| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| JØNHOLT med SKRUKKERØD |


 

Jønholt

m/Tolbodøen/Tolboden

 

Landskyld (1664)

Skyld 6 huder

 

Da Østre Porsgrunn ifølge Rescriptet av 2. desember 1763 ble skilt ut fra Eidanger som en eget prestegjeld ble gårdene Bjørntvedt, Jønholt og Skrukkerød en del av Østre Porsgrunn. (Ved kgl. Resolution av 26. september 1846 ble gårdene igjen en del av Eidanger)

 

 

Litt fakta om gårdene Jønholt

 

F.C. Knudsen om Jønholt

 

 

 

De tidlige manntallene på Jønholt:

 

En artikkel av Per Reidar Christiansen "Den yngste asdallætten fra Øyestad - En kildekritisk studie" som stod i Norsk slektshistorisk tidskrift i 2019 nevner en arvetvist som ble løst i forlik den 8. oktober 1564. Der fremgår det at partene, søsknene Per Nilsson på Asdal i Nedenes og Ingeborg Nilsdotter Holm i Gjerpen i Bratsberg lenm skulle fordele arv fra både fars- og morsiden. Per Nilsson på Asdal i Nedenes og hans arvinger på dette tisdpunkt hadde følgende jordgos og løsøre vestpå: Asdal, hele Hisøya og Augland (i Fjære). Ingeborgs ektemann, Tollev Levorsson på Holm, fikk på vegne av kone og stebarn jordgos i Øst. De skulle ha Holm, hele Li i Sandsvær (3 huder), hele Jønnholt i Mo sogn i Eidanger (6 huder), 3 huder i Flåtten i Skeid sogn i Bamble og 1 1/2 hud i Ørvik i Sannidal (Skåtøy). Ingeborggs abdel av godset utgjorde 23 1/2 hud, evnetuelt 18 1/2 hud avhengig av om hun fikk hele eller halve Holm.

 

Gjengjerdsmanntallet av 1578 nevnte en Anders på ”Hionnild”.

 

I manntallet over den som betalte saltverkskatt i 1613-14 nevnes under fullgårder ”Bennd Jønolld”.

 

I jordboken av 1615 skal Jønholt ha vært en del av jordgodset til Gunder Knudsen Klyve i Solum.

 

Blandt leilendingen i Eidanger 1619-20 finner vi ”Throell Jonholtt”.

 

Rosstjenesteskatt av 1645 oppførte Gunder Jønholt som eier av mye jordgods, blant annet gården Jønnholt.

(Dette var da Gunder Nilsen Klyve som hadde flyttet til Jønholt.)

 

I koppskkaten fra 1645 nevnes Gunder på Jønholt med kvinne, sønn og en tjenestepike.

 

Skattematrikkel 1647 - Eidanger

Jønolt som Gund(er) bruger

Schylder 6 huder

Som forne Gund(er) med bøxell och herligh(edt)

selff er einde.

Er lagt for 1 fuld och ¼ gaard i schat. – penge 7 ½ dr.

Gunder Jønolt bygger

 

Under femdalerskatten av 1650 var fortsatt Gunder bruker og eier av hele gården med bygselsrett.

 

I skattemanntallet fra 1655 var det en Tor som hadde overtatt som eier og bruker av Jønnholt.

 

I 1656 ble, i forbindelse med bygging av Tolbod på øya ”Porsgrunden” som lå på Jønholt sin grund,

Jønholt makeskiftetes bort til kongen som nå ble eier av gården.

 

Landkommisjonen av 1661 nevnte Thor som bruker av Jønholt som nå kongen eide.

 

Fogden førte opp i sitt manntall av 1664 Thoer på 37 aar som bruker av Jønholt.

Videre nevnes Amund Jonsen 20 aar og Christen Persen 18 aar på gården.

 

Sognepresten førte opp Jonholt med en skyld på 6 huder i sitt manntall i 1664.

Brukeren var Peder Toresen 16 aar og videre førtes opp Reer Torstensen soldat 24 aar som Jønholt holdt sammen med Skrabeklev.

Videre nevnte han Søren Nilsen 33 aar, Niels Jensen 40 aar, Joen Madsen 38 aar.

 

Matrikulen av 1665 nevnte at Jønholt igjen var bondegods.

 

Gårdsmanntall av 1672 førte opp Thomas Thomassen som bruker og eier av Jønholts 6 huder.

 

Gården stod, fra denne tid, med en skyld på 4 huder. (Dette da øya, der tolboden stod, var skilt ut)

 

Skattemanntallet i 1680 oppga at Jønholt dette året lå øde og at eieren av 4 huder i gården var Sal. Claus Andersens arvinger.

 

Rostjenestemanntallet fra samme år (1685) oppga også at gården lå øde. Eieren av de 4 hudene i gården var nå Laugmand Ifver Hansen.

 

Kontribusjonsberegningen av 1692 oppga at Tholder Erboe brukte og eide 4 huder i Jønholt.

 

I rostjenesteberegning i 1700 ble Tolder Jørgen Erboe oppgitt som bruker og eier av 4 huder i Jønholt.

 

I matrikulen av 1723 nevnes Tolder Arentzens enke som eier og bruker av 4 huder i Jønholt.

 

 

 

Fam.1

 

Bosatt her rundt 1650

 

Gunder Nilsen f. ca 1575 kom fra Klyve i Solum. Han eide mye jordgods blant annet gården Jønholt i Eidanger. Han flyttet til Jønholt på sine eldre dager. Han var trolig gift med et barnebarn av Ingeborg Nilsdatter på Holm i Gjerpen.

 

Barn:

Nils Gundersen f. ca 1606 d. etter 1665

Harald Gundersen f. ca 1608 d. ca 1667

Live Gundersdatter f. ca 1609

Hans Gundersen f. omkring 1615

Tore Gundersdatter f. ca 1621 d. ca 1694

 

Familieark

 

 

 

Fam.1b

 

Bosatt her i 1672

 

Tomas Tomasen Gerner f. omkring 1650  nevnes i 1672 som eier og bruker av Jønholt. Han var der ikke lenge, for i 1680 lå gården øde og hadde andre eiere. Han var 1. gang gift med Catharina Bendixdatter f. omkring 1650 og 2. gang med Cathrine Elisabeth Bremer f. omkring 1650. Jeg har vurdert han som sønn av undernevnte Tomas Clausen, men det stemmer trolig ikke. 

 

Familieark

 

 

 

Fam.1c

 

Nevnt her i 1679

 

Det var skifte etter Tomas Clausen f. omkring 1620 på Tolbodøya i 1679. Han etterlot seg enken Mette Nilsdatter f. omkring 1620.

 

Familieark

 

 

 

Jønholt lå øde fra ca 1680 til ca 1690 (Trolig også under Jørgen Erboe sin tid da han nok bodde på Tolboden til 1701)

 

 

 

Fam.2

 

Bosatt her fra ca 1690 til 1701

 

Jørgen Jørgensen Erboe f. ca 1657 var gift med Inger Clausdatter f. 1673 fra Skien. Jørgen Erboe nevnes som eier og bruker på Jønholt fra 1692. Det var skifte etter han i 1701. Enken døde i Stavern i 1725.

 

Barn:

Helene Jørgensdatter Erboe f. 1692 d. 1722

Anne Jørgensdatter Erboe f. 1695 d. 1767

Anders Jørgensen Erboe f. 1697 d. 1744

Anniken Marie Jørgensdatter Erboe f. 1699 d. 1771

Jørgine Jørgensdatter Erboe f. 1701 d. 1724

 

Familieark

 

 

 

 

Fam.3

 

Bosatt her fra 1704 til 1722 (Enken noen år videre under Jønholt)

 

Anders Arentsen f. ca 1660 var gift med Dortea von Deurs f. omkring 1660. Anders Arntsen etterfulgte Jørgen Erboe som toller. Anders døde i 1722 og enken giftet seg 2. gang i 1724 med Friedrich von Holsten f. omkring 1660. De bodde videre i et hus under Jønholt.

 

Familieark

 

 

 

 

Fam.4

 

Bosatt her fra 1722 til 1731

 

Hans Pedersen Kofoed f. ca 1695 var gift med Anna Susanne Brandenburg f. omkring 1700. Han var først toller i Langesund før han i 1722 kom til Porsgrunn. Hans døde i 1731. Det var nok enkens søster, Maria Brandenburg, som stod som eier av Jonholt i 1739.

 

Barn:

Everet Kofoed f. 1722 d. 1730

NN Kofoed f. 1724 d. 1724

NN Kofoed f. 1726 d. 1726

Peder Kofoed d. 1728

Berte Margrethe Kofoed f. 1729

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1725

 

Pernille Arnesdatter f. ca 1697 var pike på Jønholt i 1725.

 

Se Østre Porsgrunn i 1725

 

 

 

 

Fam.5

 

Bosatt her fra 1730 til 1776

 

Fredrich Biener f. 1702 kjøpte Jønholt i 1739. Han var eier og bruker av gården frem til han døde i 1776. Hans arvinger solgte gården samme året.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1776 til ca 1780

 

Rasmus Pedersen Malling f. 1738 var tjenestekar på Jønholt hos Fredrich Biener i 1762. Rasmus giftet seg i Solum i 1769 med Barbara Borse f. 1748. Han kjøpte i 1776 Jønholt av Bieners arvinger og betalte i 1780 odelskatt bosatt der. Han solgte gården videre i 1782. Han hadde i 1780 kjøpt plassen ”Fiære” under Bjørntvet av familien Deichmann.

 

Se Fjære under Bjørntvet

 

 

 

Nevnt her i 1782

 

Wilhelm Schrader f. ca 1733 var gift med Anna Maria Wanstrup f. ca 1707. Han døde i 1782. Wilhelm sine arvinger ble eiere av Jønholt i 1782. De solgte gården videre i 1785.

 

Familieark

 

 

 

 

Fam.6

 

Bosatt her fra ca 1782 til ca 1782

 

Anthon Jacob De Coucheron f. 10.09.1732 på Vang i Hoppestad giftet seg 1. gang i 1755 med Ingeborg Augusta Thorsager f. omkring 1730. Hun døde før ca 1763 for da giftet Coucheron seg 2. gang med Cathrine Medea Mai Paus f. 1741. Hun døde i Solum i 1776 og Coucheron giftet seg 3. gang i 1777 med Joachime Hermana Schweder f. 1758. Coucherød kjøpte gården Jønholt i 1785. Hans 3. hustru døde i Porsgrunn i 1792 og Coucheron giftet seg da for 4. gang i Kragerø i 1793 med Anne Cathrine Kraft, f. 1761. I 1798 og 1800 fikk han to uekte barn med Anne Carine Rejersdatter, f. 1775. I 1801 var Coucheron bosatt i Latvik, separert fra sin 4. hustru. Coucheron døde i Porsgrunn i 1802.

 

Anthon Jacob De Coucheron og Ingeborg Augusta Thorsager sine barn:

Henriette Antonette Coucheron f. ca 1759 d. 1776

Berte Sophie Coucheron f. ca 1761

 

Anthon Jacob De Coucheron og Cathrine Medea Mai Paus sine barn:

Ingeborg Augusta Coucheron f. ca 1763 d. 1808

Anthon Jacob De Coucheron f. ca 1766

Henrich Schlanbusch Coucheron f. ca 1767 d. 1802

Marie Margrethe Coucheron f. ca 1768 d. 1802

Marthe Pauline Coucheron f. ca 1770

Anne Sophie Rosenkrantz Coucheron f. ca 1744 d. 1810

 

 

Anthon Jacob De Coucheron og Joachime Hermana Schweder sine barn:

Jens Severin Coucheron f. 1778 d. 1781

Fredich Christian Løvenhielm Coucheron  f. 1779

Joachima Anthonette Lillienskiold Coucheron f. 1780 d. 1781

Charlotte Amalia Due Coucheron f. ca 1782

Christian Ludvig Coucheron f. 1783 d. 1783

Jens Severin Coucheron f. 1786

Henrica Paulina Lillienschiold Coucheron f. 1787

Ove Friderich Brochenhuus Coucheron f. 1788

Helena Johanna Friderica Coucheron  f. 1790 d. 1790

Petronelle Georgine Montague Coucheron  f. 1791

 

Anthon Jacob De Coucheron og Anne Cathrine Kraft sine barn:

Peder Christian Rømling Coucheron f. 1794

 

Anthon Jacob De Coucheron og Anne Carine Rejersdatter sine uekte barn:

Anthon Jacob Coucheron f. 1798 d. før 1825

Henrich Coucheron f. 1800 f. 1804

 

Familieark

 

 

 

 

Fam.7

 

Nevnt her i 1800 til 1803

 

Ernst Christian August Radisch f. 1746 giftet seg i Stavern i 1774 med enken Karen Jocumsdatter f. ca 1738. Han nevnes siden bare som Christian Radisch. Han ble blant annet kirurg i Porsgrunn. I 1800 kjøpte han Jønholt sammen med Sivert Bacha. Bache løste han ut og ble eneeier i 1803. Hans første kone døde i 1812 og Christian giftet seg 2. gang i 1815 med Elisabeth Aartvedt f. 1776. De flyttet siden til Skien. Elisabeth døde der i 1833 som enke. Han hadde barn fra hans bror Carl Fredrich Radisch boende hos seg.

 

Familieark

 

 

 

 

Fam.8

 

Bosatt her fra ca 1800

 

Sivert Abrahamsen Bacha f. 1757 kjøpte i 1800 gården Jønholt sammen med Christian Radisch. Bacha kjøpte senere ut Radisch og ble eneeier. Sivert hadde giftet seg 1. gang i Østre Porsgrunn i 1787 med Ellen Marie Christensdatter Berg f. 1766. Hun døde i 1793 og Bacha giftet seg 2. gang i 1794 med Karen Petronelle Christensdatter Berg f. ca 1774.

 

Sivert Abrahamsen Bacha og Ellen Marie Christensdatter Berg sin barn:

Abraham Sivertsen f. 1788

Christen Berg Sivertsen f. 1791 d. 1805

Elen Marie Berg Sivertsdatter f. 1793

 

Sivert Abrahamsen Bacha og Karen Petronelle Christensdatter Berg sin barn:

Hans Jacob Sivertsen f. 1795 d. 1840

Arnoldus Severin Sivertsen f. 1796 d. 1797

Arnoldus Severin Sivertsen f. 1797

Hanna Eleonora Sivertsdatter f. 1799 d. 1856

Peder Christian Sivertsen d. 1800 d. 1817

Bernt Ancher Sivertsen f. 1802

Pernille Christine Sivertsdatter f. 1803

Jeremias Hagerup Sivertsen f. 1804

Carolina Maria Hedevig Sivertsdatter f. 1806

Christen Berg Sivertsen f. 1808

 

Familieark

 

 

 

 

Fam.9

 

Bosatt her fra 1803

 

Jacob Wilhelm Rasch f. 1776 giftet seg i Østre Porsgrunn i 1804 med Cathrine Elisabeth Hagerup Gyldenpalm f. ca 1776. Han kjøpte i 1803 en del av Jønholt i Eidanger (Nedre Jønholt Bnr. 2) av Sivert Bacha. Jacob fikk i 1833 et uekte barn med Anne Nilsdatter f. 1811 fra Kleven.

 

Barn:

NN Rasch f. 1805 d. 1805

Christian Eilert Jacobsen Rasch f. 1806

Catharine Elisabeth Gyldenpalm Rasch f. 1808

Marcus Gjøe Rosenkrantz Rasch f. 1812

Niels Aall Rasch f. 1818

 

Hans uekte barn:

Nils Jacobsen f. 1833 d. 1903

 

Familieark

 

 

 

 

 

Tolbodøen/Tolboden

 

I 1652 ble det søkt kongen om å bygge Toldbod ”paa den øde Ø Porsgrund under Jønholt i Eidanger”. I 1656 ble planene realisert og det ble bygd toldbod på øya i Porsgrunn. Øya ble da til Tolbodøya. I denne forbindelse ble Jønholt makeskiftet bort til kongen som nå ble eier av gården. I 1665 ble gården igjen bondegods. Jønholt hadde før dette hatt en skyld på 6 huder, men etter at Tolbodøya ble skilt ut ble den satt ned til 4 huder.

 

F.C. Knudsen om Tolbodøen

F.C. Knudsen om Tolboden

 

 

Fam.10

 

Bosatt på Tolbodøen rundt 1675

 

Tomas Clausen f. omkring 1620 var gift med Mette Nilsdatter f. omkring 1620. Tomas døde på Tolbodøya i ca 1679. Det er trolig at hans barn er fra et tidligere ekteskap.

 

Barn:

Anne Tommasdatter f. omkring 1650

Tommas Tommasen f. omkring 1650

Claus Tommasen f. omkring 1650

Anders Tommasen f. omkring 1650

Cathrine Tommasdatter f. omkring 1650

 

Familieark

 

 

 

Bosatt på Tolboden fra ca 1690 til 1701

 

Se Jørgen Jørgensen Erboe

 

 

 

Bosatt på Tolboden fra ca 1702 til 1722

 

Se Anders Arentsen

 

 

 

Nevnt her i 1706

 

Ifølge vielsen med Lars Nilsen i 1706 var Inger Pedersdatter f. ca 1673 i tjeneste hos Hans Lausen Borch på Tolbodøya da de giftet seg.

 

Se Østre Porsgrunn i 1725

 

 

 

 

Fam.11

 

Bosatt på Tolbodøen fra omkring 1710 til 1726

 

Hans Lausen Borch f. ca 1645 var toller og bodde en tid på Tolbodøya. Han var gift med Birthe Andersdatter Berg f. ca 1646. Birthe døde i 1717 og Hans i 1726.

 

Barn:

Lauge Hansen Borch f. ca 1680 d. 1717

Barbara Hansdatter Borch f. ca 1682 d. 1713

Maria Hansdatter Borch f. ca 1684 d. 1724

Anders Hansen Borch f. ca 1687 d. 1715

 

Familieark

 

 

 

 

Fam.12

 

Bosatt på Tolbodøen fra 1713 til omkring 1725

 

Ulrich Anthon de Rohde f. ca 1673 var stedets første toldcontrollør. Han fikk i 1713 bevilgning på et hus på Tollbodøya ifølge F.C. Knudsen. Han giftet seg 1. gang i 1713 med Barbara Hansdatter Borch f. ca 1682. Hun døde samme året etter en barnefødsel og Ulrich giftet seg 2. gang i 1715 med Allet Nilsdatter Thyrholm f. omkring 1680. Han døde i 1745.

 

Ulrich Anthon de Rohde og Barbara Hansdatter Borch sine barn:

Johan Ulrichsen Rohde f. 1713 d. 1714

 

Ulrich Anthon de Rohde og Allet Nilsdatter Thyrholm sine barn:

Nils Ulrichsen Rohde f. 1716 d. 1723

Barbara Marie Ulrichsdatter Rohde f. 1717

Anna Boletta Dorothea Ulrichsdatter Rohde f. 1719

Catrine Alette Ulrichsdatter Rohde f. 1721 d. 1741

Johan Ulrichsen Rohde f. 1722 d. 1723

Johan Christian Ulrichsen Rohde f. 1723

Dorthea Ulrichsdatter Rohde f. 1728

Iver Gierhart Ulrichsen Rohde f. 1732

Anna Carine Ulrichsdatter Rohde f. 1733

Nils Ulrichsen Rohde f. 1740 d. 1742

 

Familieark

 

 

 

Bosatt på Tolboden fra ca 1722 til 1730

 

Se Hans Kofoed

 

 

 

 

Fam.13

 

Nevnes på Tolboden ca 1730 til 1746

 

Nicolai Frisenberg f. 1700 var Dansk, toller og bror av Peter Christian Frisenberg. Niciolai giftet seg i Bragernes i 1733 med Anthonette Andersdatter Smith f. ca 1709. Hun døde i 1739 og han 1746.

 

Barn:

Anthonette Nikolaisdatter Frisenberg f. 1734

Anna Catharina Nikolaisdatter Frisenberg f. 1735

Anders Nikolaisen Frisenberg f. 1736

Anne Cathrine Nikolaisdatter Frisenberg f. 1737

 

Familieark

 

 

 

Bosatt på Tolbodøen fra 1729 til 1747

 

Nils Jacobsen Aal f. ca 1702.

 

Se Bjørntvet

 

 

 

 

Fam.14

 

Bosatt på Tolboden fra ca 1747 til 1750

 

Hans Lange f. ca 1690 giftet seg i 1746 med Cathrine Elisabeth Mundberg f. ca 1706. Han var toller som sin bror Thomas Lange. Cathrine Elisabeth døde i 1748 og Hans i 1750.

 

Familieark

 

 

 

 

Fam.15

 

Nevnes på Tolboden i 1747

 

Peter Christian Frisenberg f. ca 1714 var Dansk og bror av tolleren Nicolai Frisenberg. Peter giftet seg i Eidanger i 1747 med Anna Cathrina Handingmand f. ca 1711. Han var bror til tolder Nicolai Frisenberg. Peter og Anna Cathrina kom til Ravnes i Bamble der hun døde i 1778 og han i 1781. De etterlot seg ingen barn.

 

Familieark

 

 

 

 

Fam.16

 

Bosatt på Tolboden fra ca 1750 til 1773

 

Thomas Lange f. 1699 giftet seg i 1729 med Barbara Abigal Monrad f. 1711. Thomas var bror av tolleren Hans Lange og overtok som toller etter han. De bodde i Skien før de kom til Porsgrunn. Thomas døde i 1773 og hans kone i 1792.

 

Barn:

Herman Leopoldus Kiil f. 1734 d. 1803

Gjert Lange f. 1732 d. 1790

Anne Barbara Lange f. 1741 d. 1773

David Ditlev Lange f. 1742 d. 1804

Hans Thomas Lange f. 1744 d. 1792

Anne Bolette Lange f. 1748 d. 1785

Christian Wilhelm Lange f. 1752 d. 1752

Christian Wilhelm Lange f. ca 1753

Johan Jørgen Lange f. 1754

Ludvig Sukkov Lange f. 1756 d. 1756

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1706

 

Det nevnes i 1760 at Nils Christensen f. ca 1722 da var fra Tolboden. Han fikk et uekte barn med Marie Børgersdatter.

 

Se Østre Porsgrunn i 1725-1762

 

 

 

 

Fam.17

 

Bosatt på Tolboden fra ca 1774 til 1813

 

Christian Rasch f. ca 1734 giftet seg 1. gang i Østre Porsgrunn i 1774 med Constance Nilsdatter Aal f. 1747. Han var ansatt på Toldboden og ble tollkaserer. Hans 1. kone døde i 1777 og Christian giftet seg 2. gang i Kragerø i 1778 med Adelheid Maria Poulsen f. ca 1762. Han døde i 1813.

 

Christian Rasch og Constance Nilsdatter Aal sine barn:

Carl Nils Rasch f. 1775

Jacob Wilhelm Rasch f. 1776 d. 1849

Constantinus Rasch f. 1777

 

Christian Rasch og Adelheid Maria Poulsen sine barn:

Henrich Jørgen Rasch f. 1779

Anna Adelheit Rasch f. 1785 d. 1820

 

Familieark