| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I GURHOLT ETTER 1814 I


 

Gurholt/Kjølnes nordre – Gnr.23 Bnr.5

 

 

Se Kjølnes før 1814

 

 

Kjølnes var en husmannsplass i to deler, nordre og søndre, under Gurholt frem til 1869. I 1869 det ble det også utskilt to egne bruk, Kjølnes nordre Bnr.5 og Kjølnes søndre Bnr.4. I 1894 ble disse sammenføyd til et bruk, Kjølnes Bnr.4.

 

Treschow skilte i 1869 ut Gurholt/Kjølnes nordre løpenummer 540e/541b/542b– senere Bnr.5 fra Gurholt løpenummer 540:

Skyldelingsforretning avholdt på Gurholt løpenummer 540 fra 29.04.1869 til 01.05.1869, hvorved utskilt Gurholt/Kjølnes nordre løpenummer 540e/541b/542b– senere Bnr.5. Tinglyst 30.08.1869

 

Gurholt/Kjølnes nordre Bnr.5 ble sammenføyd med Gurholt/Kjølnes søndre Bnr.4 i 1894. Tinglyst 04.10.1894

 

 

 

Manntall for Gurholt

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1798 til 1856

 

Anders Paulsen f. 1772 fra Gurholt giftet seg i 1793 med Maren Olsdatter f. 1764 fra Kjølnes. De døpte et barn bosatt på Gurholt i 1793. I 1796 døpte de barn bosatt på Finsrød u/Austad og fra 1798 nevnes de på Kjølnes u/Gurholt. De overtok da som husmenn der etter hennes far som døde samme året. Maren døde på Kjølnes i 1843 og Anders i 1856.

 

Se Kjølnes før 1814

 

 

 

Bosatt/Bruker her rundt 1830

 

Ole Andersen f. 1798 var sønn av overnevnte Anders Paulsen Kjølnes. Ole giftet seg i 1823 med Pernille Siulsdatter f. 1795 fra Toa u/Island. De døpte barn som husmenn på Kjølnes u/Gurholt i 1823 og 1826. I 1828 døpte de barn som inderster på Prestejordet u/Gurholt. I 1830 og 1833 døpte de barn som inderster på Kjølnes. I 1833 nevnes Ole som arbeidsmann. På Kjølnes bodde de nok hos hans far. Ole overtok feste på Ødegården i 1841 som Ole Kiste. I 1865 bodde de på Ødegården sammen med sønnen Kristen og hans familie. Ole døde på Ødegården i 1868. Pernille døde som enke der i 1870.

 

Se Ødegården u/Gurholt

 

 

 

Bosatt/Bruker her rundt 1865 (til 1873)

 

Nils Olsen f. 1834 fra Vierød u/Gonsholt nevnes som husmann på Kjølnes Nordre u/Gurholt. Han bodde i 1865 med sin mor og ei tjenestepike. Nils kom til Skautvedt som leilending i 1873. Nils bodde der da han giftet seg i 1876 med Anne Kirstine Knutsdatter f. 1825 på Gonsholt. Hun var tjenestepike hos han i 1865 og 1875. Hans mor døde på Skautvedt i 1883. Nils var leilending der til ca 1886. De flyttet senere til Gjerpen og nevnes på Falkum i 1900. Anne Kirstine døde på Falkum i 1903. De fikk ingen barn.

 

Familieark

 

 

 

Trolig Bosatt/Bruker her fra 1878 til rundt 1894

 

Nils Svendsen f. 1853 var sønn av Svend Nilsen på Gurholt løpenummer 541. Nils giftet seg i 1878 med Karoline Solvesdatter f. 1855 fra Øverbø. De døpte barn bosatt på Gurholt frem til 1886. (De kan ha bodd på Gurholt/Kjølnes Nordre Bnr.5 som ble utskilt fra Gurholt løpenummer 541 i 1869.) Ole Peter Solvesen Øverbø var bror til Karoline Solvesdatter og han skilte i 1888 ut Øverbø/Aasen - løpenummer 530c - senere Bnr.17 ble fra Øverbø Bnr.4. Han solgte i 1900 eiendommen til Nils og Karoline. Nils ble da skrevet som Nils Svensen Åsen og de døpte barn bosatt på Øverbø/Åsen fra 1889, så de bodde på plassen fra den ble skilt ut. Karoline døde på Åsen i 1891. Nils bodde videre på gården. I 1900 bodde døtrene Trine Marie og Anna sammen med han og i 1910 bodde datteren Olga der. Nils døde i 1911 og ifølge en presteattest døde han på sykehus i Oslo.

 

Se Øverbø/Åsen Bnr.17

 

 

 

Gurholt/Kjølnes nordre Bnr.5 ble sammenføyd med Gurholt/Kjølnes søndre Bnr.4 i 1894.