| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| JØNHOLT med SKRUKKERØD |


 

 

Jørgen Jørgensen Erboe f. ca 1657 og Inger Clausdatter f. 1673 sin familie

 

 

 

Jørgen Jørgensen Erboe, f. ca 1657,[1] d. 1701 i Porsgrund,[2] gravlagt 31.01.1701 på Eidanger kirkegård.[3]

Han var sønn av Jørgen Erboe og Helle Jørgensdatter.

 

Ifølge Torkil Lier var faren, Jørgen Erboe, angivelig borger i Flensburg ved 1650.

 

Jørgen Jørgensen Erboe nevnes som eier og bruker på Jønholt fra 1692. Han bodde nok på Tollboden og drev gården derfra.

 

Han nevnes også som eier av en del av Hovholt og halve Stridsklev i Eidanger i 1692 og 1700. 

 

I kontribusjonsberegningen fra 1682 stod Tolder Erboe som eier av 6 skinn og Gjerpen kirke 6 skinn.

 

I rostjenesteberegningen fra 1700 stod Hans Lovesen som bruker av gården. Gjerpen kirke eide 6 skinn og Tolder Jørgen Erboe 6 skinn. I «matrikul og beregning over Contributionene» fra 1700 stod han som Hans Lavesen.

 

F.C. Knudsen - Jønholtgaden 3, L.matr.no. 129. Jønholt:

Da det med stor sikkerhed maa antages, at tolder Erboe har boet paa Jønholt til sin død i 1702.

Erboe var medeier i Fossum Verk og eiede i 1695 «Den Norske Løve», 260 c.l., og i 1697 «St. Jørgen» paa 61 c.l. Han blev bisat i et kapel, som paa hans foranledning var tilbygget Eidanger Kirke paa den Østre væg; det er senere nedrevet. Presten, Halvor Nielsen, holdt ved den anledning en særdeles god og lang tale, der senere blev trykt og udgjorde en hel bog.

I 1703 sees enken at være eier af «Abrahams Offer», 154 c.l.

 

L.matr.no. 150 B. Toldboden af 1652

Jørgen Erboe fra ca. 1690 til 1702

 

 

Torkil Lier skriver:

Jørgen Jørgensen Erboe hadde først tjenstgjort i 11 år som Kgl. lakei, reiste deretter utenlands og ble 20.

mars 1688 utnevnt til toller ved Langesunds tollsted i Porsgrunn. Stillingen tiltrådte han høsten samme år

da den forrige toller Rasmus Knudsen den 30.okt. ble forflyttet til Ålborg som vicetoller.

 

Jørgen Erboe kom ved gifte med Inger Clausdatter i svogerskap med de mest formående og innflytelsesrike embetsmenn i Bratsberg,

idet hans hustrus søstre var gift med menn som lagmann i Skien Iver Hansen og bergråd Niels Mechlenburg

til Skjelbred, generalmajor Johan Arnold på Borgestad, fogd i Telemark og senere borgermester i Skien Her-

cules Weyer, samt lagmann i Christiania Lauritz Jacobsen til Ullevold. På Nordre Brekke residerte svogeren,

assessor Anders Claussen og hustru Karen de Tonsberg.

Med sin hustru fikk Erboe en kapital på ca.2000 rdlr. og arvet panterettighet i Fossum og Brunlanes (Fritzø)

Jernverker, som han i 1691 sammen med de øvrige arvinger solgte til stattholder Gyldenløve.

Ved siden av sin svoger Arnold på Borgestad var Jørgen Erboe ladestedet Porsgrunns første store nærings-

drivende, med både sagbruk, trelasthandel og skipsfart.

 

Med Inger Clausdatter hadde Jørgen Erboe fått gården Jønholt (i Eidanger), men bodde på tollboden og lot

Avlingen derfra, hvor ingen faste folk ble holdt, bringe dit ned, og sto hans hester alltid på tollboden og

ingen tid på Gården. Alt arbeid på Jønholt lot han utføre ved de drenger og piker han hadde på tollboden;

det kunne lett gjøres da det bare var en bro imellom. I 1704 gikk Jønholt over til Erboes etterfølger i

embetet, Anders Arentsen, og siden fulgte den i 150 år tollerne.

Jørgen Erboe døde straks over nyttår 1701, og da han ble gravlagt 31. Jan. holdt sogneprest Halvor Nielsen

Gjerpen en preken så pompøs at den trykt fyller 303 sider! Erboe ble bisatt i et kapell han selv hadde latt

tilbygge Eidanger kirke.

 

Jørgen Jørgensen Erboe hadde en bror Johan Erboe som 1. gang var gift med Maren Pedersdatter. Se denne artikkelen av Torkil Lier om familien Erboe: Erboe 1 of 2 (grenlandslekt.no)

 

Torkil Lier skriver om hans bror Jørgen:
Johan Erboe var i yngre år skipper og innvåner av København , hvor han ennå var bosatt i 1695 og
dette år kaptein på skipet Den Norsche Løwe (256 lester) for broren Jørgen Erboe i Porsgrunn.I 1698
hadde han krangel om hyren med mannskapet , og nedsatte seg noenlunde samtidig i Skien med borger-
skap som kjøpmann. Ved skjøte datert 18.nov.1699 fra rådmann Christopher Jørgensen Flood overtok han
dennes gård i Prinsensgate, beliggende imellom avdøde borgermester Peder Baads og Anders Thomesens
gårder. Rådmannen hadde kjøpt denne staselige bygård av Thomas Sommers arvinger, slik at Erboe på
denne måte sikret seg sin tilkommende hustrus barndomshjem. 

Ved sitt 2. ekteskap med Anne Sommer fikk Erboe betydelige midler til rådighet (hennes arv andro til
drøye 2300 rdlr.!), og kom i svogerskap med en del av distriktets ledende menn, som skipsreder Anders
Madsen, hospitalsforstander Jens Gregersen Forbech, fhv. fogd i Bamble Rasmus Pedersen Herstad, Michel
Nielsen Storm og sluttelig kjøpmann Niels Leuch, Bragernes. 
Som enke i en alder av 28 år fortsatte Anne Sommer i noen grad kramboden. 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 2 (1695-1705) side 187b

18/5, 19/5, 20/5, 21/5-1701 - Porsgrund, Eidanger Sogn

Jørgen Erboe, tolder, død - enke Inger Clausdatter.

Barn:

1. Andreas Jørgensen Erboe.

2. Helene Jørgensdatter Erboe.

3. Anne Jørgensdatter Erboe.

4. Annichen Maria Jørgensdatter Erboe.

5. Jørgina Jørgensdatter Erboe.

Avdødes bror var Jan Erboe.

Enkens bror var Christen Clausen.

Avdødes eller enkens svogre var Generalmajor Arnolt og fogd og Borgerm. Hercules Wejer

Samt Anders Nielsen.

Brutto: 23586-3-14

Netto: 22346-0-6

Enken satt i uskiftet bo etter Kgl. Brev av 1701-19/3.

Jordegods.

 

 

Gift[4] med Inger Clausdatter, f. 1673 i Skien,3 (datter av Claus Andersen og Anne Christensdatter), døpt 24.06.1673 i Skien,3 d. 1725 i Stavern,3 gravlagt 19.07.1725 på Eidanger kirkegård.[5]

 

Inger:

Hun gravlegges som "Indsatt i Sacristiet frue Commendants fra Staveren Inger Clausdatter 52 aar".

 

 

 

I.    Helene Jørgensdatter Erboe, f. 1692 i Porsgrunn,4 d. 1722 i Porsgrunn,4 gravlagt 07.06.1722 i Porsgrunn.3

      

       Gravlagt som ” Helene Jørgensdatter Erboe 30 aar 4 uger 2 dage”.

 

       Skifte 31. august 1722 på Vestsiden i Porsgrunn:

       Madame Helena Spars død, enkemannen Monsr: Søfren Spar og deres sammen avlede barn Jørgen Erboe Spar 13 uker gammel, Pernille Spar omtrent halvannet år, og et barn av forrige kull ved navn Helena Pedersdatter Løche 7 år gammel. På sistnevntes vegne er tilsatt som verge Monsr: Iwer Løche fra Laurvigen.

 

      

       (1) Gift 16.10.1708 i Gjerpen,3 med Mathias Paus, f. ca 1663,3 (sønn av Povel Pedersen Paus og Inger Trinepol), d. 1714.

      

       Mathias:

       Torkil Lier skriver:

       Mathias var sønn av sogneprest til Hjartdal Hr. Povel Pedersen Paus og hustru Inger Trinepol.

      

       Mathias Povelsen var 1708 kaptein og kompanisjef ved Vesterlenske nasjonale infanterireg., Nedeneske

       livkompani Den 9.juli 1711 ble han forflyttet til regimentets faste del som sjef for Bambleske kompani,

       og var død da hans etterfølger ble utnevnt 23.april 1714.

       I mantall og beregning over de ekstra-ordinære påbud 1711 finner vi i fogderegnskapene under Fossum:

       Hr.Captain Mathias Poulsens frue bær fontange, svarer ved regimentet.

       I 1713 skatter han 2 rdlr. av 3 huder i Erlands Venstøb, og 1 rdlr. av 1 ½ hud i "Venstøb anden" i Gjerpen.

       -Ekteskapet later til å ha vært barnløst.

 

      

       (2) Gift 09.05.1715 i Gjerpen,3 med Peder Lyche, f. 1687 i Larvik,3 (sønn av Søren Pedersen Lyche og Berte Iversdatter), d. 1719 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 31.10.1719 i vestre Porsgrunn i Solum.3

      

       Peder:

       Torkil Lier skriver:

       Han var sønn av kapellan i Larvik Hr. Søren Pedersen Lyche og hustru Berte Iversdatter.

      

       Peder Lyche var en tid skoleholder i Larvik, men i 1710 frasa han seg skolen for at søke sin fortun

       annetsteds. Ved sitt giftermål tituleres han doktor; legekunsten hadde han lært av sin far.

       Den 31.okt.1715 fikk han skjøte på et hus på Knardal ved Porsgrunn av svigerfaren Cay Børting, som

       selv hadde kjøpt huset s.år ved auksjon etter Ludvig Blûth.

       Skiftet etter Lyche ble holdt 18.sep.1720 på Knardal; boets netto utgjorde 172 rdlr. til deling mellom

       Helena Erboe og hennes datter Helena Lyche.

 

       Skifte 18. september 1720 på Vestsiden i Porsgrunn:

       Doctor Peder Løche død, enka Mad: Helene Løches og datteren Helene Pedersdatter 5 år. På det umyndige barnets vegne var til stede Mr. Johannes Nielsen

      

      

       (3) Gift 03.10.1720 i vestre Porsgrunn i Solum,3 med Søren Hieronymussen Spar, f. 1695 i Kragerø,[6] (sønn av Hieronymus Spar og Anne Sørensdatter), d. 1743 på Knardal i Solum,6 gravlagt 16.05.1743 i Solum.3

      

       Søren:

       Han giftet seg 2. gang med Maria Gundersdatter f. 1704, datter av Gunder Solvesen.

 

       Torkil Lier skriver:

       Søren Spars første hustru var Helena Jørgensdatter Erboe (1692-1722), med hvem han hadde 2 barn: Pernille f.1721 og

       gift på Knardal 4.jan.1742 med kobbersmed Elias Pachel, bosatt i Fyn; - og Jørgen Erboe Spar, f.og d.1722.

       Ektefellene bosatte seg på Knardal gård, og ved farens død overtok Maria Gundersdatter råderetten over gården, dog

       slik at hennes bror Hans Buer og de øvrige arvinger fikk anparter deri.

       Skiftet etter Søren Spar ble avholdt 1.juni 1743. Inntekten var på rdlr.381-0-21, medtatt som aktiva 3 huder i Knardal

       med bygsel over 3 huder 3 skinn. Boets netto utgjorde 277-1-18, av dette tilkom det halve bo Maria Gundersdatter og

       det ble derfor ikke meget til deling mellom Spars 8 gjenlevende barn.

       I ligningsregnskaene samme år står Maria som eier av 1 ½ hud i Knardal, ”men er meer skyldig enn den er verd”.

 

       (Fra Solumslekt.org)

       Skifte 1. juni 1743 på Knardal, Solum: Søfren Jeronimusen Sparre død, enke Maria Gundersdatter. Barn i 1. ekteskap med Leene Løke, en datter Pernille Søfrensdatter gift med Elias Pouchel i Fyen?. Barn i 2. ekteskap med Maria Gundersdatter: Ludvig Søfrensen 14 år, Solwe 8 år, Gunder 6 år, Ingri 20 år, Mette 16 år, Anne 10 år, Ronnof Søfrensdatter 5 år.

 

      

 

II.   Anne Jørgensdatter Erboe, f. 1695 i vestre Porsgrunn i Solum,3 d. 1767 på Strømsø, gravlagt 25.11.1767 på Strømsø.3

      

 

       Gift 09.10.1714 i Gjerpen,3 med Christian Branth, f. ca 1681,3 d. 1728 i København i Danmark.3

      

       Christian:

       Torkil Lier skriver:

       Christian Branth var 1711 konstituert byfogd i Skien, og var 1711-16 rådmann. Hva slags bestilling han

       senere hadde er det ikke opplyst om, men han later til periodisk fremdeles å ha virket som rådmann.

       I 1720 står han som eier av de 3 huder i Erlands Venstøb, som tidligere hadde tilhørt kaptein Mathias

       Poulsen, men i 1730 var denne eiendom overtatt av Andreas Erboe.

       Skiftet etter Branth ble avholdt 9.april 1728 i stervbohuset i Skien, for ifølge Madame Brandtes, Anne

       Erboes forlangende at opskrive og forseigle alt hvis efter bemeldte hendis sal. Kieriste maatte findes, saasom

       hun haver faaet kundskab om at han for kort tiid siden i København skal være afgaaen.

       Boet var en sørgelig affære, som foruten ganske uanselig løsøre besto av en del verdiløse klær.

      

 

 

III. Anders Jørgensen Erboe, f. 1697 i Porsgrunn,3 d. 1744 i Gjerpen,4 gravlagt 10.07.1744 i Gjerpen.3

      

       F. C. Knudsen:

       Han boede paa Brekke ved Skien, og solgte Fossum Jernverk i 1717 sammen med biskop Deichmann og rektor Rasch.

      

       Torkil Lier skriver:

       Andreas kjøpte i 1728 Nordre Mæla (6 huder) ved Skien, og senere også Venstøp og Erlands Venstøp i Gjerpen.

       Den 24.jan.1742 selger han en kjøpstadgård i Prinsensgt. i Skien, beliggende imellom Karen sal.Chrysties og

       Maren sal. Claus Hylls gårder, for 150 rdlr. til Gustav Bagge på Strømsø.

       I ekstraskattmantallet 1743 betaler Erboe på Mæla rdlr.13-0-11 i skatt.

 

 

 

IV. Anniken Marie Jørgensdatter Erboe, f. 1699 i Porsgrunn,3 d. 1771 på Kongsberg i Buskerud, gravlagt 22.01.1771 på Kongsberg i Buskerud.3

      

       Torkil Lier skriver:

       Bergsted var antakelig ansatt ved Fossum Verk, ble holtzførster ved Kongsberg Sølvverk 30.mars 1729 i avg.

       Jørgen Schrøders sted. Den 30.apr. 1739 ble han antatt som holtzførster Søndenfjeld.

       Skiftet etter Bergsted ble avholdt på Kongsberg 17.apr.1745.

       Boets midler ble ved auksjon solgt for rdlr.494-0-8.

       Ekteskapet hadde vært barnløst, og Madame Annichen Maria Bergsted opplyste at hendes mand ei havde hat

       nogen søskende, men dog nogle søskenbørn som skal bo i Sverige, udi Jemterland.

       Selv ble hun boende i bergstaden, og ble etter hvert et naturlig samlingspunkt for den øvrige familie.

       Da skiftet etter henne ble avholdt i hennes eget hus på Kongsberg 12jan.1771, oppføres som arvinger hennes

       niecer og nevøer: Peter og Cay Branth, Madame Inger Sophie Killind, Madame Marthe Juell og Madame Georgine

       Qvernheim

       Boets inntekt var 920 rdlr., men oppgjort som fallitt for rdlr. 242-0-28.

      

      

       Gift 22.09.1719 i Gjerpen,3 med Bengt Bergsted, f. ca 1668,3 d. 1745 på Kongsberg i Buskerud, gravlagt 24.01.1745 på Kongsberg i Buskerud.3

 

      

 

V.   Jørgine Jørgensdatter Erboe, f. 1701 i Porsgrunn,3 d. 1724 på Kongsberg i Buskerud, gravlagt 26.09.1724 på Kongsberg i Buskerud.3

      

       Hun døde i barselseng.

      

       Torkil Lier skriver:

       Jan Michelsen fikk ved sin mors død 1705 utlagt rdlr. 556-3-5 i arv, og da faren året etter også døde arvet

       han ytterligere 457-2- ½ samt bryllupsstyr 200 rdlr.; slik at de samlede arvemidler beløp til drøye 1232 rdlr.,

       en pen sum med tanke på den store søskenflokk.

       År 1719 kom ekteparet Bornholm fra Drammen til Kongsberg, hvor han i 1722 avla borgered som kjøpmann.

       Han leide hus, opplyses det.

       Etter Jørgina Erboes død 1724 vites ikke stort om Jan Michelsen; visstnok var han 1728 bosatt i Skoger.

       I 1731 var han imidlertid avgått ved døden, da hans svoger, kjøpmann i Larvik Thoer Pedersen Lodberg

       (gift med Marthe Michelsdatter Bornholm) den 17.sep. dette år kvitterte Johan A.Blume for utbetaling av

       sal.Jan Michelsens døtres arv efter fru Inger Belitz, av kapital + renter rdlr.79-3-23.

 

      

       Gift 30.05.1718 i Gjerpen,3 med Johan Michelsen Bornholm, f. 1694 i Larvik,3 (sønn av Michel Andersen Bornholm og Marthe Jansdatter Coldevin), d. 1728/31.3

      

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Skifte etter han.

[3]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[4]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen side 209.

[5]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Eidangerslekt.org

[6]  Gunder Solvesen Buers etterkommere - av Torkil Lier (upublisert), Gunder Solvesen Buers etterkommere - av Torkil Lier (upublisert).