbred – løpenummer 506 senere Bnr.1

Skjøte fra Kammerherre Løvenskiold til Kammerherre Treschow på hele gården Skilbred. (tingl. 01.12.1886)

Skilbred Bnr.1 ble i 1891 overført Skilbred Bnr.2. Tingl. 15.07.1891

 

Skilbred Søndre – løpenummer 507 senere Bnr.2

Skjøte fra Kammerherre Løvenskiold til Kammerherre Treschow på hele gården Skilbred. (tingl. 01.12.1886)

Skylldelingsforretning avholt på Skilbred Søndre Bnr.2 den 15.07.1891, hvorved utskilt Skilbred Bnr.3 og Skilbred/skogen Bnr.4. Tingl. 11.09.1891

Skjøte fra Anders Eriksen Skillbred til Olaf O Nøklegård på Skilbred Bnr.2 for 18000 kr ( tingl. 18.04.1917)

Skylldelingsforretning 17.03.1920 på Skilbred Bnr.2, hvorved til Hans Johnsen Lunde er utskilt Skilbred/Lunde Bnr.5.

Skjøte fra Olaf O Nøklegård til Edvard A Skilbred på Skilbred Bnr.2 for 19500 kr. hvorav løsøre 1500 kr. (tingl. 12.05.1920)

Skylldelingsforretning avholt 11.11.1927 på Skilbred Bnr.2, hvorved til Johan J Skilbred er utskilt Skilbred/Friborg Bnr.7.

Auksjonskjøte til Anders E. Skilbred f. 16.11.1919 på Skilbred Bnr.2 og Skilbred/Friborg Bnr.7 for 8000 kr. (datert 03.02.1937)

 

Skilbred Bnr.3

Skylldelingsforretning avholt på Skilbred Søndre Bnr.2 den 15.07.1891, hvorved utskilt Skilbred Bnr.3 og Skilbred/skogen Bnr.4. Tingl. 11.09.1891

Skjøte fra John Olsen Skilbreds eneste og myndige arvinger til Anton Johansen på Skilbred Bnr.3 for 5500 kr, hvorav for gårdsredskaper og lignende 4000 kr, samt ivaretagelsen av føderaad til enke Anne Helene Larsdatter. (tingl. 14.10.1911)

Skylldelingsforretning avholt 12.11.1927 på Skilbred Bnr.3, hvorved til Johan J Skilbred er utskilt Skilbred/Friborg Bnr.8.

 

Som en oppsummering se matrikkelen 1905:

Matrikkelen 1905

Skjellbrei Gnr.12

Bnr.2 – Skjellbrei Søndre – eier/bruker Anders Eriksen

Bnr.3 – Skjellbrei Nordre – eier/bruker John Olsen

Bnr.4 – Skogen – eier/bruker F. M. Treschow

 

 

Manntall for Skilbred

 

 

Med Skilbred/Skogen Bnr.4 Lunde Bnr.5,  Ollerønningen Bnr.6 Friborg Bnr.7,  Friborg Bnr.8 Friborg Bnr.9.

Ps. De bruksnummerne som er skrevet i kursiv inneholder ingen familier bare informasjon og gården og ev. eiere.

 

 

Her følger Skilbred Bnr.1, Skilbred Bnr.2 (Senere adresse: Skilbredveien 94) og Skilbred Bnr.3 (Senere adresse: Skilbredveien 134)

 

Del 1 

Søstua, løbenummer 507 - senere Skilbred Søndre Bnr.2

Treschow hadde kjøpt gården Skilbred av Løvenskiold i 1886. I 1891 skilte Treschow ut skogen på Skilbred som Bnr.4 og delte den resterende delen av gården i Skilbred Søndre Bnr.2 og Skilbred Nordre Bnr.3.

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1801 til 1863 (Maren til 1880)

 

Nils Olsen f. 1775 var sønn av Ole Jonsen Skilbred. Nils giftet seg 1. gang i 1801 med Anne Jacobsdatter f. 1780 fra Prestegården. Nils overtok på Skilbred etter sin far. I 1801 var han bruker der og faren var inderst (leieboer) med sin familie. Nils solgte sin eierdel i gården Skilbred til Løvenskiold i 1827. Anne døde på Skilbred i 1824, og fra ca 1807 ble hans bror Jon også bruker på gården Skilbred. Gården ble nok nå delt og Nils var bosatt på "Søstua" og Jon på "Nordstua". Nils giftet seg 2. gang i 1827 med Maren Hansdatter f. 1800 fra Høgset. Nils døde på Skilbred i 1863. Maren bodde der som enke i 1865. Da bestyrte sønnen Peder gården for henne. Hun døde der i 1880.

 

Se Skilbred før 1814

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1863 til ca 1886

 

Peder Nilsen f. 1833 var sønn av overnevnte Nils Olsen Skilbred. Han far døde i 1863 og Peder hjalp moren med å bestyre deres del av Skilbred i 1865. Moren stod da som leilending. Peder giftet seg i 1870 med Gunhild Guttormsdatter f. 1847 fra Søntvedt, og døpte barn bosatt på Skilbred frem til 1884. Hans mor døde der i 1880. Fra 1887 døpte de barn bosatt på Hagen u/Sørbø og nevnes der i 1900. Peder døde på Hagen i 1904. Gunhild bodde i 1910 hos datteren Nella Mathilde og hennes familie på Limi i Gjerpen.

 

Barn:

Nils Pedersen f. 1870 d. 1873

Nella Mathilde Pedersdatter f. 1873 d. 1944

Karen Gunelia Pedersdatter f. 1876

Anna Marie Pedersdatter f. 1879 d. 1965

Helga Sofie Pedersdatter f. 1881

Nils Pedersen f. 1884

Georg Pedersen f. 1887

Petra Pedersdatter f. 1889 d. 1965

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1886 til ca 1892

Nils Jacob Olsen f. 1859 fra Sandbrekkene u/Øverbø giftet seg i 1881 med Berte Olsdatter f. 1858 fra Andebu. De døpte barn bosatt på Sandbrekkene frem til og med 1885. Fra 1887 til 1891 døpte de barn bosatt på Skilbred. Fra 1893 døpte de barn på Sandbrekkene igjen og ble boende der.

 

Se Sandbrekkene u/Øverbø

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1893 til ca 1916

 

Anders Eriksen Rundquist f. 1861 fra Vermeland i Sverige kom til Siljan i 1888. Han hadde fått et uekte barn i Sverige med Maria Nilsdotter f. 1860. I Siljan giftet han seg 1. gang i 1888 med Anne Aslaksdatter f. 1865 fra Hogstad. De døpte et barn på Høiseth i 1889 og i Skien i 1891. Treschow hadde kjøpt gården Skilbred av Løvenskiold i 1886. I 1891 skilte Treschow ut skogen på Skilbred som Bnr.4 og delte den resterende delen av gården i Skilbred Søndre Bnr.2 og Skilbred Nordre Bnr.3. Anders kjøpte i 1893 Skilbred Søndre Bnr.2 og de ble nå bosatt der. Maria døde på Skilbred i 1912. Anders giftet seg samme året for 2. gang med enken fra Rønningene u/Øverbø, Tilla Petra Paulsdatter f. 1869. Anders solgte i 1917 gården til Olaf Nøklegård.

 

Anders Eriksen Rundqvist og Maria Nilsdatter sitt uekte barn:

Johanna Lovisa Andersdotter f. 1882 d. 1967

 

Anders Eriksen Rundqvist og Anne Aslaksdatter sine barn:

Edvard Andersen f. 1889 d. 1971

Anders Skilbred f. 1891 d. 1944

Martin Skilbred f. 1894

Anne Marie Skilbred f. 1896

Inga Karine Skilbred f. 1899

Hilda Skilbred f. 1901

Hans Skilbred f. 1904

Karl Johan Skilbred f. 1907

 

Anders Eriksen Rundqvist og Tilla Petra Paulsdatter sine barn:

Marta Alvhilde Skilbred f. 1913

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1916 til 1920

 

Olaf Olsen Nøklegård f. 1886 fra Nøklegård i Gjerpen giftet seg med Janette Gurine Nilsdatter f. 1889 fra Limi i Gjerpen. De fikk et barn i Gjerpen i 1913 bosatt på Limi. Anders Eriksen Skilbred solgte i 1917 Skilbred Søndre Bnr.2 til Olaf Nøklegård. I 1920 skilte Olaf Nøklegård ut en del av Skilbred Søndre som Lunde Bnr.5. I 1920 kjøpte sønnen til Anders Eriksen Skilbred, Edvard Andersen, Skilbred Søndre Bnr.2 av Olaf Nøklegård. Olaf og familien flyttet tilbake til Gjerpen og nevnes der på Nøklegård. Olaf kan ha vært syk for han døde bare er par måneder etter gårdsalget var tinglyst. Janette Gurine døde i 1984.

 

Barn:

Marie Nøklegård f. 1913 d. 1972

Ole Olsen f. 1916 d. 1996

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1917 til 1971 

 

Edvard Andersen f. 1889 var sønn av overnevnte Anders Eriksen Rundquist. Edvard giftet seg 1. gang i 1913 med Olette Simonine Severinsen f. 1892 på Herre i Bamble. Han kjøpte Lunde Bnr.28 u/Høiseth i 1914 og døpte barn på Lunde i 1914 og 1917. Edvard solgte i 1917 Lunde Bnr.28 u/Høiseth til Hans Jakob Jonsen Lunde. Hans far solgte i 1917 Skilbred Søndre Bnr.2 til Olaf O Nøklegård. I 1920 kjøpte Edvard Skilbred Søndre Bnr.2 av Olaf Nøklegård. Edvard skilte i 1927 ut en del av gården som Friborg Bnr.7. Olette Simonine døde på Skilbred i 1936. I 1937 kjøpte Edvard sin sønn Anders Skilbred Søndre Bnr.2 og Friborg Bnr.7. Edvard giftet seg 2. gang i 1946 med Ragnhild Pedersen f. 1909 fra Kvisla. Han bodde da på Skilbred. Edvard døde i Siljan i 1971.

Edvard Andersen og Olette Simonine Severinsen sine barn:

Anne Elise Skilbred f. 1914

Hanna Skilbred f. 1917 d. 2002

Anders Skilbred f. 1919 d. 1999

Erland Skilbred f. 1921 d. 1998

Erna Synnøve Skilbred f. 1927

Signe Marie Skilbred f. 1928

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1915

 

Paul Pedersen født 1893 opplyses å være ungkar og verksarbeider fra Vold i Solum, da han ble utlagt som far til et uekte barn i Siljan i 1915. Barnets mor var Karen Andrea (Eliasen) Severinsen f. 1897 fra Bamble. Hun bodde da hos sin søster, overnevnte Olette Simonine Severinsen, som var gift med Edvard Andersen Skilbred.

 

Deres uekte barn:

Karl Pedersen f. 1915

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1918 (Uvisst om det var Nordre eller Søndre)

 

Jacob (Hansen) Jansen Skilbred f. 1900 døde på Bratsberg amtsykehus og ble gravlagt i Solum. Han var en ugift salmakerlærling født i 1900, bosatt på Skilbred i Siljan, født i Siljan ifølge noteringene i Siljan kirkebok da han ble gravlagt. I Solum kirkebok stod det ”Jacob (Hansen) Jansen Skilbred”.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1937 til 1999

Anders Skilbred f. 1919 var sønn av overnevnte Edvard Andersen Skilbred. Anders kjøpte i 1937 Skilbred Søndre Bnr.2 og Friborg Bnr.7 på auksjon. Han giftet seg i 1946 med Hjørdis Aadalen f. 1927 fra Toa u/island. Anders døde i 1999.

 

Barn:

Jan Erik Skilbred f. 1949

 

Familieark

 

 

 

Del 2 

Nordstua, løbenummer 506 - senere Skilbred Nordre Bnr.3

Treschow hadde kjøpt gården Skilbred av Løvenskiold i 1886. I 1891 skilte Treschow ut skogen på Skilbred som Bnr.4 og delte den resterende delen av gården i Skilbred Søndre Bnr.2 og Skilbred Nordre Bnr.3.

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1807 til 1853 (Jon til 1808, Henrik til 1843. Kirsten til 1853)

 

Jon Olsen f. 1781 var også sønn av Ole Jonsen Skilbred. Jon giftet seg i 1807 med Kirsten Jacobsdatter f. 1787 fra Høyset. Som nevnt under Jons bror Nils så ble gården på denne tiden delt i to og Jon drev en del. Jon og Nils eide da hver sin del av gården etter deres far. Nils var bosatt på "Søstua" og Jon på "Nordstua". Jon døde allerede året etter at han ble gift. Kirsten giftet seg 2. gang i 1809 med Henrik Nilsen f. 1782. Han kom fra Kiste da han giftet seg, men han var egentlig fra Austad. Hans mor hadde som enke giftet seg på nytt og kommet til Kiste. Henrik ble nå bruker på denne delen av Skilbred og døde der i 1843. Kirsten døde der i 1853. Hennes sønn Ole Jonsen overtok deres del av gården i 1827.

 

Se Skilbred før 1814

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1845 til 1894

 

Ole Jonsen f. 1808 var sønn av overnevnte Jon Olsen Skilbred. Ole giftet seg i 1835 med Karen Arnesdatter f. 1807 fra Gurholt. Hans stefar, Henrik Nilsen, skjøtet i 1827 sin eierdel i Skilbred til Ole. Dette var jordgods hans stefar hadde fra Ole sin far, igjennom gifte med hans mor. Ole selger i 1828 denne delen av Skilbred til Løvenskiold mot oppholt på livstid for han og hans kone. Karen døde på Skilbred i 1865 og Ole i 1894.

 

Barn:

Jon Olsen f. 1836 d. 1910

Regine Olsdatter f. 1838 d. 1927

Kirsti Olsdatter f. 1841 d. 1894

Anne Olsdatter f. 1843 d. 1845

Arne Olsen f. 1847 d. 1913

Knut Olsen f. 1851 d. 1915

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1860 til 1910 (Anne Helene til 1917)

 

Jon Olsen f. 1836 var sønn av overnevnte Ole Jonsen Skilbred. Jon giftet seg 1. gang i 1860 med Pernille Pedersdatter f. 1835 fra Kløverød. Jon overtok som bruker Skilbred Nordre etter sin far. Pernille døde noen måneder etter at de giftet seg, etter å ha fått et barn. Jon giftet seg 2. gang i 1868 med Anne Helene Larsdatter f. 1846 fra Tveitan. I 1891 skilte Treschow ut skogen på Skilbred som Bnr.4 og delte den resterende delen av gården i Skilbred Søndre Bnr.2 og Skilbred Nordre Bnr.3. Jon kjøpte i 1893 Skilbred Nordre Bnr.3. Jon døde på Skilbred i 1910 og Anne Helene døde der i 1917.

 

Jon Olsen og Pernille Pedersdatter:

Ole Petter Jonsen f. 1860 d. 1934

 

Jon Olsen og Anne Helene Larsdatter:

Lars Oluf Jonsen f. 1869 d. 1871

Lars Oluf Jonsen f. 1871 d. 1872

Lars Jonsen f. 1874 d. ca 1933

Kristian Jonsen f. 1876 d. 1963

Hans Jakob Jonsen f. 1879 d. 1971

Anton Jonsen f. 1882 d. 1965

Anna Bertea Jonsdatter f. 1885 d. 1961

Inga Olava Jonsdatter f. 1890 d. 1974

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1910 til 1965 (Mina Otlie i 1969)

 

Anton Jonsen f. 1882 var sønn av overnevnte Jon Olsen Skilbred. Anton sin far hadde kjøpt Skilbred Nordre av Treschow i 1893. Da han døde i 1910 overtok Anton som bruker på gården og nevnes der i 1910. Anton overtok i 1911 eierskapet på Skilbred Nordre ved å løse ut de andre arvingene. Anton giftet seg i 1912 med Mina Otilie Edvardsdatter f. 1880. I 1950 eide Anton Skilbred Nordre Bnr.3 og Ollerønningen Bnr.6. Anton døde der i 1965 og Mina Otilie i 1969.

Barn:

Jon Skilbred f. 1913

Edvard Skilbred f. 1915 d. 2012

Anne Skilbred f. 1918

Kåre Skilbred f. 1921 d. 1997

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1955

 

Edvard Skilbred f. 1915 var sønn av overnevnte Anton Jonsen Skilbred. Edvard giftet seg med Astrid Øygarden f. 1915 fra Gjerstad. Edvard overtok gården etter sin far i 1955. Astrid døde i 1999 og Edvard i 2012.

 

Barn:

Bjørn Arne Skilbred f. 1945

Liv Skilbred f. 1947

Lars Skilbred f. 1954

Olav Skilbred f. 1955

 

Familieark