| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE ETTER 1814


 

Engelstad – Gnr.21

Gården ligger sydvest i Midtbygda. Den grenser mot Tudal i nordvest, Serkland i sydøst og mot Gurholt i øst.

Senere adresse: Austadveien 98

 

Se Engelstad før 1814

 

 

Halvparten av Engelstad var i 1814 eid av Løvenskiold og halvparten var eid av Treschow.

 

 

Manntall for Engelstad

 

 

 

(Med Engelstad/skogen Bnr.4 Engelstad Bnr.5 Engelstad/Skogheim Bnr.6 Engelstad/Hovland Bnr.7 og Engelstad/Skogheim Bnr.8)

 Ps. De bruksnummerne som er skrevet i kursiv inneholder ingen familier bare informasjon og gården og ev. eiere.

 

Det var to løpenummer under Engelstad i 1838.

Matrikkelen 1838
Engelstad matrikkelnr. 175 (gammelt matrikkelnummer 144)
Løpenummer 537 - Engelstad - skyld 2 huder 3 skinn - oppsitter Niels Mikkelsen 
Løpenummer 538 - Engelstad - skyld 2 huder 3 skinn - oppsitter Mathias Borgersen

 

 

 

Her følger Engelstad/Skogen Bnr.1, Engelstad/Norstua Bnr.2 og Engelstad/Søstua Bnr.3

 

 

Engelstad/Skogen Bnr.1

 

Engelstad løpenummer 537 senere Bnr.1 (skogen)

 

Skjøde fra Elisabeth Tobiasdatter Heichmann Sal. Christen Thorsen til Jens Mogensen paa Engelstad m. m. for 200 rd. Datert 26.01.1784, tingl. 29.01.1784

Grevskapet må ha eid 2 huder 3 skinn (halvparten av Engelstad). Den dansk-norske kongen, Christian den 6’te, overtok i 1805 grevskapets gods. Kjøpmann Mathias Sartz, hans bror prosten Johan Fredrik Sartz, amtsforvalter Michael Falch og jernverkets kasserer Børre Gether, kalt ”Grevlingene”, overtok det gamle godset etter grevskapet fra kongen i 1817. Vi ser i 1817 at ”Grevlingene” kjøpte 2 huder og 3 skinn i Engelstad fra kongen. Dette må da ha vært gods fra greven. Gullik Rasmusen eide hele gården, 4 huder 6 skinn, da han døde i 1780. Det må da ha vært halvparten av dette som kom i grevens hender. Den andre halvparten ble solgt av Rasmus Gulliksen til Løvenskiold i 1797.

Vi ser over her at Christen Thorsen enke solgte en del av Engelstad til Jens Mogensen i 1784. Dette var vel da den andre delen av gården Engelstad som Gullik Rasmussen eide. Det må ha vært denne delen som greven ble eier av.

”Grevlingene” greide derimot ikke sine forpliktelser så Wilhelm Treschow kjøpte dette godset av dem i 1835. (datert 18.11.1835, tingl. 19.01 og 03.02.1836)

Dette var da Engelstad løpenummer 537 som vi ser at Treschow senere eide.

Treschow avholdt skyldelingsforretning på Engelstad løpenummer 537 senere Bnr.1 fra 24.09.1873 til 15.10.1873, hvorved Engelstad løpenummer 537b senere Bnr.2 (indmarken) ble utskilt. Tinglyst 01.11.1873. Skogen ble igjen som Engelstad løpenummer 537 senere Bnr.1.

 

Treschow avholdt skyldelingsforretning på Engelstad Bnr.1 fra 03.07.1891, hvorved Engelstad Bnr.5 ble utskilt. Tinglyst 11.09.1891

 

 

 

Engelstad (Nordstua) Bnr.2

(Senere adresse: Austadveien 98)

 

Engelstad løpenummer 537b senere Bnr.2 (innmarken)

Treschow avholdt skyldelingsforretning på Engelstad løpenummer 537 senere Bnr.1 fra 24.09.1873 til 15.10.1873, hvorved Engelstad løpenummer 537b senere Bnr.2 (indmarken) ble utskilt. Tinglyst 01.11.1873

Skjøde på Engelstad Bnr.2 (indmarken) fra F W Treschow til Arne Knudsen for kr. 3500, med div forbehold som jaktrett, driftsveier osv. Tinglyst 15.07.1898

Skjøde på Engelstad Bnr.2 (indmarken) fra Arne Knudsen Engelstad til Knud Arnesen Engelstad for kr. 6900 herpaa og løsøre med forbehold om frit hus for sælger og hustru. Datert 31.08.1909 og tinglyst 04.09.1909.

Skylldelingsforretning avholdt på Engelstad Bnr.2 (indmarken) den 30.12.1918, hvorved til Ole Arnesen Engelstad er utskilt en parsell Engelstad Bnr.7. Tinglyst 28.06.1919.

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1784 til 1820

Mikkel Solvesen f. 1749 fra Høiseth giftet seg 1. gang i 1780 med Helvig Engvoldsdatter f. 1761 fra Sølland. De ble boende på Bakkane i Brunlanes og Helvig døde der i 1782. Mikkel giftet seg så 2. gang i Siljan i 1784 med Åste Gulliksdatter f. 1765. Hun var datter av Gullik Rasmussen Engelstad. Mikkel ble nå bruker og eier på Engelstad. Åste døde på Engelstad i 1795. Mikkel giftet seg så 3. gang i 1795 med Pernille Jensdatter f. 1759 fra Tudal. Hun døde på Engelstad i 1810. Mikkel døde der i 1820.

 

Se Engelstad før 1814

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1814 til 1853

 

Nils Mikkelsen f. 1792 var sønn av overnevnte Mikkel Solvesen Engelstad. Nils giftet seg i 1814 med Karen Svendsdatter f. 1784 fra Tudal. De ble bosatt på Nordstua (løpenummer 537) på Engelstad. Hans far døde der i 1820. Nils sin morfar hadde eid Engelstad, med gården var nå solgt. Nils ble leilending på Engelstad - løpenummer 537 som nå var eid av Treschow. Nils døde på Engelstad i 1853.

 

Barn:

Anne Helvig Nilsdatter f. 1816 d. 1883

Solve Nilsen f. 1818

Svend Nilsen f. 1820 d. 1867

Marte Nilsdatter f. 1822 d. 1858

Solve Nilsen f. 1825 d. 1831

Gullik Nilsen f. 1828 d. 1853

NN Nilsdatter f. 1831 d. 1831

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1853 til 1890

 

Sigurd Hansen f. 1814 fra Moholt verk giftet seg i 1835 med enken Maren Borgersdatter f. 1803. Maren var egentlig født i Kongsberg. De ble bosatt på Moholt verk. Sigurd står som arbeidsmann på Verket når han døpte sine barn bosatt der. Sigurd ble leilending på Nordstua (løpenummer 537) på Engelstad etter Nils Mikkelsen som døde der i 1853. Sigurd og Maren døde begge på Engelstad i 1890.

 

Barn:

Helene Sigurdsdatter f. 1835 d. 1919

Elisabeth Sigurdsdatter f. 1838

Anne Helvig Sigurdsdatter f. 1842 d. 1903

Gunhild Marie Sigurdsdatter f. 1845 d. 1884

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1881 og 1888

 

Anne Helvig Sigurdsdatter f. 1842 var datter av overnevnte Sigurd Hansen Engelstad. Anne Helvig var gift med Anders Isaksen f. 1835. De bodde på Gonsholt men deres sistefødte barn ble døpt bosatt på Engelstad i 1881, så de bodde nok da hos hennes foreldre. Det er uvisst hvor lenge de da bodde på Engelstad, men Anders Isaksen Engelstad nevnes som fadder i 1888, så de bodde der noen år. Det var for datteren Ida Sofie Andersdatter sitt uekte barn, som hun fikk bosatt på Engelstad i 1888, han var fadder. Anders og Anne Helvig kan ha bodde der til det kom nye leilendinger til Engelstad ca 1890. De døde begge på Serkland. 

 

Se Gonsholt Søndre

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1890 til 1931

 

Arne Knutsen f. 1848 fra Gurholt giftet seg i 1878 med Helle Marie Olsdatter f. 1852 fra Prestegården. De ble bosatt på Gurholt frem til 1888. Fra 1892 døpte de barn bosatt på Engelstad. Treschow solgte i 1898 Engelstad (Nordstua) Bnr.2 til Arne Knutsen. Arne solgte i 1909 gården til sønnen Knut, men bodde videre der. I 1910 bodde Arne og Helle hos sønnen Knut på Engelstad. Helle Marie døde på Engelstad i 1925 og Arne døde der i 1931.

 

Barn:

Knut Arnesen f. 1879 d. 1962

Ole Arnesen f. 1882 d. 1884

Ingeborg Arnesdatter f. 1885 d. 1957

Anne Arnesdatter f. 1888 d. 1947

Ole Arnesen f. 1892 d. 1948

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1909 til 1962 (Maren til 1977)

 

Knut Arnesen f. 1879 var sønn av overnevnte Arne Knutsen Engelstad. Knut kjøpte Engelstad (Nordstua) Bnr.2 av sin far i 1909, mot at foreldrene fikk fritt opphold. I 1910 bodde Knut på Engelstad/Nordstua som eier av gården sammen med foreldrene og to søsken. Knut skilte i 1919 ut en parsell Engelstad Bnr.7 til sin bror Ole. Knut giftet seg i Gjerpen i 1925 med Maren Zachariasdatter f. 1888 fra Gravli i Gjerpen. De fikk ingen barn. Knut solgte gården på Engelstad til sin nevø Ivar Kjølnes i 1952, mot føderåd for seg og konen. Knut døde i 1962 og Maren i 1977.

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1924

 

Karen Regine Knutsdatter f. 1851 på Gurholt døde på Engelstad i 1924 og gravlegges da som ” ugift, tjenestepike, privat forsørget”. Hun var tante til overnevnte Knut Arnesen Engelstad.

 

Se under hennes far Knut Arnesen Gurholt

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1952

 

Ivar Kjølnes f. 1927 fra Kjølnes u/Gurholt ble gift med Solveig Alvilde Rambo f. 1932 fra Rambo i Hedrum. Overnevnte Knut Andersen Engelstad var Ivars onkel og i 1952 solgte Knut gården Engelstad/Nordstua Bnr.2 til Ivar mot føderåd for seg og sin kone.

 

Barn:

Lisbeth Kjølnes f. 1952

 

Familieark

 

 

 

 

Engelstad (Søstua) Bnr.3

(Senere adresse: Austadveien 104)

 

Engelstad/Søndre løpenummer 538 senere Bnr.3

Rasmus Gullichsen solgte i 1797 halvparten av Engelstad til Løvenskiold:

Skjøde fra Rasmus Gullichsen til kammerherre Løvenskiold paa 2 huder 3 skinn i Engelstad for 1200 rd. Datert og tinglyst 17.01.1797.

 

Dette var da Engelstad løpenummer 538 som vi ser at Løvenskiold senere eide.

Skjøde på Engelstad/Søndre Bnr.3 m.m. fra kammerherrinde Løvenskiold til F W Treschow. Tinglyst 01.12.1886

Skylldelingsforretning avholdt på Engelstad/Søndre Bnr.3 den 30.06.1891, hvorved utskilt Engelstad/skogen Bnr.4. Tinglyst 11.09.1891

Skjøde på Engelstad/Søndre Bnr.3 fra F W Treschow til Peder Olsen for kr. 4800, med div forbehold som driftsveier, jaktrett osv. Datert 14.09.1893 og tinglyst 15.09.1893.

Skylldelingsforretning avholdt på Engelstad/Søndre Bnr.3 den 28.04.1906, hvorved Engelstad/Skogheim Bnr.6 ble utskilt. Tinglyst 16.05.1906

Uskiftebevilling for Elise Engelstad, enke efter Peder Olsen Engelstad. Datert 17.12.1919, tinglyst 06.06.1923

Skjøde på Engelstad/Søndre Bnr.3 fra Elise Engelstad til sønnen Ingvald Pedersen Engelstad for kr. 20 000, hvorav for løsøre kr. 3000, samt med forbehold om føderåd før sælgersen, eller om hun ønsker det kr. 500 pr. år. Datert 07.04.1926, tinglyst 26.06.1926

Skylldelingsforretning avholdt på Engelstad/Søndre Bnr.3 den 06.06.1933, hvorved til Ole N Tveiten er utskilt Engelstad/Skogheim Bnr.8. Tinglyst 12.06.1933

Skjøde på Engelstad/Søndre Bnr.3 fra Ingvald Pedersen Engelstad f. 30.04.1900 til Olaf Engelstad (over 21 aar) for kr. 12 000, hvorav for løsøre kr. 3000, samt føderaad for Elise Engelstad verdsatt til kr. 3000, likeledes skal kr. 1000 av kjøpesummen henst med pant i Engelstad/Søndre Bnr.3 til disposisjon for moren, Elise Engelstad. Selgeren og hans søskende skal ha forkjøpsrett såfremt Olaf Engelstad skal selge Engelstad/Søndre Bnr.3. Datert 16.02.1940

 

 

Bosatt/Bruker her fra før 1807 til 1838

 

Borge Torsen f. 1762 og Ellen Mathiasdatter f. 1757 var bosatt på Øverbø og kom til Engelstad før 1807. Ellen døde der i 1813 og Børge i 1838. Sønnen Mathias giftet seg i 1825 og ble boende der med sin familie.

 

Se Øverbø før 1814

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1825 til 1879 (Pernille til 1884)

Mathias Borgersen f. 1796 var sønn av overnevnte Borge Torsen Engelstad. Mathias giftet seg i 1825 med Pernille Pedersdatter f. 1799 fra Gurholt. De ble bosatt på Engelstad som leilendinger. Mathias døde i 1879. Pernille døde i 1884.

 

Barn:

Elen Marie Mathiasdatter f. 1827

Peder Mathiasen f. 1829 d. 1885

Pernille Mathiasdatter f. 1831 d. 1921

Maren Mathiasdatter f. 1834

Børre Mathiasen f. 1835 d. 1863

Gurine Mathiasdatter f. 1839 d. 1859

Ole Mathiasen f. 1825 d. 1825

 

Familieark

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1881 til 1885

 

Peder Mathiasen f. 1829 var sønn av overnevnte Mathias Borgersen Engelstad. Peder giftet seg i 1881 med Maren Andrea Kristensdatter f. 1843 fra Torsholt. Hans far døde som leilending på Søstua på Engelstad i 1879. Han mor bodde videre der og døde i 1884. Peder overtok som leilending på Engelstad, med døde bare et år etter sin mor. Maren Andrea og sønnen Mathias bodde i 1900 på Torsholt hos hennes bror Nils. Hun døde på Torsholt i 1918.

 

Barn:

Mathias Pedersen f. 1882 d. 1971

 

Familieark

 

 

 

Løvenskiold solgte i 1886 Engelstad/Søndre (Søstua) Bnr.3 til Treschow.

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1886 til 1890

 

(Ole) Petter Jonsen f. 1860 fra Skilbred giftet seg i 1886 med Karoline Marie Andersdatter f. 1864 fra Gonsholt. Han var døpt Ole Petter med skrev seg bare som Petter. De ble bosatt på Engelstad og døpte barn bosatt der frem til 1890. I 1892 døpte de et barn bosatt på Gråten i Solum. Familien kom etter dette til Rød i Siljan.

 

Se Rød

 

 

Treschow skilt i 1891 ut skogen fra Engelstad/Søndre (Søstua) Bnr.3 som Engelstad/skogen Bnr.4. Innmarken ble i 1893 solgt til Peder Olsen.

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1893 til 1919 (Karoline Elise til 1926)

 

Peder Olsen f. 1847 fra Kiste giftet seg i 1892 med Karoline Elise Vetlesdatter f. 1867 fra Holte. Peder var nok bruker på Kiste Nordre - løpenummer 558b en tid etter hans far døde der i 1880. Han bodde nok der sammen med sin mor. Da Treschow omorganiserte Kiste Nordre i 1880 og 1888 (se under) ble flere bruk en del av Kiste Søndre. Den parten som brukes av Peder Olsen ble Kiste Søndre Bnr.17. Peder kjøpte i 1893 Engelstad/Søndre (Søstua) Bnr.3 av Treschow. Hans mor døde bosatt hos dem i 1905. Peder skilte i 1906 ut Engelstad/Skogheim Bnr.6. Han døde på Engelstad i 1919 og enken overtok driften. Hun solgte gården til sønnen Ingvald i 1926.

 

Barn:

Ingeborg Pedersdatter f. 1893 d. 1968

Valborg Pedersdatter f. 1895 d. 1979

Olga Pedersdatter f. 1897

Ingvald Pedersen f. 1900 d. 1985

Olav Pedersen f. 1902 d. 1987

Ester Marie Pedersdatter f. 1905 f. 1975

 

Familieark

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1926 til 1940

Ingvald Pedersen f. 1900 var sønn av overnevnte Peder Olsen Engelstad. Ingvald giftet seg i 1923 med Aslaug Rønningen f. 1902 fra Kviteseid. De døpte et barn samme året bosatt på Engelstad. Han kjøpte i 1926 Engelstad/Søndre Bnr.3 av sin mor. Ingvald kjøpte i 1930 Øverbø/Granli Bnr.35 fra Lars Kristiansen Sandbrekken og nevnes der også i 1950. Ingvald solgte i 1940 Engelstad/Søndre Bnr.3 til sin bror Olav. De flyttet trolig da til Øverbø/Granli Bnr.35. Aslaug døde i 1981 og Ingvald i 1985.

 

Se Øverbø/Granli Bnr.35

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1926 til 1987 (Klara døde i 1997)

 

Olav Pedersen f. 1902 var bror av overnevnte Ingvald Pedersen. Olav giftet seg i 1926 med Klara Tormodsrød f. 1904 fra Tormodsrød. De ble bosatt på Engelstad og skrev seg nok som Engelstad. Olav kjøpte i 1940 Engelstad/Søndre (Søstua) Bnr.3 av sin bror Ingvald. Olav døde i 1987. Klara døde i 1997.

 

Barn:

Per Ottar Engelstad f. 1926 d. 2013

Else Marie Engelstad f. 1928

Solveig Johanne Engelstad f. 1931

Henny Engelstad f. 1934 d. 2006

Ola Johan Engelstad f. 1935

Harald Engelstad f. 1941 d. 1997

 

Familieark

 

 

 

 

Andre som nevnes på Engelstad:

 

 

Nevnt her i 1889

 

Karl Fredrik Knutsen f. 1853 og hans kone Anne Marie Nikolaisdatter f. 1852 nevnes som omstreifere da de døpte et uekte barn i Siljan i 1889 bosatt på Engelstad.

 

Barn:

Ludvig Severin Karlsen f. 1889

 

Familieark