| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE


  

Viken Gnr.25

 

 

Landskyld (1 hud)

 

 

Eier i 1762: Plass under Austad

 

 

Litt fakta som Viken

 

 

 

De tidlige manntallene på Viken:

 

Viken hadde en skyld på 1 hud.

 

Viken nevnes som et underbruk under Austad i 1619. "HANS på Austad" var da husmann der.

 

Gården nevnes i Von Pappenhelms jordbok ca.1615. Vika nevnes da som øde og Erich Odgrimsøn eide 9 skinn. Det står at den ”findes iche vdj jordbogen”.

 

Fra ca 1660 nevnes "ASBJØRN Viig" som husmann på gården. Asbjørn stod som husmann på Viken også i 1664. Presten oppga at han da var 36 aar. Viken nevnes i 1664 under Moholt. Asbjørn nevnes på gården frem til 1669. Gården var samtidig nevnt som ubebodd og øde i jordboken, men gården ble drevet.

 

I 1661 skal Jon Moholt ha vært eier i gården (1 hud).

 

Viken (Wiigen) nevnes nå som øde frem til og med 1684.

 

Fra 1686 nevnes SVEND Austad som eier og bruker av gården. Vi finner Svend som bruker frem til 1707. I 1711 var det ingen oppsittere på Viken, men den ble nok da drevet videre av Svend Austad eller andre fra Austad.

 

I 1723 var JON og KJELD oppsittere/brukere på Vigen. Dette var Jon Svendsen og Kjeld Svendsen, sønner av denne før nevnte Svend Austad.

 

Gården ble hele tiden drevet under Austad. Vi ser i 1762 at "Anders Vigen med kone og datteren Gunvor" (Gunvor var nok sønnen Gunnar) var husmann under Austad.

 

Vi ser fremover at skatten på Viken ble betalt av brukere på Austad og også brukt av dem. Svend Austad nevnes i 1786 som eier og vi ser også i skifte etter Nils Svendsen Austad i 1785 at de hadde eierdeler i Austad med Viken. Dermed ser vi at familien på Austad både eide og brukte Viken.

 

Svend Nilsen var soldat og overtok bygselen på en fjerdepart av Austad m/Vigen i 1798. (Bygselsseddel datert 14.07.1798) 

 

Nils Pedersen Kiste solgte i 1790 1/4 delen av Austad og Viken til greven (jordgods fra hans kones 1. ektemann Nils Svendsen):

Avlysning av Ingeborg Jakobsdatters obligasjon til herr Halvor Nilsen på 499 rd; hun hadde 18. mai 1785 pantsatt 1 hud 4 1/24 skinn i Austad og Viken. Tinglyst 02.06.1790

Kjøpekontrakt utgitt av Nils Pedersen til grev Ahlefeldt Laurvig på 1/4 av Austad i Siljan mot kjøpesum 1100 rd, datert 13. mars 1790. Tinglyst 02.06.1790

Nils Pedersens skjøte til grev Ahlefeldt Laurvig på 1/4 av Austad i Siljan mot oppgjør på 1100 rd. Tinglyst 02.06.1790

 

 

 

Nevnt her fra 1686 til ca 1710

 

Svend Jacobsen f. ca 1623 var bruker på Austad. Fra 1686 til ca 1710 nevnes han også som eier og bruker på Viken. Viken ble da brukt under Austad.

 

Se Austad

 

 

 

Nevnt her rundt 1723

 

Jon Svendsen f. ca 1664 var sønn av Svend Jacobsen Austad. Jon var gift med Anne Arnesdatter f. ca 1686 fra Tveiten i Lardal. Jon nevnes som oppsitter/bruker på Viken i 1723 sammen med sin bror Kjeld. Jon døde på Austad i 1745 og Anne døde der i 1758. Det stod at de døde på Austad, så det er usikkert hvor lenge de var oppsittere/brukere på Viken..

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her rundt 1723

 

Kjeld Svendsen f. ca 1689 var sønn av Svend Jacobsen Austad. Kjeld giftet seg i Lardal i 1710 med Kirsten Evensdatter f. 1686 fra Bergan i Lardal. De bodde en tid i Siljan på Austad og Kjeld nevnes i 1723 som oppsitter/bruker på Viken sammen med sin bror Jon. De døpte barn på Austad til 1727 og kan ha vært oppsittere/brukere på Viken frem til det. De flyttet til Lardal og Kjeld ble bruker på Bergan. Han døde der i 1738. Kirsten giftet seg på nytt i Lardal og bodde der videre.

 

Barn:

Even Kjeldsen f. ca 1712 d. 1724

Børge Kjeldsen f. 1713 d. 1734

Svend Kjeldsen f. 1715 d. 1715

Anne Kjeldsdatter f. 1721 d. 1743

Karen Kjeldsdatter f. 1725 d. ca 1728

Even Kjeldsen f. 1727 d. 1796

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her rundt 1762

 

Anders Thomasen f. ca 1703 kom fra Austad da han giftet seg i Siljan i 1740 med Johanne Olsdatter f. ca 1705 fra Gurholt. De døpte et barn bosatt på Gurholt i 1741 og et i 1749 uten at det stod noe stedsnavn. I 1762 nevnes de som husmenn på Viken i 1762. Viken ble på den tiden brukt under Austad. Anders døde på Viken i 1763. Johanne døde på Serkland i 1773.

 

Barn:

Thomas Andersen f. 1741 d. 1781

Gunnar Andersen f. 1749

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her rundt 1782

 

Nils Svendsen f. 1753 var sønn av Svend Nilsen Austad. Nils giftet seg i 1775 med Ingeborg Jacobsdatter f. 1751 fra Øvre Hogstad. De ble bosatt på Austad. I 1782 nevnes Nils og hans bror Jon som brukere på både Austad og på Viken. Nils døde på Austad i 1785. I skifte etter han i 1785 nevnes boet som eier av 1 hud 4 1/24 skinn i Austad med Viken. Ingeborg bodde på Austad da hun i 1789 giftet seg på nytt. Hun kom nå til på Kiste. Hennes nye ektemann solgte eierdelen i Austad og Viken til greven i 1790.

 

Barn:

Svend Nilsen f. 1776 d. 1842

Jacob Nilsen f. 1777

Taran Nilsdatter f. 1780 d. 1853

Henrik Nilsen f. 1782 d. 1843

Nils Nilsen f. 1785 d. 1840

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her rundt 1782

 

Jon Svendsen f. 1755 var sønn av Svend Nilsen Austad og da bror av overnevnte Nils Svendsen. Jon var 1. gang gift med Birthe Sørensdatter f. ca 1757 og ble bosatt på Austad. I 1782 nevnes Jon og hans bror Nils som brukerer på både Finsrød u/Austad og på Viken.

 

Se Austad

 

 

 

Nevnt her rundt 1782

 

Arve Gulliksen f. ca 1713 fra Engelstad kom til Austad da han i 1737 gifte seg 1. gang med Anne Kjeldsdatter f. 1721. Hun var datter av Kjeld Svendsen Austad. Anne døde på Austad i 1743 og Arve giftet seg 2. gang i 1745 med Berthe Larsdatter f. 1723 fra Buer i Eidanger. De nevnes videre som brukere på Austad. I 1782 nevnes Arne Gulliksen som bruker på Viken sammen med de overnevnte Jon og Nils Svendssønner. Dette var nok helt sikker Arve Gulliksen.

 

Se Austad

 

 

 

Nevnt her rundt 1800

 

Svend Nilsen Austad betalte skatten av Viken i 1799. Dette var Svend Nilsen f. 1776, sønn av overnevnte Nils Svendsen Austad. Svend var i 1801 bruker på Austad og brukte da trolig også plassen Viken. Gårdens skatt ble betalt av brukere på Austad også fremover.

 

Se Austad

 

 

 

 

Se Viken etter 1814