| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KISTE NORDRE

 


 

 

 

Birgitte Nilsdatter f. omkring 1570 giftet seg 1. gang med Stener Horntvet f. omkring 1570, 2. gang med Gullik Horntvet f. omkring 1570 og 3. gang med Gjest Halvorsen f. omkring 1570.

 

 

 

Birgitte Nilsdatter, født omkring 1570, død før 1652.

Hun var datter av Nils Nordby og Marte.

 

Ifølge "Gjallarhorn nr 71 - artikkelen "Horntvet i Lardal" av Torbjørn Steen-Karlsen" var hun datter av lensmannen Nils Søndre Nordby i Lardal. (Se mye mer om hennes far og hans barn der.)

 

Birgitte var bruker på Horntvet i Lardal fra 1620 til 1625 som enke. Hun hadde da tidligere vært gift med Stener Horntvet og Gullik Horntvet. Hun giftet seg på nytt, for i 1627 nevnes hun som gift med Gjest Halvorsen på Kiste Nordre i Slemdal. Hun var hans andre kone.

 

I 1640 nevnes Gjest Kiste med blant annet dette jordgodset: 1 1/2 hud i Hogstad øvre (Nocht hanns wermoders gods" (Svigermor). Dette var da hennes mors jordgods.

 

I Von Pappenhelms jordbok ca 1615 nevnes blant eierne på Hogstad øvre: Nielz Norbøe (Nordby) vdj Thonnisberigh lhenn eier 2 huder. Dette er da jordgodset som Gjest Kistes svigermor eide i 1640. Hennes mor var dermed gift med Nils Norby i Lardal. I 1647 stod Gjest Kiste som eier av disse 2 hudene i Hogstad øvre.

 

 

(1) Gift[1] med Stener Horntvet, født omkring 1570.[2]

 

Stener:

Vi finner Stener Horntvet i bygningskatten i 1605 og han betalte 1/2 riksdaler i 1618 for å ikke å ha vedlikeholdt veien godt nok.

 

I skifte etter datteren Tore på Bekkevar i Lardal i 1632 finner vi mye av slekten. (Hun var gift med Paul Kjeldsen Bekkevar.) Der nevnes hennes mor som "Birette Kiste af Slemdal", som også var tilstede på skifte. Dette stemmer jo med at moren i 1632 var gift for tredje gang og bosatt på Kiste i Slemdal.

 

Alt ifølge "Gjallarhorn nr 71 - artikkelen "Horntvet i Lardal" av Torbjørn Steen-Karlsen".

 

 

(2) Gift[3] med Gullik Horntvet, født omkring 1570.

 

Gullik:

Han var bruker på Horntvet i Lardal fra 1611 til 1620. Han var en holden mann og eide flere gårdsplasser. Blant annet 3 huder i Nordre Kiste i Slemdal etter sin kone, Birgitte Nilsdatter.

 

Von Pappenhelms jordbok ca 1615: Eiere på Kiste nordre – Gullech Thorti(ng?) (Gullik Horntvet) vdj Thonnisberigh lhenn eier 3 huder, Welb. Peder Jffuerssøn 1 hud, Suend Soffuen (Søve i Holla) eier ½ hud, Lauritz Berie vdj Brunlaur lheen (Berg i Tjølling) eier ½ hud, Offuen Ackre (Åkre i Gjerpen) eier 9 skinn, Khrestoffer Kiiste eier 9 skinn

 

Det er Gullik Horntvet som nevnes her i som Von Pappenhelms jordbok "Gullech Thorti(ng?)".

 

Han eide:

Horntvet, Lardal - hele gården

Bakke - halve gården

Otterstad, Lardal - 8 1/2 lp

Foss, Sandsvær - 1 lp

Hagestad - 2 lp

Holtan, Våle - 2 skinn

N Kiste, Slemdal - 3 huder.

 

 

(3) Hun giftet seg med Gjest Halvorsen, født omkring 1570,2 (sønn av Halvor Søndre Engelstad), død før 1652.1

 

Gjest:

I jordboken for Telemark 1624 nevnes også Gjest Kiste og hans jordgods. Han eide 3 huder odelsgods "wdj Aastadt", 1 hud odelsgods i "Kollerød i Suerestads sogn i Thonnisberig lehn", 1/2 hud pantegods i Kiste og 3 huder giftegods i Kiste. (Totalt 3 1/2 hud i Kiste.)

 

Disse 3 hudene i Kiste stod hans kones andre mann, Gullik Horntvet, som eier av tidligere.

 

I 1640 nevnes også Gjest på Kiste Nordre. Gjest Kiste nevnes dette året som eier av 2 1/2 hud i Kiste Nordre. Videre nevnes han som eier av 1 1/2 hud i Kallerød, 1 1/2 hud i Hogstad øvre (Nocht hanns wermoders gods" (Svigermor) og 1/2 hud i Svartangen.

 

I 1647 ser vi at Gjest eide 3 huder med bygselsrett på Kiste. Halvor Horntvet fra Lardal, som Engebret Ås var formynder for, eide 3 1/2 hud.

 

Gjest Halvorsen Kiste var sønn av Halvor Søndre Engelstad i Lardal.

 

Torbjørn Steen-Karlsen skriver dette i sin nevnte artikkel "Horntvet i Lardal":

 

I et dokument, datert Nordby i Lardal 20. mars 1627, selger og skjøter Gjest Halvorsen på Kiste i Slemdal, med sin hustru Birgitte Nilsdatters samtykke, til sin bror Simon Halvorsen på (Søndre) Engelstad i Svarstad sogn i en part i Øen sag osv.

 

I et brev, datert 10. mai 1639, der brødrene Guttorm Pedersen Vælen i Skjee og Oluf Pedersen Oseberg i Slagen selger og skjøter til Simon Halvorsen Engelstad i Svarstad, med sin hustrus ja, sin part i Kjerrafisket og Grini gipen, for 5 rikdsdaler. Dette var de arvelig tilfalden etter sine foreldre. Simon er sønn av Halvor på Søndre Engelstad som nevnes 1593-1605 og da også blir Gjests far.

 

 

Gjest hadde vært gift før. Han hadde i dette ekteskapet en sønn Jens:

 

 

        A.    Jens Gjertsen, (sønn av Gjest Halvorsen og Eventuelt første hustru) født omkring 1600.1

              

               Torbjørn Steen-Karlsen skriver dette i sin nevnte artikkel "Horntvet i Lardal":

               Nevnt 15.oktober 1634, da seks lagrettemenn i Lardal og Hans Nilsen skriver samme sted, tilnevnte av lensmann Even Norby, Simon Engelstad og Jens Gjestsen av Slemdal på sin far Gjest Kistes vegne - besikter og forfarer hvorledes den gård Kallerud, som Anders har bodd på i over 24 års tid, er holden i hevd og like med hus og herberg, aker og eng.

              

               Kan han ha vært Jens Gurholt?

 

               I jordeboka for Telemark 1624 nevnes Jens Gurholt i Slemdal med pant i 1/2 hud i Svartangen i Kvelde (Hedrum). Den andre 1/2 huden eier Orm Moholt i Slemdal. Orms datter Helje skal ifølge Torbjørn Steen-Karlsen ha solgt Svartangen i 1685.

 

               Jens Gurholt eide også 1/2 hud i Moholt.

              

               Gjest Kiste eide i 1640 1/2 hud i Svartangen. Kan det være en forbindelse her?

              

 

       

Birgitte Nilsdatter og Stener Horntvet sine barn:

              

 

I.    Tore Stenersdatter, (datter av Stener Horntvet og Birgitte Nilsdatter) født omkring 1590,2 død ca 1632.

      

       Det var skifte etter henne på Bekkevar i Lardal 30.07.1632.

      

       Transkribert av Torbjørn Steen-Karlsen:

       "effterschreffuene, Michell Norbye, Solffuer Berig och Gullich Hemb, Laugretismend i Laurdall, Giøre vierligt at Anne 1632 dend 30 Julij vaare paa Bekeuar I Hemb Sougenn, Venligen tilbeden aff velfornumbstige mand Poull kieldssøn paa forne Bekeuahr, At vere offuer Jt venlige schiffte och bytte, som tomtis effter hans sallige høstru Thore Steenerssdater, huiss siell /:guf haffue:/ Jmellom hannem paa dend Eene och hans børn, Nemblig Kieel och Thorer Poulssønner,saa och Ellen och Jhann Poulsdater paa dend anden side, Offuerverebde Erlig och velagt mand Effuen Norebye, Kongl:Maijsts:lensmand her sammestedz, Jligemaade santid affuerverende Børnens Moder moder Birette Kiste aff Sleemdall och Halduord houtueed Aff Laurdal som er samme børns Moders halffbroder, desligste Joen klauffens aaf vaallesougen, som haffe till Egte børnenes Modersøster .... etc."

      

      

       Gift1 med Paul Kjeldsen, født ca 1602.1

      

       Paul:

       Paul Kjeldsen Bekkevar i Lardal. Han brukte hele gården Bekkevar og nevnes der 62 år gammel i 1664.

 

       De hadde tre kjente barn.

 

 

      

II.   Ragnild Stenersdatter, (datter av Stener Horntvet og Birgitte Nilsdatter) født omkring 1590.2

      

       Det er åtte kjente barn etter dem.

 

      

       Gift1 med Jon Olsen, født omkring 1795,2 (sønn av Oluf Amundsen Klavenes).

      

       Jon:

       Jon Olsen Klavenes i Våle som nevnes fra 1625 til 1665. Han eide 2 huder med bygselsrett i Solverød i Slemdal i 1647, 1650 og 1655. Han far nevnes som med denne eierparten i Von Pappenhelms jordbok ca 1615.

 

 

 

Birgitte Nilsdatter og Gullik Horntvet sine barn:

 

      

III. Halvor Gulliksen, (sønn av Gullik Horntvet og Birgitte Nilsdatter) født omkring 1600.

      

       Han nevnes på Horntvet i Lardal fra 1625 til 1684.

      

       På eiersiden på Kiste Nordre i Siljan ser vi i 1647 at Gjest eide 3 huder med bygselsrett. Halvor Huntvedt fra Lardal, som Engebret Ås var formynder for, eide 3 1/2 hud.

 

      

       Han giftet seg med Karen Tollefsdatter, født omkring 1600 på Gravdal i Svarstad i Lardal (datter av Tollef Dyresen), død før 1652 på Horntvedt i Svarstad i Lardal.

 

       Karen Tollefsdatter giftet seg 2. gang med Aksel Guttormsen, født omkring 1605 i Berg i Høyjord i Andebu,[4] (sønn av Guttorm Berg), død før 1695 på Horntvedt i Svarstad i Lardal.1

 

       Karen:

       Aksel giftet seg på nytt med Ellen Olufsdatter som døde på Horntvet i Svarstad i 1683. De fikk datteren Elene Axelsdatter som ble gift med Nicolaus Jonsen vestre Opsal. Det var skifte etter Aksel Guttormsen i 1695.

 

       Det står følgene i Lardal bygdebok:

       Aksel ble gift med enken på Horntvet i Svarstad og bodde der. Axel Guttormsen var bruker på Horntvet 1640 - 1684. I 1652 ble avholdt et vennskapelig skifte etter Karen Tollefsdatter. Da var barn og svigerbarn samlet, samt Elene Axelsdatter med sin far Axel Guttormsen som verge. Verge for de umyndige barna fra Karen's første ekteskap var Karen's bror, Engebret Tollefsen, Ås i Sandsvær. Godset ble fordelt slik: Av odelsgodset bevilget alle søsken sin halvsøster Elene Axelsdatter før fordeling av godset, som arv etter moren, 4 lpd. med bygsel, som var 1/3 i grd. Tuft i Tuft sogn, Sandsvær. Hennes halvsøsken fikk følgende: Tore skulle beholde åsetet Nordre Kiste, 3 huder med bygsel. Kjeld fikk Horntvet med Bakke, 16 lpd. korn med bygsel og 7 øresbol i Holte under Kisteskogen i Slemdal. Gundel fikk 2 parter i Tuft i Sandsvær, 8 lpd. ned 2/3 bygsel og 1 hud i Kiste, Slemdal. Elene fikk 9 lpd i Bringgården, Botne. Anne 7 1/2 lpd. i Grytnes i Våle og 1 lpd. i Bringåker, Botne. Løsøret ble ikke nevnt i skiftet.

      

       Sønnen Kjeld Halvorsen Kiste overtok senere Kiste Nordre.

 

 

      

       Halvor Gulliksen og Karen Tollefsdatter sine barn:

 

 

        A.    Tore Halvorsen, født omkring 1630.2

              

               I 1650 var Tore bruker på Kiste Nordre sammen med Gjest. Thore som eide av 3 huder og Engebret Aas 3 1/2 hud. (Engebret var bror til hans mor.)

                       

               Ved et vennskapelig skifte etter hans mor i 1652 står det at Tore skulle beholde åsetet Nordre Kiste, 3 huder med bygsel.

              

 

 

        B.    Gundel Halvorsdatter, født omkring 1630.2

              

               Hennes første mann døde i 1660 og hun nevnes som bruker på Grini i 1661 og 1667-1674. Hun ble gift på nytt. Det er kjent 2 barn i første ekteskap og to i andre.

              

 

               (1) Gift1 med Oluf Andersen, født omkring 1620,2 død 1660.1

              

               Oluf:

               Oluf Andersen Grini.

 

              

               (2) Gift1 med Halvor Grini, født omkring 1630, død før 1667.1

              

 

 

        C.    Ellen Halvorsdatter, født omkring 1630.2

              

               De fikk fem barn.

 

              

               Gift1 med Timand Sivertsen, født omkring 1630,2 (sønn av Sjul Einarsen Kløvstad i Sandsvær og Anne Timendsdatter), død 1677.1

              

               Timand:

               Timand Sivertsen Rogstad i Sandsvær.

 

 

              

        D.    Anne Halvorsdatter, født omkring 1630.2

              

               Hun er nevnt i 1652 og 15.07.1661 "udi Østre Grytenes". (Våle)

 

              

 

        E.    Kjeld Halvorsen, født ca 1632.[5],2

              

               Han nevnes i bygdeboken for Lardal som sønn av Halvor Gulliksen.

              

               Fra 1655 nevnes Kjeld som bruker på Kiste Nordre. Han etterfulgte som bror Tore. Kjeld nevnes i 1661 som eier av gården. I 1664 nevnes Kjeld Halvorsen som bruker. Presten oppga hans alder til å være 32 år og fogden oppga 40 år. Vi finner Kjeld som bruker til og med 1667. Han døde trolig da i 1667.

              

               Enken etter han giftet seg igjen med den Guttorm så nå nevnes på gården.

              

               Skifte etter Kjeld Halvorsen kjenne vi ikke, men eierforholdene ble vel slik etter dette skifte og etter at Guttorm hadde giftet seg med enken:

              

                Guttorm Kiste: 3 1/2 hud giftingsgods

               Halvor Kjellsen: 9 skinn odelsgods

               Tore Kjellsen: 9 skinn odelsgods

               Ola Kjellsen: 9 skinn odelsgods

               Berte Kjellsdatter: 4 1/2 skinn odelsgods

               Gunhild Kjellsdatter: 4 1/2 skinn odelsgods.

 

              

               Gift ca 1655,2 med Kjeld Halvorsen sin kone, født omkring 1640.2

              

 

               Se Kiste Nordre denne gården

 

 

 

 [1]  Gjallarhorn nr 71 - artikkelen "Horntvet i Lardal" av Torbjørn Steen-Karlsen.

[2]  Stipulert.

[3]  Bygdebok for Lardal bind 2 (1993), gårdshistorie for Svarstad kirkesogn, av Gunnar Christie Wasberg, side 28.

[4]  Stipulert.

[5]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 101.