| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I


 

 

 

 

INGAR STAMLAND 2010

 

 

 

 

HISTORIEN OM

FOLDSÆ LANDBRUKSSKULE

 

FRA STARTEN I VRÅDAL 1917 TIL 1923

OG I HAUGGREND I FYRESDAL FRA 1923 TIL 1989

 

 


Et bilde som inneholder utendørs, bakke, tre, gress

Automatisk generert beskrivelse

 

Forord

 

 

Ideen til boken ble til ved at jeg opprettet en egen database over elever som gikk på Foldsæ fra 1923 til 1989. Dette ble så utvidet til også å omfatte bygningsmassen, videre rektorene, så ble læreren samlet i egen mappe.

 

Men dette kunne jo brukes til å fortelle skolehistorien til Foldsæ. Da samlet jeg opplysninger om ting i elevenes hverdag, og til slutt ble det ett bokmanuskript ut av det. Så ble historiematerialet om skolen i Vrådal samlet inn, dette for å få med starten på jordbruks-opplæringa i Vest-Telemark, og forløperen til Foldsæ.

 

Elevoversikten er skrevet ut fra den originale elevprotokolen til skolen. Denne er håndskrevet med alle navn fra 1923 til 1989. Dette har medført at tydinga av de ulike håndskrifter har til tider vært vanskelig. Mange elever har gått ulike kurs med flere år mellom kursene, og da har de med dobbelt fornavn noen ganger hatt enket fornavn i andre kurs, eller at etter-navnet er skrevet forskjellig fra andre kurs. Dette er prøvd å fange opp, men det kan forekomme at en elev blir oppført som to elever på grunn av feilskrivning i elevprotokollen.

 

Jeg har hatt tilgang på skolens arkiv som er utlånt av Fyresdals bibliotek. Noe av materialet har jeg lånt av Søve videregående skole og elevprotokollen har jeg fått låne av Foldsæ utdanningssenter.

 

Oppsøkende kontakter har det blitt mange av for muntlige opplysninger eller utlån av bilder. Bildematerialet har blitt stort om historien til skolen, så ett utvalg til å bruke i boken er ikke enkelt, men det valgte bildematerialet skulle fortelle ganske mye om skolen i den 66 års historie. Utvalget er ikke like bra i de ulike år, med fotografering i de første årene var heller ikke vanlig.

 

Kilene til muntlig info. og utlån av bilder er skrevet i egen oversikt bak i boken. De som har gitt meg mye tilbakemeldinger på mine spørsmål er Olav Momrak-Haugan, Gunnar Wraa, som er sønnesønn av en av grunnleggerne av Foldsæ, og Halvard Bergland. En stor bilde-samling har jeg lånt av Kåre Stubø fra Molde, og som datteren Synnøve Nerli har hatt jobben med å sende til med for skanning. Grunnleggeren av begge skoler Ragnvald Gravirs barn har jeg hatt ett tett samarbeid med, både med skolen i Vrådal og Foldsæ, da gjennom datteren Torbjørg Gravir. Dørene har stått oppe for med på Foldsæ også, hvor jeg har kunnet vandret som jeg ville, og lånt nøkler for tilgang til det jeg måtte ønske. Personalet til Foldsæ A/s og Steineskolen med Tilmann Hartenstein har vært veldig positive for at mitt arbeid skulle gå greit å gjennomføre helt fram til de la ned driften av skolen og gården i desember 2010.

 

 

På min Facebook side har han laget et eget album med bilder fra Foldsæ:

 

Foldsæbilder

 

 

Der har jeg også et eget album fra tiden før 1923 da skolen lå i Vrådal:

 

Foldsæ/Vrådalbilder

 

Ps. For å se bildene må man be om å bli venn med meg på Facebook.

 

 

Jeg kan nåes på mail: ingarstamland@yahoo.no

 

 

 

Ingar Stamland 2010

 

 

 

Ps. Man kan søke i denne boken ved å trykke inn knappen «Ctrl» og så knappen «f». Da kommer det opp et søkefelt oppe på venstre side av skjermen. Der kan man skrive inn det man søker etter. Det kan være et navn eller noe annet.

 

 

 

 

Kapitler

 

 

                                                   1.          Forord

                                                   2.          Telemark jordbruk og småbrukarskule i Vrådal

                                                   3.          Foldsæ landbruksskule

                                                   4.          Årskullene 1923 til 1989 med navn

                                                   5.          Rektorer ved Foldsæ

                                                   6.          Skoleplaner

                                                   7.          Byggeprosjekter

                                                   8.          Fagansatte i ulike stillinger

                                                   9.          Elevavisen «Foldsæguten»

                                               10.          Elevlaget

                                               11.          Foldsælaget

                                               12.          Idrettsaktivieter på Foldsæ

                                               13.          Foldsæ som gard

                                               14.          Foldsæ etter landbruksskolen

                                               15.          Korte kurs på Foldsæ med navn

                                               16.          Kilder muntlig

                                               17.          Kilder skriftlig

                                               18.          Klassebilder med navn (ikke fullstendig)

                                               19.          Navnregister (Det er ingen sidetall når dette ligger på nett, men vi tar den med allikevel)

 

 

 

 

Et bilde som inneholder utendørs, himmel, gress, tre

Automatisk generert beskrivelse

 

Eidsto gard i Vraadal ca 1910. Var jord og småbrukerskole her fra 1917 til 1923

 

 

 

 

Telemark

 

Jordbruks- og småbrukarskule

(også kalt Vrådal jordbruks- og småbrukarskule)

 

Skolen ble vedtatt opprettet på møte i Vrådals landmannslag den 28.august 1917. Dette etter initiativ fra Ragnvald Gravir som så behovet for en jordbruksskole for de øvre høyt-liggende bygder i Telemark. Han var da landbrukslærer på Valdres Landbruksskole. Våren 1917 ble arbeidet med privatskolen satt i gang av Gravir, og en komite for utarbeidelse av skoleplaner ble nedsatt i april. Gravir hadde opprettet samarbeid med Vrådal bondelag, og komiteens medlemmer var fra laget. Disse var Hans Nordbø, G. Sinnes og Ådne G. Naper. På møtet i landmannslaget den 28.augus ble det valgt styrar og andrelærer. Matstyrerinne ble også valgt. Dette skulle godkjennes av herredstyret dagen etter, men en var ganske trygg på at valget ville bli godkjent av herredstyret det valget som ble gjort på Vrådal landsmannlags møte.

 

Valget som ble foretatt på dette møte var at landbrukslærer Ragnvald Gravir ble ansatt som styrer. Dette var rent formell ansettelse. Som andrelærer var det 4 søkere nevn i prioritert rekkefølge: 1. Henrik Fuglei fra Valdres, 2. Alfred Norheim fra Jæren, 3. Halvor Saatveit fra Sandvær, 4. Anders Bjelland fra Stord. Den som tar posten må binde seg til 3.mnd. oppsigelse. Da det også skulle undervises i snekkerfaget ble Svein Ormtveit ansatt som timelærer. Marie Kråkenes ble ansatt som kokke. Hun fikk kr. 40.- i lønn pr. mnd. men da måtte hun selv leie inn nødvendig hjelp å betale disse selv. Ragnvald Gravir skulle opprette kontrakt med henne så snart som mulig.

 

Dette er ett utdrag fra møteprotokollen den 28.august 1917 og undertegnet av Hans Nordbø og Aadne G. Naper.

 

På møtet på gården Eidsto den 17.september 1917 ble styret for skolen valgt (skolen skulle få statsstøtte og da med krav om styre) 1. Hans Nordbø med personlig varamann, Hans Kråkenes, valgt av Vrådal landmannslag, 2. Aadne G. Naper med O.S. Li som varamann valg av Kviteseid herredstyre, 3. Ivar Tveiten med Sigurd Kolltveit som varamann valgt av landbruksdepartementet. Ivar Tveiten var sjeldent på styremøtene, for han var stortingsmann og på dette tidspunkt var han stortingspresident. Som formann i styret ble Hans Nordbø valgt og som nestformann ble Aadne G. Naper. Som medlem av styret ble valgt Ivar Tveiten. Til dette møtet hadde Henrik Fuglei meddelt at han tok jobben som andrelærer på de oppsatte vilkårene.

 

Lærerstaben med kokke var det første skoleåret:

Rektor: Ragnvald Gravir

Andrelærer: Henrik Fuglei

Timelærer i snekring: Svein Ormtveit

Timelærer i skogbruk: Jørund Midttun

Styrar for matstellet: Marie Kråkenes

 

På møtet ble det også lagt fram tilbud fra Jon G. Steane på vegne av menighetshuset og Ketil T. Graver på vegne av indremisjonsstyret om å leie menighetshuset til lokaler for skolen i inntil 5 år av en årlig leie på kr. 50.-. Dette ble godkjent og kontrakt ble underskrevet. Det var videre også forslag fra Ketil T. Graver om å leie Eidso gard som skole som han eide. (Ketil A. Graver var far til Ragnvald Gravir) Doktorbygningen med 9 rom og som hørte til Eidsto gard kunne leies gratis.  Andre høgda i hovedhuset, med 5 rom og ett rom i 3.etasje ble også foreslått leid, men da med en leie på kr.300.- i året. Kjøkkenet og matsal var i ett eget hus rett ved hovedhuset. Dette forslaget ble ikke behandlet, da en ville vente til rektor Gravir kom til skolen, men dette tilbudet ble akseptert da skolen ble værende på Eidsto til den ble flyttet til Foldsæ. Det ble leid rom også hos Jon G. Steane og Svein Ormtveit. Det hadde også kommet inn skriv fra Fyresdal herredstyre at de bevilget kr. 100.- pr. år i 5 år som støtte til driften. 

 

Det var ønske om å starte skoleåret 1.oktober, med 7. mnd. skoleår. Det var kommet inn søknader fra 15 gutter og 7 jenter. Styret ønsket å ta opp 15 elever, med en ville utvide dette til 20 stk. For jentene ble det bestemt at ingen av disse ble tatt opp som elever. Dette hadde med lokaliteter og boforhold å gjøre, men ved senere opptak skulle forholdene prøves og tilrettelegges for jenter.

 

 

 

Et bilde som inneholder utendørs, gress, foto, felt

Automatisk generert beskrivelse

Jordbrukskulen høsten 1918

 

 

 

Skoleåret 1917 til 1918

 

Disse ble opptatt som de første elevene ved Telemark jordbruk og småbrukarskule fra 1917 til 1918:

 

                   Aslak G. Momrak fra Fyresdal                 Halvor S. Lønnegraf fra Vrådal

                   Lars G. Sinnes fra Vrådal                         Olav H. Nordbø fra Vrådal

                   Toralv H. Kraakenes fra Vrådal               Tor J. Vraa fra Vrådal

                   Torgeir A. Stokvik fra Vrådal                  Peter Mandt Utbøen fra Kviteseid

                   Torgeir O. Graver fra Kviteseid               Hans J. Funnemark fra Vrådal

                   Einar H. Fossli fra Nissedal                      Tjosdolv H. Dali fra Nissedal

                   Hans S. Hegna fra Lunde                         Olav T. Skogen fra Valdres

                   Tor M. Breskeli fra Vrådal                       Knut O. Dukan fra Nissedal

                   Toralv Midtbø fra Nissedal                      Tarjei Bak fra Skafså

 

 

Skoleåret skulle starte den 1.okt. men i brev fra landbruksdepartementet ble skolene pålagt å ta hensyn til innhøstinga på gardene, der mange elever kom fra. Dette ble vedtatt og skoleåret startet da den 8.okt, og avsluttes i slutten av april. Timeantallet samlet for teoretisk og praktiske fag var på ca.1000 timer, så det var lange skoledager.

 

På styremøtet den 10.oktober ble ordensreglene satt opp og vedtatt.

 

Men på styremøtet den 29.oktober 1917 ble det også redegjort i brev til departementet om lærernes kvalifikasjon. (Denne redegjørelsen er dokumentert i styreprotokollen, men tas ikke her.)

 

 

 

 

Et bilde som inneholder utendørs, tre, person, bakke

Automatisk generert beskrivelse

 

Vegen opp til Eidsto. Elevene er ukjente og det er også året. Bak sees

matsalen og kjøkken. Det hadde tilnavnet «Madagaskar». Dette var ett bedehus

som lå på en øy i Vråvann tidligere. Det ble flyttet til Eidsto før 1910.

(Er på bilde fra dette året).

 

 

 

 

Skoleåret 1918 til 1919

 

Til skoleåret 1918 til 1919 ble disse elvene opptatt:

 

                   Torgeir O. Skree fra Vrådal, 18.5år          Jon Vik fra Nissedal, 22år

                   Kjetil Fjalestad fra Kviteseid, 22år           Jon N. Granmoen fra Tinn, 26år

                   Karl Gravli fra Gjerpen, 23år                   Aavald Lofthus fra Fyresdal, 18år

                   Halvor T. Espelid fra Seljord, 19,5år        Lars G. Grimnes fra Vrådal, 18,5år

                   Haakon H. Kråkenes fra Vrådal, 25år      Olat T. Kvålseth fra Kviteseid, 18år

                   Knut O. Dukane fra Nissedal, 19år           Thoralv H. Kråkenes fra Vrådal, 18,5år

                   Abraham Grimstvet fra Nissedal, 18år     Torgeir D. Gravir fra Kviteseid, 19,5år

                   Hans J. Syftestad fra Nissedal, 19,5år      Olav H. Nordbø fra Vrådal, 18,5år

                   Olav H. Heggar fra Skafså, 17,5år            Halvard Vaagslid fra Vinje, 17,5år

                   Kristoffer Tyvåne fra Sannidal, 17år        Olav T. Grimedalen fra Skafså, 17år

        

Varaelever ble:

                   Jon T. Veum, 16,5år og Olav L. Vadder, 16,5år (hjemsted ikke skrevet)

 

På styremøtet den 12.desember 1919 kom det skriv fra departementet at de ønsket navnendring på skolen. På styremøtet ble det vedtatt at skolen skulle ha navnet: Telemark jordbruks og småbrukarskule. Og det er det navnet som skolen hadde til den flyttet til Foldsæ, men på folkemunne ble den hetende Vrådal jordbruks og småbrukarskule helt fra til vår tid.

 

 

 

 

Skoleåret 1919 til 1920

 

Til skoleåret 1919 til 1920 ble disse elevene opptatt:

                   Olaus Straand fra Fyresdal, 17.5år           Einar T. Vik fra Fyresdal, 20år

                   Johan G. Apeland fra Mo, 18.5år             Olav T. Grimdalen fra Mo, 19år

                   Torjus Graver fra Kviteseid, 19år             Olav T. Kvaalseth fra Kviteseid, 19år

                   Tarjei O. Skree fra Kviteseid, 19.5år        Hans Tveiten fra Hjartdal, 27år

                   Olav O. Vik fra Rauland, 26år                  Ricard O. Groven fra Vinje, 26år

                   Bjørn Omtveit fra Vinje, 24år                   Jon Toresen fra Rauland, 23år

                   Arnold J. Brekke fra Nissedal, 23år         Neri Brekke fra Tinn, 24år

                   Laurants Østtveit fra Seljord, 20.5år        Arne Seltveit fra Rauland, 20år

                   Olav T. Haugsjaa fra Nissedal, 21.5år      Olav J. Lauvstad fra Drangedal, 20år

                   Abraham Grimstveit fra Nissedal, 19år   

                   Brynjulv G. Grimstveit fra Nissedal, 19.5år

 

Varaelever:

                   Knut Vaagslid fra Vinje - 18år, Eirik Odden fra Seljord – 19.5år og

                   Jørgen G. Ajer fra Lunde – 18år.

 

 

Et bilde som inneholder utendørs, foto, gammel, gress

Automatisk generert beskrivelse

 

I 1920 ble garden Lønnegraf vurdert innkjøpt og drive skolen her. Denne var eid av Det norske misjonsselskap. Men kjøpet ble ikke iverksatt

 

 

Dette året påtok Ragnvald Gravir seg et ekstra arbeid. Han ble beitekonsulent for Telemark Fylkes landbruksnemd. Dette var en sommerjobb på 5.mnd. dette året og i 1920, og 3.mnd. i 1921. Dette resulterte i en bok som Gravir skrev og utga i 1927. (Boken er fortsatt i fam. Gravirs eie).

 

Andrelærer Olaf Berg sluttet høsten 1919 og begynte som styrer ved jordbruksskolen i Numedal. Han hadde hatt lærerjobben i ett år etter at han overtok etter Henrik Fuglei.

 

Det var 3 søkere til andrelærerjobben og Kristen Histøl fra Jæren fikk andrelærer-stillingen.

 

På styremøtet den 16.april 1920 fikk styrer Ragnvald Gravir i oppdrag å prøve å få kjøpt garden Lønnegraf til skolegard. Garden lå på vegen til Steane, 1,5 km. fra vegen. Dette var eid av «Det norske misjonsselskap», men kjøpet ble aldri iverksatt. Siden dette ikke ble noe av, vokste tanken om kjøp av landbrukseiendom til skolen og da begynte arbeidet med å få fatt i en egnet gard i Vest- Telemark.

 

 

 

 

Skoleåret 1920 til 1921

 

Til skoleåret 1920 til 1921 ble disse elevene opptatt:

 

                   Einar Sanden fra Vraadal                         Olav Straand fra Vraadal

                   Knut Krossbakken fra Morgedal              Torjus O. Graver fra Fjaagesund

                   Torjus Tj. Austjord fra Fyresdal               Einar Aa. Lofthus fra Fyresdal

                   Olav Aketun fra Fyresdal                         Tarjei K. Haasum fra Fyresdal

                   Olav O. Huderdal fra Mo                          Tarjei L. Moen fra Mo

                   Olav O. Lie fra Mo                                   Knut T. Vaagslid fra Vinje

                   Alfred Rønjom fra Seljord                        Olaf Espelid fra Seljord

                   Olav L. Tveit fra Nissedal                        Tor H. Kilen fra Nissedal

                   Torgeir Austad fra Fyresdal                      Knut Otterstad fra Østre Moland

                   Hege Leirlid fra Morgedal (kontrollassistentkurs)

                   Gunvor Kj. Hovdejord fra Hjartdal (kontrollassistentkurs)

 

Varaelever:

Sigurd Hansen fra Porsgrunn, T. Moen fra Brunkeberg og St. Haugaasmo fra Vinje.

 

 

I dette skoleåret gikk de første jentene i Vrådal. Disse gikk på kontrollassistentkuret. Det var Gunvor Kj. Hovdejord, Hæge Leirlid og Ingeborg Særsland. Av oversikten ved inntaket er Ingeborg Særsland ikke nevn her, men har erstatter en som har meldt avbud. Dette kommer fram i listen over utbetaling av stipender ved avslutningen av skoleåret.

 

 

 

Et bilde som inneholder stående, foto, dyr, pattedyr

Automatisk generert beskrivelse

 

 Elever på Eidsto sommeren 1921 eller 1923. Bildet er tatt ved doktorboligen

 

 

 

Et bilde som inneholder utendørs, bygning, bakke, himmel

Automatisk generert beskrivelse

 

17.mai i Vrådal i 1914. Slik så det også ut når skolen startet i 1917

 

 

 

Et bilde som inneholder utendørs, gress, himmel, felt

Automatisk generert beskrivelse

 

Eidsto gård i 1910. Til venstre er bygget som ble kallet doktorboligen og som var internat for elevene i skoleårene 1917 til 1923.

 

 

 

Et bilde som inneholder snø, person, utendørs, foto

Automatisk generert beskrivelse

 

Eidsto vinteren 1922. Undervisning i birøkt. Elevens navn er Olav Berge fra Seljord

 

 

 

Skoleåret 1921 til 1922

 

Til skoleåret 1921 til 1922 ble disse elevene opptatt:

 

                   Olav T. Berge fra Seljord                         Olav H. Kyrkjejordet fra Tuddal

                   Gunnar Gøytil fra Vinje                            Jens Gåsdalen fra Seljord

                   Anders Kolle fra Holla                             Sverre Berge fra Vinje

                   Gunnar Rui fra Vinje                                Sverre Svalastor fra Treungen

                   Knut Dale fra Tørdal                                 Eivind Dyrdal fra Øyfjell      

                   Olav Rinde fra Sannidal                           Jon Moen fra Hjartdal

                   Olav Torvaldsen fra Hovin                       Toralv Lundhø fra Fyresdal

                   Olav Dale fra Gransherad                         Sverre Olausen Dale fra Treungen

                   Arne Flåtten fra Ytre Vinje                       Kristian Roholt fra Vrådal

                   Amund Austad fra Vrådal

 

Varaelever:

Sigulv O. Lie fra Skafså, Nils Haugen fra Rauland, O.H. Tveito fra Gol og O.O. Seltveit fra Skafså.

 

 

Sommeren 1921 ble det også holdt hagekurs, og disse avla eksamen her:

 

                   Tone Graver fra Nissedal                          Hege Momrak fra Fyresdal

                   Gunhild Stensrud fra Bø                           Nils Gauslå fra Lillesand

                   Jon Laustad fra Tørdal                              Anne Marie Limi fra Gjerpen

                   Marie Dale fra Grova i Tørdal                  Else G. Sinnes fra Vrådal

                   Birgit Tempelen fra Vrådal                      Inga Sollid fra Treungen

                   Tordis Haugan fra Fyresdal                      Anne Roholdt fra Vrådal

                   Ragnhild Nordbø fra Vrådal                     Else Nordbø fra Vrådal

 

 

 

Et bilde som inneholder snø, utendørs, gå på ski, foto

Automatisk generert beskrivelse

 

Eidsto vinteren 1922. Elevundervisning i birøkt. Lengst framme til venstre er Olav Berge.

Ragnvald Gravir står som nr. 3 fra venstre

 

 

 

 

Et bilde som inneholder natur, himmel, fjell, utendørs

Automatisk generert beskrivelse

 

Vrådal sentrum i 1920 årene. Bildet tatt fra Eidsto jordene

 

 

 

Et bilde som inneholder utendørs, foto, tre, bygning

Automatisk generert beskrivelse

 

Eidsto som hotell i tiden før jordbruksskolen begynte

 

 

 

Et bilde som inneholder himmel, utendørs, bygning, foto

Automatisk generert beskrivelse

 

Eidsto gård og huset som ble kalla doktorboligen. Huset står der fortsatt.

 

 

 

 

Skoleåret 1922 til 1923.

 

Til skoleåret 1922 til 1923 ble disse elevene tatt opp. Det var bare plass til 16 elever på Eidsto så 3 elever som bodde i Vraadal fikk begynne da de kunne bo hjemme. Etter protokollen har det vært 21 elever, så innlosjeringen må ha ordnet seg også for de tre siste:

 

                   Olav J. Strånd fra Vrådal                          Kristoffer Roholt fra Vrådal

                   Halvor T. Nordbø fra Vrådal                    Halvor O. Espelid fra Svartdal

                   Knut J. Hardang fra Åmotsdal                  Gunnar Gundersen Ekrum fra Gvarv

                   Hans Kilen fra Vrådal                               Peder A. Dale fra Tørdal

                   Torfinn Kilen fra Nissedal                        M. Haugen fra Kviteseid

                   Qvisling Tørdal fra Tørdal                        Jon E. Fundlid fra Rauland

                   Tarjei J. Lien fra Treungen                       Gunnar Rørtveit fra Nissedal

                   Olav T. Dale fra Tinn                                Gunnar Kjestveit fra Skafså

                   Sv. Mjaugedalen fra Vinje                        Magnus Lyslun fra Nissedal

                   Anstein Torjuson Nes fra Nissedal           Jon Kåsa fra Nissedal

                   Arne Pedersen fra Kragerø                       Torleiv Tråe fra Nissedal

 

Varaelever:

Å. A. Kyrkestoga fra Gvarv, Torkel Hustveit fra Hardanger og Per Langseter fra Hardanger.

 

Til sammen ut fra dokumenterte opplysninger så var det 132 elever som tok eksamen ved Telemark jordbruk og småbrukarskule fra høsten 1917 til våren 1923.

 

Det var 5 elever som gikk på skolen i Vrådal som ble overført til Foldsæ sommeren 1923 for å fortsette skolegangen der. Her er kildene ufullstendige da dette ikke er i protokollen, men blir opplyst i andre dokumenter. En av de som ble overført til Foldsæ var Olav Gåstjønn fra Åmdals Verk. Han står ikke på listen til de som ble tatt opp høsten 1922, men de som måtte melde forfall og inntak av nye elever er ikke notert noen plass. Men at Olav Gåstjønn gikk i Vrådal er dokumentert gjennom familien. En eksamensprotokoll ville gitt svar på dette, men dette dokument er ikke funnet. 

 

 

Et bilde som inneholder foto, gammel, gruppe, bygning

Automatisk generert beskrivelse

 

Elevbilde av en klasse i Vrådal. Ragnvald Gravir står bak med hatt.

Årsklasse ukjent

 

 

 

 Et bilde som inneholder utendørs, himmel, fjell, foto

Automatisk generert beskrivelse

 

 

 

Et bilde som inneholder foto, gruppe, poserer, person

Automatisk generert beskrivelse

Et bilde som inneholder skjermbilde

Automatisk generert beskrivelse

 

 

 

 

Et bilde som inneholder gress, tre, utendørs, himmel

Automatisk generert beskrivelse

 

Eidsto 2010

 

 

 

Et bilde som inneholder tre, utendørs, himmel, gress

Automatisk generert beskrivelse

 

Misjonshuset i dag. I den delen som er til høyre på bildet var den teoretiske undervisningen for skolen. Dette bygget er det originale huset til misjonshuset, men er nå pusset opp for å fungere rasjonelt for vår tid.

 

 

 

Et bilde som inneholder utendørs, bygning, gammel, hus

Automatisk generert beskrivelse

 

Slik så Foldsæ ut da det var fattiggard for Fyresdal kommune i tiden 1897 til 1922. Den ble kjøpt inn for å etablere Foldsæ jordbruksskule her i 1923.

 

 

 

 

Foldsæ Landbruksskule

Grunnlagt den 1.mai 1923- Nedlagt den 1.august 1989.

 

Foldsæ Landbruksskule (da jordbruksskule) ble formelt starten den 1.mai 1923, for nødvendigheten av egen gard for skolen var viktig. Skolen i Vrådal ble vedtatt flyttet til ett nytt sted, og i 1922 gikk Telemark fylke inn for å skaffe dette, men de økonomiske tilhøva var vanskelige, og for å få skolen i gang gav fylkesagronom Søren Øverland og Ragnvald Gravir Telemark fylke ett tilbud om å kjøpe en gård og bygge hus.

 

Det kom inn 6 tilbud som Ragnvald Gravir og fylkesagronom Søren Øverland (da Myran) hadde befaring på. Garder som ble vurdert var Tjønnås i Sauland, Utgarden med Gullnes i Seljord, Hosleberg i Brunkeberg, Longvik i Rauland, Håtveit i Lårdal og Foldsæ i Fyresdal. Foldsæ ble valgt, og de oppretta kontrakt med fylket om drifta av skolen. Telemark fylke skulle mellom annet ha rett til å overta skolen etter takst når de ville. Her var også støylen Fjøddi som ble drevet som forsøksgård.  Foldsæ hadde fram til 1921 vært fattiggard for Fyresdal, men med opprettelse av gamlehjem i bygda, så kjøpte da Gravir og Øverland Foldsæ av Fyresdal kommune til takst, kr. 70000.- (Skjøtet datert den 16.okt.1922 og tinglyst den 20.febr.1923) til oppstart av skolen, men kommunen behold noe av skogen. Foldsæ eiendom når landbruksskolen startet var da på 70 dekar dyrket jord og 25 dekar slåttemark, 180 dekar heimeskog og 1800 dekar heiskog. Det fulgte også med en del fjellvidder og vannfallet Høgafoss med sag. På styremøte som ble avhold på Brokke, Veum den 22.oktober 1922 ble det vedtatt at det offisielle navnet på skolen skulle være Foldsæ jordbruksskole. Telemark fylke gikk også inn med tilskudd til drifta.

 

Bygningene som sto etter fattiggarden ble benyttet, og det var Roligheten som ble benyttet som kontor og leiligheter. Arken ble elevinternat og driftsbygningen var klar til bruk. Men det måtte bygges mer. Byggmester Bjåland og sønner startet i 1922 å bygge Dovrehalli som skulle innholdet elevrom i 2 g 3 etasje. 1. etasje ble det opprettet 2 skolesaler og i kjelleren ble matsal og kjøkken innredet. Bygget Bekkebu ble bygget som rektorbolig for Gravir, og Bjørklund ble boligen til Søren Øverland. Arkitekten for Dovrehalli, Bekkebu og Bjørklund var Haldor Børve.

 

Oppstartdato for skolen var 1.mai i 1923 og 5 elever fra Vrådal ble overført til Foldsæ som praktiserende elever i sommerhalvåret i 1923, og som ble brukt til å klargjøre skolen for de nye elevene som skulle begynne ca. 1.oktober. Hyblene var nettopp nymalte slik at det var problemer med at de kunne brukes til oppstart. I kjelleren på Roligheten var det innredet eget bakeri for kjøkkenet, og 2 elever hadde jobben med å frakte nystekte brød til frokost i Dovre-halli. «Brødfrakterjobben» varte en uke av gangen. (Bakeriet fungerte til etter krigen).

 

 

 

 

Et bilde som inneholder utendørs, foto, himmel

Automatisk generert beskrivelse

 

 

 

 

Skoleåret 1923 til 1924

 

Kursene som ble satt i gang denne høsten var 4 stk. Antall søkere i 1923 var 54, og antall elever som ble tatt opp skoleåret 1923 til1924 var på 46 stk. A kurs (1,5 års kurs) B kurs (1.års kurs) med 32 elever og C (1 vinters kurs) og D kurs (håndverskurset) med 14 elever.

 

Det første styret ved Foldsæ var:

 

                   Formann:        Ivar Tveiten, stortingsmann

                   N.formann:     Andreas Berge, lensmann, Fyresdal

                   Medlem:         T.G. Hovde, gardbruker, Tuddal

 

Lærerstaben ved Foldsæ ved oppstart var:

 

                   Rektor:                     Ragnvald Gravir

                   Teorilærer:                Søren Øverland

                   Landbrukslærer:       Kristen Histøl

                   Skogbrukslærer.       Erik Berg

                   Snekkerlærer.           Gjermund K. Nedrebø, på timebasis

                   Fjøsmester.               Elias Mork

 

Et bilde som inneholder himmel, utendørs, bakke, bygning

Automatisk generert beskrivelse

 

Det var Talleiv Bjåland og sønner som hadde byggearbeidet på Foldsæ i 1922/23

 

 

 

Et bilde som inneholder utendørs, himmel, gress, bakke

Automatisk generert beskrivelse

 

Våren 1923 var Dovrehalli reist og taket skulle legges. Sag til bruk under byggingen var satt opp i høyre billedkant.

 

 

 

Husmor var Anne Midtbø, kjøkkenhjelper var Gunhild Gøyte som også gikk på kontrollassistentkurset, Signe Berge fra Hauggrend, Ingeborg Bjørnson fra Lårdal og ei som heter Birgit fra Nissedal.

 

Om livet på Foldsæ fra 1923 til 1938 har Erik Berg skrevet en betraktning som ble publisert i forbindelse med Folsæs 50års markering i 1973:

 

Eg kom til Foldsæ midt i oktober 1923 for å overta min første jobb. Lærer på Foldsæ i vinterhalvåret. Det nye skulebygget med skulesalar, internat og kjøkken – som litt ut på vinteren vart døypt ”Dovrehalli” var akkurat ferdig til bruk. Dei nye elevane skulle komme neste dag. Dei gamle, som var overflytta fra Telemark jord og småbrukarskule i Vrådal, var i sving med å ordne opp ikring nybygget. Mange hadde søkt til den nye skolen. Alle hyblane var opptekene og dertil var det flere elevar som skulle bu heim.

Skulen vart offisielt åpna første søndag etter skolestart. Fylkesmann Halager og overstyrar møtte opp. Det vart høgmesse i Veum kyrkje. Middag på skulen og møte i skule-salane med tale av fylkesmannen og styrar Ragnvald Gravir og Søren Øverland.

Skulearbeidet kom straks i gang for fullt. Det var nytt for meg, å eg las godt på leksa. Faga eg fikk tildelt ved siden av skogbruk, likte eg godt. Det var dei same faga år etter år. Men elevane var nye. Det gjorde skuletimane interessante.

Skulen ligg i ei lita grend. Elevane hadde ikke noe sentrum med butikka, kafe eller ungdomshus å søke til i fritida, verken lørdagskveldar eller helligdagar. Det var 6 km til det vesle senteret Øyane, og 18km. Til kyrkebygda – hovedsenteret. I snøvintrar var riksvegen ikke farbar med bil i fleire år. Skulen var soleis eit samfunn som greide seg sjølv. Lagavisa Foldsæguten kom ut kvar vinter. Kvaliteten skifta med bladstyrar.

 

Det var vanskar med å få til gode elevmøter. Lærarane gjorde det de kunne. Diverre kunne ingen av oss bruke musikkinstrumenter. Møter måtte holdas i skulesalen, sitje på pultane. Det var vanskeleg å komme vekk fra kvarandre. Ekstra servering kunne en ikkje venta. Fekk ein talar utanfra, vart det meir liv i møta. Det var vanleg med to festar i vinterhalvåret. Dei var godt førebudd. Kristen Histøl satte i gang som «teatersjef». Resultatet vart vanleg eit spelestykke. Av og til tablå. Enkelte gutar var gode i kjerringrollar. Vi fikk oftas talarar utanifå på festane. Folkehøgskulestyrar Naadland, høgskolelærar Hognestad, lærar Bringa, Knut Dukane, Johs. Skarprud m.fl. Ellers var Søren Øverland ein gild fest og ungdomstalar.

Eg hadde gått eit par kurs i folkeviseleik, og det vart min oppgåve å lære gutane steg for steg. Øve gjorde vi både etter elevmøta og om kveldane eller når festtida nærmet seg. Jentene vært innbedne. Dei fleste fra bygda, men også fra Vrådal, Skafså og Dalen. Dei var oftast kledd ibunad og alle var unge og vene.

 

På alle festar var det dekket til festlege matbord i matsalen. Det var stil over festane. Fint pynta sal. Godt program. Jentene kom gjerne til skulefestane, for alt gjekk roleg og fint for seg.

Foldsæ ligger godt til for dei som er glad i skog og mark. Skrevatnet var godt å ha om sommar og vinter. Den vesle hppbakken vart mykje bruka. Øving kvar dag, og så tevlig i hopp på vårparten. Søndagar med skiføre eller skareføre vart nytta til turar til: Røyningdalen, Kvæven, Svanestøyl og Roan.

 

Eg lika meg som lærar. Hadde god kontakt med elevane både ute og inne. Dei var interesserte og flinke. Eg trivast godt i grenda og bygda, så det var ikkje med glede eg reiste frå skulen våren 1938. Etter den tid er det skjedd store endringer. Ikkje alle av dei er til beste for bygdene. Men Foldsæ landbruksskule har greid krisene, vakse og blitt betre etter kvart.

 

Erik Berg

 

Et bilde som inneholder gress, utendørs, himmel, hus

Automatisk generert beskrivelse

 

Her er Dovrehalli snart ferdig bygget. Dette er fra sommeren 1923

 

 

Elevlaget ble også starten høsten 1923, og den første elevformann i laget ble Olav Seltveit fra Åmdals Verk.

 

Den første eksamen ved Foldsæ ble vedtatt av lærerrådet den 22.mars 1924, og skulle avvikles som følger:

 

Skriftlig eksamen:

 

A og B kurs.

                   Regning, torsdag den 27.mars

                   Norsk, lørdag 29.mars

                   Husdyrlære, mandag, 31.mars

                   Jordbrukslære, onsdag, 2.april

                   Skogbrukslære, fredag, 4.april

 

C og D kurs.

                   Husdyrlære.mandag, 31.mars

                   Jordbrukslære, onsdag 2.april

                   Skogbrukslære, fredag 4.april

 

Muntlig eksamen:

 

A og B kurs:

                   Kjemi og plantelære, 7 og 8.april

                   Fysikk, fjell og jordlære, 8 og 9.april

                   Husdyrlære, anatomi og mjølkestell, 10.april

                   Hagelære og smånæringer, 10.april

                   Jordbrukslære og tekniske fag, 11.april

                   Skogbrukslære, 12.april

 

Følgende i A og B kurset avla eksamen i 1924. I eksamensprotokollen er de ikke avskilt i de ulike kursa, men 1.vinterskurset avla eksamen i enkelte fag, men avslutningseksamen er i neste skoleår for disse elevene:

 

                   Gunnar Gundersen, Gvarv                        Torkjell Hustveit, Drangedal

                   Sverre Mjaugedal, Ytre Vinje                   A. Pedersen, Kragerø

                   Gunnar Rørtveit, Gvarv                            Kr. Roholt, Vrådal

                   Torleiv Traae, Nissedal                            Harald Aakre, Vinje

                   Sverre Bakken, Bø                                    Halvard Eika, Bø

                   H. Espelid, Seljord                                    T. Forberg, Bø

                   Olav Gaastjøn, Åmdals Verk                    Abraham Gjevsto, Fyresdal

                   T. Hovden, Tuddal                                   Gunnar Jore, Fyresdal

                   H. Kleiv, Rauland                                     H. Kyrkjejordet, Tuddal

                   A. Lie, Kviteseid                                      Såmund Neirebø, Hauggrend

                   O. Jamsgård, Vinje                                   Jon Pedersen, Solum

                   Olav Reine, Fyresdal                                S. Steinsland, Fyresdal

                   Sverre Storrønningen, Bø                         Arne Straume, Bø

                   Knut Rød, Siljan                                       Olav Øygarden, Fjågesund

                   Gunnar Råmunddalen, Morgedal             Tor Sanden, Vrådal     

 

Følgende tok C og D kurs- eksamen i 1924:

 

                   Halvord Rognlid, Ytre Vinje                    Sverre Svalastog, Rauland

                   T. Hagavik d.y., Tuddal                            G. Homme, Treungen

                   O. Dyrdal, Vinje                                       Olav Seltveit. Holtebru, Skafså

                   Elling Tørnes, Drangedal                         Hans Kilen, Vrådal

                   Per Oseid, Drangedal                                Karl Sanda, Øvre Bø

                   Sveinung Statskleiv, Bø                           Tor Lone. Tørdal

                   Sigmund Haugan, Porsgrunn                    Gunnhild Gøytil, Vinje

 

                   Det ble også avviklet ett praksiskurs i Jord, hage, skog og tresløyd sommeren 1923 med avlagte praksiskaraktere, og disse tok dette kurset:

 

Torkel Hanstveit, Gunnar Rørtime, Sveinug Mjaugedal, Gunvald Gundersen og Arne Pedersen.

 

Samme praksiskurs ble også avviklet sommeren 1924, og her gikk bl.a. Signe Berge (brukte også Årstad), Andreas Urdbø. Ei som hete Dorthea og Anne Midtbø.

 

Dette er det som er tilgjengelig av skriftlig dokumentasjon for det første skoleåret ved Foldsæ. Elevenes navn er hentet fra den originale elevprotokollen fra dette året. Fornavnene er ikke alltid skrevet, kun med forbokstaven på noen elever. Noen er skaffet ved samtaler med familier i etterkant.  Skriften er også original håndskrift til lærerstaben, så å tyde det riktig er ett problem, og noen av navnene er kanskje galt skrevet.

 

 

Et bilde som inneholder utendørs, bakke, foto, gammel

Automatisk generert beskrivelse

 

 

Et bilde som inneholder foto, poserer, person, gruppe

Automatisk generert beskrivelse

 

Lærerstaben det første skoleåret 1923 til 1924

 

 

Et bilde som inneholder vegg, innendørs, bygning, gulv

Automatisk generert beskrivelse

 

Kjøkkenpersonalet på Foldsæ 1923 til 1924.

Fra venstre: Gunhild Gøytil (som også gikk på kontrollassistentkurset)

Kokke Anne Midtbø, Signe Berge, Ingeborg Bjørnson (fra Lårdal) og

jenta til høyre heter Birgit og er fra Nissedal.

 

 

 

 

Foldsæ i 1920 og 1930 årene

 

Fra starten i 1923 og fram til 1939 er det lite skrevet materiale. Erik Bergs beskrivelse tidligere er det som er dokumentert. Minneboken til Olav G. Seltveit fra Skafså er også ett viktig bidrag. Her har alle elevene i skoleåret 1923/24 skrevet ett lite minneord til Olav fra skoleåret. Det ble også skoletur sommeren 1923 og den gikk til Vinje. (Dette er dokumenter med bilder fra denne turen). Elevlaget laget også hyggekvelder, men aktiviteten utenom skolegangen var lik i disse årene. Det er også noen bilder fra de første skoleåret, og noen klassebilder.

 

Gerhard Skaret har fortalt om skoletiden som elev fra 1938 til 1939, men utenom undervisninga var elevene inne hos hverandre på rommene eller i peisestuen som var i Arken.

Ordensregler ble også vedtatt av skolerådet den 1.oktober 1923, og de lød så her:

 

                       1.          Alle elever plikter å møte fram i rett tid til måltidene. Utenom de vanlige måltidene er det forbudt å komme på matsalen. Matsalen var ikke åpen før det ringte til mat, og den er åpen en halv time til hvert måltid.

                       2.          Elevene må ikke komme på kjøkkenet uten særlig grunn.

                       3.          Alle plikter å syne god folkeskikk, d.v.s. ikke søle på bordet eller ta til seg mer mat enn en orker å spise opp.

                       4.          Elevene som bryter disse reglene kan bli nekta å få mat på skolen.

                       5.          Mellom måltidene er matsalen stengt.

                       6.          En lærer er pliktig til å føre tilsyn i matsalen til hvert måltid

                       7.          Alle elever plikter å være inne på rommene sine inne kl 21.30 om kveldene.

                       8.          Bruk av rusmidler er på det strengeste forbudt både på og utenom skolen.

                       9.          Røyking er forbudt under arbeid, i skolesaler, matsalen og i uthusene.

                   10.          På elevrommene er det forbudt å spille kort, eller å drive med noe som uroa andre. Når en går ut skal lyset slokkes.

                   11.          Elever som bryter disse reglene kan bli utvist fra skolen av styret.

 

Det var også satt opp ringetider med gårdsklokka som varslet om morgen kl.07.00 og til hvert måltid. Det var en klokke inne i gangene og en klokke på buret. På låven var det satt opp ett triangel som varslet om pausene i arbeidet på dagen.

 

 

 

Et bilde som inneholder stein

Automatisk generert beskrivelse

 

 

 

 

 

Et bilde som inneholder bygning, foto, gammel, gruppe

Automatisk generert beskrivelse

 

Elever skoleåret 1923 til 1924. Til høyre står elevene foran Arken. Olav Seltveit nr 2 fra høyre

 

 

 

Et bilde som inneholder bakke, tre, utendørs, himmel

Automatisk generert beskrivelse

 

Ragnvald Gravir møter Vinjebebeboer på skoleturen i 1924.

 

 

 

Et bilde som inneholder utendørs, gress, tre, sauer

Automatisk generert beskrivelse

 

Elevrast i Vinje

Foldsæelever på skoletur til Vinje sommeren 1924

 

 

 

 

Skoleåret 1924 til 1925

 

Det nye skoleåret begynte med samme lærerstaben og kjøkkenpersonell. Det ble opptatt 33 elever denne høsten. 19 stk. på A og B kursene og 14 stk. på C og D kursene, men C og D kursenes elever som tok eksamen i 1925 er da delt i jentegruppe og guttegruppe og står også betegnet som kontrollkurs i elevprotokollen.

 

Disse tok eksamen i A og B kursene i 1925:

                   Torjus Tveiten, Hauggrend                      Sverre Bakken, Bø

                   B. Grossvoll, Fjågesund                           Abreham Gjevsto, Fyresdal

                   Tor Hagavik, Tuddal                                T. Hovden, Tuddal

                   Gunnar Jore, Fyresdal                               Såmund Neirebø, Hauggrend

                   H. Kyrkjejordet, Tuddal                           Jon Pedersen, Solum

                   Olav Reine, Hardanger                             Sverre Steinsland, Fyresdal

                   A. Strømme, Bø                                        Olav Øygården, Vinje

                   Gunstein Homme, Treungen                     Olav Seltveit, Skafså

                   Tor Sanden, Vrådal                                   Jon O. Tveiten, Hauggrend

                   J.G. Marumsund, Tinn                              Gunnar Midtbø, Lårdal  

 

Guttenes navn som avla eksamen for kontrollkurset:

                   Kristen Fjone, Nissedal                            Egil Hardanger, Tuddal

                   Gunnar Lofthus, Fyresdal                         Olav O.Neirebø, Hauggrend

                   Olav Skolås, Øyfjell

 

Jentenes navn som avla eksamen for kontrollkurset:

                   Signe Aamlid Tveiten, Hauggrend             Anne Bringsås, Seljord

                   Hæge Gøytil, Rauland                                Anne Håvet, Svartdal

                   Marie Håtveit, Seljord                                 Gunhild Lisland Haustveit, Drangedal

                   Gjertrug Gravir Bergve, Hegglandsgrend  Dortea Reine, Fyresdal

 

 

 

Et bilde som inneholder utendørs, bakke, bilvei, bygning

Automatisk generert beskrivelse

 

Foldsæ slik skolen så ut 7 år etter starten på skolen. Saga ovenfor Dovrehalli er fjernet og området er beplantet. Roligheten (kontoret) er nå ferdig med forlengelsen mot driftsbygning med 2 vinduer. De 4 vinduene til høyre er den delen som utgjorde hovedhuset til Foldsæ som lå oppe i området til høyre på bildet. Denne delen med disse vinduene ble flyttet i 1897. Den gamle vegen sees i overkant. Buret er også flyttet ned og står ovenfor Roligheten (ble også flyttet i 1897). Ny sag er bygget (står i hjørnet ved driftsbygningen).

 

 

 

Skoleåret 1925 til 1926

 

 

Fortsatt er det samme personalet ansatt ved skolen dette skoleåret. Det ble 46 elever som begynte dette skoleåret, men 4 stk. gikk sommerkurset i 1926.

 

Disse tok eksamen på A og B kursene:

                   Leidulv Håsum, Kviteseid                        Jon Morundsrud, Tinn

                   Gunnar Midtbø, Lårdal                             Harald Nordgård, Seljord

                   Olav Rørvik, Seljord                                 Ivar Skree, Vrådal

                   Halvard Øverland, Seljord

 

Eksamen C og D kursene:

                   Svein Bergstig, Høydalsmo                      Lars Folkestad, Bø

                   Jon Fundlid, Rauland                                Tor Skipar, Vrådal

                   Jon Tveiten, Hauggrend

 

Kontrollkurset.

                   Birgit Bjåland fra Fyresdal                       Svend Dale

                   Ann Eika fra Bø                                        Olav Eika fra Bø

                   Olav Flatland fra Hjartdal                        Ingebjørg Gimse

                   Martin Heggedal                                       Halvard Hjelljord

                   Tora Hovde fra Tuddal                             Einar Håksnes fra Heddal

                   Gudmund Kleppe fra Bø                          Anne Kvålen fra Bø

                   Tor Midtbø fra Bø                                    Karl Mauland

                   Aslaug Nørstund fra Heddal                    Dordi Norheim fra Lunde

                   Ingbjørg Sundsvalen fra Bø                      Torbjørn Skibdalen fra Bø

                   Randi Songdal fra Vegårdshei                  Svein Stadskleiv fra Bø

                   Peder Stavern                                            Anlaug Stivi fra Heddal

                   Olav Stuverud                                           Ingebjørg Stykket fra Hjartdal

                   Ivar Thune                                                 Anne Tveitan fra Bø

                   Ingerid Tveitan fra Bø                              Olav Vassend fra Lunde

                   Olav Venås fra Seljord                             Ingebjørg Aasen

 

Sommerkurset med karakterer i praktiske fag:

                   Karl Rui, Vrådal                                       Håkon Kittilsen, Fyresdal

                   Martin Straume, Bergen                           Artur C. Nilsen, Skien

 

 

 

 

Skoleåret 1926 til 1927

 

 

Det er fortsatt ingen endringer i personalet dette skoleåret. Det begynte 37 elever i de ulike kursene, og i 1927, så tok følgende eksamen:

 

A og B kursene:

                   Sigurd Haugen fra Vinje                           Asbjørn Jamsgård fra Vinje

                   Harald Løland fra Ryfylke                       Thor Lauvik fra Hole

                   Arthur Nilsen fra Skien                             Martin Straume fra Kviteseid

                   Jon Furulid fra Rauland

 

C-D-E kursene:

                   Elisabeth Bretten fra Asker                      Anne Hveem fra Notodden

                   Håkon Kittilsen fra Fyresdal                    Karl Rui fra Vrådal

                   Tor Skipar fra Vrådal                               Tor Skåli fra Treungen

                   Arne Vellende fra Drangedal                   Halvard Øverland fra Seljord

                   Sverre Haugsrud fra Brunkeberg              Otto Dalene fra Kristiansand

                   Harald Lie fra Bø                                      Aslak Nordbø fra Seljord

                   Torgeir Strånd fra Vrådal                         Peder Svaland fra Kristiansand

                   Paul Taraldsen fra Drangedal                   Åsmund Aamlid fra Fyresdal

                   Torstein Flugom fra Tuddal                     Dagny Fløystad fra Arendal

                   Gudrun Fløystad fra Arendal                    Anton Helleren fra Sirdal

                   Gudrun Kittilsen fra Fyresdal                   Martin Kløvstad fra Kongsberg

                   Sverre Kåsa fra Kviteseid                         Olav O.Neirebø fra Hauggrend

                   Gunnleik Moen fra Nissedal                     O.H. Sletta

                   Johannes Strand fra Bø                             Halvor Tveiten fra Skafså

                   Magnus Aas fra Østerdalen

 

 

Et bilde som inneholder utendørs, foto, gruppe, person

Automatisk generert beskrivelse

 

Elever på skitur til Håvestøyl vinteren 1927. Til venstre står Erik Berg og mitt på bilde med bart står Søren Øverland.

 

 

 

 

Skoleåret 1927 til 1928

 

Dette året begynte det 28 elever i de ulike klassene, og følgende avla eksamen denne våren:

 

A og B kurs:

                   Olav Bakke, Idd i Østfold                        Targjei Bergedalen, Hauggrend

                   Halvor Djuvet, Lårdal                               Lars Larson, Byrtegrend i Mo

                   Jon Lie-Berge, Veum                                Anders Neirebø, Fyresdal

                   Bjarne Nygård, Fyresdal                           Olav Rui, Fyresdal

                   Gjermund Tveiten, Seljord

 

C og D kursene:

                   Olav Aasland, Fyresdal                            Kjell Haugen Tjønn, Tuddal

                   Sigrid Larssen, Kviteseid                         Anders Hegna, Bø

                   Halvard Lie, Bø                                        Håkon Hveem, Notodden

                   Halvor Øverland, Treungen                      Tor Skipar , Vrådal  

                   Elisabeth Bretten, Asker                           Tore Skåli, Treungen

                   Anne Hveum, Notodden                          Svein Haugsund, Brunkeberg

                   Håkon Hveum, Notodden                        Arne Vøllene, Drangedal

og uten adresser:

                   Ingebjørg Bjørnerud                                 Harald Findreng

                   Torstein Flugonn                                       Anders Hegna

                   Sigrid Larsen                                             Gunhild Rui

                   Tor Skarprud                                             Anne Sletta

                   Kari Tjønn                                                 Anne Vellene

 

 

 

 

Elever 1928.

Foran fra venstre: Svein Haugsud fra Brunkeberg, ukjent, Eivind Homme fra Veum, Arne Hveum fra Notodden og Tor Skipar fra Vrådal

Bak fra venstre: Elisabeth Bretten fra Asker, Olav Bakke fra Idd i Østfold og en som heter Myhre (Står ikke i elevoversikten)

 

 

 

 

 

Skoleåret 1928 til 1929

 

Dette skoleåret gikk det 38 elever ved skolen. Det var 9 på A kurset, 7 på B kurset, 5 på C kurset og 9 på D kurset. De begynte også 2 nye lærere i 1929 og det var Tarjei Aasland og Jaremin Aketun.

 

Elevenes navn som avla eksamen våren 1929 er:

A kurset:

                   Olav Bjåland  fra Hauggrend                   Olav Haug fra Jarlsberg

                   Eivind Homme fra Veum                         Johs. Hovden fra Tuddal

                   Hilmar Knutsen fra Sannidal                    Tor Landsverk fra Gransherad

                   Såmund Lie fra Kviteseid                         Trygve Moen fra Flatdal

                   Thorvald Åsland

 

B kurset:

                   Gunnar Brauti fra Kviteseid                     Tor Hovland fra Hjartdal

                   Arne Hveem fra Notodden                       Halvor Kvålset fra Brunkeberg

                   Asbjørn Rue fra Høydalsmo                     Olav Solheim

                   Aasum Tormodsvik fra Vinje

 

C kurset:

                   Arnfinn Almankås, Seljord                       Harald Findreng, Vrådal

                   Johan Johnsen, Åmotsdal                         Olav Vistad fra Dalen i Telemark

                   Halvard Lie, Kviteseid

 

D kurset:

                   Eivind Fundlid, Rauland                          J. Haukenes, Vrådal

                   Anders Hegna, Seljord                              Knut Håtveit fra Mo

                   Erling Vågslid, Vinje                                Gunnar Støle Olsen fra Gransherad

                   M. Lystad                                                 Aa. Moen

                   Halvard Skori fra Åmotsdal

 

 

 

 

 

Skoleåret 1929 til 1930

 

Dette skoleåret gikk det 31 elever som avla eksamen. Det var 22 på A og B kursene, 3 på C kurset og 6 på D kurset.

 

Elevenes navn som avla eksamen våren 1930 var:

 

A og B kursene:

                   Jon Barstad fra Mo                                   Karl Berge fra Kviteseid

                   Ragnar Berge fra Kviteseid                      Knut Bergland fra Fyresdal

                   J.G. Brauti fra Kviteseid                           Johan Nedrebø fra Fyresdal

                   Karl Hansen fra Fyresdal                          Tarjei Laudal fra Fyresdal

                   Gunnar Ofte fra Lårdal                             Einar Tveit fra Kviteseid

                   Olav Uvås fra Seljord                               Bjørn Aanerud fra Fyresdal

                   Olav Groven fra Seljord                           Olav Berge fra Fyresdal

                   Endre Landsverk fra Lårdal                      Gunleik Hovde fra Hjartdal

                   Halvard Kvålset fra Kviteseid                  Tarjei Mandt fra Lårdal

                   Sigmund Strånd fra Hauggrend                Tor Skarprud fra Kviteseid

                   Håkon Vildal fra Kviteseid                      Einar Aamdal fra Åmdals Verk

 

C kurset:

                   E. Ellefsen, Sauherad                                Halvor Nordskog, Vrådal

                   T. Rui, Fyresdal

 

D kurset:

                   S. Ekre, Seljord                                         A. Lid, Mo

                   T. Myrann fra Drangedal                          Rønnaug Tveiten fra Hjartdal

                   Aa. Ormtveit fra Vrådal                            Hans Skipar fra Vrådal 

 

 

 

Et bilde som inneholder vegg, person, foto, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

 

Kjøkkenjente og kokke Birgit Templen i 1931 (kokke vinteren 1931)

 

 

 

 

Skoleåret 1930 til 1931

 

Dette året gikk det 29 elever som avla eksamen våren 1931. Det var 13 på A kurset, 4 på B kurset, 6 på C kurset og 6 på D kurset:

 

Elevenes navn som tok eksamen våren 1931 var:

A kurset:

                   G. Almankås fra Seljord                           T. Eidsgård fra Fyresdal

                   Eriksen Voll fra Kragerø                          H. Hatlen fra Gloppen i Nordfjord

                   A. Henden fra Gloppen i Nordfjord         O. Kjønhaug fra Hjartdal

                   A. Kåsi fra Kviteseid                                Arnold Lid fra Kviteseid

                   O. Orre fra Kviteseid                                G. Skarperud fra Kviteseid

                   T. Solheim fra Nissedal                            T. Sundet fra Kviteseid

                   Svene Syftestad fra Kviteseid

 

B kurset:

                   Tor Fonnlid fra Rauland                           Andrea Quisling fra Hauggrend

                   T. Spocklid fra Fyresdal                           O. Kleivi fra Lårdal

 

C kurset:

                   Paul Brekke fra Nissedal                          Per Fossum fra Alvdal

                   Arne Rui fra Fyresdal                               Eivind Skipar fra Vrådal

                   Kjetil Vågen fra Rauland                          Tarald Tveit fra Kviteseid

 

D kurset:

                   Margjet Bondal fra Fyresdal                     Ole Holmen

                   Mathias Håtveit fra Morgedal                  Sverre Midtbø fra Nissedal

                   Olav Myrvang                                           Hans O. Tørdal fra Drangedal

 

 

 

Et bilde som inneholder person, foto, stående, mann

Automatisk generert beskrivelse

 

Elever på hyttetur i 1931

 

 

 

 

Skoleåret 1931 til 1932

 

Lærerstaben dette skoleåret var:

 

                   Ragnvald Gravir, styrer

                   Søren Øverland, medstyrer

                   Kristen Histøl, andrelærer

                   Erik Berg skogbrukslærer

                   Jon Tveiten, fjøsmester

                   Gjermund K. Nedrebø, timelærer i snekkerfag

                   Johan O. Nordbø, timelærer i malerfag

                   John Rinden, timelærer i smifag

 

På kjøkkenet var Birgit Templen husmor på vinteren og Signe Berge på sommeren.

 

Husdyrholdet i dette året var 9 kyr, 3 hester, 1 okse, 39 sauer og lam, 26 griser og 10 kaniner (pr. den 1.juli 1931). I 1932 var det bare små forandring i antall dyr, men det var kommet til 13 høner.

 

Dette skoleåret har etter elevprotokollen 52 elever som gikk opp til eksamen i 1932. Våren 1932 ble Gunvald Strand, Vrådal, tilsatt som læregutt i fjøset.

 

Elevene som tok eksamen i 1932 var:

 

A og B kurset:

                   Hans Halland                                            Kjetil Haugen, Hjartdal

                   Villy Midtbø, Fyresdal                             Svene Pettersen

                   Torkjel Rue, Hjartdal                                Erling Rød, Fjære

                   Abraham Tveråen, Bamble                       Olav Landsverk,Heddal

                   Teodor Lia, Kviteseid                               Torstein Venås, Hjartdal

                   Albert Seland, Fyresdal                            Jon Strånd, Kviteseid

                   Dagfinn Tveiten, Fyresdal

 

C og D kurs:

                   Aslak Flaten, Seljord                                Knut Heggtveit, Kviteseid

                   Olav Heistad, Kviteseid                            Arne Lie, Mo

                   Olav Noraberg, Kviteseid                         Andreas Skott, Kviteseid

                   Gudmund Skarpodden, Dr.dal                 Olav Skarpodden, Drangedal

                   Oddvar Tangen, Drangedal                      Hans Halland, Kviteseid

                   David Aasland, Bamble                            Magnus Bakka, Sauda

                   Olav Hildal, Odda                                    Halvor Hovde, Hjartdal

                   Olav Lid, Fyresdal                                    Mattias Odden, Drangedal

                   Nils Skjeggedal, Tovdal                           Olav Skreland, Drangedal

                   Olav Sundet, Kviteseid                             Nils Teigen, Drangedal

                   Kjetil Vågan, Rauland

 

Hans Halland og Svene Pettersen begynte på A kurset, men byttet underveis så eksamen ble tatt i D kurset.

 

 

 

 

Et bilde som inneholder bygning, utendørs, foto, gammel

Automatisk generert beskrivelse

 

Elever vinteren 1931

 

 

 

Skoleåret 1932 til 1933

 

Det er avlagt eksamen for 32 elever dette skoleåret. Lærerstaben ser ut til å fortsatt være den samme som ved oppstart, og med tillegg av de 2 lærerne som begynte i 1929.

 

Elevene som tok eksamen våren 1933 var:

 

A kurset:

                   Gunnar Felle, Nissedal                             Tarjei Kvamvik, Rauland

                   Olav Lid, Fyresdal                                    Aslak Øystaul, Rauland

 

B kurset:

                   Ivar Bjådal, Fyresdal                                Olav Forberg, Bø

                   Arne Gåren, Fyresdal                                Olav Homme, Fyresdal

                   Kåre Vesterdal, Kviteseid                        Per Synstad

                   Olav Hovde, Hjartdal                               Jon Kiland, Fyresdal

                   Torleiv Midtgarden                                  Åsmund Landsverk, Lårdal

                   Arne Solie, Treungen                                Kristoffer Moen, Hjartdal

                   Olav Ormtveit, Vrådal

 

C kurset:

                   Olav Bergland, Fyresdal                           Andreas Knutsen, Vennesla

                   E. Strandberg, Notodden                          Stian Voje, Drangedal

                   J. Østland, Drangedal                               Tarjei Kromviken, Rauland

 

D kurset:

                   Arne Lie, Kviteseid                                  Jon Reine, Nissedal

                   Eivind Selstad, Kviteseid                         M. Sarsland, Notodden

 

 

 

Skoleåret 1933 til 1934

 

Dette året er det 27 elever som har avlagt eksamen på A, B og D kurs. Er ikke registrert noen elever med eksamen på C kurset dette året.

 

Elever som tok eksamen våren 1934 var:

 

A kurset:

                   A. H. Andreassen, Notodden                   Arne Barstad, Mo

                   Knut Heistad, Brunkeberg                        Åsmund Høydal, Kviteseid

                   Sverre Teigen, Kviteseid                          Eilev Lie, Kviteseid

                   G. Midtbøen, Lårdal                                 E. Syftestad, Kviteseid

                   Tj. Tovslid, Fyresdal                                 O. Aasheim, Kviteseid

 

B kurset:

                   T. Bjørnestad, Fyresdal                             O. Juvland, Rauland

                   Petter Kjos, Brunkeberg                           H. Neirebø, Fyresdal

                   Ove Reine, Fyresdal                                 Gunnar Rui, Fyresdal

                   Øyvind Stråndi, Morgedal                        N. Sølland, Siljan

                   A. Søntvedt, Siljan                                    Anton Torbrjørnsen, Drangedal

                   Kjell Tveiten, Fyresdal                             Lars Tveito, Lårdal

 

D kurset:

                   Leiv Hov                                                   St. Manth, Lårdal

                   E. Skipar, Vrådal                                      G. Skjeggedal

                   Aslak Åse, Drangedal

 

 

 

Skoleåret 1934 til 1935

 

Høsten 1934 var det 38 søkere til skolen, og disse var 27 tatt opp. 10 på A kurset, 13 på B kurset og 4 på D kurset. Det var også 17 elever fra 2.årsklasse, så elevantallet dette skoleåret ble da 44 elever.

 

Lærerkreftene dette året var:

                   Rektor:                     Ragnvald Gravir

                   Medrektor:               Søren Øverland

                   Skogbrukslærer:       Erik Berg

                   Fjøsmester:               Arne Vegerstøl

                   Timelærer:                Gjermund K. Nedrebø, timelærer i snekkerfag

                   Timelærer:                Johan B. Nordbø, timelærer i maling

                   Timelærer:                John Rinden, timelærer i smiing

 

Søren Øverland var sykemeld fra 1.juli 1935 til 14.april 1936, og Johan O. Nordbø var vikar i tiden 1.juli til 1.nov. 1935, og Thorvald Midbø fra 1.nov 1935 til 14.april 1936.

 

I styret for skolen var disse med:

 

                   Formann:             Hans Kiland, bonde Fyresdal

                   Viseformann:       Kjetil Fjalastad, bonde Kviteseid

                   Medlem:              Gunnar Moen ordfører i Nissedal, kom fra Fjone

 

Elever som tok eksamen våren 1935 var:

 

A kurset:

                   Trygve Dahle, Nissedal                            Gunleik Haugland, Seljord

                   Arne Johannessen, Sannidal                     Sverre Lie, Kviteseid

                   Gunnar Pekeberg, Vrådal                         Lars Underdahl, Mo

 

B kurset:

                   Jørgen Forberg, Bø                                   Tor Kåsa, Kviteseid

                   Halvor Landsverk, Lårdal                         Torgeir Landsverk, Lårdal

                   Hans Røbak, Kviteseid                             Halvor Sundbø, Holla

                   Knut Laudal, Fyresdal                              Helge Tveit, Nissedal

                   Knut Tveit, Nissedal                                 Sveinung Aasheim, Kviteseid

                   Tarjei Aasheim, Kviteseid

 

D kurset:

                   Torleiv Borgen, Fyresdal                          Mathias Hørte, Sauherad

                   Tor Smestad, Bø

 

En ser her at fra starten høsten 34 så er det falt fra 4.stk. på A kurset, 2 på B kurset og 1 på D kurset. De 17 som gikk 2.klasse er det ikke funnet eksamensnoteringer på.

 

 

 

 

Et bilde som inneholder utendørs, gress, tre, himmel

Automatisk generert beskrivelse

 

Slåtten ved den gamle Røyningdalshytta i 1935. Hytta står der fortsatt i dag.

 

 

 

 

Skoleåret 1935 til 1936

 

Lærerstaben var den samme dett skoleåret, men agronom Torvild Dalen ble ansatt som fjøsmester den 1.juli 1936. Det var 46 søkere til årets kurser, og av disse ble 21 søkere opptatt, og det fordelte seg slik: 11 på A kurset, 7 på B kurset og 3 på D kurset.

 

Elever som tok eksamen våren 1936 var:

 

A kurset:

                   Arne Bakke, Skotfoss                               Konrad Haugen, Mo

                   Olav Kiland, Fyresdal                               Henry Kittilsen, Skotfoss

                   Charles Kristiansen, Tinn                         Arne Kåsa, Kviteseid

                   Jacob Aamlid fra Hauggrend                    Anders Nilsen, Tinn

                   Sverre Åsland, Notodden

 

B kurset:

                   Gjermund Barstad, Mo                             Jon Berge, Kviteseid

                   Halvor Dalen, Kviteseid                           Torvild Dalen, Kviteseid

                   Åsmund Haugen, Hjartdal                        Halvor Homme, Nissedal

                   Knut Hovde, Hjartdal                               Kåre Lid, Åmdals Verk

                   Olai Lie, Åmdals Verk                             Tor Lid, Hauggrend

                   Tjosdolf Lofshus, Lårdal                          Torleiv Vislie, Mo

                   Sverre Strand, Fyresdal                            Olav Killand, Fyresdal

 

          D kurset.

                   Såmund Øyan, Kviteseid                          Knut Mehltveit

                   Johan Nes

 

 

Fra årsmeldingen kan en lese:

Våren var sein. Da den praktiske opplæringen begynte den 14.april, var det 1m. snø. Den 20.april kom 50cm. nysnø. Den 4.mai var det så vidt bart, men en kunne så ut kalisalt og fosfat.

Det var ikke tele i jorden, så våronna kunne begynne den 8.mai og var avslutta den 19.mai.

Husdyrholdet var på 12 kyr, 16 høner, 2 hester, 32 sauer, 2 geiter, 3 avelsgriser, 5 kultegriser og 10 bikuber. Det var også 49 rever og107 valper i revegården. Revegarden ble bygget dette året. Den ble bygget nedenfor hovedveien, og en røkterbolig ble også bygget. Som reverøkter er tilsatt Bjarne Kallåk fra Morgedal. Denne revegarden med røkterbolig (boligen bygd i 1934) ble bygget av Ragnvald Gravir privat. Denne eigendomen ble seinere kjøpt av håndverslærer Jacob Nærum. I dag står hovedhuset igjen, men revegarden er revet, utenom det som ble kalt ”ishuset” og det var her maten ble oppbevart i den varme årstiden. Eigendomen eies i dag av private.

 

 

 

 

Skoleåret 1936 til 1937

 

Det er ikke funnet noen andre endringer i lærerstaben for dette skoleåret. Antall søkere og opptatte elever er heller ikke kjent.

 

Våren 1937 tok følgende eksamen:

 

A kurset:

                   Aslak Djuvland, Rauland                         Harry Hansen, Nissedal

                   Sverre Eriksen, Bø                                    Andreas Heistad, Brunkeberg

                   Karl Ljostad, Mo                                      Louis Olsen, Sannidal

                   Ingebjørg Ormtveit, Vrådal                      Torbjørn Prestholt, Sauherad

                   Bjarne Tovsland, Dr.dal                           Kristian Vibeto, Holla

                   Tor Skott, Brunkeberg

 

B kurset:

                   Olav Aasen, Hjartdal                                Olav Aslestad, Fyresdal

                   Sv. Erikstad, Bø                                        Kjetil Espedalen, Bø

                   Jørund Haugland, Mo                               Trygve Klevstul, Rauland

                   Olav Landsverk, Notodden                      Olav Lid, Hauggrend

                   Leif Stange Ness, Buskerud                     Knut Marumsrud, Tinn

                   Kristoffer Slettetveit, Mo   

 

          D kurset:

                   Talleiv Fundlid, Rauland                          Kjetil Rui, Vinje

                   M. Resen-Mandt, Lårdal                           Hallvard Øverland, Nissedal

                   Asbjørn Garmo, Hauggrend

 

 

 

 

Skoleåret 1937 til 1938

 

Dette skoleåret sluttet skogbrukslærer Erik Berg. Han fratrådte sommeren 1938 etter å ha vært ansatt ved oppstarten i 1923, altså etter 15 år. Det var Jon Veum som overtok stillingen som skogbrukslærer da.

 

Elever som tok eksamen våren 1938 var:

 

A kurset:

                   Arnfinn Kleven, Notodden                      Sverre Landsverk, Notodden

                   Sverre Nordahl, Veum                              Gjermund Sanar, Heddal

                   Håkon Vaa, Nissedal                                Åge Rødbakk

                   Harald Setane, Treungen                           Torolv Setane, Treungen

                   Jon Sønderland, Tuddal

 

B kurset:

                   Einar Barsland, Skafså                             Gunvald Haukenes, Vrådal

                   Neri Lia, Bø                                              Sverre H. Kåsene, Bø

                   G. Hauklidseter, Grungedal                      Jorunn Midtgarden, Hauggrend

                   O. Næss Rogstad, Sandsvær                     Lars Nevestveit, Mo

                   Jon Risvold                                               Tarald Råstoga, Flatdal

                   Kjetil Skomdal, Fyresdal                          Oddvar Øverland, Treungen

                   Hans Bakke, Veum

 

D kurset:

                   Asbjørn Garmo, Hauggrend

 

Praksiskurs:

                   Knut Askeland                                          Torgeir Aamlid

                   Trygve Barskor                                         Olav Farestveit

                   Tor Brekke                                                Olav Hanes

                   Kåre Ajer                                                  Olav Olsen

 

 

 

Skoleåret 1938 til 1939

 

Lærerstaben dette skoleåret er: Rektor Ragnvald Gravir, medrektor og lærer Søren Øverland, skogbrukslærer Jon Veum, lærer Tarjei Væting, lærer Gudmund Nedrebø.

 

På kjøkkenet er Signe Berge, Hjørdis Bergland, Gjerterud Felland og Tårund Felland.

 

Elever som tok eksamen våren 1939 var:

 

A kurset:

                   Torgeir Aamlid, Hauggrend                     Olav Farestveit, Modalen

                   Olav Olsen, Skåtøy                                   Knut Akeland, Gjøvdal

                   Bjarne Austad, Veum                               Åge Bentsen, Lårdal

 

B kurset:

                   Nils Bergland, Hauggrend                        Hjørand Bringa, Fyresdal

                   Eilev Grave, Bø                                        Torkel Haugen, Tuddal

                   Såvi Vistad, Mo                                        Halvor Tveiten, Tuddal

                   Hans Kittilsen, Veum                               Torkel Lie, Tuddal

                   Tor Sinnes, Vrådal                                    Sveinung Rindebakken, Veum

                   Sigmund Orre, Brunkeberg

 

C kurset:

                   Kåre Kr. Ajer, Holla                                 Trygve Barsgård, Bandakslid

                   Knut Vågen,Rauland

 

D kurset:

                   Olav Gjærlid, Veum                                 Gjermund Heggtveit, Bandagsli

                   Halvor Kostveit, Vinje                              Gerhard Skare, Vråliosen

                   Arne Skålli, Treungen                               Mikkel Tveiten, Heggtveit

 

Sommerkurset i 1939 gikk:

                   Guttorm Bringa                                         Edvart Hilmer

                   Olav Maland                                             Håkon Neset

                   Karl Rønningen                                         Knut Vågen

 

 

 

 Et bilde som inneholder utendørs, bakke, bygning, person

Automatisk generert beskrivelse

 

Foldsæelever vinteren 1938

Fra venstre: Leiv Fetveit, Vinje, Torleiv Hegestøl, Vinje, Såvi Vistad, Mo, Dagfinn Tveiten Hauggrend

 

 

 

Et bilde som inneholder bakke, utendørs, foto, person

Automatisk generert beskrivelse

 

Foldsæelever våren 1938

Bak: Hans Kittilsen Hauggrend.  I midten fra venstre: Bjarne Austad, Veum, Nils Bergland, Hauggrend, Sverre Kaasene, Bø, Håkon Vaa, Neri Lia, Bø. Foran fra venstre: Hjørann Bringa, Fyresdal, Sigmund Orre, Brunkeberg

 

 

 

Et bilde som inneholder foto, utendørs, person, bakke

Automatisk generert beskrivelse

 

Foldsæelever våren 1938

Bak fra venstre: Sverre Nordahl, Veum, Sigmund Orre, Brunkeberg og Åge Bentsen, Lårdal.

I midten fra venstre: Torkil Haugen, Tuddal, Knut Askeland, Gjøvdal og Tor Sinnes, Vrådal

Foran fra venstre: Torkjell Lie, Tuddal, Eivind Findereng, Vrådal

 

 

 

 

Skoleåret 1939 til 1940

 

Eksamen A kursen våren 1940:

                   Guttorm Bringa, Seljord                           Karl Rønningen, Notodden

 

Eksamen B kurset:

                   Bent Bakke, Lårdal                                   Gunnar Bjåland, Veum

                   Olav Barstad, Skafså                                Tor Brattestå, Dalen

                   Karl Rønningen, Notodden                      Fredrik Wrigdt, Kviteseid

                   Halvard Eika, Bø                                      Jørund Eikeland, Vrådal

                   Leiv Fetveit, Vinje                                    Bendik Hauge, Vrådal

                   Johannes Vesterdal, Kviteseid                  Finn Vågslid, Vinje

                   Torleiv Hegostøyl, Vinje                          Einar Lie, Hauggrend

                   Einar Straume, Lårdal                               Dagfinn Tveiten, Veum

                   Arne Magnus Hommen, Kviteseid           Olav Skræi Haugen, Fyresdal

 

Eksamen D kurset:

                   Nils Bakken                                              Hilmar E. Andersen

                   Gunnulf Øyestad                                      Torgeir Aamlid

                   Bjarne Austad                                           Åge Berntsen

                   Nils Bergland                                            Tj. Bringa

                   Eivind Findreng                                        Eilev Grave

                   T. Haugen                                                 Hans Kittilsen

                   Torkel Lie                                                 Sigurd Orre

                   Sv. Rindebakken                                       Tor Sinnes

                   Hallvard Tveiten                                       Såvi Vistad, Mo

 

1.års agronomkurs:

                   Torleiv Bjørnstad, Veum                          Kjetil Dahle, Veum

                   Ivar Dalen, Kviteseid                                Hans Flatland, Vrådal

                   Einar Grave, Kviteseid                             Åsmund Jore

                   Håkon Neset, Nissedal                              Knut Reindal, Mo

                   Knut Solberg, Drangedal                          Trygve Skaret, Mo

                   Sigmund Strand, Hauggrend                    Torbjørn Svalastog

                   Gitte Sunnanå, Ryfylke                            Håkon Tveit, Kviteseid

                   Olav Tveit, Treungen                                Johannes Vesterdal, Kviteseid

 

Praksiselever sommeren 1940.

                   Gitte Sunnanå                                           Hans Flatland

                   Olav Sollid                                                Gunnar Kåsa

                   Klaus Haugen                                           Knut Solberg

                   Olav Bringsdal                                          Aasmund Grave

 

 

 

Skoleåret 1940 til 1941

 

Sommeren 1941 ble Foldsæ solgt til Telemark Fylke etter forslag fra fylkesmannen. Dette var etter press fra fylkesmannen og det nazifiserte styret for skolen. Ragnvald Gravir  godtok tilslutt forslaget om salg, og på styremøte den 11.mars ble dette vedtatt og fylket overtok Foldsæ 1.mai d.å. Kjøpesummen som fylket skulle betale var på kr.130.000.- (Dok.nr.460.1941) ( i Telemark Fylke sin årbok for 1942 står det at kjøpet av Foldsæ hadde kjøpesum på kr.142.500.-, men differansen er antagelig summen for kjøp av utstyr og inventar.) Han eide da Foldsæ alene, da han hadde kjøpt ut Søren Øverland noen år tidligere. I skjøtet datert den 11/8 1941 står det at de eide garden sammen, men det var fordi salget fra Søren Øverland til Ragnvald Gravir av Øverlands part ikke var tinglyst. Gravir sluttet da også som rektor og kjøpte gård på Måe gård på Eidsvold og flyttet dit. Søren Øverland ble ansatt som rektor av fylket.

 

I forbindelse med Gravirs 90års dag den 18.febr. 1980 hadde Sandefjord Blad ett intervju med Gravir om sitt aktive liv. Her forteller Gravir grunnen til at han og familien forlot Foldsæ.

 

Sitat fra intervjuet den 16.febr.1980: «Mitt opphold på Foldsæ gikk greit til krigen. Landbruksskolene fikk nazistyret og de pressa på både fylkesmannen og styret for å få meg inn i NS. Det ville jeg ikke og i 1941 ba jeg om ett års permisjon for jeg ville studere arvelære og så ville jeg kjøpe meg gård. Fylkesmannen i Telemark ville ikke gi meg permisjon, men jeg hadde forbindelser i departementet som allikevel ordnet det. Gård fikk jeg også kjøpt – prektige Måe gård i Eidsvoll med 600 mål dyrket mark. En del skog og store allmenningsretter. 160.000 kroner ga jeg og det var godt kjøp. Så måtte jeg flytte, men problemet var å få rømt fra Foldsæ. Jeg passet på i september 1941, da omtrent alle på skolen var på dyrskuen i Seljord. Senere fikk jeg brev om at jeg var oppsagt som rektor ved Foldsæ. Jeg ble ikke på Måe mer enn litt over 3 år, for i mai 1945, like etter frigjøringen, ble jeg bedt om å overta som rektor på Foldsæ igjen. Men jeg likte meg ikke så godt der lengere, og så søkte jeg rektorstillingen på Vestfold Landbruksskole og jeg fikk den.» (sommeren 1946). Sitat slutt. (dette er ett utdrag av intervjuet)

 

 

Eksamener våren 1941.

 

A kurset:

                   Alf Amaliksen, Stavanger                        Sveinung Berge, Fyresdal

                   Olav Bergedalen, Fyresdal                       Ivar Bringa Flatdal

                   Åsmund Grave, Kviteseid                        Rein Fagerland, Stavanger

                   Olav Solli, Vråliosen                                 Olav G. Kåsa, Gvarv

 

B kurset:

                   Jørund Krossli, Vrådal                              Otto Solli, Skreosen

                   Eliev Tveit, Kviteseid                               Jacob Tovslid, Fyresdal

 

C kurset:

                   Torleiv Bjørnstad, Veum                          Kjetil Dahle, Veum

                   Ivar Dale, Kviteseid                                  Hans Flatland, Vrådal

                   Einar Grave                                               Åsmund Jore

                   Håkon Neset, Nissedal                              Knut Reindal, Mo

                   Knut Solberg                                             Trygve Skaret, Mo

                   Sigmund Strand, Hauggrend                    Torbjørn Svalastog

                   Gitte Sunnanå                                           Håkon Tveit, Kviteseid

                   Olav Tveit, Treungen                                Johannes Vesterdal

 

D kurs:

                   Gudrund Launes, Vrådal                          Anne Rudt Kvæven, Vrådal

                   Anne Tveiten, Fyresdal                            Olav Dale, Veum

                   Einar Kåda

 

Sommeren 1941 hadde også skolen 7 praksiselever. Elevene hadde også skoletur til Rjukan og Øst-Telemark

 

 

 

 

Skoleåret 1941 til 1942

 

Søren Øverland sendte den 23.febr. 1942 ett skriv til Telemark Landbruksråd om en omfattende restaurering og nybygging på Foldsæ. Her ble bygging av ny sag og verksted foreslått, da saga var bygd tett inntil driftsbygningen Fjellbu. Dette var ikke en god løsning , da plassen ble for liten for tømmer og materialer. Ombygging av Bekkebu til 2 leiligheter ble foreslått, og skogbrukslæreren skulle flytte i 2.etasje her. Skogbrukslæreren bodde nå i 2.etsje i Roligheten. Denne etasjen skulle brukes til en ungkarsleilighet, kontor og bibliotek, og hybel for kjøkkenjentene.  Leilighet for husmoren skulle innredes i 1.etasje.

 

Snekkerverkstedet skulle fortsatt være i 1.etasje i Roligheten, inntil nytt verksted ble bygget. I Arken skulle ny dagligstue for elevene innredes, andre forandringer ble ikke foreslått, da det også ble søkt om å rive Arken innen 2-3 år. På tomten til Arken skulle det da oppføres ett nytt bygg som skulle inneholde gymnastikksal, bad og dagligstue. Dette bygget skulle bygges sammen med Dovrehalli. Dovrehalli skulle også forlenges sydover med 8,30m og inneholde utvidet kjøkken og matsal i kjelleren, undervisningsal i 1.etasje og 6 nye elevrom i 2.etasje. Nytt uthusbygg var også med i skrivet, å bygges lengere syd for Dovrehalli, men det ble ikke iverksatt før i 1957.

 

Ombygging av driftsbygningen ble også foreslått, og der skulle bygge W.C., vedskur og vognskur. Landbruksrådet vedtok på møte den 25.februar (to dager etter at brevet var sendt) å bevilge kr.80.000.- til disse byggearbeider for dette året, av ett kostnadsoverslag på kr. 170.000.-. Resten bevilges senere.

 

Denne høsten ble det tatt opp 34 elever og en fjøslærling. 15 stk. begynte i 1.årsklasse, og 9 i 6.mdr. kurset. Til 2.årsklasse og 2 vintrers kurset begynte det 8 stk.

 

Eksamen våren 1942 tok til den 22.mars og slutta den 31.mars, og følgende tok eksamen:

 

1,5 års kurset:

                   Sveinung Berge, Fyresdal                         Olav Bergedalen, Fyresdal

                   Rein Fagerland, Sjernarøy                        Olav Solli, Vrådal

                   Olav Kåsa, Nes

 

2. vinterkurset:

                   Alf Amaliksen, Stavanger                        Åamund Grave, Kviteseid

                   Eilev Tveit, Kviteseid

 

1.årskurset:

                   Kåre Vassend, Lunde                               Signe Berge, Bø

 

1. vinterkurset:

                   Olav Djuvet, Seljord                                 Gunulf Haukelidsæter, Vinje

                   Tora Kasin, Gransherad                            Mari Kise, Bø

                   Aasta Libjå, Fyresdal                                Arne Rønningen, Lunde

                   Aasta Tveiten, Fyresdal                            Gunhild Aamlid, Fyresdal

 

Kjetil Hovden, Eidsborg var læregutt i husdyrstell vinteren 1941 til 1942. Sommeren 1942 hadde skolen også 9 praksiselever.

 

 

Et bilde som inneholder utendørs, himmel, bygning, bakke

Automatisk generert beskrivelse

 

Elever ved låvebruen på Fjellbu i 1943. En elev viser triangelet som varsler arbeidspausene. Til høyre står Ambros Årnes og Søren Øverland

 

 

 

 

Skoleåret 1942 til 1943

 

Lærerstaben på skolen nå var:

                   Søren Øverland var rektor

                   Ambros Årnes var gardsfullmektig og lærer i smånæringer

                   K.E. Anderssen, skogbrukslærer

                   Torleiv Midtgarden, hagebrukslærer, kasserer og regnskapsfører

                   Jacob Nærum, håndverslærer

                   Elias Johnsen, fjøsmester

 

Landbrukslærer Sven Taksdal ble flyttet fra Søve til Foldsæ høsten 1942 da Søve ble tatt i bruk som sykehus. Han slutta i juni 1943 for å bli styrer på Tveit landbruksskole. Den som overtok stillingen ble Ola Norang fra Norangdalen.

Elias Johnsen sluttet som fjøsmester i august 1943 og Arne Grøndalen, Valdres ble tilsatt i stillinga.

 

Det var 41 elever dette skoleåret, og eksamen ble avviklet i tidsrommet 22.mars til 5.april.

 

Disse tok eksamen i 1943.

 

1,5 årskurset:

                   Hermann Godtliebsen, Harstad                Olav Bakke, Tinn

                   Høye Slåtta, Kviteseid                              Olav Stange, Sauherad

                   Gunvor Øverland, Drangedal                   Kåre Øisang, Skåtøy

 

2 vinterkurset:

                   Ingvald Bergland, Kviteseid                     Jostein Eikeland, Vrådal

                   Ottar Haugen, Fyresdal                             Karl Håkenstad, Lunner

                   Asbjørn Krane, Breiviksbotnen                Halvor Laudal, Fyresdal

                   Halvor Smestad, Øyfjell                           Johan Laudal, Fyresdal

                   Kristian Lauvik, Skafså                            Hermod Skaret, Øyfjell

 

1 årskurset:

                   Torvald Andersen, Lårdal                         Torleiv Brubakk, Mo

                   Gunhild Flom, Lunde

 

1 vinterkurs:

                   Gunhild Bjåland, Fyresdal                        Torleiv Listaul, Seljord

                   Rollef Omdal, Solum                                Gyda Sandvik, Vrådal

                   Esther Straume, Drangedal                       Tormod Tambs, Sannidal

 

Årskurset etter den nye lærerplanen, med eksamen i desember 1943.

                   Hans Flåto, Hovin                                     Sverre Haukvik, Notodden

                   Charles Heimdal, Lårdal                           Kolbein Johnsen, Skien

                   Kristen Kjelldal, Lunde                            Sigurd Kvålen, Skien

                   Olav Odnes, Drangedal                            Harald Skogen, Bø

                   Tov Svanajord, Kviteseid

 

Sommeren 1943 var det også 11 praksiselever ved Foldsæ

 

Det ble også satt i gang byggearbeider i sommeren 1943. Fjøddihytta (også kalla Fjøllet) ble satt opp der den stå i dag. Det ble bygget på grunnmuren til fjøset fra øvre Fjøddi som var flyttet ned dit i 1941, men som ikke var egnet som hytte. Den gamle løa på Fjøddi ble bygget i 1894 på den plassen den står i dag

 

Ny stall og høybu på Røyningdalen ble også bygd.

 

Nytt verksted med smie ble også påbegynt i 1943, men det var vanskelig å skaffe sement, så arbeidet ble forsinket men det sto ferdig sommeren 1944. Dette bygget ble bygd sammen med den ny oppsatte saga. Saga har vanlig sirkelsag og benk for sponsaging.

 

 

 

Et bilde som inneholder bygning, utendørs, gruppe, gress

Automatisk generert beskrivelse

 

Kjøkkenpersonale og elever i 1943

Fra venstre: Kjøkkenhjelper Rønnaug og Sallik, husmor Anne Bringa, kjøkkenhjelp og seinere elev Guro Kise Bø, Johanne Bringa Flatdal, Gunhild Nisi Gransherad, Else Grythe Hegglandsgrend, Mari Kise Bø, Liv Roheim Bø, Gerd Skar

 

 

 

Et bilde som inneholder utendørs, foto, bygning, gruppe

Automatisk generert beskrivelse

 

Elevbilde 1943

 

 

 

 

Skoleåret 1943 til 1944

 

Etter den nye lærerplanen så var nå skoleåret det samme som kalenderåret for årskurset som da starten i januar med eksamen i desember. Det ble tatt opp 19 stk. på årskurset og 20 stk. på vinterkurset.

 

Noen endringer i lærerstaben ved at skogbrukslærer Anderssen sluttet våren 1944, og Gunnar Vestby overtok stillingen i sep. Arne Grøndal sluttet som fjøsmester i april 1944, og Tarjei Laudal, Fyresdal overtok som fjøsmester. Som husmor disse årene er fru Anne Bringa.

 

 

Årskurset 1944 hadde eksamen i des.mnd. og disse avla eksamen da:

                   Sven Andersen, Blaker                             Odd Ansnes, Kristiansund

                   Halvor Bakka, Hovin                                Jarleiv Bjørklund, Jelsa

                   Ragnar Brauti, Kviteseid                          Arild Christoffersen, Oslo

                   Harald Espebud, Åmlid                            Olav Henneseid, Drangedal

                   Karl Heskja, Tysværsvåg                          Knut Helle, Tønsberg

                   Eivid Andr. Støyl, Treungen                     Erlig Sandodden, Kviteseid

                   Torleiv Yttri, Fortun                                 Berhard Vikingstad, Vormedal

 

Vinterkurset ble avsluttet 10.april og disse avla eksamen:

                   Agnar Bakken, Lunde                              Egil Bjerktvedt, Skien

                   Rolf Eriksen, Skien                                   Odd Kiste, Skien

                   Sigurd Lier, Kviteseid                              Sveinung Lie, Lårdal

                   Ivar Knutsen, Skien                                  Johan Djuve, Lårdal

                   Erling Homleid, Drangedal                      Else Gryhe, Fyresdal

                   Augun Parmann, Oslo                              Liv Roheim, Bø

                   Gerd Skaar, Skjold                                   Paul Sønsterbø, Bø

                   Torgrim Seland, Mo                                 Svein Aasee, Seljord

                   Halvor Ågetveit, Bø                                 Sveinung Øverland, Treungen

 

 

 

Et bilde som inneholder foto, bygning, person, utendørs

Automatisk generert beskrivelse

 

Elever på tur til Fjøddi i 1944

 

 

 

Et bilde som inneholder utendørs, bygning, bakke, foto

Automatisk generert beskrivelse

 

Elever ved inngangen til fjøset sommeren 1944

 

 

 

 

Skoleåret 1944 til 1945

 

Årskullet avviklet eksamen i des.mnd. i 1944, og følgende avla eksamen:

 

                   Guttorm Bringa, Seljord                           Gunnar Bø ,Bø

                   Ferdinan Lutker, Oslo                               Lars Nesset, Hanestad

                   Petter Sauer, Nes                                      Torbjørn Svendsen, Strinda

                   Gudmund Stugård, Aurdal                       Trygve Solli, Treungen

                   Sverre Østlun, Øvre Rendalen                  Inge Stokkeland, Brusand

                   Olav B. Vesterdal, Kviteseid                    John Arve B. Wale, Valebø

 

A kurset hadde 12 elever som startet i januar 1945, og tok da eksamen i april 1946.

1 vinters kurs (c-kurs) startet høsten 1945 og hadde 6 elever, og tok eksamen i april 1946.

 

Hans Laudal var lærling i husdyrstell fra oktober 1944 til april 1945.

 

 

 

 

Foldsæ i 1940 og 50 årene

 

 

Et bilde som inneholder bygning, innendørs, gulv, bord

Automatisk generert beskrivelse

 

Saga 1948

 

 

Et bilde som inneholder innendørs, bygning, foto, bakke

Automatisk generert beskrivelse

 

Snekkerverkstedet i slutten 1940 årene

 

 

Et bilde som inneholder innendørs, gulv, tak, vegg

Automatisk generert beskrivelse

 

Vaskerommet i Dovrehalli 1948

 

 

 

Skolen fungerte som normalt også etter krigsutbruddet i 1940. I 1941 ble som tidligere skrevet skolen solgt til Telemark fylke for kr.130.000.- og ble overtatt den 1.juni dette året. Fylket ville ha full kontroll over undervisningen og alle lærer ble oppsagt. Alle som ønsket det måtte da søke stillingen på nytt, men noen avsluttet sitt arbeid også. Dette for å tilpasse skolen til den nye politiske tids tenking. Søkningen til skolen var stor, og aktiviteten var som på de andre skolene inne samme fagområde. Nybygging var også ønskelig, men mangel på byggematerialer var vanskelig. Fløllethytta ble satt opp i 1943 og sag, snekkerverksted og smie ble satt opp i 1944.

 

Elevavisen Foldsæguten ble oppretta i 1944, etter en ide fra en elev: Det var en håndskrevet avis skrevet i en protokoll. Dette ble så lest opp på elevkveldene, og innhold elevenes og lærernes daglige virke. Det var lagt opp til en humoristisk og vennlig forteller-form. Elevenes omgang med jentene både på skolen og eller i bygda ble kommentert.

 

Det første som er skrevet er fra 19.des. 1944 og redaktør er Guttorm Bringa. Den siste avisen som er dokumentert, er skrevet i nov. 1968. Elevlaget ble gjenopptatt i 1943 etter at det hadde ligget nede i mange år. Dette ble en revolusjon i forhold til lagsarbeidet her på skolen

 

Skogkurset ble vedtatt å starte opp i 1947 og regnskapførerkurset i 1951. Søkningen hadde avtatt kraftig etter krigen så nye kurs var nødvendig, og regnskapførerkurset ble etter hvert en suksess og kjent over hele landet.

 

Byggeplaner om nybygg trengte seg også på, og Røyningsdalshytta ble bygget i 1949. Det var da i første rekke en overnattingshytte for skogsarbeidere, men også et utgangspung for skiturer til Roan. Veien til Røyningdalen var ikke kjørbar, så grunnmurssteinene ble tatt ut i eget steinbrudd bak der hytta skulle står. Sag for skjæring av tømmer til reisverk og bord ble satt opp nede ved elven. De som satte opp Røyningdalshytta var Targjei Bergdalen, Olav Bjåland, Halvard Bergland og Oddmund Erikstad. Ole Andreas Solbakken satt opp grunnmuren. Boplass for disse under byggingen var den gamle stølshytta rett bak den nye hytta. Olav, Halvard og Oddmund overnattet også her, mens Targjei gikk hjem hver kveld.

 

Maten måtte de oppbevare i Jøtulovner i hytta. Det var mye mus i hytta, så egne ovner kun brukt til oppbevaring av mat var nødvendig. Ved å mure igjen røykuttaket og stenge trekken var det en sikker plass for å unngå musenes gnaging. Det var 2 ovner til dette bruket. Det var under koking av mat at det tok fyr i hytta, men de fikk slokket tilløpet til brannen, men hytta ble svartbrent innvendig og ubeboelig. Den står der den dag i dag delvis nedbrent og nedsotet innvendig slik den ble i 1949.

 

Hønsehuset ble bygget i 1947, og redskapsbus med potetkjeller i 1953. Fiskeklekkeriet ble innreda i kjelleren på det nye hønsehuset, og hadde en kapasitet på 100000 rogn. Sauefjøset ble bygget i 1955 og da som ett forsøksfjøs. Det er siden blitt revet og ett garasjeanlegg står der nå. Den nye lærerboligen Solstad ble ferdig i 1956. Ny driftsbygning var nå påkrevet og grunnarbeidet begynte i 1957, og var driftsklart i 1958. Nytt elevinternat var også på ønskelista og dette ble vedtatt å bygge i 1959, med anleggsstart i 1960.

 

Å rekruttere elever ble en viktig del av lærerstabens gjøremål i 50 årene. Oppsøkende propaganda i bygdene i Øvre-Telemark var en del av lærernes jobb i helgende. Kåre Stubøs beretninger om disse turene er det skrevet om i jubileumshefter. Olav Lids bilturer var en nødvendighet for å få dette til. Han var en ivrig smalfilmer å disse filmene ble brukt å fortelle om skolen på besøkstidene.

 

Det var også ofte rektorbytte etter 1945. Ragnvald Gravir begynte som rektor igjen i 1945 og var til juni 1946. Jacob B. Nordbø fra 1946 til 1948, Oskar Indreeide fra 1948 til 1951 og Erling Magerøy fra 1951 (des.) til sommeren 1953 da han sluttet og ble rektor på en annen skole. Da overtok Olav Lid og var rektor fram til sin død høsten 1973.

 

Kjøp av tilleggsskog ble gjort i 1948 da kommunen solgte 2600 mål til skolen, og kjøp av Rui i 1947 av Helge Rui for kr kr.17000. Men han hadde borett så lenge faren hans levde. Han flyttet til Skafså i 1954 og ravinga av Rui ble satt i gang. Hovedhuset ble flyttet til Spokli-grend, låven ble revet, men fjøset ble brukt av Peder Garmo til å bygget seg stall på Strandli av tømmeret.

 

Stallen ble flyttet ovenfor Fjøllet og satt opp ved Treslandshytta, men er siden flyttet ned til Fjøddi (Fjøllet). En storstilt steinrydding av beitene på Rui tok til i 1955, og dette ble etterhvert flotte jorder til dyrking. Oppbyggingen av fiskevollen startet i slutten av 50 årene, og ble ett meget stort og avansert anlegg til slutt.

 

Husmor Signe Berge bygget også hus i 1938 rett ovenfor der Rui sto, og bosatte der da. Hun var borte fra Foldsæ fra 1941 og da leide hun det ut i noen år. Hun bosatte seg der selv i 1954 og bodde der til hun døde i 1969.  Plassen blir kallet Tveit og er i dag i privat eie.

 

Det var også bygget en hoppbakke mellom Rui og plassen Sagi /Høgafoss. Den fikk navnet Sagkollen, og det var Anton Rinden i samarbeid med lærer Ibrekk som fikk satt i gang arbeidet. Den ble åpnet med kretsrenn den 23.februar 1949, og hadde en bakkerekord på 45m. Den ble også brukt mye av Foldsæelevene, men ble nedlagt i 50 årene.

 

Nå forsetter oversikt over elever som har gått i de ulike klassene. De står oppført i eksamensåret, men de fleste begynte skoleåret før, men da er ikke navnene tatt med. Det ble også mange korte kurs etterhvert, slikt som jord og stein, driftsteknisk skogkurs, tømmrerkurs, forskallingskurs, kokkekurs, stuepike/serveringskurs. Disse var av så kort varighet at de ikke kommer med i elevoversikten, men disse kursene med elevoversikt er oppført i ett eget kapittel.

 

 

 

Et bilde som inneholder utendørs, tre, bygning, foto

Automatisk generert beskrivelse

 

 

 

 

Skoleåret 1945 til 1946

 

I dette skoleåret ble Ragnvald Gravir rektor på Foldsæ igjen. Det ble en del forandringer i staben etter krigen, og Gravir begynte i mai 1945. Han måtte pendle til Eidsvold der han hadde kjøpt seg gård i 1941. Pendlingen var nødvendig for å avvikle driften av gården dette året.

I skoleåret 1946 ble navnet på Foldsæ forandret fra jordbruksskole til landbruksskole. Det ble vedtatt på styremøtet som ble avhold på Foldsæ den 28.august 1946 som sak nr.33/46. Det måtte bli formelt godkjent av fylket.

 

Lærerstaben for dette skoleåret:

 

                   Rektor:                     Ragnvald Gravir

                   Skogbrukslærer:       Jon Veum

                   Landbrukslærer:       Ambros Årnes

                   Fjøsmester:               Jacob Åmlid

                   Håndverslærer:         Johannes Veiteberg

                   Hagebrukslærer:       Olav Lid

 

Disse tok eksamen på A kurset (1,5 års kurs) i april 1946:

 

                   Åge Dahl, Nordre Høland                        Magnus Larsen, Leirfjord

                   Bjørn Reidar Knutsen, Bergen                 Bjørn Myrvold, Vefsen

                   Gunstein Norberg, Kviteseid                    Jørgen Rykkje, Øystese

                   Asbjørn Åmot, Eidanger                           Odd Hermansen, Skotfoss

                   Petter Ljunggren, Sannidal                       Einar Særland, Heddal

                   Eystein Tveitan, Heddal                           Magne Roumseth, Stavanger

                   Odd Nesheim Hauge, Sjervågøy               Hans Cristian Larsen, Tønsberg

                   Gudmund Fosse, Haranger                       Petter Simensen, Sandnes

                   Erik Gasmand, Skien                                Anker Hettland, Hallelan

 

Vinterkurset (5mnd.):

 

                   Hermod Birketvedt, Eidanger                   Hilmar Herregården, Vrådal

                   Trygve Haugen                                         Jacob Neset, Modalen

                   Arne Rypestøl                                           Leiv Øverby

 

 

 

 

Skoleåret 1946 til 1947

 

Disse tok eksamen på A kurset (1,5års og 2 vinterskurs) våren 1947:

 

                   Arnt Amundsen fra Lier                            Tor Dalen fra Nordre Gran

                   Arne Egeland fra Voss                              Finbo Ellegård fra Kragerø

                   Jacob Neset fra Sogn                                Ingeborg Berge fra Fyresdal

                   Byrge Fjordheim                                       Alf Gjestland

                   Kåre Kroken                                             Sverre Løyning fra Etne

                   Anders Viken                                            Tarjei Naper fra Mo

                   Magne Moland

 

                   Johanne Geirbrokk (hun gikk 1 vinterskurs).

 

Eksamen Skogkurset høsten 1947 (dette var det første skogkurset):

 

                   Torbjørn Byveien........ f.1923        Øste Toten, Oppland

                   Aage Dahl.................... f.1926        Nordre Høland, Akershus

                   Helge Erik Grefstad.... f.1925        Øste Sandsvær, Buskerud

                   Johan Henrik Hansen.. f. 1927        Lillesand

                   Bjarne Hovind............. f.1923        Harang i Sør-Trøndelag

                   Arne Kløvstad............. f.1927        Hof i Vestfold

                   Ånund Rysstad............ f.1924        Hyllestad i Aust-Agder

                   Per Tveit...................... f.1924        Drangedal, Telemark

 

I 1947 ble det også innkjøpt en beltetraktor med buldoserutstyr på 5 tonn. Med buldoserutstyret veier den 7 tonn. 5 elever var også på kurs for å lære bruk av motorsag som var nytt utstyr for skogsarbeiderne. Den gang kostet en ny sag 2.000 kr. (I dag koster en sag med moderat kraft det samme.)

 

 

 

Et bilde som inneholder innendørs, vegg, gulv, rom

Automatisk generert beskrivelse

 

Peisestuen i Arken i 1947

 

 

 

Et bilde som inneholder innendørs, gulv, vegg, lever

Automatisk generert beskrivelse

 

Elevrom på Dovrehalli i 1947

 

 

 

 

Skoleåret 1947 til 1948

 

Disse tok eksamen i 1.5års og 2 vinterkurs våren 1948:

 

                   Torbjørn Byveien                                      Einar Laberg

                   Ånund Libjå                                              Nils Nordvik

                   Ånund Rysstad                                         Per Tveit

                   Ånund Tveiten                                          Henry Gåseby

                   Jon Edvartsen Stange

 

Gikk en vinter: Olav Fosse

 

Disse tok eksamen for skogkursen høsten 1948:

 

                   Asbjørn Aarskog, f.1921, fra Ringsaker       

                   Arne Borg, f.1924, fra Hof i Solør

                   Johan Hedlund, f.1921,fra Berg i Østfold

 

Det var avhold kurs for utdanning av kontrollassistenter fra august til sept. 1948 og disse gikk på dette kurset og avla eksamen:

 

                   Torleiv Rui, Vinje                                     Arne Noraberg, Kviteseid

                   Laurits Hellemyr, Skåtøy                         Sverre Fossjord, Brunkeberg

                   Lars Voje, Drangedal                               Mary Johnsen, Hardanger

                   Ingvar Lyngstad, Mo                                Knut Tommesen, Lårdal

                   Oddvar Bjørkjær, Skåtøy

 

 

 

Et bilde som inneholder innendørs, tak, vegg, person

Automatisk generert beskrivelse

 

Spisesalen i Dovrehalli i 1948

 

 

 

 

Skoleåret 1948 til 1949

 

Lærerstaben ved Foldsæ var dette skoleåret:

 

                   Rektor:                     Oskar Indreeide       tilsatt i 1948

                   Skogbrukslærer:       JonVeum                  tilsatt i 1939

                   Jordbrukslærer:        Olav Ibrekk              tilsatt i 1946

                   Lærer:                       Per Kind, vikar 1948, tilsatt i 1949, også gårdsfullmektig

                   Hagebrukslærer:       Olav Lid                   tilsatt i 1947

                   Fjøsmester:               Jacob Aamlid           tilsatt i 1941

                   Håndverkslærer:       Jacob Nærum           tilsatt i 1948

                   Lærer:                       Jørgen Midtgarden  tilsatt i 1948, praksislærer i skogbruk

                   Husmor:                   Signe Berge             tilsatt i 1923

 

Disse tok eksamen for 2 års vinterkurs våren 1949:

 

                   Olav Bergland                                           Einar Momrak

                   Knut O. Løndal                                         Finn Arvid Okstad

                   Johan Hedlund

 

                   Anders Kolstad (gikk 6.mnd. kurs)

 

Kontrollassistentkurset gikk fra januar til mars 1949 med eksamen i slutten av mars, og disse tok eksamen:

 

                   Gudrund Andersen, Kviteseid                  Magne Brennemo, Seljord

                   Olav Dølen, Hjartdal                                Kåre Fosstveit, Drangedal

                   Hans Sønsterbø, Bø                                  Olav Storlid, Rauland

                   Lars Frøyhov, Ringerike                           Ånund Johre, Fyresdal

                   Bjarne Kolltveit, Seljord                           Torkjell Moen, Seljord

                   Nils Slemmelid, Bø                                  Torgeir Skree

                   Oddvar Noraberg, Kviteseid                     Halvard Nordgarden, Seljord

                   Kari Nordbø, Nissedal                              Per Rogn, Stathelle

                   Gjermund Roheim, Bø                             Arne Russtad, Hyllestad

 

Skogkurset med avlagt eksamen høsten 1949:

 

                   Birger Borgen, Hallingdal                        Sigurd Borgen, Hallingdal

                   Torkell Fjermedal, Iveland                       Sigmund Lian, Levanger

                   Sølve Vasstøl, Herefoss                            Ole Peder Østmoe

 

Jordbrukslærlinger 1948/49:

 

                   Halvor Thommesen og Arnfinn Oppebøen fra april til oktober 1948

                   Oddvar Wagner fra april 1949 til oktober 1949

                   Gerd Solheim fra april 1948 til mars 1949.

                   Anne Kloster Jacobsen fra april 1948 til oktober 1948.

 

Fjøsstell;

 

                   Oddvar Wagner fra april 1948 til april 1949.

                   Bjarne Kolltveit fra april 1949.

 

Verkstedlærling;

 

                   Ånund Johre fra mars 1949.

 

 

Røyningdalshytta ble ferdigbygd dette året.

 

 

 

 

Skoleåret 1949 til 1950

 

Lærerstaben var den samme dette skoleåret

 

Høsten 1949 var det kommet 14 søkere til jordbrukskurset og 8 søkere til skogkurset sommeren 1950. Det er andre elevtall ved eksamen, så noen er kommet til og noen falt fra.

Disse tok eksamen våren 1950:

 

2 kl. agronom:

                   Birger Borgen, Hol i Hallingdal               Torkjell Fjermedal, Iveland

                   Sigurd Borgen, Hol i Hallingdal               Willy Slupstad, Rødnes i Østfold

                   Arild Evensen, Lierskogen                       Oddvar Nylund, Fyresdal

                   Arvid Oppebøen, Lårdal                           Johan Barstad, Skafså

 

1 års landbrukskurs med praksis om sommeren;

                   Sigmund Hovland, Norheimsund

 

6.mnd. landbrukskurs:

                   Hans Laudal, Fyresdal                              Sigrid Veum, Fyresdal

                   Arne Egeland, Rogaland                          Kjell Stenby, Trysil

 

Skogkurset:

                   Harald Bergli, Skoger i Namdal               K.O. Enger, Mysen

                   Otto Moe, Herefoss                                  Einar Steinberg, Lund i Rogaland

                   Harald Eriksen, Ballangen                        P.B. Lundberg, Hurdal

 

Disse gikk i 1.kl.agronom, men de avla ingen eksamen dette skoleåret:

                   Harald Bergli                                            K.O. Engen

                   Otto Moe                                                   O. Wagner, Mo

                   G. Aarhus, Vrådal

 

Lærlinger dette skoleåret;

                   Oddvar Wagner, Mo.................. lærling i jordbruk fra 14.4.1949 til 1.10.1949

                   Bjarne Kolltveit, Kviteseid........ lærling i husdyrstell i samme tidsrom

                   Olav Snarteland, Fyresdal......... lærling i håndverksfag fra okt. 1949 til apr. 1950

                   Eivind Solli, Mo........................ lærling i fjørfestell fra okt. 1949 til apr. 1950.

                   Knut Midtbøen, Kviteseid......... lærling i husdyrstell fra jan. 1950 til apr. 1950

                   Sveinung Heggtveit, Kviteseid.. lærling i husdyrstell i samme tidsperiode

                   Halvard Bergland, Fyresdal....... lærling i håndverksfag fra des.1949 til mai 1950

                   Magne Momrak, Fyresdal......... lærling i håndverksfag i samme tidsperiode

                   Hans Laudal, Fyresdal............... lærling i høns og hagebruk

 

 

Husdyrholdet nå var på 13 kyr, 5 kviger, 5 avelspurker, 1 råne, 15 dalasøyer og 2 spelasau. I hønsehuset var det 350 høner og i revegården var det 5 blårevtisper. Det var også 6 bikuber

Hønsrøkter dette året var Olav O. Neirebø fra Hauggrend.

 

 

 

 

Skoleåret 1950 til 1951

 

 

Et bilde som inneholder bygning, foto, person, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

 

Elever ved Røyningdalshyta i 1952

Fra v. Jon O. Strånd, Sverre Heggtveit

Knut Momrak og agronom O. Kjær

 

 

 

Et bilde som inneholder utendørs, snø, person, tre

Automatisk generert beskrivelse

 

Elever 1952

 

 

Dette året er det utskiftinger i lærerstaben. Landbrukslærer Ibrekk sluttet i stillinga den 20.april 1951, og det var Gunnar Fjeld som overtok. Fjøsmester Aamlid sluttet den 1.mai og agronom Sverre Løvik overtok.

 

2 kl. agronom avla eksamen våren 1951 og disse avla prøven:

                   Harald Berli fra Skoger i Namdal             Karl Ole Enger fra Mysen

                   Bjarne Kolltveit                                        Otto Arnold Moe fra Herefoss

                   H. Tommesen                                            Oddvar Wagner fra Mo

                   Gunnar Århus fra Vrådal

 

1 års landbrukskurs med praksis om sommeren:

                   Trul Gislerud fra Flå                                 Gunnar Austjord fra Fyresdal

                   Jon Nylund fra Fyresdal                           Reidar Råmundsgård fra Tretten

 

Håndverkskurset;

                   Sverre Austad fra Fyresdal                       Otto Deetjen fra Lunde

                   J.G. Lundeber fra Kviteseid                     John Myhre fra Fyresdal

 

Kontrollassistenkurs ble avhold i tiden 5.januar til 1.april 1951, og disse avla eksamen;

                   Onund Nærheim fra Våle                         Mattias Rimstad fra Kvelde

                   Olav Nordgården fra Vinje                       Odd Woldseth fra Levanger

                   Einar Wildalen fra Brunkeberg                 Kåre Lofthus fra Revnedj.

                   Olav Kleivi fra Revnedj.                          Signe Aud Jore fra Kviteseid

                   Jørgen Nygård fra Vefall                          Olav Nygård fra Vefall

                   Tarje Slåtta fra Vinjesvingen                    Kristian Nervik fra Levanger

 

Lærling dette året var Aslak Åsland fra Vrådal i verkstedfaget. Conrad Holm fra Oslo i skog og sagbruk. Odd Ragnar Myhre i husdyrstell. Olav Myrann i husdyrstell. Sigurd Telnes i husdyrstell

 

 

 

 

Skoleåret 1951 til 1952

 

Lærerstaben fikk noen utskiftinger dette skoleåret. Det ble rektorskifte dette året. Rektor Oskar Indreeide sluttet den 10.oktober og ny rektor ble ansatt Erling Magerøy fra 15 des. 1951. Fra oktober til des. fungerte Jon Veum som rektor.  Fjøsmester Sverre Løvik sluttet den 22/10 og fra denne dato til 31/12 vikarierte Sverre Løyning. Ole Dehli-Riiser begynte så i stillingen den 5/1 -1952. Praksislærer i skogbruk Jørgen Midtgarden sluttet også i 1951.

 

Søkningen til dette skoleåret var bra, og det var 3 søkere til det kombinerte jord og skogbrukskurset på 1,5 år (agronomkurset). 2 til 6 mnd. agronomkurs, 9 til det nyopprettete kurset for regnskapsførere, 12 til håndverkkurset og 7 til skogkurset.

Som røkterlærling ble Aslak O. Åsland opptatt.

 

Disse begynte i 1.klasse agronom 1951, men avla ingen eksamen da:

                   Halvar Bjørnstad, Skien                            Gunnar Momrak, Fyresdal

 

Disse tok eksamen våren 1952:

 

Agronomkurset 2.vinter:

                   Sverre Heggtveit, Brunkeberg                  Knut Midtbø, Kviteseid

                   Arne Noraberg, Kviteseid                         Knut Tommesen, Kviteseid

 

6.mnd agronomkurs:

                   Olav Groven, Heddal                               Leif Nilsen, Movik på Sotra

 

6.mnd. regnskapsførerkurs (det var her 9 søkere, men til eksamen er det 3 elever):

                   Roar Haugen fra Frosta                            Karolius Hansen fra Asker

                   Åse Veum fra Fyresdal

 

Håndverkkurset;

                   Johan Lundeberg fra Kviteseid 16 år        Trygve Bjåland fra Fyresdal 15 år

                   Jens Bergland fra Kviteseid 15 år             Harald Sanden fra Kviteseid 15 år

                   Birger Bergdalen fra Fyresdal 15 år         Per Kristian Sølyst fra Fyresdal 17 år

                   Olav Tveitane fra Kviteseid 16 år             Jon O. Strånd fra Kviteseid 17 år

                   Halvor O. Strånd fra Kviteseid15 år         Knut Vik fra Fyresdal 15 år

 

Skogkurset (dette ble lagt til Søve Landbruksskole)

                   Halvor Bjørnstad fra Skien                       Karolius Hansen fra Asker

                   Roar Haugen fra Frosta                            Kjell Moen fra Fyresdal

                   Gunnar Momrak fra Fyresdal                   Finn Skoland fra Seljord

 

 

 

 

Skoleåret 1952 til 1953

 

Lærerstaben for dette skoleåret var:

                   Konstituert rektor:                                     Erling Magerøy

                   Skogbrukslærer:                                        Jon Veum

                   Hage og småbrukelærer:                           Olav Lid

                   Landbrukslærer og gardsfullmektig:         Per Kind

                   Landbrukslærer og kasserer:                     Gunnar Fjeld

                   Håndverslærer:                                          Jacob Nærum

                   Fjøsmester:                                                Ole Dehli-Riiser

                   Husmor var Signe Berge

 

1. års agronomkurs hadde eksamen våren 1953 og disse tok eksamen:

                   Kristoffer Haugen, Hørte                          Torgeir Skree, Vrådal

 

Andre års agronomkurs hadde også eksamen våren 1953 og disse var:

                   Halvar Bjørnstad , Skien                           Gunnar Momrak, Fyresdal

 

Disse tok eksamen på håndverkkurset våren 1953:

                   Johan G. Flatland fra Kviteseid                Halvard Hedeslid fra Vråliosen

                   Aslak Høyland fra Fyresdal                      Nils Nærum fra Fyresdal

                   Hallvard Kasland fra Seljord                    Sverre Svalastog fra Nissedal

                   Bjarne Torbjørnsen fra Drangedal

 

Disse tok eksamen ved regnskapførerkurset våren 1953:

                   Gjerterud Bringsvær                                 Hans Fjeld fra Notodden

                   Jon T. Grønli fra Lårdal                            Olav Myhre fra Lesja

                   Olav K. Seland fra Fyresdal                     Kristoffer Øyan fra Mo

                   Eivind Bomberg fra Nord-Trøndelag

 

                   Ottar Ljosak fra Mo gikk lærlingekurs i husdyrstell.

 

Det var opptatt lærlinger også:

          I fjøsstell og hagebruk: Tor Sanden

          I jord og hagebruk: Harald Aasland, Knut Vik, Fyresdal

          I høns og hagebruk: Birger Bergdalen, Hauggrend

          I håndverkslære: Trygve Bjåland, Hauggrend

          I håndverkslære, Tor Kr. Sølyst

 

Fra årsmeldinga kan en lese at det var satt inn nye kjøkkeninnredninger i alle lærerbostedene dette året, nyinstallasjon av kraft og lys ble også gjort.

Det ble også bygget nytt redskapshus med potetkjeller i 1953.

På fjøset i 1953 var det 8 melkekyr og 2 leiekyr, 4 kviger, 5 kalver og lagoksen Burmann, 1 råne, 5 avlspurker, 3 ungpurker og 5 slaktegriser.

I hønsehuset var det 291 årshøner og det er solgt 5300 daggamle kyllinger og 2120 eldre kyllinger.

Sauefjøset hadde 23 dalasøyer og 5 spelsøyer.

I skogen ble det hugget i alt 317 m3.

 

 

 

 

Skoleåret 1953 til 1954

 

Dette året sluttet rektor Erling Magerøy og Olav Lid begynte som rektor den 12/9 1953. I Olav Lids jobb ble ansatt Kåre Stubø fra Eidsvåg i Romsdal. Han begynte i stillingen sin den 1.januar 1954.

 

Disse tok agronomeksamen våren 1954:

                   Eivind Reinstaul fra Seljord                     Knut Kjell Tveito fra Lårdal

 

Disse tok eksamen i regnskapsførerkurset våren 1954:

                   Tjostolv Aas fra Vegårdshei                     Per L. Hole fra Vossestrand

                   Petter Johan Kigen fra Drangedal            Olav Midjså fra Mo

                   Olav O. Mostaul fra Lårdal                      Harald Nilsen fra Skien

                   Ole A. Stensholt fra Lardal                       Svein Svendsen fra Åmli

                   Arnfinn Torvetjønn fra Rauland               Eivind J. Tolland fra Tolga

                   Sigrid Veum fra Fyresdal

 

Disse tok eksamen i håndverkskurset våren 1954:

                   Trygve Aasland fra Kviteseid                  Nils Berge fra Lårdal

                   Bjarne Gunnar Berge fra Lårdal               Trygve Brekke fra Kviteseid

                   Petter Flatland fra Kviteseid                     Svend Åge Olesen fra Danmark

                   Oddbjørn Strand fra Kviteseid

 

Lærlinger dette året var Tor Inge Skrei, Vrådal i husdyrlære og Jørgen Skotter, Kviteseid i jord/hagebruk og fjærfe.

 

 

 

Et bilde som inneholder gress, utendørs, tre, bygning

Automatisk generert beskrivelse

 

Rui blir revet i 1954

 

 

 

Skoleåret 1954 til 1955

 

Lærerstaben hadde noen utskiftinger dette året. Kristoffer Bakkerud var vikar for Jon Veum som skogbrukslærer. Gunnar Fjell ble fjøsmester da Ole Dehli-Riiser sluttet i 1955 Sluttet gjorde også landbrukslærer Gunnar Fjeld og landbrukslærer og gardsfullmektig Per Kind i 1955. Gudmund Holte overtok stillingen til Gunnar Fjeld den 15/8 1955 og Ole Kolbjørn Borge overtok stillingen til Per Kind, men da som vikar.

 

Disse gikk 1. vinter av agronomkurset dette skoleåret:

                   Ragnar Bjørnstad fra Fyresdal                  Torbjørg Grevstad fra Fyresdal

                   Olav T. Naas fra Drangedal                      Tordis Sognedal fra Fyresdal

                   Anne Lise Ståland fra Kviteseid

 

Disse tok agronomeksamen våren 1955:

                   Trygve Brennekåsa fra Hjartdal               John G. Flatland fra Kviteseid

                   Ottar Ljosåk fra Mo                                  Rolf Arne Vik fra Fyresdal

 

Disse tok eksamen i regnskapførerkurset våren 1955:

                   Kristoffer Blikom fra Mo                         Olav Dale fra Seljord

                   Knut Jore fra Kviteseid                             Leif Norum fra Rygge

                   Nils Nærum fra Fyresdal                          Tor Vadder fra Mo

                   Anders H. Øverland fra Seljord

 

Disse tok eksamen i håndverkskurset våren 1955:

                   Tarjei Heggard fra Mo                              Bjørgulv Larssen fra Mo

                   Åsvald Myhre fra Fyresdal                       Kjetil Skålid fra Fyresdal

                   Ånund Slettetveit fra Mo                          Torleiv Tovslid fra Fyresdal

                   Oddbjørn Strand fra Skreosen

 

Skogkurset sommeren 1955:

                   Ragnar Bjørnstad fra Fyresdal                  Kristoffer Blikom fra Mo

                   Olav Dale fra Seljord                                Leif Gjeraker fra Ølve i Hardanger

                   Sverre Graskjær fra Sønderled                 Knut Hansen fra Nesodden

                   Jørgen Skatter fra Lunde                          Gunleik Strand fra Seljord

                   Tor Vadder fra Mo                                    Anders Øverland fra Seljord

 

Lærlinger sommeren 1955:

                   Signe Bergdalen, Hauggrend, hønsehus og hagebruk

                   Olav Kilen, Kviteseid hønsehus og hagebr.

                   Arne Karlsholmen, Kilegrend, landbruk

                   Ottar Gundersen, Seljord, landbruk

                   Olav Brennekåsa, Sauland, landbruk

                   Kjetil Skålid, Veum, håndverk

                   Åsvald Myhre, Borggrend i Fyresdal, håndverk

                   Kåre Slåtta, Meås i Seljord, håndverk

 

 

Sauefjøset ble bygget sommeren 1955. Det er nå revet og ett garasjeanlegg står der i dag.

 

 

 

Et bilde som inneholder utendørs, bakke, tre, himmel

Automatisk generert beskrivelse

 

Steinrydding etter at plassen Rui var revet i 1955

 

 

 

 

Skoleåret 1955 til 1956

 

Lære og kjøkkenpersonalet var det samme for dette skoleåret.

 

Elevene dette skoleåret var:

 

Eksamen i regnskapførerkurset våren 1956:

                   Grete Lilly Aabø fra Fyresdal                   Liv A. Ervik fra Volda

                   Leif Gjeraker fra Ølve i Hardanger          Torbjørg Grevstad fra Fyresdal

                   Tordis Songedal fra Fyresdal                    Arne Vanebu fra Steinkjer

 

Agronomeksamen våren 1956:

                   Johanne Opstvedt fra Ølen                       Jørgen Skatter fra Lunde i Telemark

                   Bjørn Torbjørnsen fra Drangedal

 

Håndverkekurset eksamen våren 1956:

                   Asbjørn Berge fra Fyresdal                      Tor Berge fra Fyresdal

                   Gjermund Bergland fra Mo                      Annfinn Nordahl fra Lårdal

                   Arne Rui fra Fyresdal                               Leif Seltveit fra Mo

                   Trygve Vik fra Fyresdal                           Kjetil Ålandslid fra Lårdal

 

Allsidig praktisk jordbrukskurs i 1956:

                   Birger Anderse fra Kviteseid                    Svein Bergland fra Lårdal

                   Arne Karlsholmen fra Fyresdal                Bjørgulv Larsen fra Mo

                   Annfinn Nordahl fra Lårdal                      Arne Rui fra Fyresdal

                   Sverre Skogstad fra Fyresdal                    Kjetil Skålid fra Fyresdal

                   Kjell Wagner fra Mo

 

1.klasse agronomkurset:

                   Rudolf Gunnerød fra Solum                     Anne Marie Momrak fra Fyresdal

                   Johanne Nærum fra Fyresdal                    Sverre Skogstad fra Fyresdal

                   Bergit Oline Skræi fra Fyresdal                Arne Karlsholmen fra Fyresdal

                   Bjørgulv Larsen fra Mo                            Ottar Gundersen fra Seljord

                   Kjetil Skålid fra Fyresdal                          Eilev Omland fra Morgedal

                   Aslak Høyland fra Fyresdal

 

 

Lærerboligen Solstad ble bygget dette skoleåret og var ferdig sommeren 1956.

 

 

 

Et bilde som inneholder bygning, utendørs, person, mann

Automatisk generert beskrivelse

 

Elevene har kommet med bussen og blir hentet med traktoren. Fra 1957

 

 

 

 

Skoleåret 1956 til 1957

 

I dette skoleåret begynte Kåre Torvik den 1.august 1956. Han overtok stillingen som lærer og gardsfullmektig etter Ole Kolbjørn Borge som var ansatt som vikar vinteren 55/56. Tone Haukedalen ble ansatt som kasserer dette skoleåret.

 

Elever i 1.kl. agronom dette skoleåret;

                   Gunnuld Mostaul fra Høydalsmo             Ole Mads Prestebakken fra Salangen

                   Randi Solheim fra Nissedal                      Borgny Solheim fra Nissedal

                   Johan Kleivstaul fra Kviteseid                 Bendik Grevstad fra Fyresdal

                   Birger Andresen fra Kviteseid                  Torgeir Bergland fra Morgedal

                   Olav Kilen fra Kviteseid

 

Elever  i 2.kl. agronom dette skoleåret som tok eksamen;

                   Olav Dale fra Kviteseid                            Ottar Gundersen fra Seljord

                   Aslak Høyland fra Fyresdal                      Arne Karlsholmen fra Fyresdal

                   Bjørgulf Larsen fra Mo                             Eilev Omland fra Kviteseid

                   Johan Rørvik fra Førde i Sunnfjord          Kjetil Skålid fra Fyresdal

                   Jon K. Valebjørg fra Fyresdal

 

Elever som tok eksamen i regnskapførerkursen:

                   Olav Bakken fra Seljord                           Oddgeir Bergstuen fra Levanger

                   Rudolf Gunnerud fra Solum                     Helge Hofstad fra Stjørdal

                   Norvald Raa fra Skjeberg                         Åshild Randen fra Fåberg

                   Olav D. Rike fra Valle                              Peder Siqvelad fra Gjesdal

                   Dori Toftner fra Eidsvold

 

Elever som tok eksamen i håndverkskurset;

                   Ove Haugom fra Fyresdal                        Kjell Wagner fra Mo

 

Elever i det praktiske jordbrukskurset sommeren 1957:

                   Oddmund England fra Askvoll                 Torleif Gisholt fra Solum

                   Halvor Grave fra Bø                                 Knut Guttormsen fra Skoppum

                   Ove Haugom fra Fyresdal              Henning Høgheim fra Holmedal i Sunnfjord

                   Ole Mads Prestbakken fra Salangen         Ørjan Sandberg fra Lårdal

                   Halvord Slåtta fra Vinje                            Randi Solheim fra Nissedal

                   Borgny Solheim fra Nissedal                    Odd Brokke fra Vrådal

                   Kjell Wagner fra Mo

 

Lærlinger dette skoleåret:

                   Jon Kjell Myrland fra Vrådal i husdyrstell og Halvard Lundsland i skogbruk.

 

Det var ingen skogkurs dette skoleåret. Det var kun 6 søkere, og de ble overført til Bygland og Søve landbruksskoler.

 

 

 

 

Skoleåret 1957 til 1958

 

Dette året sluttet Jon Veum som skogbrukslærer (den 25.april 1957) Ragnar Bjerketvedt overtok denne stillinga den 1.mai samme år. Henrik P. Vagle var landbrukslærervikar dette skoleåret. Arvid Njølstad ble ansatt som overlærer i husdyrbruk den 1.juli 1957. På kontoret begynte Johanne Nærum som kasserer den 1.mai 1958.

 

Elever ved 1.kl. agronom dette skoleåret;

                   Tor Odden fra Vrådal                               Knut Guttormsen fra Skoppum

                   Oddmund England fra Askvoll                 Odd Nordbø fra Seljord

                   Sigrid Ormtveit fra Fyresdal                     Harald Nordbø fra Fyresdal

                   Torleiv Kåsa fra Fyresdal               Henning Høgheim fra Holmedal i Sunnfjord

                   Kjell Wagner fra Mo                                Halvor Slåtta fra Vinjesvingen

                   Aslak T. Holte fra Rauland

 

Elever ved 2.kl. agronom dette skoleåret som tok eksamen våren 1958;

                   Birger Andersen fra Kviteseid                  Torgeir Bergland fra Kviteseid

                   Bendik Grevstad fra Fyresdal                   Helge Hofstad fra Stjørdal

                   Johan Kleivstul fra Kviteseid                   Gunnuld Mostaul fra Lårdal

                   Ole Mads Prestebakken fra Salangen      Borgny Solheim fra Nissedal

                   Randi Solheim fra Nissedal                     

 

Elever som tok eksamen i regnskapførerkurset våren 1958:

                   Magne Berge fra Surnadal                        Gunnar Brattvik fra Tingvold

                   Lars Egra fra Klepp                                  Ole Martin Granbu fra Østre Gausdal

                   Jon Håheller fra Stavanger                       Erling Jotun fra Vågå

                   Gunnar Kantrud fra Nord-Fron                Einar Helge Krok fra Kvam

                   Nils N. Nesthus fra Voss                          Johanne Nærum fra Fyresdal

                   Bjarne Puntervold fra Eigersund              Ole Johan Skogstad fra Hamarøy

                   Edvald Stemmedalen fra Rakkestad        Nils Torsrud fra Numedal

                   Alf Lunder fra Onsøy

 

Elever som gikk det praktiske skogkurset sommeren 1958:

                   Thor Grinilia fra Gjerpen                          Helge Hofstad fra Stjørdal

                   Per Olav Rinde fra Sannidal                     Arne Kveseth fra Solør

                   Anton Melting fra Meldal                         Tor Odden fra Kviteseid

                   Bjarne Tilseth fra Støren

 

Elever som gikk det praktiske jordbrukskurset sommeren 1958;

                   Jan Erik Barth Halvorsen fra Bamble       Agnar Hamarsnes fra Rauland

                   Ove Haugom fra Fyresdal                        Ove Hovden fra Rauland

                   Karl Terje Væthing fra Sør-Fron

 

Torleiv Gisholt fra Solum var lærling dette skoleåret.

 

Det var ikke håndverkerkurs dette skoleåret.

 

Ny driftsbygning ble bygget dette skoleåret. Grunnarbeidet ble gjort sommeren 1957 og ferdig på høsten 1958.

 

 

 

Et bilde som inneholder foto, person, poserer, gruppe

Automatisk generert beskrivelse

 

På Roan i 1958

 

 

 

Et bilde som inneholder person, gulv, innendørs, sitter

Automatisk generert beskrivelse

 

Lærermøte på Roligheten i 1958

Rundt bordet fra venstre: Gunnar Fjell, Henrik P. Vagle, Kåre Torvik, Olav Lid, Arvid Njølstad, Jacob Nærum

 

 

 

Et bilde som inneholder utendørs, foto, himmel, gammel

Automatisk generert beskrivelse

 

 

 

 

Skoleåret 1958 til 1959

 

Det er en forandring i lærerstaben dette skoleåret. Skogbrukslærer Ragnar Bjerktetvedt sluttet den 10.sept. 1959. Det ble ikke ansatt ny skogbrukslærer før den 1.januar 1960 da Arne Bjørnson begynte. Det er nå også gitt navn på kjøkkenpersonalet utenom husmor Signe Berge.

Kjøkkenhjelper dette året var: Sigrid Haugen, Tordis Haugen og Solveig Holdnes.

 

Elever i 1.kl agronom dette skoleåret;

                   Birger J. Tovslid fra Fyresdal                   Hans Eivind Hansen fra Fyresdal

                   Knut Harald Åmlid fra Fyresdal               Bjørg Inger Momrak fra Fyresdal

                   Arne Ståland fra Kviteseid                       Grete Trontveit fra Nissedal

                   Lars Arild Johannessen fra Fyresdal        Sveinung Skipar fra Vrådal

                   Gunvald Reine fra Fyresdal                      Anne Randi Bjåland fra Hauggrend

                   Hege Solveig Bjåland fra Hauggrend       Jan Erik Barth Halvorsen fra Bamble

 

Elever ved 2.kl. agronom som tok eksamen våren 1959;

                   Knut Guttormsen fra Skoppum                 Aslak Holte fra Rauland

                   Torleiv Kåsa fra Fyresdal                         Harald Nordbø fra Fyresdal

                   Odd Nordbø fra Seljord                            Tor Odden fra Kviteseid

                   Sigrid Ormtveit fra Fyresdal                     Halvor Slåtta fra Vinje

                   Kjell Wagner fra Mo

                   Henning Høgheim fra Homedal i Sunnfjord

 

Elever som tok eksamen i regnskapførerkurset våren 1959;

                   Hans Søreng fra Ringebu                          Kjetil Øy fra Kviteseid

                   Torbjørn Aarbu fra Varteig                      Johannes Amrud fra Ringebu

                   Helge Bakke fra Sørum                            Knut Bakka fra Seljord

                   Halvor Bringsvær fra Vinje                      Torger Enden fra Vestre Gausdal

                   Nils Flatland fra Sauherad                        Eilert Forsberg fra Onsøy

                   Hans Kristian Gjelstad fra Våle                Helge Gran fra Inderøy

                   Kåre Hov fra Tjølling                                Sigurd Henning Jensen fra Skånevik

                   Olav Juland fra Vågå                                Gunnar Jørgenvåg fra Tustna

                   Arve Harald Kammerud fra Bærum         Otto Arvid Kleiv fra Kviteseid

                   Olav Knappskog fra Fjell                          Gudmund Nordbø fra Seljord

                   Leif Roholdt fra Kviteseid                        Johan Rørvik fra Førde

 

Elever i det praktiske jordbrukskurset sommeren 1959 som tok eksamen:

                   Einar Bitustøyl fra Rauland                      Hans Hansen fra Fyresdal

                   Arne Haugerud fra Rauland                     Lars Arild Johannesen fra Fyresdal

                   Torstein Rønningen fra Lunde                 Sveinung Skipar fra Kviteseid

                   Aslak Trovatn fra Rauland                       Arne Øvrum fra Gjerpen

                   Knut Harald Åmlid fra Fyresdal

 

Elever i det praktiske skogkurset sommeren 1959 som tok eksamen;

                   Herbjørn Gøytdal fra Tinn                        Gunvald Reini fra Fyresdal

                   Per Olav Rinde fra Sannidal                     Lief Roholt fra Kviteseid

                   Birger Tovslid fra Fyresdal                      Karl Tarje Wæthing fra Sør-Fron

 

Det var ikke håndtverkskurs dette skoleåret.

 

Lærlinger var Odd Sanden og Agnar Hamarsnes.

 

 

 

Et bilde som inneholder bok, hylle, innendørs, sitter

Automatisk generert beskrivelse

 

Kåre Torvik og Olav Lid

 

 

 

 

Skoleåret 1959 til 1960

 

Det ble ansatt ny kasserer i 1959. Det var Tordis Songedal som begynte den 1.sept. Arne Bjørnson begynte skogbrukslærer den 1.januar 1960 og Olav Tveitan som skogtekniker også den 1.januar 1960. Agronomer var Kjell Wagner og Oddvar Noraberg. På kjøkkenet var husmor Signe Berge, kjøkkenhjelp Hildeborg Hauknes, Solveig Holdnes og Aslaug Haugo

 

Elever i 1.kl. agronom dette skoleåret var:

                   Folke Dahl fra Skien                                 Hans Torleiv Hansen fra Fyresdal   Birger Nygård fra Høydalsmo   Einar Sundet fra Vrådal

                   Johan Harald Laudal fra Fyresdal             Otto Abrahamsen fra Eidanger

                   Arne Øvrum fra Gjerpen

                   Karl Tarjei Wæthing fra Hundorp i Sør-Fron

 

Elever i 2.kl. agronom som tok eksamen våren 1960;

                   Anne Randi Bjåland fra Fyresdal             Jan Erik Barth Halvorsen fra Bamble

                   Bjørg Inger Momrak fra Fyresdal             Arne Staaland fra Kviteseid

                   Birger Tovslid fra Fyresdal

 

Elever som tok eksamen i regnskapførerkurset våren 1960;

                   Svein Espenes fra Fjeldberg                     Leif Fineide fra Gjerpen

                   Anders Gimse fra Melhus                         Ola Grøtting fra Elverum

                   Arvid Hegni fra Seljord                            Magnus Næss fra Solum

                   Gustav Olafsen fra Mosby                        Jon Sekse fra Kinsarvik

                   Albert Sivertsen fra Sør-Varanger            Oddvar Thorsen fra Skien

                   Gunnar Vinsvål fra Seljord                       Harald Wenås fra Bud

 

Elever i håndverkerkurset som tok eksamen våren 1960;

                   Asbjørn Bekkhus fra Vinje                       Arne Holte fra Rauland

                   Kåre Kilen fra Kviteseid                          Olav Larssen fra Mo

                   Åge Trontveit fra Nissedal                       Bjørgulv Underdal fra Mo

                   Egil Øygarden fra Vinje

 

Elever i det praktiske jordbrukskurset sommeren 1960;

                   Asbjørn Bekkhus fra Vinje                       Knut Berge fra Fyresdal

                   Arild Bjåland fra Fyresdal                        Jens Olav Haug fra Nittedal

                   Ottar Romtveit fra Rauland                      Olav Skindalen fra Rauland

                   Gunhild Nystog fra Rauland                     Hildegunn Nystog fra Rauland

 

Elever i det praktiske skogkurset som tok eksamen høsten 1960;

                   Otto Abrahamsen fra Eidanger                 Folke Dahl fra Skien og Dublin

                   Jan Erik Barth Halvorsen fra Bamble       Leif Agnar Krosshaug fra Bø

                   Johan Harald Lauvdal fra Bø                    Nils J. Liholt fra Halden

                   Birger Nygård fra Høydalsmo                  Per Olav Pedersen fra Sannidal

                   Gunnar Roe fra Solum                              Jan Erik Riis fra Bamble

                   Sveinung Skipar fra Kviteseid                  Arne Staaland far Kviteseid

 

Lærlinger var Anni Myrvang og Bjørg Storlid.

 

 

 

 

Skoleåret 1960 til 1961

 

Lærerstaben pr. den 1.juli 1961 var på følgende lærere;

                   Rektor.                                   Olav Lid

                   Skogbrukslærer:                     Arne Bjørnson

                   Husdyrlærer:                          Arvid Njølstad

                   Overlærer i hage/småbruk:     Knut Negard

                   Overlærer og gårdsfullm.:      Kåre Torvik

                   Håndverkslærer:                     Jacob Nærum

                   Fjøsmester:                             Gunnar Fjell

                   Skogteknikker:                       Ole T. Wærum

                   Agronom:                               Kjell Wagner

                   Kasserer:                                 Johanne Nærum

 

Personalet hadde en del forandringer dette skoleåret. Kåre Stubø sluttet den 14.juni 1961 og begynte som fylkeslandbrukssjef i Sogn og Fjordane fylke. Knut Negård overtok hans jobb. Kåre Torvik sluttet den 1/9 1961 og Borger O. Sveen overtok denne jobben. Olav Tveitan sluttet som skogtekniker den 24/2 og Ole T. Wærum begynte i denne jobben den 15.juli 1961.

 

Signe Berge sluttet som husmor den 15.desember 1960. Hun hadde vært ansatt siden skolen startet i 1923. Hun fikk også utdelt kongens fortjenestemedalje i sølv høsten 1960 etter 37 år på kjøkkenet på Foldsæ. Teoline Gaustad ble ansatt i Signes jobb og hadde denne i 4.mnd før hun sluttet. Da begynte Kristine Riise som husmor. Kokke var Aslaug Neirebø som bodde i Hauggrend. Som kjøkkenhjelper var Berit Kleiv, Signe Anny Dale og Hildeborg Hauknes.

 

Internatbygget «Roanhalli» ble ferdig våren 1961, og ett moderne bygg med flotte elevrom i 2.ets. og peisestue/dagligstue i 1.ets. Den gamle driftsbygningen ble reven store deler av, og taket på den gjenværende delen ble snudd i Nord- Syd retning med garasjer i kjelleren.

 

Elever i 1.kl. agronom dette skoleåret:

                   Kjetil Homme fra Valle                            Åsmund Kvasjord fra Fyresdal

                   Kjell Laurak fra Fyresdal                          Hans Gunnar Ragnhildrød fra Kvelde

                   Jan Erik Riis fra Bamble                           Gunnar Roe fra Porsgrunn

                   Olav Skindalen fra Rauland                     Egil K. Tveit fra Nissedal

 

Elever i 2.kl. agronom som tok eksamen våren 1961:

                   Otto Abrahamsen fra Eidanger                 Folke Dahl fra Dublin

                   Johan Laudal fra Fyresdal                        Birger Nygård fra Høydalsmo

                   Einar Sundet fra Kviteseid                       Karl Terje Wæthing fra Sør-Fron

 

Elever som tok eksamen i regnskapførerkurset våren 1961:

                   Rolf Anda fra Klepp                                 Olaf Andersgård fra Øyer

                   Ingvar Buer fra Øymark                           Bjarne Fanum fra Åsen

                   Halvor Grave fra Bø                                 Gustav Haugvaldstad fra Renneøy

                   Ole Johan Holter fra Nannestad               Sverre Hylen fra Stavanger

                   Sigmund Kristiansen fra Rennebu            Inga-Lill Larsson fra Svedalen

                   Askell Rullestad fra Skånevik                  Turid Strand fra Kviteseid

                   Hjalmar Strand fra Vallersund                  Erling Tokvam fra Vestre Toten

                   Ivar Vågen fra Bud

 

Elever som tok eksamen i håndverkerkurset våren 1961:

                   Magne Bustadmoen fra Skien                   Arne Haugerud fra Rauland

                   Thor Willy Larsen fra Vinje                     Egil Ragnhildrød fra Kvelde

                   Jacob Kristian Åmlid fra Fyresdal

 

Elever i det praktiske skogkurset som tok eksamen sommeren 1961:

                   Jon Aase fra Heddal                                 Thoralf Andersen fra Bamble

                   Helge Deilhaug fra Lunde                        Kåre Haugse fra Granvin

                   Inger Berit Klausen fra Bamble                Kjell Laurak fra Fyresdal

                   Svein Røysland fra Valle                          Nils A. Sandnes fra Holla

                   Inge Thunes fra Skien                               Egil Tveit gta Nissedal

                   Helge Øksland fra Vadheim i Sogn og Fjorande

 

Elever i det praktiske jordbrukskurset som tok eksamen sommeren 1961:

                   Jeane Berith Seland fra Fyresdal              Arne Ellingen fra Moss

                   Stein Håvard Heibø fra Skien                   Sverre Nape fra Fyresdal

                   Oddvar Skree fra Vrådal                           Finn Straume fra Fyresdal

                   Olav Vadlid fra Fyresdal                          Hans Hansen fra Vinje

 

 

 

 

Et bilde som inneholder person, bord, innendørs, sitter

Automatisk generert beskrivelse

 

Avslutningsfest i 1961:

Fra venstre Otto Abrahamsen fra Langangen, nå i Porsgrunn Kommune, som tok agronomeksamen og skogbrukslærer Arne Bjørnson

 

 

 

 

Et bilde som inneholder utendørs, tre, himmel, bakke

Automatisk generert beskrivelse

 

Skogkurset på sommertur til Evenstad i 1961.

Til venstre står Inger Berit Klausen fra Bamble og Nils Arne Sannes fra Holla

 

 

 

 

Skoleåret 1961 til 1962

 

 

Et bilde som inneholder person, innendørs, gruppe, personer

Automatisk generert beskrivelse

 

Elevaften i peisestua i Roanhalli høsten 1961.

Til venstre Birger Hylland og Bjørgulv Larssen. Bak står Tone Moen og Annveig Nedrebø

 Til høyre bak er Signe Anny Dale, foran henne Johan Solberg, og helt fremst til høyre Åse Marie Homme.

 

 

 

Et bilde som inneholder utendørs, tre, himmel, person

Automatisk generert beskrivelse

 

Skogkurset 1962

Fra venstre mot høyre: Sverre Nape, Fyresdal, Richart Horntvedt, Paradis ved Bergen, Einar Hauge, Nannestad, Johan Solberg, Rollag, Jørgen Luane, Dalen i Tokke, Stein Håvard Heibø, Skien.

Fotograf er forfatteren fra Porsgrunn som også gikk på kurset.

 

 

 

Det ble ansatt lærer på timebasis for dette skoleåret, og det var Lars Holm-Susaas. Bjørgulv Larsen ble ansatt som agronom i tillegg til Kjell Wagner. Husmor var fortsatt Kristine Riise. Kokke var Aslaug Neirebø. På kjøkkenet ble Tone Moen, Anveig Nedrebø og Åse Marie Homme ansatt sommeren 1961.

 

Elever i 1.kl. agronom dette skoleåret var:

                   Stein Håvard Heibø fra Skien                   Ingar A. Stamland fra Eidanger

                   Kjellaug Haukenes fra Vråliosen              Inger Berit Klausen fra Bamble

                   Johan Solberg fra Rollag i Numedal        Jørgen Luane fra Dalen

                   Ottar Romtveit fra Rauland

                   Arne Eikhaugen fra Neslandsvatn, Drangedal

                   Nils Fredrik Rognskog fra Veidholmen, Smøla

 

Elever i 2.kl. agronom som tok eksamen våren 1962:

                   Egil K. Tveit fra Nissedal                         Kjetil Homme fra Valle i Sætersdal

                   Jan Erik Riis fra Bamble                           Gunnar Roe fra Porsgrunn

                   Hans Gunnar Ragnhildrød fra Kvelde      Åsmund Kvasjord fra Veum i Fyresdal

                   Olav Skindalen fra Øyfjell, Rauland        Kjell Laurak fra Fyresdal

 

Elever som tok eksamen i regnskapførerkurset våren 1962:

                   Jan Erik Barth Halvorsen fra Bamble       Birger Nygård fra Høydalsmo

                   Arne Råmunddal fra Morgedal                 Knut Aksvik fra Rauland

                   Karl Riise fra Lillehammer                       Gunnar Melby fra Vinstra

                   Kåre Liabø fra Sunda                               Per Ruud fra Snertingdal

                   Erling Sigurd Opdahl fra Breistad            Birger Hylland fra Kjeller Bru

                   Kåre Haugse fra Granvin                          Helge Øksland fra Vadheim i Sogn

                   Gerd Moen fra Hauggrend                       Arne Neergård fra Trysil

                   Roar Kongshaug fra Stjørdal

                   Johan G. Hestnes fra Engjan på Nord-Møre

 

Elever som tok eksamen i håndverkerkurset våren 1962:

                   Geir Dahl fra Flekkefjord/Dublin             Bjørgulv Olstad fra Fyresdal

                   Sigvart Rinden fra Skafså                         Odd Lien fra Rauland

                   Olav Strand fra Skreosen                          Kjell Sigvart Rinden fra Vråliosen

 

Elever som tok eksamen i det praktiske skogkurset sommeren 1962:

                   Einar Hauge fra Skedsmo                         Ingar A. Stamland fra Eidanger

                   Johan Solberg fra Rollag i Numedal        Jørgen Luane fra Dalen

                   Sverre Nape fra Fyresdal                          Stein Håvard Heibø fra Skien

                   Richard Horntvedt fra Paradis ved Bergen

 

Elever som tok eksamen i det praktiske jorbbrukskursen sommeren 1962:

                   Gullik Lonar fra Sauland                          Olav Asland fra Sauland

                   Astrid Lid fra Hauggrend                         Helge Herregården fra Veum

 

 

 

Et bilde som inneholder utendørs, snø, tre, gå på ski

Automatisk generert beskrivelse

 

Skitur vinteren 1962.

Fra venstre: Kåre Haugse fra Granvin, Geir Dahl fra Flekkefjord/Dublin, Nils Fredrik Rognskog fra Smøla, Kjellaug Haukenes fra Vråliosen, Inger Berit Klausen fra Bamble, Odd Lien fra Rauland, ukjent, Ottar Romtveit fra Rauland.

 

 

 

Et bilde som inneholder utendørs, tre, person, gress

Automatisk generert beskrivelse

 

Skogkurselever 1962 på utflukt.

 Til høyre Einar Hauge, Nannestad og Stein Håvard Heibø, Skien

 

 

 

Skoleåret 1962 til 1963

 

Lærerstaben for dette skoleåret hadde noen utskiftinger. Arvin Njølstad sluttet og Johannes Kvinlaug overtok denne lærerstillingen. Timelærer Susås avsluttet sin stilling og i fast stilling her ble Borger O. Sveen ansatt.

 

På kjøkkenet sluttet husmoren Riise etter dette skoleåret og Gunlaug Kalland ble ansatt som ny husmor den 8.oktober 1962. Anni Myrvang begynte som kjøkkenhjelp høsten 1962.

 

Ny agronom ble ansatt, og det var Kjell Laurak fra Fyresdal Ny kasserer var Tordis Songedal.

 

Elever i 1.kl. agronom dette skoleåret:

                   Olav Asland fra Sauland                           Gerhard Bryntesen fra Mo

                   Tarjei Gåstjønn fra Åmdals Verk             Ragnar Larsen fra Skien

                   Gullik Lonar fra Sauland                          Inge Thunes fra Skien

 

Elever i 2.kl. agronom som tok eksamen våren 1963:

                   Arne Eikhaugen fra Neslandsvatn            Stein Håvard Heibø fra Skien

                   Inger Berit Klausen fra Bamble                Nils Fredrik Rognskog fra Smøla

                   Ottar Romtveit fra Rauland                      Johan Solberg fra Rollag

                   Ingar A. Stamland fra Eidanger

 

Elever som tok eksamen i regnskapførerkurset våren 1963:

                   Ottar Dyrebu fra Flesberg i Numedal       Stein Erik Grønningen fra Orkdal

                   Jon Haugen fra Molde                              Helga Høymyr fra Svene i Numedal

                   Thorbjørn Johnsen fra Valebø i Skien      Karl Kvamseng fra Breistad

                   Sølfest Prestetun fra Grupnefjorden         Erik Utgaard fra Lesja

                   Astrid Vefall fra Drangedal                      Martin Vie fra Grong

                   Jon Arne Vistad fra Vinstra                      Sigmund Aardalsbakke fra Fure i Jølster

                   Magnus Dyrseth fra Øvre Vals ved Stavanger

 

Elever som tok eksamen i håndverkerkurset våren 1963:

                   Kristoffer Bergland fra Koldkinn             Torgeir Lie fra Koldkinn

                   Kjell Arne Lie fra Koldkinn                     Bjarne Mostaul fra Høydalsmo

                   Åsmund Vesås fra Vinje                           Hallvard Firingen fra Seljord

                   Inge Haugom fra Hauggrend                    Knut Ivar Myrvang fra Veum

                   Magne Trontveit fra Fjone i Nissedal

 

Elever som tok eksamen i det praktiske skogkurset sommeren 1963:

                   Svein Mathias Aamoth fra Skiptvet         Olav Asland fra Sauland

                   Erling Evju fra Øvre Bø                           Olav Løyte fra Eidanger

                   Bjørn Sandbakken fra Ulefoss                  Odd Sjønnesen fra Kviteseid

                   Tormod Vehus fra Gjerstad                      Finbo Øvrebø fra Sannidal

 

Elever som tok eksamen i det praktiske jordbrukskursen sommeren 1963:

                   Gunnar Omholt fra Siljan                         Olav Finnbråten fra Sauland

                   Knut Ivar Myrvang fra Veum                   Inge Haugom fra Hauggrend

                   Helge Haugom fra Hauggrend                 Wenche Seland fra Hauggrend

 

Det ble også avviklet 3 driftstekniske skogbrukskurs dette skoleåret. Dette var korte kurs i samarbeid med Fyresdal kommune. De ble også kalla sysselsettingskurs. Et kurs på høsten 1962 fra 15.okt. til 15. des. Dette kurset hadde 8 elever. Et kurs fra 15.jan til 1.mars 1963 med 24 elever og et kurs den 4. mars til 6.april med 10 elever. Dette var kurs som ikke var med på Foldsæ sitt kursprogram, men var sysselsettingskurs i samarbeid med A-etat og kommunene.

 

 

 

Et bilde som inneholder person, stående, bygning

Automatisk generert beskrivelse

 

1. Agronomklasse i 1962

Fra venstre: Gullik Lonar fra Sauland, Tarjei Gaastjønn fra Åmdal Verk, Inge Thunes fra Skien, Ragnar Larsen fra Skotfoss, Olav Asland fra Sauland

 

 

 

 

Skoleåret 1963 til 1964

 

I lærerstaben for dette skoleåret sluttet Borger O. Sveen og Rolf G. Andersen begynte i hans stilling høsten 1963. Ole T. Wærum sluttet som skogtekniker og Nils Arne Sannes overtok denne stillingen.

 

På kjøkkenet sluttet 2 kjøkkenjenter, og som nye ble ansatt Tora Eline Bjørnerud, Jeane Berith Seland og Wenche Seland. Berit Kleiv ble ansatt som kokke etter Aslaug Neirebø. Utvidelsen av kjøkkenpersonalet måtte til da det ble flere elever i dette skoleåret.

 

Som lærling i husdyrbruk var Sigurd Straume tatt opp.

 

2. driftstekniske skogbrukskurs ble avviklet. Ett i okt/nov med 3 elever og ett i jan/mars 1964 med 12 elever. Ett kurs i jord, stein og sementarbeid ble avviklet i tiden jan/mars med 13 elever.

 

Elever i 1.kl. agronom dette skoleåret var:

                   Ingebret Aaland fra Vråliosen                   Olav Finnebråten fra Sauland

                   Inge Haugom fra Hauggrend                    Jørgen Luane fra Dalen

                   Knut Ivar Myrvang fra Veum                   Olav Løyte fra Eidanger

                   Einar Jacob Nilsen fra Porsgrunn             Olav Taatøy fra Tåtøy ved Kragerø

                   Halvard Skjelvik fra Børtegrend              Anders Westby fra Flatdal

 

Elever som tok eksamen våren 1964:

2.kl. agronom:

                   Olav Asland fra Sauland                           Tarjei Gaastjønn fra Åmdals Verk

                   Gullik Lonar fra Sauland                          Inge Thunes fra Skien

                   Ragnar Larsen fra Skotfoss

 

Regnskapførerkurset:

                   Svein Dahlseng fra Ofoten                       Egil Djupvik fra Flatsetsundet

                   Jan Bjørn Evja fra Drangedal                   Odd Frigaard fra Hegra

                   Trygve Frigaard fra Varteig                      Engebrett Gjelden fra Tolga

                   Arnhild Hansen fra Vråliosen                   Einar Knuts fra Moelv

                   Anne Grete Lunden fra Skreosen             Johan Myhre fra Verdal

                   Kåre Myhre fra Verdal                             Ingerid Anni Myrvang fra Veum

                   Bjørgulf Noraberg fra Fyresdal                Hans Ristad fra Sigdal

                   Norvald Nilsen fra Skien                          Leif Rognes fra Barkåker

                   Bjarne A. Saur fra Asphaugen                  Ivar Solberg fra Hillestad

                   Einar Solli fra Etna                                   Ragnhild Stokkedalen fra Rakkestad

                   Tormod Vehus fra Gjerstad                      Olav Viktil fra Frostad

                   Einar R. Vildalen fra Ytre Vinje               Steinar Øvrebø fra Vrådal

 

Håndverkerkurset:

                   Ole Gisle Bondal fra Hegglandsgrend     Jon Brevik fra Fyresdal

                   Inge Hansen fra Fyresdal                          Helge Haugom fra Hauggrend

                   Fredrik Lid fra Hauggrend                       Petter Mandt fra Lårdal

                   Per Erland Markeng fra Snertingdal         Sigmund Nedrebø fra Dalen i Telemark

                   Jon Skaare fra Fyresdal                            Arne Skræi fra Fyresdal

 

Elever som tok eksamen sommeren 1964:

 

Det praktiske skogkurset:

                   Isak Fjalestad fra Hegglandsgrend           Andreas Groseter fra Billingstad

                   Engebrett Gjellen fra Tolga                      Sjur Jansen fra Grimstad

                   Ragnar Larsen fra Skotfoss                      Aril Lauing fra Kløfta

                   Knut Ivar Myrvang fra Veum                   Einar Jacob Nilsen fra Heistad

                   Knut Reinseter fra Stangvik                     Svein Åge Skilbred fra Siljan 

                   Gunnar Staver fra Øvre Lårdal                 Nils Steinarsrud fra Sauherad

                   Olav Taatøy fra Kragerø

 

Det praktiske jordbrukskurset:

                   Helge Haugom fra Hauggrend                 Inge Haugom fra Hauggrend

                   Knut Halvorslid fra Åmdals Verk            Oddbjørg Moen fra Hauggrend

                   Gunn Oda Myhre fra Hauggrend             Arne Skræi fra Hegglandsgrend

                   Marit Henny Neirebø fra Hauggrend

 

 

Det ble også bygget dette året. Tilbygget til verkstedet ble satt opp og Bergstøylhytta ble bygget. Denne var beregnet på utleie.

 

 

 

 

Skoleåret 1964 til 1965

 

I dette skoleåret er det mye utskifting av lærerstab og på kjøkkenet. Det ble ansatt ny fjøsmester, ny husmor, ny agronom og ny overlærer.

 

Lærerstaben for dette skoleåret var da:

                   Rektor:                                   Olav Lid

                   Skogbrukslærer:                     Arne Bjørnson

                   Lærer og gardsfullmektig:      Johannes Kvinlaug

                   Overlærer:                              Torjus Sølverud Moen

                   Hage og småbr.lærer:             Ola Negard

                   Overlærer:                              Rolf G. Andersen

                   Håndverkslærer:                     Jacob Nærum

                   Fjøsmester:                             Einar Solli

                   Skogteknikker:                       Nils Arne Sannes

                   Agronom:                               Tormod Vehus

                   Kasserer:                                 Tordis Jore

                   Husmor:                                  Anne-Berit Kløvstad

 

Ellers på kjøkkenet var Berit Kleiv kokke, kjøkkenhjelper var Tora Eline Bjørnerud, Ingerid Anni Myrvang, Gunvor Dale, Signe Kvasjord.

 

Husdyrlærlinger var Torleiv Rydland og Torleiv Solli.

 

3 kurs ble avviklet. Et driftsteknisk skogbrukskurs jan/mars 1965 med 7 elever, kurs i stein, jord og sementarbeid fra nov.64 til febr.65 med 12 elever og tømrerkurs i tiden febr./mai med 10 elever.

 

Elever i 1.kl. agronom dette skoleåret:

                   Andreas Groseth fra Asker                       Ivar Heggelund fra Skjervøy

                   Knut Halvorslid fra Åmdals Verk            Helge Haugom fra Hauggrend

                   Odd Reidar Hjortnæs fra Asker                Thor Kolstad fra Porsgrunn

                   Gunnulv Lien fra Rauland                        Jostein Skree fra Vrådal

                   Tarjei Sinnes fra Vrådal                           Emanuel Speikland fra Flatdal

 

Elever som tok eksamen våren 1965:

 

2.kl. agronom.

                   Ingebrett Aaland fra Vråliosen                 Olav Finnebråten fra Sauland

                   Inge Haugom fra Hauggrend                    Knut Ivar Myrvang fra Veum

                   Olav Løyte fra Eidanger                           Einar Jacob Nilsen fra Hustad

                   Olav Taatøy fra Kragerø                           Halvard Skjelvik fra Byrtegrend

                   Anders Westby fra Flatdal

 

Regnskapførerkurset (nå på 7.mnd.)

                   Arnfinn Arneberg fra Frogner                  Helge Austad fra Drangedal

                   Odd Fosså fra Ottersig                              Toralv Frøvik fra Haugesund

                   Olav Skard Gaalaas fra Furnes                 Tarjei Gaastjønn fra Åmdals verk

                   Magnus Gansmo fra Namdalen                Gudrun Heggen fra Lunner

                   Hans Hegna fra Bø                                   Hans Hellum fra Stange

                   Mikkel Hoel fra Furnes                             Johannes Langeland fra Sammangen

                   Per Birger Lomheim fra Hafsto i Sogn    Kjell Jan Moseid fra Drangedal

                   Jon Ness fra Sakshaug                              Helge Erlig Skaret fra Øyfjell

                   Olav Solvoll fra Lunde                             Magne Smørdal fra Nordfjord

                   Jon Steinsvik fra Sarpsborg                      Rolf Sætre fra Drangedal

                   Mikael Sørbøen fra Etna                          Gunnar Oppebøen fra Mælum

                   Anders Berg fra Sokna                             Jarle Taraldsen fra Binde i N. Tr.lag

                   Aksel Tronrud fra Bagn i Sør Tr.lag         Gunlaug Aalandslid fra Lårdal

                   Olav Larsen fra Heddal                           

                   Gunnar Tommassen fra Guvåg i Vesterålen

 

Håndverkerkurset:

                   Toralf Aasen fra Hegglendsgrend            Jon Arne Garmo fra Veum

                   Toralf Johannesen fra Skien                     Erling Johansen fra Skien

                   Sveinung Fossum Lie fra Hauggrend       Knut Håsum Norvik fra Veum

                   Geir Trygve Rui fra Hegglandsgrend       Arne Torfinn Skræi fra Hegglandsgrend

                   Inge Tunlid fra Fyresdal

 

Det ble ikke avhold sommerkurs i 1965 p.g.a. bygginga av ny matsal og kjøkken. Matsalen i Dovrehalli ble bygget om til kjøkken, og nytt bygg i sammenheng med Dovrehalli ble ny spisesal.

 

 

 

 

Skoleåret 1965 til 1966

 

Dette skoleåret fikk ny lærer ved at Otto Olsen overtok etter Knut Negård som sluttet etter siste skoleår. Johannes Kvinlaug sluttet den 30.juni og i den stillinga ble tilsatt Ole M. Prestebakmo. Nye agronomer ble ansatt da Vehus sluttet. Det ble Olav Løyte og Inge Haugom som ble ansatt.

 

Ansatte på kjøkkenet måtte økes da elevantallet ble stort for dette skoleåret. Som ny ekstra kokke ble ansatt Tora Eline Bjørnerud (var kjøkkenhjelp tidligere). Som nye kjøkkenhjelper ble Liv Breivik og Anne Grete Lunden.

 

Edvard Eilefsen og Samuel Steinsrud var fjøslærlinger.

 

3 kurs ble avviklet. Ett driftsteknisk skogbrukskurs i tiden jan/mars 1966 med 11 elever, ett kurs i jord, stein og sementarbeid i tiden jan/april 1966 med 10 elever, og tømrerkurs i tiden jan/mai 1966 med 14 elever.

 

Elever i 1.kl. agronom dette skoleåret:

                   Edith Bergdalen fra Hauggrend                Jørgen Eikhaug fra Sannidal

                   Gunnar Eilefstjønn fra Øyfjell                  Marit Henny Neirebø fra Hauggrend

                   Åvald Nygård fra Fyresdal                       Liv May Pedersen fra Sandefjord

                   Arne Sebrekke fra Tinn                             Hans-Jacob Smith fra Skotfoss

                   Per Harald Staver fra Øvre Lårdal            Willy Svaleng fra Steinda

                   Anne Marit Tveiten fra Holtebru

 

Elever som tok eksamen våren 1966:

2. kl. agronom:

                   Andreas Groseth fra Asker                       Ivar Heggelund fra Skjervøy

                   Knut Halvorslid fra Åmdals Verk            Helge Haugom fra Hauggrend

                   Odd Reidar Hjortnæs fra Asker                Thor Kolstad fra Porsgrunn

                   Gunnleiv Lien fra Rauland                       Jostein Skree fra Vrådal

                   Emanuel Speikland fra Flatdal

 

Regnskapførerkurset:

                   Ivar Andvik fra Stavern                            Oskar Brattegard fra Ål i Hallingdal

                   Egil Ellingen fra Kolbu                            Jens Fjerdingby fra Lørenskog

                   Guttorm Førr fra Skalleberg                     Jørn Gausel fra Gausel

                   Gunnleiv Grannes fra Namdalen              Per Gulbransen fra Eidsberg

                   Olav Helgeland fra Sandnes                     Arnfinn Jeremiassen fra Vikshamar

                   Odd Levernes fra Rakkestad                    Sveinung Lie fra Hauggrend

                   Harald Lorentsen fra Tromsø                    Harald Petter Melbø fra Vestre-Gausdal

                   Hans Eirik Mytting fra Hedmark              Johannes Nymo fra Karasjok

                   Olav Næss fra Kolbu                                Odd Oddsen fra Ganddal

                   Kristen Ormberg fra Jølster i Sogn           Torgeir Rue fra Tinn

                   Sjur Otto Stamsaas fra Rakkestad            Nils A. Stedje fra Sogndal i Sogn

                   Edvart Tomassen fra Alta                         Olav Tvedt fra Sogn

                   Peder Vindal fra Evenes                           Gustav Ødegaard fra Nordre-Odal

 

Håndtverkerkurset:

                   Torleif Berge fra Fyresdal                        Thorvald Dalen fra Dalen i Telemark

                   Åsmund Fjellheim fra Fyresdal                Magne Fuhr fra Luster i Sogn

                   Aslak Grunnvik fra Skreosen                    Kjetil Moen fra Hauggrend

                   Gjermund Skare fra Bandakslid               Kjell Solbakken fra Rauland

                   Einar Solvang fra Bandakslid                   Odd Jørgen Trontveit fra Nissedal

                   Bjørg Vik fra Fyresdal

 

Elever som tok eksamen sommeren 1966:

 

Det praktiske skogkurset:

                   Jørgen Eikhaug fra Sannidal                     Kjell Ove Fjellstad fra Porsgrunn

                   Tarjei Gaastjønn fra Åmdals Verk           Øyvind Larsen fra Skien

                   Arne Sebrekke fra Tinn                             Hans Jacob Smith fra Skotfoss

                   Per Harald Stave fra Høydalsmo              Magne Rønningen fra Øvre Bø

 

Det praktiske jordbrukskurset:

                   Torvald Dalen fra Dalen                           Birger Sandberg fra Nannestad

                   Ole Vidar Moen fra Hauggrend               Inge Solli fra Holtebru

 

Det ble bygget 2 hytter denne sommeren. De ligger i begynnelsen av Røyningdalsveien. Orrebu og Kaldkjellhytta. Disse er beregnet på utleie. Kaldkjellhytta er den gamle badstuen som lå på haugen ovenfor driftsbygningen. Det ble bygget badstue i kjelleren på Roanhalli i 1961 så den var ikke lengre i bruk til dette formål.

 

 

 

 

Skoleåret 1966 til 1967

 

Lærerstaben dette skoleåret var det samme som året før med unntak av et lærerskifte som nevn tidligere. På kjøkkenet ble Aavet Thorsdal ansatt som internatstyrerinne og Signe Kvasjord som kokke. Som kjøkkenhjelper ble Edith Bergdalen, Marie Henny Neirebø og Jorunn Nedrebø ansatt.

 

Gunnar Haugland og Torvald Dalen var fjøslærlinger.

 

3 kurs ble avviklet. Ett tømrerkurs i tiden jan/mai med 12 elever, ett forskallingskurs jan/mai med 10 elever og ett driftsteknisk skogbrukskurs i tiden jan/mars med 2 elever

 

Elever i 1.kl. agronom dette skoleåret:

                   Geir Dølo Aase fra Notodden                  Tarjei Kjestveit fra Tokke

                   Magne Rønningen fra Øvre Bø                Birger Sandberg fra Nannestad

                   Jon Lunde fra Luster                                 Helge Veum fra Veum

 

Elever som tok eksamen våren 1967:

2. kl. agronom:

                   Jørgen Eikhaug fra Sannidal                     Gunnar Eilefstjønn fra Øyfjell

                   Åvald Nygaard fra Fyresdal                     Liv May Pedersen fra Sandefjord

                   Arne Sebrekke fra Tinn                             Hans Jacob Smith fra Skotfoss

                   Per Harald Staver fra Øvre Lårdal            Willy Svaleng fra Steinda

                   Anne Marit Tveiten fra Holtebru

 

Regnskapførerkurset:

                   Kjell Fauske fra Nausdal                          Anders Floor fra Gjøvik

                   Svenke Follaug fra Gjerpen                      Hans Kristian Golden fra Trøgstad

                   Gunnar Grythe fra Varteig                        Olav Grønbu fra Flesberg

                   Bjarne Hageb fra Tynset                           Ole Ingvaldstad fra Vang

                   Jan Fohusplass fra Tolga                           Knut Fristad fra Sør-Fron

                   Ellen Kise fra Hjuksebø                            Ragnar Kleppe fra Fjaler

                   Hans Albert Kvitesjø fra Spydeberg        Kjell Laurak fra Fyresdal

                   Ole Jens Myhre fra Ringerike                   Johan Martin Mellemsæter fra Hitra

                   Even Nashaug fra Vang                            Halvor Osen fra Osen

                   Harald Rien fra Grong                              Atle Sandnes fra Brekstad

                   Trygve Skolem fra Hvittingfoss               Sverre Steffenrem fra Mosjøen

                   Bastian Sætre fra Sykkylven                     Birger Sætre fra Drangedal

                   Bendik Taraldlien fra Hegglandsgrend    Johannes Teigen fra Holla

                   Anne Marit Tveiten fra Tokke                  Tor Wergeland fra Gulen

                   John Erik Østberg fra Rena

 

Håndverkerkurset.

                   Olav Garmo fra Hauggrend                      Ingebret Gaaren fra Hegglandsgrend

                   Jan Inge Gaaren fra Hegglandsgrend       Olav Larssen fra Tokke

                   Harald Lie fra Hauggrend                        Ole Vidar Moen fra Hauggrend

                   Audun Ringhus fra Vinje                          Gunnar Haugen fra Vinje

                   Ole Svein Stetaker fra Vinje                     Ole Gudmund Westgarden fra Sauherad

 

 

Denne sommeren var det ingen sommerkurs. Dermed var de praktiske sommerkursene historie. Skogkurset hadde da holt på siden 1947. Nye normalplan fra departementet skulle innføres fra skoleåret 1967 til 1968.

 

 

 

 

Skoleåret 1967 til 1968

 

Denne sommeren sluttet fjøsmester Einar Solli og Jostein Nordby ble ansatt i denne stillingen.

 

Den nye normalplanen gjorde at A, B, C og D kursene eller 1.vinter agronom, 2.vinter agronom, skogkurs og jordbrukskurset nå ble slått sammen til  1.årig agronomkurs. Dette kurset begynte som ellers i skoleverket med oppstart i august med eksamen og avsluttet skoleår ca.20.juni.

 

Fjøslærlinger dette skoleåret var Gunnar Haugland og Torvald Dalen.

 

Solhaug, internatbygg på plassen til gamle badstua ble bygget sommeren 1967. Fiskevollen fiskeklekkeri ble bygget 1968. Utleiehytten Glimmerhaug ble også bygget i 1968.

 

2 kurs ble avviklet. Et driftsteknisk skogbrukskurs i tiden jan/mars med 9 elever og ett tømrerkurs i tiden jan/mai med 10 elever.

 

Elever som tok eksamen i april 1968:

 

2.kl. agronom (siste kull etter den gamle lærerplanen)

                   Geir Dølo Olsen fra Notodden                 Tarjei Kjestveit fra Tokke

                   Magne Rønningen fra Øvre Bø                Birger Sandberg fra Nannestad

                   Jon Lunde fra Luster                                 Helge Veum fra Veum

 

HåndTverkerkurset:

                   Dag Andersen fra Asker                           Jørgen Aslaksen fra Vinje

                   Dag Helge Berge fra Fyresdal                  Gunnar Haugland fra Øyfjell

                   Karl Einar Haukås fra Vinje                     Kåre Syvertsen fra Veum

                   Sverre Toven fra Tokke                            Lars H. Vadder fra Tokke

                   Torleiv Veum fra Veum

 

Regnskapførerkurset:

                   Reidar Bakken fra Furnes                         Sigrid Dale fra Valle

                   Gunnar Eileftjønn fra Øyfjell                   Einar Eriksen fra Mosknes i Lofoten

                   Jon Finne fra Nærøy i Nord-Trøndelag    Kåre Grøsland fra Flå i Hallingdal

                   Hans Halvorsen fra Suldal                        Sjur O. Haugen fra Luster

                   Anders Valaker Henden fra Gloppen       Arne Johannessen fra Nesodden

                   Erik Kvarberg fra Ringsaker                     Georg Langåssve fra Verdal

                   Tron Håkon Moan fra Fauske                   Hans Pedersen fra Drangedal

                   Torstein Riisen fra Trøgstad                     Jon Risvik fra Overhalla

                   Kåre Rustad fra Fåberg                             Trond Røsten fra Alvdal

                   Steinar Simonsen fra Evje                        Hans Jacob Smith fra Skotfoss

                   Gunn Solvang fra Vråliosen                     Per Harald Staver fra Lårdal

                   Peder Strømsvik fra Meløy                       Trond Tronsgård fra Folldal

                   Jarle Tveit fra Vindafjord                         Olav Tørvi fra Hafslo i Sogn

                   Gaute Åreskjolden fra Sandnes

                   Tollef Aksel Svenkerud fra Nes i Hallingdal

 

1-årig agronomkurs: (skolestart i august 1967 og eksamen og skoleslutt ca.20.juni 1968.)

                   Eivind Austjore fra Hegglandsgrend        Torvald Dalen fra Tokke

                   Jon O. Flatland fra Hjartdal                      Ingebrett Gaaren fra Fyresdal

                   Jan Inge Gaaren fra Fyresdal                    Olav Heggen fra Ullensaker

                   Sebjørn Humlevik fra Tysnes                   Elisabeth Kortner fra Skien

                   Annfin Larsen fra Børtegrend i Tokke     Gro Lid fra Hauggrend

                   Anne Grete Lunden fra Vråliosen             Anna Noraberg fra Vråliosen

                   Knut Haasum Nordvik fra Fyresdal         Eiving Nygård fra Høydalsmo

                   Audun Ringhus fra Vinje                          Geirmund Roholdt fra Kviteseid

                   Lars Romtveit fra Rauland                       Ole Ivar Sletaker fra Vinje

                   Per Strand fra Skien                                  Åvald Nygaard fra Fyresdal

 

 

 

Skoleåret 1968 til 1969

 

Undervisningspersonalet var for teori og praksis dette skoleåret var:

                   Rektor:                     Olav Lid

                   Overlærer:                Ole M. Prestbakmo

                   Overlærer:                Karl Fredrik Muller

                   Overlærer:                Otto Olsen

                   Overlærer:                Rolf G. Andersen

                   Overlærer:                Arne Bjørnson

                   Håndverkslærer:       Jacob Nærum

                   Fjøsmester:               Jostein Nordby

                   Skogteknikker:         Jon Ingebretsen

                   Agronom:                 Inge Haugom (sluttet 1968)

                   Agronom:                 Ingebret Gaaren

                   Agronom:                 Kjell Laurak (sluttet 1968)

 

Gunhild Aabø var kasserer. På kjøkken/internat var internatstyrerinne Aavet Thorsdal, som kjøkkenhjelper var Jorunn Nedrebø, Anny Syvertsen, Edith Bergdalen, Bergit Bergedal.

 

Sommeren ble stabburet restaurert. Det ble også flyttet dit det står i dag.

 

Lærlinger dette året var Jan Becker, Jostein Rui og Hans Mikkel Manth.

 

2 kurs ble avviklet. Ett driftsteknisk skogbrukskurs i tiden jan/mars 1969 med 8 elever, og ett tømrerkurs i tiden jan/juni 1969 med 10 elever.

 

Elever som tok eksamen 1969:

 

1-årig agronomkurs:

                   Bjørn Beck fra Tokke                               Ragnar Daviknes fra Skien

                   Bjørn Enerstad fra Vinje                           Margit Eng fra Østre Toten

                   Anders Fjeld fra Nome                             Ragnhild Andersen fra Sandefjord

                   Knut J. Homme fra Valle i Sætersdal       Dag Olav Hovet fra Kragerø

                   Stein Halvor Kise fra Notodden              Per Roar Kløvsgård fra Bamble

                   Martin Lunke fra Lillehammer                  Henny Mæland fra Seljord

                   Arne Torfin Skræi fra Fyresdal                Torgeir Vestgården fra Seljord

                   Tarjei Vistad fra Tokke

 

Regnskapførerkurset:

                   Knut Guldbrand Alm fra Gran                 Eivind Ausjore fra Fyresdal

                   Johan Berntsen fra Verdal                        Ole Chr. Braaten fra Øvre Eiker

                   Arnfinn Dale fra Veum                             Aslaug Finkenhagen fra Hjartdal

                   Olav Flokstad fra Hamar                          Jørn O. Flatland fra Hjartdal

                   Lars Andreas Gjerstad fra Bamble           Johan Hanum fra Vang

                   Kjetil Henden fra Gloppen                       Ranveig Anita Laurak fra Fyresdal

                   Teodor Martin Lobben fra Øvre Eiker     Johan Moksnes fra Frosta

                   Arnhild Fosse Morken fra Hundorp         Ole Anders Nore fra Krødsherad

                   Aavald Nygaard fra Fyresdal                    Lars Opsahl fra Vang på Hadeland

                   Liv Audny Rygh fra Frosta                       Jørgen Chr. Røhne fra Frosta

                   Torstein Sannes fra Nome                        Martin Strand fra Valsøyfjord

                   Willy Svaleng fra Strinda                         Svein Kj. Søyland fra Gjesdal

                   Odd Olav Tveit fra Birkenes

 

Håndverkerkurset:

                   Odd Jørgen Bergland fra Hauggrend       Gunnar Grunnvik fra Vråliosen

                   Alf-Tore Johnsen fra Fyresdal                  Tore Krossli fra Vråliosen

                   Arnfinn Lars Ljosåk fra Tokke                 Olav Sigmund Napen fra Tokke

                   Håvard Aabø fra Kviteseid                       Inge Aasheim fra Vråliosen

 

 

 

 

Skoleåret 1969 til 1970

 

Lærerstaben dette skoleåret var det samme, men lærer Prestbakkmo hadde sluttet. Ny agronom var Jon G. Flatland. På kontoret begynte Gunn Sørgaard som kasserer.

 

På kjøkkenet sluttet det tre, og Berit Nordby, Oddbjørg Moen og Anne Signe Plassen begynte som kjøkkenhjelper.

 

Utleiehytten Venebu ble bygget dette året.

 

2 husdyrlærlinger dette året. Arne Luraas fra Tinn og Asbjørn Niri Sillid fra Notodden.

 

Elever som tok eksamen i 1970:

 

1-årig agronomkurs:

                   Jan Becker fra Skien                                 Jan Leo Handeland fra Sauda

                   Arnfinn Ljosåk fra Tokke                         Elisabeth Mo fra Sandefjord

                   Olav Napen fra Tokke                              Jostein Rui fra Porsgrunn

                   Helge Røed fra Gjerstad                           Jørgen Sauar fra Sauherad

                   Johan Thronsen fra Nissedal                    Torleiv Veum fra Veum

                   Ben Wiik fra Ringsaker

 

Regnskapførerkurset:

                   Ingevald Aspaas fra Lesja                         Oddvar Auran fra Skotvol

                   Elmer Baustad fra Nedstrand                   Rasmus Bjørke fra Ørsta

                   Ole Johannes Bø fra Øyer                         Margit Eng fra Østre Toten

                   Alf Magne Finseth fra Narøy                   Jan Inge Grov fra Gloppen

                   Anders Gaalaas fra Vang                          Steingrim Hauffen fra Snåsa

                   Ola Heggen fra Ullensaker                       Anders Hjelmstad fra Gausdal

                   Per Anders Hoff fra Gran                         Gudbrand Holen fra Lillehammer

                   Åge Holen fra Sørum                                Olav Holte fra Gjerstad

                   Knut J. Homme fra Valle                          Sigurd Landsverk fra Kviteseid

                   Lars Øyvind Larsen fra Rakkestad           Gro Lid fra Hauggrend

                   Martin Lunke fra Lillehammer                  Oddvar Moe fra Etne

                   Karstein Moum fra Snåsa                         Roland Ness fra Nordli

                   Einar Nygaard fra Luster                          Ola Nasset fra Rollag

                   Steinar Opdahl fra Namdalseid                Lars Tormod Ropeid fra Suldal

                   Arne Sebrekke fra Time                            Atle Aalvik fra Øystese i Hordaland

 

Håndverskurset:

                   Jan Kåre Finkenhagen fra Hjartdal           Jon Husstøyl fra Hegglandsgrend

                   Arils Gaaren fra Hegglandsgrend             Trygve Gaaren fra Hegglandsgrend

                   Olav Solvang fra Vråliosen                       Torstein Wøllestad fra Fyresdal

                   Arne Aasen fra Kilegrend

 

 

 

 

Skoleåret 1970 til 1971

 

Lærerstaben dette skoleåret hadde 2 utskiftinger. Overlærer Karl Fredrik Muller sluttet og Henning Høgheim ble ansatt i denne stillingen. Jon G. Flatland sluttet som agronom og Arnfinn Larsen ble ansatt i denne stillingen.  Anne Jorunn Moen begynte som kokke, Anne Berit Djuve som kjøkkenhjelp og Inger Marie Seltveit begynte som kasserer etter Gunn Sørgaard.

 

Dette året ble det satt i gang 1-årig grunnkurs i landbruksfag (også kalt ungdomskurs) Håndverkerkurset ble ta fjernet fra kursprogrammet fra dette skoleåret av. 2 kurser ble avviklet, et kokkekurs i tiden jan/mars med 10 elever og et stuepike/servitørkurs i tiden jan/mars med 12 elever.

 

Elever som tok eksamen i 1971:

 

1-årig agronomkurs:

                   Jan Erik Fosseidengen fra Grue                Peter Gibson fra Skottland

                   Arild Gaaren fra Fyresdal                         Ragnar Asbjørn Kristiansen fra Oslo

                   Jan Torgeir Kaasa fra Drangedal              Frode Lerdal fra Grue

                   Kari Lise Nagel-Alne fra Asker               Harald Oddnes fra Drangedal

                   Torgeir Skilbred fra Skien                        Olav Sæter fra Nesset

                   Jostein Vik fra Kilegrend i Fyresdal

 

1-årig grunnkurs i landbruksfag (ungdomskurset):

                   Erna Olaug Bergdalen fra Hauggrend      Egil Olav Bergland fra Hauggrend

                   Svein Bøen fra Tuddal                              Jon Husstøyl fra Fyresdal

                   Knut Arne Noraberg fra Kviteseid           Lars Omdal fra Skotfoss

                   Marit Rosenlund fra Nes i Hedmark        Arne Sigmund Moholt fra Siljan

                   Dag Helge Stånd fra Krossli                     Reidun Stubberud fra Gjerpen

                   Gunnleik Vaale fra Hjartdal                     Gunn Sigrid Wøllestad fra Fyresdal

 

Regnskapførerkurset (7mnd.)

                   Jacob Alstveit fra Rendal                         Sigurd Dalane fra Rakkestad

                   Helge Sund Danielsen fra Modum           Terje Fonn Fra Jølster

                   Alf Gravbrøt fra Snåsa                              Geir Haverstad fra Hundorp

                   Johan Huuse fra Ringsaker                       Jon Jonsrud fra Skedsmo

                   Elisabeth Moe fra Sandefjord                  Torstein Molland fra Luster

                   Odd Navarseter fra Sogndal                     Leif Nedrebø fra Bryne

                   Geir Helge Nordal fra Vanylven              Ole Amund Hov Nyhus fra Lillehammer

                   Nils Martin Olsbu fra Grimstad                Jermund Raunehaug fra Sogndal

                   Margret Sakshaug fra Inderøy                  Morten Sendstad fra Nes, Ringsaker

                   Oddvar Skretting fra Tine                         Erik Skaarud fra Gran

                   Åge Jonny Sverresen fra Tune                  Olav Sabø fra Eidsborg

                   Åge Tronshaug fra Eidsborg                    Magne Undheim fra Time

                   Anders Børset fra Rindal                          Elen Marie Kolleås fra Ski

                   Odd Lie fra Kviteseid

                   Per Olav Dotset fra Einastrand Vestre Toten

                   Sven Narum Engelien fra Hov på Søndre Land

                   Terje Steinar Vefring fra Nausdal i Sundf.     

 

 

 

Skoleåret 1971 til 1972

 

Lærerstaben var den samme for dette skoleåret. Agronom Arnfinn Larsen sluttet og Arnfinn Ljosaak overtok denne stillingen. Han sluttet til påske og Arild Gaaren overtok da som agronom fra til juli mnd. og da begynte Arne Sigmund Moholt som agronom fram til jul i 1972. Kokka Anne Jorunn Moen giftet seg og tok etternavnet Nerdalen. Ny kjøkkenhjelp ble ansatt Inger Berit Neirebø.

 

Sommeren 1972 ble det nye elevinternatet tatt i bruk og det fikk navnet «Foldsæhalli»

2 kurs ble avviklet, ett kokkekurs i tiden okt/des. med 9 elever og et stuepike/servitørkurs i tiden okt/des. med 7 elever.

 

I ½ årig lærlingkurs i husdyrstell gikk Jan Vidar Anundskås fra Porsgrunn, Jan Robin Isaksen fra Porsgrunn og Mai Britt Bjåland fra Hauggrend.

 

Lærlinger i jordbruksfaget sommeren 1972 var John Kittilsen og Olav Rinden

 

Elever som tok eksamen i 1972:

 

1-årig grunnkurs i landbruksfag (ungdomskurset):

                   Torill Breivik fra Vinje                             Lars Dahle fra Porsgrunn

                   Harald Gremmetsen fra Porsgrunn           Dag Kivle fra Notodden

                   Oddvar Loftsgarden fra Vinje                  John Rinden fra Hauggrend

                   Geir Asle Ødegård fra Borge                    Gro Marit Haugestøyl fra Skien

                   Olav Vinjerui fra Tokke

 

1-årig agronomkurs:

                   Svein Bøen fra Tuddal                              Øyvind Frode Carlsen fra Notodden

                   Jon Folsland fra Notodden                       Trygve Gaaren fra Fyresdal

                   Jon Husstøyl fra Fyresdal                         Åge Melstveit fra Kvam

                   Arne Sigmund Moholt fra Siljan              Knut Arne Noraberg fra Kviteseid

                   Lars Omdal fra Skotfoss                           Hans Petter Sollid fra Notodden

                   Dag Helge Strånd fra Vråliosen                Reidun Stubberud fra Porsgrunn

                   Kåre Reidar Tho fra Tokke                       Elle Berit Vasbotten fra Brunlanes

                   Gunleik Våle fra Tuddal                           Thorstein Wøllestad fra Fyresdal

 

Regnskapførerkurset:

                   Martin Arnkvarn fra Ringsaker                Ole Jan Berg fra Snåsa

                   Lars Busvold fra Stange                           Johannes Bjerke fra Østre Toten

                   Stein Roar Sommerset fra Tysfjord          Lars Gunnar Ersland fra Bømlo

                   Torbjørn Flatnes fra Snåsa                        Mikael Finsveen fra Lillehammer

                   Johannes Fonn fra Jølster                          Jan Olav Fremmegaard fra Aremark

                   Arild Gaaren fra Fyresdal                         Ole Jægersletten fra Fron

                   Axel Krogvik fra Ringsaker                      Berger Langmoen jr. fra Ringsaker

                   Kristen Johan Leirvik fra Stjørdal            Kåre Lien fra Førde

                   Kåre Mølstad fra Ringsaker                      Harald Oddnes fra Drangedal

                   Ottar Opsand fra Stange                           Geirmund O. Rui fra Tuddal

                   Håkon Skarseth fra Brumunddal              Amund Spangen fra Løten

                   Torger Skilbred fra Skien                         Olav Sæter fra Nesset

                   Hans Andreas Tandberg fra Nesbyen       Kåre Tufte fra Aurland

                   Ove Tufte fra Skien                                  Alrid Haugland Valheim fra Øvre Vats

 

 

 

 

Skoleåret 1972 til 1973

 

 

 

Et bilde som inneholder foto, utendørs, poserer, person

Automatisk generert beskrivelse

 

Kjøkkenpersonalet 1973

Bak fra venstre: Kari Steveland, Gunn Wøllestad, Gudny Bergland, Berit Nordby

Foran fra venstre: Målfrid Ure, Aavet Thorsdal, Marie Bergland

 

 

Lærerstaben dette skoleåret ble utvidet med overlærer Per H. Liahaug. Thor Nerhus ble ansatt som håndverslærer. Jacob Nærum skulle gå av med pensjonen i 1973, så en overgangsfase måtte gjøres.  Som ny agronom ble ansatt Gunleik Wåle. Som ny kasserer ble ansatt Anne Thunberg.

 

Nye kjøkkenhjelper ble ansatt Marie Bergland, Gudny Bergland, Gunn Sigfrid Wøllestad, Målfrid Ure og Kari Steveland.

 

Lærlinger i husdyrbruk dette året var Rolf Hagelin fra Oslo og Dag Kivle fra Notodden.

Festsalen «Elghalli» ble påbegynt 1972, og den sto ferdig til bruk sommeren 1973. Den ble bygget mellom matsalen og Roanhalli.

 

Fra 1973 ble det bestemt at et nytt kurs skulle starte opp. Det var et utmarkskurs på 5 mnd. Det startet opp den 22.januar og avsluttet den 20.juni.

 

Elever som tok eksamen i 1973:

 

1-årig grunnkurs i landbruksfag:

                   Halvor Bakken fra Vrådal                        Harald Bergedalen fra Hauggrend

                   Olav Aage Dale fra Veum                        Helge Fetvik fra Vinje

                   Eivind Svein Gugarden fra Vinje             Vetle Huso fra Vinje

                   John Kittilsen fra Hauggrend                   Vidar Latrsen fra Sandefjord

                   Philip Ma fra Borge                                  Jan Arne Nedrebø fra Fyresdal

                   Olav Rinden fra Hauggrend                     Willy Wågene fra Porsgrunn

 

1-årig agronomkurs:

                   Jan Vidar Anundskås fra Porsgrunn         Svein Austjore fra Fyresdal

                   Knut Berdal-Ringhus fra Vinje                 Lars Dahle fra Porsgrunn

                   Svein Roger Halvorsen fra Porsgrunn      Gro Marit Haugestøyl fra Skien

                   Jan Robin Isaksen fra Porsgrunn              Jan Helge Jore fra Sauland

                   Oddvar Laftsgård fra Vinje                      Anne Signy Plassen fra Tokke

                   Svein Røed fra Gjerstad                           Reidun Røsholt fra Porsgrunn

                   Arne Skjøtskift fra Oslo                            Geir Asle Ødegaard fra Borge

                   Reidun Lundtveit fra Skien

 

Regnskapførerkurset (fra nå av 1-årig):

                   Eivind Bakås fra Bø                                 Marie Berg fra Ringsaker

                   Knut Blikberg fra Voss                             Auer Brokka fra Bø

                   Ole Gunnar Green fra Hof i Vestfold       Hans Julius Haakaas fra Trøgstad

                   Leonard Jonassen fra Suldal                     Bjørn Kalsen fra Vennesla

                   Kirsten Kvaalen fra Edland                      Borgar Moen fra Tynset

                   Kari Lise Nagel-Alne fra Asker               Stein Oppen fra Lunner

                   Gunnar Paulsberg fra Mysen                    Bror Tollef Ragnerud fra Ringsaker

                   Torunn Rosenlund fra Bergen                  Per Kåre Skjerve fra Steinkjer

                   Torgeir Sleveland fra Egersund                Hans Petter Sollid fra Notodden

                   Svein Kåre Søyland fra Gjerstad              Svein Olav Steinbakken fra Ringsaker

                   Kolbein Ure fra Voss                                Elle Berit Vasbotten fra Larvik

                   Johannes Vindju fra Ringsaker                 Inger Marie Weel fra Råde

 

5.mnd. utmarkskurs:

                   Frank Arnesen fra Lyngen                        Knut Steinar Brennemo fra Seljord

                   Øyvind F. Carlsen fra Notodden              Ole Gustav Gurebø fra Grimstad

                   Jon Husstøyl fra Fyresdal                         Andreas Kjellesvik fra Tysnes

                   Aage Melstveit fra Kvam                         Knut Arne Noraberg fra Vråliosen

                   Jon Sjurgård fra Lom                                Anders Skjerveggen fra Samnanger

                   Ole Kristian Tveiten fra Notodden          Jostein Vik fra Kilegrend

 

 

 

Et bilde som inneholder foto, person, poserer, utendørs

Automatisk generert beskrivelse

 

Lærere og personal i 1973

Bak fra venstre: Thor Nerhus, Jon Ingebretsen, Per Liahagen og Otto Olsen

Foran fra venstre: Arne Bjørnson, Jostein Nordby, Olav Lid, Henning Høgheim, Rolf G. Andersen.

Sittende fra venstre: Aavet Thorsdal, Ester Lid

 

 

 

 

Skoleåret 1973 til 1974

 

Ved inngangen til dette skoleåret døde rektor Olav Lid brått. Dette skjedde under elg-jakten den 3.oktober. Årsmeldingen som ble utgitt for dette skoleåret åpner med ett minneord skrevet av Arne Bjørnson.

For alle som hadde hatt Olav Lid som lærer og lærerkollega og som rektor fra 1953 var dette en meget trist melding. Han vil bli husket som en markant skikkelse i Foldse Landbruks-skoles historie.

 

Arne Bjørnson overtok som konstituert rektor fra 4.oktober og fram til sommeren 1974 da Kyrre Hatteland overtok rektorjobben i fast stilling. Som ny overlærer ble Øyvind Skar midlertidig ansatt i oktober mnd. Agronom dette året var Oddvar Loftsgården.

 

Internatbestyrerinne Aavet Thorsdal sluttet den 30/6 1973 og Tora Bjørnerud overtok hennes stilling fra 1.juli.. Som kjøkkenhjelp begynte Gunhild Hege Dalen.

 

Praksiselev var Arild Cato Haugen fra Porsgrunn, Reidun Røsholt fra Porsgrunn og Halvor Bakkan fra Kviteseid.

 

Elever som tok eksamen i 1974:

 

1-årig grunnkurs i landbruksfag:

                   Espen Bøckman fra Skien                         Lars Henning Fehn fra Vinje

                   Odd Fjellstad fra Vinje                             Gunnbjørg Grunnvik fra Vråliosen

                   Aage Kvasjord fra Hauggrend                  Thor Arne Langeland fra Porsgrunn

                   Halvor Versto fra Vinje                            Geir Torfinn Nedrebø fra Hauggrend

                   Reidar Strand fra Skien                             Nina Søbye fra Moss

 

1-årig agronomkurs:

                   Bjørn Andersen fra Vråliosen                   Olav Aage Dale fra Hauggrend

                   Olav Erikstein fra Seljord                         Olav Eivind Eilefsen fra Seljord

                   Harald Eikrem fra Skien                           Helge Fetveit fra Vinje

                   Rolf Fevang fra Sandefjord                      Olav Gardsteig fra Vinje

                   Gunnar Hallsberg fra Oslo                        Rolf Hagelin fra Oslo

                   Thor Martin Haugen fra Vinje                  Vetle Huso fra Vinje

                   Geirrun Høydal fra Notodden                  John Kittilsen fra Hauggrend

                   Vidar Larsen fra Sandefjord                     Øystein Lid Larsen fra Bærum

                   Olav Rinden fra Hauggrend                     Geir Sandø fra Tokke

                   Sigurd Stormoen fra Rollag                      Jon Olav Strand fra Skien

                   Arne Bjørn Sunde fra Gjerstad                 Marianne Telle fra Oslo

                   Helge Vennerød fra Borge                        Bjørn Bergland fra Hauggrend

 

1-årig regnskapførerkurs:

                   Gunnar Alu fra Ringerike                         Asgeir Brustad fra Levanger

                   Gunnar Dalen jr. fra Ølen                         Kåre Elnan fra Steinkjer

                   Per Henrik Fagerås fra Ringerike             Ingerid-Marthe Fahn fra Fen i Nome

                   Einar Gledsnes fra Krødsherad                Odd Hemma fra Ringsaker

                   Ole Halvor Jøta fra Ringerike                   Bård Jenshus fra Steinkjer

                   Øyvind Johansen fra Steinkjer                  Ola Klepp fra Inderøy

                   Johan Severin Lund fra Stange                 Tore Moksnes fra Steinkjer

                   Asle Oppen fra Ringerike                         Tor Ruud fra Lørenskog

                   Ragnar Skei fra Steinkjer                          Hans Kristian Sigstad fra Biri

                   Jørn Gunnar Skofsrud fra Rakkestad       Sigurd Soppeland fra Hjelmeland

                   Bjørn Sylten fra Leka                               Odd Arild Syverstad fra Tune

                   Jørund Valebjørg fra Kilegrend                Øyvind Vanem fra Ringsaker

                   Arnfinn Olav Volden fra Snillfjord          Birger Bjørnstad fra Ulefoss (privatist)

 

5.mnd. utmarkskurs fra 15.oktober 1973 til 15.mars 1974:

                   Hans Bondal fra Hjartdal                          Ragnar Dahl fra Borge ved Fr.stad

                   Lars Dahle fra Porsgrunn                          Einar Knutsen fra Gildeskål

                   Jens Lien fra Stor-Elvdal                          Torbjørn Linddalen fra Ulefoss

                   Arnfinn Ljosåk fra Tokke                         Tormod Pedersen fra Skien

                   Dagfinn Storflor fra Stjørdal                    Bjørn Syversen fra Enebakk

                   Per Sæther fra Gjemnes                            Rune Vold fra Rennebu

                   Asbjørn Aanonsen fra Tvedestrand

 

 

 

 

Skoleåret 1974 til 1975

 

Lærer og funksjonærer dette skoleåret var:

                   Kyrre Hatteland       Rektor

                   Arne Bjørnson          Lektor og avdelingsleder i skogbruk

                   Rof G. Andersen      Lektor i regnskap og skatterett (sluttet den 3.oktober 1975)

                   Øyvind Skar             Lektor i utmarkfag

                   Peter Rodt                Lektor i husdyrbruk

                   Kjell Karlsen            Vikar for lektor i jordbruk og gardsfullmektig,

                                                    sluttet den 30.juni 1975.

                   Leif B. Kvinde         Faglærer i tekniske fag

                   Jostein Nordby         Fjøsmester og røkter

                   Jon Ingebretsen        Skogteknikker

                   Olav Løyte               Instruktør i jord og hagebruk

                   Anne M. B. Rodt     Timelærer

                   Karin Risa                Kontorfullmektig

                   Tora Bjørnerud        Internatstyrerinne

                   Torild Heimdal        Kokke

                   Halvard Bergland    Vaktmester (nyopprettet stiling)

 

Jon Veum var vikar for Arne Bjørnson vinteren 1975 da Bjørnson gikk på kurs på Sem.

 

Lærlinger i husdyrbruk var Geirmund Høydal fra Notodden, Torbjørn Nicolaisen fra Ulefoss og Ousman J. Kah fra Gambia

 

|Elever som tok eksamen i 1975:

 

5.mnd. utmarkskurs (fra 6. august til 20 .des. 1974):

 

                   Ingerid Bakkeland fra Andebu                 Kirsten Bredeveien fra Harpefoss

                   Per Jordhøy fra Lesja                                Kristian Jørgensen fra Hisøy

                   Arne Koppang fra Kongsberg                   Inge Tisle fra Vik i Sogn

 

5.mnd. utmarkskurs (vårkurs fra 13.januar til 20.juni 1975)

                   Vigdis Aspelund fra Bergen                     Kari Gjessing fra Asker

                   Kurt Hansen fra Arendal                          Eli Hvideberg fra Sarpsborg

                   Arvid Isaksen fra Skien                            Olaf Landsverk fra Vennesla

                   Arnljot Mehl fra Gol                                 Klaus Sandsoden fra Skien

                   Geir Smith fra Bergen                              Henrik Øvrebø fra Nausdal

 

5.mnd. utmarskurs (høstkurs fra 4. august til 20. des. 1975)

                   Johan Ole Aarsæther fra Mo                     Tor Ole Egeli fra Sokndal

                   Harald Iversen fra Verdal                         Martin Johannessen fra Trondheim

                   Kay Roger Myrvold fra Horten                Ådne Undheim fra Klepp

                   Peder Vaaje Hegland fra Tvedestrand      Rønnaug Øvergård fra Stor Elvdal

 

1-årig grunnkurs i landbruksfag:

                   Steinar Antonsen fra Ås                           Viggo Bjønnes fra Fredrikstad

                   Lars Gardsteigen fra Vinje                       Bjørn A. Hustveit fra Vinje5n

                   Gro Liland fra Fredrikstad                       Svein Otto Løvseth fra Skien

                   Edith Synnøve Moe fra Sandefjord          Kjell Nygaard Andersen fra Horten

                   Ole Petter Rustad fra Oslo                        Vigdis Borkerud fra Oslo

 

1-årig agronomkurs:

                   Ole Svein Berget fra Notodden                Kristian Bredeveien fra Harpefoss 

                   Magnhild Finset fra Hemsedal                 Odd Fjellestad fra Vinje

                   Stein Haanshuus fra Røros                       Roar Hansen fra Oslo

                   Arild Cato Haugen fra Porsgrunn             Stein Kaasin fra Notodden

                   Alf Knut Larsen fra Vinje                         Øyvin Lauten fra Ås

                   Kjell Lindheim fra Kviteseid                    Stein Sorknes fra Rygge

                   Ellinor Thommassen fra Kristiansand      Fridum Tørå fra Arendal

                   Jan Sparstad fra Øylo                                Per Kristian Aamodt Løken fra Sandvika

                   Petter Michel Hvistendal fra Nesoddtangen Espen Bøckman fra Skien 

                   Magnar Undheim fra Vinje (privatist)      Lars Henning Fehn fra Vinje

 

1-årig regnskapførerkurs:

                   Geir Borgen fra Hjelmeland                     Nora Bjerk fra Øvre Eiker

                   Eldbjørg Breivik fra Bergeb                     Sigrun Dahl fra Verdal

                   Adolf Espe fra Drangedal                         Asbjørn Kvarberg fra Vågå

                   Per Magerlie fra Frogn                             Odd Nymoen fra Engerdal

                   Knut Ringhus fra Vinje                             Trond Rusten fra Tynset

                   Nils Asbjørn Sjømælingen fra Gjemnes   Hans Asbjørn Skretting fra Hå

                   Svein Åge Susort fra Tysvær                    Jostein Time fra Time

                   Trond Torkelsen fra Hønefoss                  Ole Johannes Ulseth fra Halden

 

 

 

 

Skoleåret 1975 til 1976

 

I dette skoleåret ble Arne Kjell Veum ansatt som lektor fra 1.nov. Steinar Harr ble også ansatt som lektor. Johannes Teigen var ansatt som timelærer i skatterett i tiden mars/juni 1976. Eva Ramstad ble internatstyrerinne.

 

Lærlinger i husdyrbruk dette året var Kari Bjørnstad fra Skien, Tom Jensen fra Skien og Carl Gustav Gustavson fra Kragerø.

 

Elever som tok eksamen i 1976:

 

5.mnd. utmarkskurs (vårkurset fra 13.jan. til 18.juni)

                   Magnhild Finseth fra Hemsedal               Bjørg Randi Mjølid fra Nes i Buskerud

                   Nina Søby fra Moss                                  Knut Espelid fra Seljord

                   Bent Fjeldheim fra Nedre Eiker                Jon Herabakke fra Suldal

                   Rune Lund fra Stange                               Hans Martin Nygård fra Rana

                   Frank Henry Olsen fra Vennesla              Sigvart R. Pedersen fra Kongsberg

                   Øyvind Robsahm Dahl fra Vestre Slire

 

5.mnd utmarkskurs (høstkurs fra 5.august til 18.des.)

                   Espen Andersen fra Oslo                          Trond Berger fra Selbu

                   Atle Brekke fra Arendal                           Ole Martin Dæhli fra Askim

                   Rolf Hammer fra Oslo                              Sture Helle fra Vaksdal

                   Heidi Synnøve Hylland fra Vinje             Knut V. Kaupang fra Hol

                   Gerd Ljønes fra Oslo                                Knut Sandbakken fra Fron

                   Stener R. Vogt fra Asker

 

1-årig grunnkurs:( første kurset etter den nye planen for grunnkurs.)

                   Aud Inger Bakko fra Tinn                         Kristin Bergby fra Porsgrunn

                   Øystein Enger fra Skien                            Nils Frøyså fra Kristiansand

                   Lise Hilde Hansen fra Porsgrunn              Lars Berge Haugen fra Kviteseid

                   Per Borgar Johnsen fra Kragerø               Eldbjørg Landsverk fra Vinje

                   Stein Høegh-Larsen fra Porsgrunn           Dag Bjarne Solbu fra Vinje

                   Øyvind Wahle fra Notodden

 

1-årig agronomkurs:

                   Liv Inger Bakke fra Moss                         Bernt Einar Berentsen fra Bygland

                   Dag E. Falck Nilsen fra Skedsmo            Sølvi I. Fedor Rui fra Oslo

                   Hans Flaaten fra Børum                            Lars Gardsteig fra Vinje

                   Rolf Hammer fra Oslo                              Maria Helland Hansen fra Bergen

                   Marvell Hansen Tjeldsund                       Frøydis Hardeng fra Bærum

                   Willy Hansen fra Grimstad                       Morten Henriksen fra Narvik

                   David Holterman fra Lørenskog               Rolf Kåre Håland fra Andebu

                   Ousman Ismaila Kah fra Banjul i Gambia  Werner Kellner fra Bodø

                   Birgit Nevjer fra Sørumsand                    Roger Pettersen fra Narvik

                   Lars Rugstad fra Oslo                               Svein Rønnevig fra Stavanger

                   Søren S. Sisjord fra Hjartdal                    Knut Erik Steinsholt fra Hedrum

                   Geir Widmark fra Røyken

 

1-årig regnskapførerkurs:

                   Ole Askheim fra Rissa                              Hans Ole Botten fra Stange

                   Knut A. Brynildsen fra Lyngen                Olav Egeland fra Halden

                   Christen Engeloug fra Løten                    Oliv Stamrud Gaalaas fra Ringsaker

                   Einar Lehne Haug fra Østre Toten           Svein Hellberg fra Nes

                   Amund Holte fra Sauherad                       Gunnar H. Holter fra Nannestad

                   Elise Kjempehei fra Rana                         Christian Lillo fra Enebakk

                   Magne Moi fra Time                                 Olav Nilsen fra Gjemnes

                   Lars Romtveit fra Rauland                       Sven P. Sinnerud fra Stange

                   Jon Sjurgard fra Lom                                Jon Olav Strand fra Skien

                   Jarle Vesterbukt fra Hattfjelldal

 

 

 

 

Skoleåret 1976 til 1977

 

                   Lærer og funksjonæroversikt for dette skoleåret var:

                   Kyrre Hatteland       Rektor

                   Arne Bjørnson          Lektor og avdelingsleder i skogbruk.

                   Øyvind Skar             Lektor i utmarkfag

                   Peder Rodt               Lektor i husdyrbruk, sluttet den 25.sept.1977

                   Arne Veum              Lektor i jordbruk og gardsfullmektig

                   Steinar Haarr            Lektor i landbruksøkonomiske fag

                   Rolf G. Andersen     Lektor i regnskap (hadde sluttet i 1975,

                                                    men begynte igjen i 1976)

                   Gunnar Wraa            Lektor i regnskap og skatterett (ansatt den 1.august 1977.)

                   Steinar Lien              Lektor i husdyrbruk (begynte den 16.oktoer 1977)

                   Otto J. Lunde           Faglærer i tekniske fag. (begynte den 1.august 1977)

                   Jostein Nordby         Fjøsmester og praksislærer

                   Jon Ingebretsen        Instruktør i skogbruk

                   Olav Løyte               Instruktør i jordbruk

                   Stein H. Kise            Instruktør i hagebruk (begynte august 1976)

                   Aage Melstveit         Instruktør i fiskestell (begynte juni 1977)

                   Karin Risa                Kontorfullmektig (sluttet den 5.mai 1977)

                   Margareth Skog       Kontorfullmektig (begynte etter Karin Risa den 20.juni 1977)

                   Unni E. Lunde         Internathusmor (begynte den 1.august 1977)

 

Kokka Torild Heimdal sluttet den 12.juni 1977. Halvard Bergland var fortsatt vaktmester. Nye internatassistenter (før kjøkkenhjelper) begynte dette skoleåret da noen hadde sluttet: Guro Bergland, Inger Rinden, Gyda Seland og Gunnbjørg Bergland.

 

Lærlinger i husdyrbruk dette året var Kari Kjøde Enger fra Ålesund, Sølvi Marie Johansen fra Oslo, Astrid Negard fra Lena, Margit Jortveit fra Nissedal og Nann Hege Tanum fra Hedrum.

 

Elever som tok eksamen i 1977:

 

          5.mnd utmarkskurs (vårkurset i tiden 12.januar til 17.juni)

                   Jan Erik Bakkerud fra Oppegaard            Thorhild Birkeland fra Bygland

                   Egil Soglo fra Tønsberg                            Leif Hammarnes fra Vinje

                   Bror Øyvind Huseklepp fra Skedsmo      Bodil Kolset fra Steinkjer

                   Jan Håkon Lundevall fra Oslo

 

5.mnd. utmarkskurs (høstkurset i tiden 10.august til 18.des.)

                   Aud IngernBakkebo fra Tinn                    Heidi Eiesland fra Seljord

                   Dag Ekeland fra Kristiansand                   Olav Etterstøl fra Vegårdshei

                   Lennart Nilsen fra Sørreisa                       Olav Roan fra Klæbu

                   Åsmund Skålvik fra Bergen                     Geir Strømme fra Bergen

                   Arild Tokle fra Vefsen                             Knut Østby fra Trøgstad

 

1-årig grunnkurs:

                   Eddie Andersen fra Sørum                       Per Severin Anthonisen fra Porsgrunn

                   Gørli Elida Brun fra Sem                          Hilde Grave fra Porsgrunn

                   Gun Hansen fra Stavern                            Jan Hallgeir Landsverk fra Tokke

                   Mona Severinsen fra Porsgrunn                Oscar Simjak fra Oslo

                   Kjell Storøygard fra Tokke                       Rita Thygesen fra Skien

                   Dag Berge fra Notodden

 

1-årig agronomkurs:

                   Hank B. Andersen fra Sørum                    Aud Inger Bakko fra Tinn

                   Øystein Enger fra Skien                            Astrid Espelid fra Seljord

                   Vibeke Graatrud fra Hurdal                      Karl Gustav Gustavson fra Kragerø

                   Kari Hagaseth fra Østre Slire                    Stein Høegh-Larsen fra Porsgrunn

                   Lise Hilde Hansen fra Porsgrunn              Gaute Indrebø Eidissen fra Oslo

                   Per Borgar Johnsen fra Kragerø               Jan Kolstad fra Sem

                   Kari Kveseth fra Bærum                           Per Hermann Køhn fra Tinn

                   Wenche Nordli fra Holmestrand              Ingerid Skavhaug fra Trondhjem

                   Margareth Skog fra Ullensaker                 Dag Bjarne Solbu fra Vinje

                   Anne Sporastøyl fra Skien                        Karin Margarehe Sunde fra Gjerstad

                   Nann Hege Tanum fra Hedrum                Bibbi Thorbjørnsen Eidem fra Oslo

                   Vera Øverås Stub fra Børum                    Knut Ås fra Asker

 

1-årig regnskapførerkurs:

                   Anne Aasdalen far Sauherad                    John Lennart Aasen fra Inderøy

                   Kirsten Bryne fra Time                             Geir Dybvad fra Steinkjer

                   Sølvi Ingebjørg Rui Fedog fra Seljord     Mette Hansen fra Skedsmo

                   Irene Jonsrud fra Andebu                         Ole Kjøs fra Vang i Hedemark

                   Tom Egil Larsen fra Nøtterøy                  Bjørg Randi Mjølid fra Nes i Buskerud

                   Per Arne Myhren fra Vestre Toten           Brit Obrestad fra Hå

                   Harald Susaas fra Skien                            Arne Oddbjørn Tøfte fra Vågå

                   Karl Johan Østberg fra Spydeberg

 

 

 

 

Skoleåret 1977 til 1978

 

For dette skoleåret var det få endringer i staben på skolen. Skog sluttet på kontoret og Liv Reidun Lassemo ble tilsatt den 1.august 1978 som kontorfullmektig. Gunn Wøllestad begynte som kokke etter å ha vært internatassistent.

 

Elever som tok eksamen i 1978:

 

5.mnd. utmarkskurs (vårkurs i tiden 10.jan. til 24.juni)

                   Trond Håvard Bjørnstad fra Eidsvoll       Ørjan Eltvik fra Bergen

                   Christian Lillo fra Enebakk                      Øystein Olav Moen fra Sømra

                   Harald Ranum fra Nord-Aurdal               Morten Westgaard fra Stjørdal

                   Halvor A. Øygaren fra Vinje

 

5.mnd. utmarkskuts (høstkurs i tiden 7.august til 19.des.)

                   Ragnhild Marie Bang far Oslo                 Tor Fjesme fra Oslo

                   Ralph Johannessen fra Bergen                  Gro Lier fra Tønsberg

                   Liv Nordby fra Oslo                                 Sjur Petter Rismoen fra Folldal

                   Anne Christine Schwencke fra Bærum    Inge Sesseng fra Ullensaker

                   Per Skaare fra Bærum                               Kjell Stub- Jacobsen fra Nome

                   Thov Thorsrud fra Nore og Uvdal            Trond Øfstaas fra Nes

 

1-årig grunnkurs:

                   Gunnar Breiland fra Tokke                       Inger Edvartsen fra Skien

                   Heidi Elisabeth Engen fra Ullensaker       Jorunn Sandbrekke Eriksen fra Oslo

                   Eli Kristine Haugen fra Vinje                   Mette Henne fra Vinje

                   Eirin Merete Hogseth fra Skien                Kjetil Holmstrøm fra Borge

                   Håvard Kalve fra Bergen                          Jon Erik Kirkeby fra Nittedal

                   Signe Kroken fra Vinje                             Gunn Åse Moen fra Kviteseid

                   Nils Gunnar Moen fra Ringsaker              Nora Nordheim fra Kragerø

                   Wenche Orre fra Skien                             Randi Steinsholt fra Hedrum

 

1-årig agronomkurs (dette var det første kurset etter den nye normalplanen):

                   Per Severin Anthonisen fra Porsgrunn     Hilde Grave fra Porsgrunn

                   Bergliot Jensen fra Oslo                           Jan Hallgeir Landsverk fra Tokke

                   Øystein Ressem Lyng fra Verren             Kjell helge Nevestveit fra Tokke

                   Torill Helene Norvik fra Skien                 Anne Olstad fra Fyresdal

                   Mona Severinsen fra Porsgrunn                Odd Skeie fra Vinje

                   Marit Sollien fra Sør-Varanger                 Kjell Storøygard fra Tokke

                   Grete Marie Strande fra Gran                   Åge Morten Tangen fra Stor-Elvdal

                   Rita Thygesen fra Skien                           Anne Weel fra Råde

                   Åse Werner fra Nannestad                       Kåre Johannes Åse fra Odda

 

1-årig agroteknikerkurs i regnskap og økonomi (nytt kursopplegg etter den nye normalplanen):

                   Ingunn Alstad fra Frostad                         Erik Borg fra Frosta

                   Sigrid Dale fra Nissedal                            Jan Førde fra Sveio

                   Anne Grethe Hadeland fra Sirdal             Lars Helleland fra Strand

                   Oskar Kjermstad fra Stange                     Arnold Johnsen fra Tana

                   Hans Petter Lahlum fra Stange                 Egil Landfald fra Stange

                   Guro Ekornes Meyer fra Oppegård          Ole Adolf Moen fra Sør-Odal

                   Jens Olerud fra Løten                               Øyvind Paulhus fra Rygge

                   Finn Coldevin Peteresen fra Ringerike     Tron Ivar Qvale far Nes

                   Gudbrand Stokke fra Sør-Fron                 Karin Margrethe Sunde fra Gjerstad

                   Karl Johan Tørkli fra Stavanger               Elling G. Tørnes fra Bamble

                   Ragnar Wist fra Levanger

 

 

 

Skoleåret 1978 til 1979

 

Fem nye lærere begynte dette skoleåret. Det var Eivind Nygård som lektor den 1.april 1979, han var også gardsfullmektig, Jan W. Pettersen som faglærer i tekniske fag den 1.juli 1979,Lars Omdal som instruktør i jordbruk den 1.mai 1979, Ole K. Jensen som vikar i hagebruk den 21.mai 1979 og Per G. Nordal som instruktør i skogbruk den 3.sept. 1979.

 

På kontoret sluttet Liv Reidun Lassemo og Aslaug Marie Bergland overtok som kontorfullmektig.

 

På kjøkkenet sluttet Unni E. Lunde som internathusmor og Marie Bergland overtok hennes jobb. Nye internatassistenter ble ansatt Liv Seland.

 

Lærlinger i husdyrstell: Vinterkurset: Anne Sofie Dahle fra Drangedal, Astrid Hansen fra Fyresdal og Karel Leneard Krog fra Marker. Sommerkurset: Geir Magne Berg fra Ibestad, Kristi Botnen fra Kvam og Karin Nygård Åstveit fra Bergen.

 

Det ble også bygget dette året. I nov. begynte en utgravinga av tomten til den nye maskinhallen og som sto ferdig sommeren 1979. Represjon av inntakshuset og nybygg der ble også gjort.. To nye lærerboliger i byggefeltet ble også påbegynt, og var ferdig høsten 1979.

 

Elever som tok eksamen i 1979:

 

5.mnd utmarkskurs (vårkurset fra 10.jan. til 19.juni)

                   Bjørn O. Bjørningstad fra Borre               Hans O. Drægni fra Luster

                   Kari Hagaseth fra Østre Slidre                 Harald Helliksen fra Kongsberg

                   Øystein Lie fra Tokke                               Anne M. Mørstad fra Østre Slidre

                   Trond M. Skisaker fra Tjølling                 Jan Solberg fra Borre

                   Alv Vinjerui fra Tokke

 

5.mnd. utmarkskurs (høstkurset fra 6.august til 19.des.)

                   Alf E. Andresen fra Kristiansand             Knut Brathagen fra Hedrum

                   Tor K. Flaa fra Birkenes                           Arild Frafjord fra Sandnes

                   Jan G. Gravir fra Kviteseid                       Elisabeth Hansen fra Danmark

                   Eli K. Haugen fra Vinje                            Signe Kroken fra Vinje

                   Rolf G. Nilsen fra Sørreisa                       Bernt O. Martinsen fra Arendal

                   Gunhild Skattebu fra Østre Slidre            Magnar Spilden fra Fjell

 

1-årig grunnkurs:

                   Hanne Karin Berge fra Vinje                    Terje Bratsberg fra Skien

                   Jon O. Hauge fra Vinje                             Pål Honerød fra Skien

                   Bjørn Jore fra Vinje                                  Astrid Kostveit fra Vinje

                   Rune Lavik fra Bergen                             Tor Einar Lid fra Tokke

                   Åsne Nyland fra Vinje                              Tanya Nordahl-Olsen fra Drammen

                   Magne Reinstaul fra Seljord                     Nina Irene Sarre fra Sør-Varanger

                   Gunnar Hugo Torgersen fra Tokke           Jan Freddy Torgersen fra Skien

                   Gro-Heidi Westgaren fra Kviteseid          Gunhild Øigarden fra Skien

 

1-årig agronomkurs:

                   Gunne Breiland fra Tokke                        Inger Edvartsen fra Skien

                   Ørjan Eltvik fra Bergen                            Heidi E. Engen fra Ullensaker

                   Kristian Fjelnset fra Halse                        Vynny Foss fra Nøtterøy

                   Elly-Ann Frøyset fra Rauma                     Halvor Graver fra Fyresdal

                   Sissel B. Heier fra Ås                               Kjetil Holmstrøm fra Borge

                   Jacob Isene fra Sande                               Sølvi Johansen fra Kviteseid

                   Wenche Orre fra Skien                             Grete L. Serikstad fra Hedrum

                   Aud Silgjerd fra Tysvær                           Magny Strand fra Halsa

                   Eivind Tvedt fra Kvinnherad                    Sissel O. Tveit fra Vinje

                   Marit Jortveit fra Nissedal                        Svein Kostveit fra Vinje

                   Signe Kroken fra Vinje                             Dag B. Lie fra Fyresdal

                   Gunnar Å. Moen fra Kviteseid

 

1-årig agroteknikerkurs i regnskap og økonomi:

                   Frantz Blehr fra Stange                             Ole Fenstad fra Nes

                   Jan Kjetil Grande fra Steinkjer                 Gudrun Hamre fra Leikanger

                   Ingerid Idsøe fra Strand                            Odd Jøssang fra Strand

                   Elin Kristine Kaurstad fra Ringebu          Per Olaf Klemsdal fra Varteig

                   Brit Lima fra Gjesdal                                Anders B. Lunde fra Drangedal

                   Geir Schiefloe fra Steinkjer                      Tone Semb fra Borre

                   Ole Herud fra Sør-Odal                            Marit Sollien fra Sør-Varanger

                   Hans Strømnes fra Råde

 

 

 

 

Skoleåret 1979 til 1980

 

2 nye lærer begynte i dette skoleåret. Det var Trond Øfstås som begynte den 1.juli 1980 som instruktør i fiskestell og Alv Vinjerui som begynte den 1.juni 1980 som instruktør i husdyrbruk.

 

Det var 3 lærlinger i husdyrbruk i tiden august 1979 til februar 1980 og disse var Eva Brakstad fra Meland, Sigmund Eek fra Sauherad og Ellen Margrethe Kaarstad fra Oslo. 3 nye lærlinger i husdyrbruk i tiden februar til august var Per Kristian Eikaas fra Trøkstad, Terje Heggernæs fra Bergen og Kjell Sverre Thoresen fra Oslo.

 

Elever som tok eksamen i 1980:

 

5.mnd. utmarkskurs (vårkurs i tiden 10.jan. til 17.juni)

                   Arne Kolbjørn Blesheim fra Vang           Per Fossheim fra Drammen

                   Birger Gjerløv fra Aurland                       Ragnhild Havardsgard fra Ål

                   Arne Kjøsnes fra Trondheim                    Kari Kveseth fra Asker

                   Karin Moberget fra Hattfjelldal               Harriet Reierstad fra Hå

                   Svein Egil Rusten fra Stranda                  Bodil Strangstadstuen fra Øyer

                   Atle Vidar Århus fra Voss

 

5.mnd utmarskurs (høstkurset i tiden 6.august til 19. des.)

                   Svein Birkeland fra Grimstad                   John Arild Eriksrød fra Skien

                   Kjetil Tore Fjalestad fra Skien                 Kjetil Holmstrøm fra Borge

                   Tove Dag Lid fra Oslo                              Jørn Lien fra Hobøl

                   Nils Magne Ottersland fra Moland           Jørn Rolf Hovde Svænnes fra Drammen

                   Hans Jørgen Tangevold fra Sarpsborg      Morten Ivar Aasheim fra Oslo

 

1-årig grunnkurs:

                   Olav Aakre fra Seljord                              Sigbjørn Berg fra Tokke

                   Per Ole Christiansen fra Stavern              Henning Festervoll fra Askvoll

                   Aslaug Helgen fra Nome                          Anne Kristin Høien fra Svelvik

                   Rune Kåsa fra Seljord                               Såvi Midjås fra Tokke

                   Karstein Midtbø fra Tokke                       Liv Margrethe Pedersen fra Stavanger

                   John Petter Pettersen fra Skien                 Jostein Svartdal fra Seljord

                   May-Lis Tinderholt fra Bamble                Jørgen Tveit fra Drangedal

                   Tom Vibeto fra Nome                              Terje Viberg fra Sarpsborg

                   Ellen Tove Wolhovd fra Kviteseid

 

1-årig agronomkurs:

                   Sigrid Marie Bensnes fra Lyngen             Ann-Helen Berg fra Tromsø

                   Lill-Ann Berg fra Skien                            Hanne Karin Berge fra Vinje

                   Tone Sofie Dale fra Drangedal                 Jon Olav Haug fra Vinje

                   Tarjei Haugen fra Fyresdal                       Sidsel Marie Holte fra Gjerstad

                   Anders Håndstad fra Bærum                    Roy Kaspersen fra Rælingen

                   Jan Erik Kirkeby fra Nittedal                   Karl Lenard Krogh fra Marker

                   Tor Arne Moen fra Oslo                           Linda Therese Olsvold fra Nittedal

                   Jon Ramsøy fra Surnadal                          May Britt Strømmen fra Skodje

                   Pål Svisdal fra Sunndal                            Stein Arne Sæther fra Trondheim

                   Kai Rune Tollefsen fra Drammen             Øyvind Tollefsen fra Målselv

                   Gro Heidi Vestgarden fra Kviteseid         Bjørn Erik Weholt fra Skien

                   Marianne Wærstad fra Sørreisa

 

1-årig agroteknikerkurs i regnskap og økonomi:

                   Tove Almlid fra Levanger                        Christer Andersen fra Strand

                   Karen Bergseth fra Sør-Fron                    Johannes Bergfjord fra Bjugn

                   Helge Forberg fra Bø i Telemark              Ole-Jakob Gisholt fra Skien

                   Kjell Glorvigen fra Åsnes                         Trond Grøv fra Nedre Eiker

                   Anne Brit Haga fra Nes                            Jørn Hansen fra Sandefjord

                   Pål Erik Iversen fra Oppegård                  Bent Olav Karlgård fra Bærum

                   Jorunn Kihl fra Råde                                Inger Bergliot Kollsgård fra Ås

                   Reidun Mauland fra Stokke                      Elle Camilla Owe fra Eidsvoll

                   Olav Ringhus fra Vinje                             Erik Sætha fra Øyer

                   Joraand Tovslid fra Skien                         Olav Tørdal fra Drangedal

 

 

 

Skoleåret 1980 til 1981

 

To nye lærere begynte dette året. Det var Tor Tveide den 2.juli 1981 som instruktør i hagebruk og Kjell Kaasa den 17.august 1981 som instruktør i skogbruk.

Marie Bergland sluttet som internathusmor den 20.juli 1981 og Birgit Øvrebø overtok fra den 27.juli 1981.

 

På kontoret begynte Anne-Lise Veum som kontorassistent den 20.august 1981.

 

Lærlinger i husdyrstell var Knut Amdahl fra Porsgrunn, Gry Veum Seljevold fra Vadsø og Agnar Ålandslid fra Vinje, disse gikk på vinterkurset, og på sommerkurset gikk Runar Bakke fra Sande, David James Heinrich fra Porsgrunn og Anne Karlsen fra Suldal.

 

Elever som tok eksamen i 1981:

 

5.mnd. utmarkskurs (vårkurset fra 10.jan til 19.juni):

                   Knut Ove Bjerva fra Oppdal                    Tom Flaatten fra Bamble

                   Dag Hestdal fra Dovre                              Amund Korsmo Mælum fra Sør-Odal

                   Gary E. Payton fra Nordreisa

 

5.mnd. utmarskurs (høstkurs fra 7.august til 18.des.)

                   Erling Eriksen fra Bergen                         Atle Frantzen fra Bergen

                   Leiv Gjesdal fra Jølster                             Arnulf Haugland fra Skien

                   Johan M. Haugland fra Tokke                  Jan Tore Hansen fra Oslo

                   Leif-Thore Jacobsen fra Sandefjord

 

1-årig grunnkurs:

                   Runar Frithjof Berg fra Bamble                Bjørn Borgen fra Lillesand

                   Ingebjørg Groven fra Kviteseid                Hildegunn Heggestøyl fra Vinje

                   Anne-Lene Helmundsen fra Skien           Marianne Hoksrug fra Skien

                   Olav Huso fra Vinje                                  Steinar Klepp fra Bamble

                   Aslaug Kostveit fra Vinje                         Dag-Rune Kvålen fra Vinje

                   Arvid Lenes fra Kragerø                           Aslak Lofthus fra Vinje

                   Aasmund Nordstoga fra Vinje                  Inger Liv Thoresen fra Fyresdal

                   Rune Aamold fra Tokke                           Kjell Sverre Thoresen fra Oslo

 

1-årig agronomkurs:

                   Unni Helgesen fra Bygland                      Terje Hæggernes fra Bergen

                   Johan Malvin Haugland fra Sørum           Bjørn Jore fra Vinje

                   Arne Langesæther fra Ullensvang            Kjetil Largard fra Hol

                   Bengt Lie fra Våler                                   Karstein Midtbø fra Tokke

                   Torild Møinichen fra Oppegård               Tanya Nordal-Olsen fra Drammen

                   John P. Pettersen fra Skien                       Hanne Berit Read fra Oslo

                   Dag Jostein Røen fra Rissa                       Jan Vidar Steinvik fra Moss

                   Klara Straumsnes fra Kviteseid                May Liss Tinderholt fra Bamble

                   Gunnar Hugo Torgersen fra Tokke           Jørgen Tveit fra Drangedal

                   Bjørg Kari Utsogn fra Sogndal                 Arild Versvik fa Porsgrunn

                   Tom Vibeto fra Nome                              Olav Aakre fra Seljord

 

1-årig agroteknikerkurs i regnskap og økonomi:

                   Sigrid Bensnes fra Lyngen                       Anker Bergli fra Meløy

                   Tone Sofie Dale fra Drangedal                 Tor Duenger fra Ringerike

                   Jon Elverum fra Kongsberg                      Sverre Eriksen fra Ski

                   Mildrid Fiske fra Frei                                Ole Sverre Fjeld fra Etnedal

                   Tor Glasø fra Eidskog                              Hans Grøndahl fra Nes

                   Solveig Holt fra Stokke                            Kari Mette Johnson fra Fyresdal

                   Kristine Kvikstad fra Østre Toten            Torstein Mestvedhagen fra Trondheim

                   Ole Petter Molteberg fra Skjeberg            Sturla Skarstad fra Bindal

                   Olav Skinnes fra Krødsherad                   Christian Skramstad fra Østre Toten

                   Alf Sten fra Sømra                                    Stig Normann Trøen fra Tynset

                   Tor Martin Westbye fra Hof

 

 

 

Skoleåret 1981 til 1982

 

Det var 4 nytilsatte lærer for dette skoleåret. Det var Saamund Gjersund, lektor i husdyrbruk, Torjus Nordbø, lektor i økonomi, Helge Kiland, lektor i utmarksfag og Steinar Dørdal, adjunkt i allmennfag.

 

I lærlingerkurset i husdyrstell gikk på høstkurset fra aug.1981til febr.1982 gikk Signe Marie Eilevstjønn fra Kviteseid, Reidun Hervik fra Tokke, Anne Berit Libjå fra Fyresdal og Anne Sigurlid fra Kviteseid. På vårkurset fra febr. til aug. 1982 gikk Heidi Gustavsen fra Ski, Roger Kaasa fra Notodden, Robert Pellerud fra Vestre Toten og Christian Åmyri fra Vinje.

 

Elever som tok eksamen i 1982:

 

5.mnd utmarkskurs (fra jan. til juni. Dette var det siste av 5.mnd. utmarkskursene):

                   Edgar Enge fra Øyer                                 Tormod Skeide Jacobsen fra Bergen

                   Nina Joma fra Snåsa                                 Anne Britt Solberg fra Tvedestrand

                   Ivar Stuve fra Bærum                               Marianne Øverli fra Oslo

 

1-årig grunnkurs:

                   Vigdis Elisabeth Andersen fra Seljord     Liv Asmyhr fra Svarstad

                   Otto Bakken fra Seljord                            Signe Berg fra Kviteseid

                   Johan Olav Bjerke fra Oslo                      Heidi Lone Eriksen fra Sandefjord

                   Eirin Fjelldalen fra Skien                          Gunnar Flatland fra Kviteseid

                   David James Heinrich fra Porsgrunn        Bente Irene Magnusson fra Skien

                   Halvard Myran fra Vinje                          Kari Nordhaug fra Bamble

                   Ranveig Riis fra Bamble                           Ruth Alison Selmer fra Bærum

                   Zakarias Sortedal fra Bamble

 

1-årig agronomkurs:

                   Knut Almdal fra Porsgrunn                      Gjermund O. Bakke fra Tinn

                   Runar Berg fra Porsgrunn                         Randi Engelsen Eide fra Voss

                   Astrid Etterstad fra Drangedal                  Marit Synnøve Hansen fra Oslo

                   Anne-Lene Helmunden fra Skien             Olav Huso fra Vinje

                   Jon Larsen fra Siljan                                 Jørn Helge Lindseth fra Porsgrunn

                   Anne Berit Nicolaysen fra Oslo               Gudmund Nordgarden fra Skien

                   Aasmund Nordstoga fra Vinje                  Liv Margrethe Pedersen fra Stavanger

                   Eldbjørg Ormestøyl fra Tokke                  Ragnhild Steinskotet fra Hjartdal

                   Jostein Svartdal fra Seljord                       Inger Liv Thoresen fra Fyresdal

                   Kjell Sverre Thoresen fra Oslo                 Heidi Tråsdahl fra Bjugn

                   Ellen Tove Wolhovd fra Kviteseid

 

1-årig agroteknikerkurs i regnskap og økonomi:

                   Jostein Apeland fra Bjerkreim                  Lill-Ann Berg fra Porsgrunn

                   Anne Lise Dolva fra Skien                       Erling Endsjø fra Ski

                   Ola Frogner fra Stange                             Ola Waastad Gillerhaugen fra Gjøvik

                   Halvor Graver fra Fyresdal                       Tove Halvorsen fra Aremark

                   Torstein Hensrud fra Jevnaker                  Johan Ingvald Hætta fra Kautokeino

                   Olav Håvardsholm fra Sveio                    Torunn Kaupang fra Tjølling

                   Jon Gunnar Karterud fra Løten                Tor Arne Klokkervold fra Steinkjer

                   Øyvind Per Norang fra Vang                    Signe Opsahl fra Vang

                   Gry Payton fra Tromsø                             Anna Ringnes fra Hamar

                   Einar Schibevaag fra Hinna                      Jon Vidar Steinvik fra Rygge

                   Magny Strand fra Halsa                            Kjell Trandokken fra Øystre Slire

 

 

 

Skoleåret 1982 til 1983

 

I dette skoleåret var det 60åre jubileum for starten av skolen. Dagen skolen var 60 år var 1.mai, men jubileet ble feira sammen med det årlige Foldsæstevnet i august. i dette året var stevnet lørdag den 13.august. Foruten 10-25-50års jubilanter så dette året ble 60års jubilantene innbudt, og det kom 8 elever fra det første skoleåret.

 

Dette året var det offisiell åpning av idrettsbanen den 11.juni 1983. Det var 36 år etter at Olav Ibrekk planla og nivellerte opp plassen der idrettsbanen skulle ligge i 1947.

 

Lærere og funksjonærer i dette jubileumsåret:

                   Rektor:                                        Kyrre Hattaland

                   Lektor i skogbruk:                       Arne Bjørnson

                   Lektor i utmarkfag:                     Øyvind Skar

                   Lektor i regnskap:                       Gunnar Wraa

                   Lektor og gardsfullm.:                Eivind Nygård

                   Lektor i økonomi og natbruk:     Torjus Nordbø

                   Lektor i utmarksfag:                   Helge Kiland

                   Lektor i husdyrbruk:                   Helge Veum

                   Adjunkt i allmenfag:                   Steinar Dørdal, sluttet den 1.august 1983

                   Adjunkt i allmenfag:                   Svein P. Askje, begynte den 10.nov.1983.

                   Fjøsmester:                                  Jostein Nordby

                   Faglærer i tekniske fag:              Jan W. Pettersen

                   Instruktør i jordbruk:                  Lars Omdal

                   Instruktør i fiskestell:                  Trond Øfstaas

                   Instruktør i husdyrbruk:              Alv Vinjerui

                   Instruktør i hagebruk:                 Tor Tveide

                   Instruktør i skogbruk:                 Kjell Kaasa

                   Kontorfullmektig:                       Aslaug Marie Bergland

                   Kontorassistent:                          Anne-Lise Veum

                   Internathusmor:                           Birgit Øvrebø

                   Vaktmester:                                 Halvard Bergland

 

Navnene på internat/kjøkkenhjelper er ikke nevnt for dette året.

 

Disse gikk på praksiskurset i husdyrstell fra aug. 82 til febr.83; Torstein Broby fra Skien, Erik Svard Løberg fra Rælingen, Kristin Anita Sverdsten fra Skien og Monika Ulriksborg fra Molde.

På kurset fra feb. til aug. 1983 gikk Knut-Roger Grøtli fra Aurskog, Alice Haukliesæter fra Tokke, Arnt Magne Johansen fra Farsund og Ole Espen Strand fra Skien.

 

Elever som tok eksamen i 1983:

 

1-årig agroteknikerkurs i naturbruk (første kullet etter ny plan) (tid. Utmarkskurset);

                   Tor-Arne Bjørn fra Ås                              Gerd Blakstad fra Ringerike

                   Jan Geir Gravir fra Kviteseid                   Bjørn Helge Hansen fra Nedre Eiker

                   Jørn helge Lidseth fra Porsgrunn              Tom Eirik Ness fra Tysfjord

                   Asbjørn Palm fra Bærum                          Arnt Oddvar Strøme fra Vadsø

                   Åse Sørgård fra Meløy                              Helene Tronhaugen fra Hemnes

                   Rune Waaler fra Hol

                   Arne Petter Sarre Johansen fra Sør Varanger 

 

1-årig grunnkurs:

                   Odd Arne Byberg fra Seljord                    Mona Edvardsen fra Balsfjord

                   Torbjørn Espebu fra Åmli                         Kjersti Halden fra Oslo

                   Susanne Muller Hansen fra Skien            Reidun Hervik fra Tokke

                   Torunn Hovden fra Seljord                       Jørn Reidar Kjellemyr fra Bamble

                   Astrid Kvåle fra Tinn                                Marianne Birgitte Kretz fra Holmestrand

                   Helge Lund-Olsen fra Skien                     Jonny Eriksen Løberg fra Porsgrunn

                   Jørgen Løyte fra Drangedal                      Jan Runar Mathisen fra Porsgrunn

                   Dag Roy Moe fra Brunlanes                     Hege Myhra fra Røyken

                   Tom Erik Pettersen fra Tokke                   Anne Sigurdslid fra Kviteseid

                   Oddbjørn Wiik fra Seljord                        Gerd Edel Aamo fra Os

 

1-årig agronomkurs:

                   Liv Asmyhr fra Lardal                              Runar Bakke fra Sande

                   Solveig Bakken fra Seljord                       Mari Bergen fra Notodden

                   Gunar Flatland fra Kviteseid                    Heidi Gustavsen fra Ski

                   Hans Roar Heddeslid fra Tokke               Aslaug Kostveit fra Vinje

                   Aslak Lofthus fra Vinje                            Frank Madsøy fra Fitjar

                   Erik Nystog fra Vinje                               Astrid Gognemo fra Tinn

                   Marit Rønning fra Brunlanes                    Zakarias Sortedal fra Bamble

                   Gunn Kari Aas fra Seljord

 

1-årig agroteknikerkurs i regnskap og økonomi:

                   Kari Bergseth fra Rendalen                      Egon Bjune fra Ramnes

                   Jørgen Blakstad fra Ringsaker                  Kristian Brenden fra Ringsaker

                   Kari Egge fra Ås                                       Kjell Figved fra Sandnes

                   Hans Forrestad fra Gausdal                      Ingfrid Hagen fra Ål

                   Håkon Hemnes fra Tysvær                       Hans Houm fra Gausdal

                   Knut Johansen fra Løten                           Ole Klæstad fra Gran

                   Sigurd Gudmund Løland fra Stange         Pia Helene Mo fra Grue

                   Arne Okkenhaug fra Verdal                     Nils Einar Ormestad fra Vestre Slire

                   Siv Bente Stople fra Vindafjord               Torleif Susort fra Tysvær

                   Magne Tronsmoen fra Alvdal                  Steinar Aaen fra Vestre Slire

                   Karl Jørgen Aanerud fra Eidsborg

 

 

 

Skoleåret 1983 til 1984

 

Personalet for dette skoleåret var det samme for året før.

 

Praksiskursa i husdyrstell var ett fra aug.83 til feb.84 og disse gikk der: Eirik Apalseth fra Tokke, Anita Løverseter fra Hedrum, Rune Myklatun fra Voss og Tim Nilsen fra Bamble.

I kurset fra feb. til aug. 184 gikk Karen Susanne Bjerva fra Nome, Jan-Erik Johansen fra Sandefjord, Gunnar A. Sandvik fra Tokke og Randi Søli fra Skien.

 

Disse tok eksamen i 1984:

 

1-årig agroteknikerkurs i naturbruk (utmarkskurset):

                   Astrid Etterstad fra Drangedal                  Tom Five fra Kongsberg

                   Kari-Ann Jørgensen fra Hornindal           Lennart Nilsen fra Sørreisa

                   Birger Ragnar Nysæter fra Osen i Åmot  Ragnhild Steinskotet fra Hjartdal

                   Morten Strøm fra Flatanger                      Anneke Vasterhouw fra Vinje

                   Rune Aanderaa fra Asker

 

1-årig agronomkurs:

                   Ottar Bakken fra Seljord                           Signe Berge fra Kviteseid

                   Kristine Berthelsen fra Seljord                 Torstein Broby fra Skien

                   Eirin Fjelldalen fra Skien                          Olav Kjetil Greivestad fra Fyresdal

                   Kjellfrid Hauge fra Kviteseid                   Reidun Hervik fra Tokke

                   Jørn Reidar Kjellmyr fra Bamble             Astrid Kvåle fra Tinn

                   Anne-Guro Larsgard fra Hol                    Jørgen Løyte fra Drangedal

                   Bente Irene Magnusson fra Skien             Jan Rune Mathisen fra Porsgrunn

                   Dan Roy Moe fra Brunlanes                     Ranveig Riis fra Bamble

                   Alf Kjetil Running fra Seljord                  Kristin Sander fra Bærum

                   Anne Sigurdslid fra Kviteseid                  Kirsten Anita Sverdsten fra Skien

                   Oddbjørn Wiik fra Seljord

 

1-årig grunnkurs:

                   Elle Kari Bakken fra Rælingen                 Trygve Kåre Bergland fra Hauggrend

                   Astrid Webster Braaten fra Sørum           Olav Fjalestad fra Kviteseid

                   Signe-Lise Fjøsne fra Bergen                   Morten Haugerud fra Sauherad

                   Else Lill Isaksen fra Hammerfest             Sireng Jobarteh fra Gambia

                   Mary-Ann Johansen fra Bamble               Roar Kollane fra Drammen

                   Ragnar Lund fra Sauherad                        Morten Løver fra Lardal

                   Torbjørn Løvland fra Kviteseid                Hyacinth Okora fra Nigeria

                   Bent Mustikay Pallesen fra Sauherad       Kjell Magne Rossbach fra Skien

                   Nina Sigurdsen fra Bamble                       Ole Espen Strand fra Skien

                   Per Tormod Vala fra Skien                       Sjur Johan Vatnedalen fra Bykle

                   Erlend Ødegaard fra Nesodden

                   Gaute Simon Dagfinn A. Thorsdal fra Bamble 

 

1-årig agroteknikerkurs i regnskap og økonomi:

                   Kim Erik Ask fra Røyken                         Helge Bamle fra Notodden

                   Ingrid Bardal fra Inderøy                         Randi Engelsen Eide fra Voss

                   Per Morten Elvland fra Gausdal               Kjell Huso fra Hemsedal

                   Marta Torild Høj fra Drammen                Borgar Johnsen fra Kragerø

                   Iver Knarud fra Gran                                Per Edvard Leistad fra Malvik

                   Edith Raphael fra Malvik                          Odd Rognhaug fra Frosta

                   Knut Even Sigstad fra Gjøvik                   Hans Skappel fra Ringsaker

                   Gudny Irene Stølen fra Luster                  Bjørn Svela fra Bjerkreim

                   Ola Thorud fra Fet                                    Torbjørn Ugelstad fra Eide

                   Einar Ulsaker fra Hemsedal                      Tor Arne Wittersø fra Tjølling

                   Anders Aas fra Halden                             Sissel B. Heier Husstøyl fra Fyresdal

 

 

 

 

Skoleåret 1984 til 1985

 

Det var en nyansettelse dette året. Det ble opprettet en inspektørstilling. Her ble Synnøve Fjalestad ansatt fra den 1.august 1985.

 

I de praktiske husdyrstellkursene gikk i høstkurset fra aug.84 til feb.85 Astrid Greivstad fra Fyresdal, Anette Haugerud fra Skien og Mari-Anne Lauvdal fra Fyresdal. På vårkurset fra feb. til aug. gikk Tor Ivar Gjelle fra Alstadhaug, Signe Bjørg Solberg fra Tokke og Torunn Storøygard fra Tokke.

 

Elever som tok eksamen i 1985:

 

1-årig agroteknikerkurs i naturbruk (utmarkkurset):

                   Knut Beddari fra Sør-Varanger                Øystein Dyrlie fra Fredrikstad

                   Ove Eide fra Sunndal                               Anders Hals fra Lier

                   Elisabeth Myhre fra Lier                           Kjersti Meland fra Sortland

                   Tomas Nesland fra Porsgrunn                  Olav Hartveit Sellevold fra Bergen

 

1-årig grunnkurs:

                   Wera Bakke fra Porsgrunn                        Anne-Cathrin Witnes Andersen fra Moss

                   Tore Olaus Bjaaland fra Hauggrend         Siw Storknes Hansen fra Oslo

                   Helge Holtan fra Sauherad                       Gitte Høiseth fra Skien

                   Anita Kili fra Vinje                                   Tom Ivar Lagesen fra Skien

                   Åse-Marit Landsverk fra Vinje                 Jan Arve Larsen fra Oslo

                   Christel Westbye Lund fra Oslo               Erik Svard Løberg fra Rælingen

                   Arne Løyte fra Drangedal                         Roar Odden fra Kongsberg

                   Wiggo Paulsen fra Åmli                           John Tronsen fra Nissedal

                   Martin Solvang fra Oslo                           Tor Sveinung Tveit fra Seljord

                   Gunhild Irene Wøllestad fra Drangedal   Anne Aasheim fra Sauherad

                   Kjersti-Magrethe Bagnø Ågren fra Seljord

 

1-årig agronomkurs:

                   Trygve Berglan fra Hauggrend                Tor Gunnar Austjord fra Fyresdal

                   Eirik Engan fra Trondheim                       Henning Fostervold fra Askvold

                   Nina Flovild Gabrielsen fra Hurum          Hans Haugen fra Fyresdal

                   Irene Helene Hågensen fra Arendal         Sireng Jobarteh fra Gambia

                   Jan-Erik Johansen fra Sandefjord            Åse Kiland fra Fyresdal

                   Steinar Klepp fra Bamble                         Hans E. Lia fra Drangedal

                   Ragnar Lund fra Sauherad                        Torbjørn Løvland fra Kviteseid

                   Jens Arild Nordheim fra Rollag                Laila Odden fra Sauherad

                   Hyacinth Okoro fra Nigeria                      Tom Erik Pettersen fra Tokke

                   Elin Skålid fra Hauggrend                        Aslak Snerteland fra Fyresdal

                   Ole Espen Strand fra Skien                       Anne Signe Aamlid fra Fyresdal

                   Gerd Edel Aamo fra Os i Østerdalen       Eilef Leidulvstad Aas fra Vegårdshei

 

1-årig agroteknikerkurs i regnskap og økonomi:

                   Inger Anna Aftret fra Leka                       Jon Martin Buvarp fra Namdalseid

                   Per Engebakken fra Os i Østerdalen        Marie Halstein Fuglestein fra Suldal

                   Hans Nørstnes Graffer fra Lom                Maren Hagen fra Nærøy

                   Audhild D. Henriksen fra Alstadhaug      John Arne Holtopp fra Kvinnherad

                   Paul Erik Huseby fra Våle                        Tone Høgberget fra Tinn

                   Martin Langseth fra Ås                             Kai Lerud fra Vestre Toten

                   Bernt Johan Meek fra Trondheim             Nora Turid Narvestad fra Kvinesdal

                   Asbjørn Nubberud fra Sigdal                    Per Olafsbye fra Modum

                   Joralf Osen fra Osen                                 Asbjørn Skramstad fra Vang

                   Reidun Steinskotet fra Hjartdal                Ida Synnøve Stillerud fra Tynset

                   Rolf Helge Østnes fra Fet                         Siri Aamlid fra Øyestad

 

 

 

Skoleåret 1985 til 1986

 

Dette skoleåret hadde fortsatt den samme bemanninga både av lærere og i internatdelen. Noen vikariater i lærerstaben og på kontoret p.g.a. kursing og sykdom var det, men av kort varighet.

En av vikarlærerne var Grethe Momrak-Haugan. Hun underviste i ulike klasser i Norsk med samfunnsfag.

 

I praksiskurset på 6.mnd i husstell fra aug.85 til feb.86. gikk Kjersti Andresen fra Lindås, Anita Kiki fra Grungedal og Siri Birgitte Paulen fra Oslo.

 

Elever som tok eksamen i 1986:

 

1-årig agroteknikerkurs i naturbruk (utmarkkurset):

                   Lars Endestøl fra Hol                                Morten Fagerli fra Ringebu

                   Torgrim Garberg fra Selbu                       Arnor Gullanger fra Bergen

                   Sigmund Iverland fra Vennesla                Eldbjørg Iversen fra Trondheim

                   Laila Kveldestad fra Gloppen                   Erling Schjøberg fra Bodø

                   Kjersti Søvik fra Søvik

                   Haakon Waastad Gillerhaugen fra Gjøvik

 

1-årig grunnkurs:

                   Arnstein Arneberg fra Skien                     Solbjørg Askerrud fra Lardal

                   Lise Eide fra Lardal                                  Anita Lyngdal fra Lardal

                   Halvor Nordahl fra Tokke                        Siv Nordbø fra Seljord

                   Asle Aamild Pedersen fra Skien               Jan Arnold Sauer fra asker

                   Lamin Sonko fra Gambia                         Borny Søyland fra Sandnes

 

1-årig agronomkurs:

                   Hans Øyvind Austjord fra Fyresdal          Wega Bakke fra Porsgrunn

                   Olav Blikom fra Tokke                             Anne-Karin Brekke fra Seljord

                   Knut Olav Edland fra Vinje                      Ådne Hassum fra Fyredal

                   Torhild Haugland fra Hjartdal                  Jostein Hausberg fra Hjelmeland

                   Mary-Ann Johansen fra Bamble               Roar Kollane fra Drammen

                   Hallvard Lilleslett fra Hol                        Morten Løver fra Lardal

                   Nina Sigurdsen fra Bamble                       Ingerid Skinnarland fra Tinn

                   Halvor Tveiten fra Fyresdal                      Sjur Johan Vatnedalen fra Bykle

                   Gunnhild Irene Vøllestad fra Drangedal

 

1-årig agroteknikerkurs i regnskap og økonomi:

                   Gudmund Alme fra Åmot                         Toril Andreassen fra Sortland

                   Per Austad fra Virdafjord                         Eilev Austlid fra Stange

                   Per Bergrem fra Frei                                 Hilde Berger fra Trøgstad

                   Per Gunnar Bjørnstad fra Trysil                Halgeir Bergland fra Tokke

                   Gunne Braut fra Klepp                             Lothar Edel fra Tokke

                   Rune Emmerhoff fra Rakkestad               Jon Håvard Haugland fra Drangedal

                   Gerd Horntveit fra Andebu                      Kari Høidalen fra Skien

                   Bjørn Vidar Johnsen fra Alta                    Håkon Kyllo fra Stjørdal

                   Svein Lervik fra Forsand                          Lars Rune Litlehamar fra Vindafjord

                   Liv Solfrid Lono fra Drangedal                Endre Nese fra Klepp

                   Rita Nilssen fra Bærum                            Øystein Rollag fra Holmestrand

                   Kjell Thorsen fra Porsgrunn

 

1-mnd. kurs for videregående i landbruksøkonomi (nytt kurs som gikk i september 1985):

                   Håkon Einar Berge fra Vang i Valdres    Karen Bergseth fra Fron

                   Borghild Eggan fra Ørlandet                    Kåre Elnan fra Steinkjer

                   Helge Galten fra Engerdal                        Sissel W. Meen Gregersen fra Lardal

                   Bergliot Kollsgård fra Ås                         Bjørg Mickelsen fra Steinkjer

                   Anne Marie Moland fra Drangedal          Britt M. Straume fra Bergen

                   Asbjørn Tjellesvik fra Lund                     Magnar Tronsmoen fra Snåsa

 

 

 

R-kurs Foldsæ 86/87

 

 

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde

Automatisk generert beskrivelse

 

 

Påbyggingskurs Foldsæ sep. 86

 

 

Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse

 

 

 

 

Skoleåret 1986 til 1987

 

 

A-kurs Foldsæ 86/87

 

Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse

 

 

 

Lærerstaben var den samme, men med noen endringer. Saamund Gjersund, Tor Bendik Midtgaren, Randi Flø var vikarer for lærere som hadde permisjon. Trond Øfstaas sluttet den 26.august 1987 og Tor Tveide sluttet den 6.april 1987. Aslaug Marie Bergland hadde velferdspermisjon fra august 1987 og Karin Flagnastøl var vikar i denne stillingen.

 

I de to praksiskursene i husdyrstell gikk det 7 elever. Disse kursene dette året gikk store deler av kurstiden parallelt, så her er navnene samlet. Elevene var Lena Pedersen fra Porsgrunn, Marit Svalastog fra Vinje, Trude Aannestad fra Ramnes, Marianne Olasveen, Ringsaker, Tom Erik Gustavsen, Siljan, Gro Anita Steinheim fra Oslo

 

Disse tok eksamen i 1987:

 

1-årig agroteknikerkurs i naturbruk (utmarkskurset):

                   Per Olav Aslaksen fra Lyngen                  Geir Ove Henden fra Gloppen

                   Kjetil Rasmussen fra Roan i Bratsfjord   Asbjørn Rueslåtten fra Hol

                   Ole Torpe fra Ål                                       Gro Traaen fra Tinn

 

1-årig grunnkurs:

                   Vetle Bergland fra Hauggrend                 Frank Edstrøm fra Nissedal

                   Abul Rahman Jah fra Sierra Leone          Ousainou Mbye fra Gambia

                   Erik Nannerud fra Onsøy                         Randi Wilberg fra Fet

 

1-årig agronomkurs:

                   Anne Helene Bruun fra Sortland              Ellen Ingrid Coldbjørnsen fra Grue

                   Lise Paula Edvartsen fra Sortland            Morten Flannum fra Holmestrand

                   Jan Gunnar Haugen fra Tokke                  Else Lill Isaksen fra Hammerfest

                   Anette Krossli fra Fyresdal                       Torhild Libjå fra Fyresdal

                   Erik Svard Løberg fra Rælingen               Arne Løyte fra Drangedal

                   Halvor Nordahl fra Tokke                        Siv Nordbø fra Seljord

                   Lamin K. Sonko fra Gambia                     Bjørg Aamlid fra Fyresdal

 

1-årig agroteknikerkurs i regnskap og økonomi:

                   Marit Bakka fra Tinn                                Bjørn Trygve Bryhn fra Stange

                   Astrid Etterstad fra Drangedal                  Henry Fykse fra Årdalstangen

                   Elisabeth Gihle fra Gjøvik                        Brede Gjestang fra Enebakk

                   Ole Oddvar Grasdalen fra Tinn                Arnt Eivind Guddal fra Fjaler

                   Ole Wilhelm Hagen fra Halden                Marit Oddny Hansson fra Tynset

                   Steinar Jacobsen fra Skien                        Kirsten Kollberg fra Ullensaker

                   Anne britt Lutnæs fra Rendalen               Heidi Løland fra Drammen

                   Anne Lisbeth Moen fra Oslo                    Ragnhild Rosseland fra Evje

                   Tor Røste fra Sauherad                             Anneken I. Schlenzig fra Tokke

                   Torunn Sigstad fra Nord-Fron                  Nils Magne Skumsnes fra Fitjar

                   Aslak Snarteland fra Fyresdal                  Tor Narve Øverland fra Leksvik

                   Trygve Åsen fra Ørland

 

1.mnd. kurs for viderekommende i landbruksøkonom:

                   Kristian Brenden fra Ringsaker                Hallgeir Brun fra Dovre

                   Liv Evju Moe fra Suldal                           Velaug Fagervik fra Kongsberg

                   Arve Morten Granun fra Østre Toten       Jorunn Holen fra Grue

                   Torleif S. Hornseth fra Rendalen             Eva Jacobsen fra Rakkestad

                   Håkon Kyllo fra Stjørdal                          Svein Løken fra Øyer

                   Ragnhild Reitan fra Hitra                         Siv Bente Stolpe fra Vindafjord

                   Knut Strøm fra Hitra                                 Leif Sørum fra Vang i Valdres

                   Arne Kjell Veum fra Fyresdal                  Rolf Vik fra Lesja

 

 

 

Skoleåret 1987 til 1988

 

Lærere og funksjonærer for dette skoleåret var:

                   Rektor:                                             Kyrre Hatteland

                   Lektor og avd.leder i skogbruk:      Arne Bjørnson

                   Inspektør:                                        Synnøve Fjalestad

                   Lektor i utmarksfag:                        Øyvind Skar

                   Lektor i regnskap og skatterett:      Gunnar Wraa

                   Lektor og gardsfullmektig:              Eivind Nygård

                   Lektor i utmarksfag:                        Helge Kiland

                   Lektor i husdyrbruk:                        Såmund Gjersund

                   Lektor i økonomi:                            Tor Bendik Midtgarden

                   Lektor i skatterett:                           Randi Flø

                   Fjøsmester og praksislærer:             Jostein Nordby

                   Faglærer i tekniske fag:                   Jan W. Pettersen

                   Praksislærer i jordbruk:                   Lars Omdal

                   Faglærer i skogbruk:                        Hans Knut Veum

                   Kontorfullmektig:                            Karin Flagnastøl

                   Kontorassistent:                               Karin Bergland

                   Vaktmester:                                     Halvard Bergland

                   Internathusmor:                               Birgit Øvrebø

 

I praksiskurset i husdyrstell fra august 87 til februar 88 gikk følgende: Jeanette Fredriksen fra Porsgrunn, Eivid Gjerstad fra Kvam, Ole Ivar Noraberg fra Kviteseid og Tor Arve Vibeto fra Porsgrunn. I kurst fra februar 88 til august 88 gikk følgende: Lisbeth Lillebuen fra Bamble og Trond Arve Vibeto fra Porsgrunn (gikk dobbeltkurs).

 

Det ble satt i gang ett 3.årig agronomkurs dette skoleåret, med avsluttende eksamen i juni 1990.

 

Dette var et rent kvinnekurs, og disse begynte den 10.september i 1987:

 

                   Eva Andersen fra Tokke                           Kari Marie Gjøtterud fra Vinje

                   Gro Hommo fra Vinje                               Gunvor Manth fra Tokke

                   Solveig A. Midtgaren fra Hauggrend       Grete Momrak-Haugan fra Hauggrend

                   Bodil Irene Nordjore fra Tokke                Gudrun Norheim Solbjør fra Vinje

                   Tora Veslestaul fra Vinje (begynte høsten 1987 men sluttet senere)

 

Disse tok eksamen i 1988:

 

1-årig agroteknikerkurs i naturbruk (utmarkskurset):

                   Wera Bakke fra Fyresdal                          Geir Sverre Grimsby fra Flekkefjord

                   Marianne Hoksrud fra Skien                     Eli Johansen fra Lørenskog

                   Svein Ivar Larsen fra Rissa                       Anbjørg Nornes fra Voss

                   Karin Engen Rui fra Vinje                        Anne Karin Stea fra Tvedestrand

                   Tor Henrik Øye fra Sauda                        Dagfinn Haraldstad fra Skjeberg

 

1-årig grunnkurs:

                   Anita Andersen fra Skien                         Sigurd Forberg fra Bø

                   Lena Pedersen fra Porsgrunn                    Mari Laura Skjelvik fra Tokke

                   Inger Lise Tollfsen fra Lardal                  Ellen Tveit fra Brangedal

                   John Olav Vaa fra Nissedal

                   Sveinung Andreas Ramsøy fra Haugesund

 

1-årig agronomkurs:

                   Solbjørg Askersrud fra Lardal                  Lise Eide fra Lardal

                   Anne Lise Greivstad fra Fyresdal             Tom Erik Gustavsen fra Siljan

                   Olav Skreland Homme fra Bygland         Abdul Rahman Jah fra Sierra Leone

                   Erik Nannerud fra Onsøy                         Jan-Amold Sauer fra Asker

                   Martin Sørum fra Våle                              Randi Wilberg fra Fet

 

1-årig agroteknikerkurs i regnskap og økonomi:

                   Per Severin Anthonisen fra Porsgrunn     Botolv Berg Bråtalien fra Ål i Hallingdal

                   Siri Lene Dønnestad fra Øyestad             Hans Gunstad fra Jevnaker

                   Bodil Hofstad fra Vefsn                           Unn Kjerran fra Borre

                   Tim Nilsen fra Bamble                             Sigrid Finnseth Nykos fra Vinje

                   Håvard Ringnes fra Ullensaker                 Hilde Vetlesen fra Frogn

                   Oddbjørn Viik fra Seljord                         Torbjørn Aalvik fra Kvam

                   Geir Kjartan Mogen fra Skien

 

 

 

 

Skoleåret 1988 til 1989

 

Dette er det siste skoleåret ved Foldsæ Landbruksskole sin historie. På fylkestingets møte i desember 1988 på Straand hotell ble det vedtatt å legge ned Foldsæ som landbruksskole. Den offisielle nedleggelse datoen ble 1.august 1989. Dermed var 66 år og 3mnd. landbruksskoledrift i Hauggrend over.

 

Rektor Kyrre Hatteland gikk av med pensjonen høsten 1988 og lektor Arne Bjørnson fungerte da som rektor til 1.august 1989. Personalet ellers var det samme siste skoleår.

 

I det siste praktiske husdyrstellkurset fra august 88 til februar 89 gikk følgende: Mariann Lenes fra Drangedal, Elisabeth Olsen fra Sørum, Mona Sandåker fra Drangedal, Aud Syvertsen fra Fyresdal og Frode teig fra Skien.

 

I det 3-årige agronomkurset gikk disse andre året:

 

                   Eva Andersen fra Tokke                           Kari Marie Gjøtterud fra Vinje

                   Gro Hommo fra Vinje                               Gunvor Mandt fra Tokke

                   Solveig A. Midtgaren fra Hauggrend       Grete Momrak-Haugan fra Hauggrend

                   Bodil Irene Nordjore fra Tokke                Gudrun Norheim Solbjør fra Tokke

 

          3 nye elever begynte den 23.august 1988 og gikk inn i kurset i 2.klasse:

 

                   Hildegunn Haugo Sveinsen fra Tokke      Gunhild Momrak fra Fyresdal

                   May Britt Bjaaland fra Hauggrend

 

Elever som tok eksamen i 1989:

 

1-årig agroteknikerkurs i naturbruk (utmarkskurset):

                   Dag Erik Arnesen fra Fet                          Hans Edvin Lian fra Bodø

                   Dag Birger Lie fra Fyresdal

                   Olaf Selmer Aarsheim fra Time på Bryne

 

1-årig grunnkurs i skog og naturbruk (nytt navn dette året):

                   Rune Bastnes fra Drangedal                     Sigmund Dalvik fra Kåfjord

                   Jeanette Fredriksen fra Porsgrunn            Tone Astrid Hjartsjø fra Hjartdal

                   Stig Mandal fra Kåfjord                           Tor Helge Midtbø fra Kviteseid

                   Gun-Merete Noraberg fra Kviteseid        Ole Ivar Noraberg fra Kviteseid

                   Øystein Odden fra Drangedal                   Marianne Pettersen fra Fyresdal

 

1-årig agronomkurs:

                   Anita Andersen fra Skien                         Sigurd Forberg fra Bå

                   Knut Greivstad fra Fyresdal                     Pa Mamodou Nyang fra Gambia

                   Mari Laura Skjelvik fra Tokke                 Olav Håvard Straume fra Drangedal

                   Ellen Tveit fra Drangedal

 

1-årig agroteknikerkurs i regnskap og økonomi:

                   Marit Adamsrød fra Tønsberg                  Aslak Bonden fra Sande i Vestfold

                   Harald Andre Borge fra Skjeberg             Elias Paul Danielsen fra Meråker

                   Inger Grønnerød fra Skjeberg                   Jon Anders Hindhamar fra Drammen

                   Eva Langeland fra Skien                           Siv Anita Lindsetmo fra Namskogen

                   Sigrid Rimmereid fra Fitjar                      Olav Våle fra Vinje

                   Anne-Lise Greivstad fra Fyresdal

 

Det siste året av det 3.årige agronomkurset fortsatte inn i det nyetablerte Sør-Norsk Økosenter og tok eksamen i juni 1990. Navnene på disse elevene står skrevet tidligere i dette skoleåret.

 

 

Et bilde som inneholder person, vegg, foto, personer

Automatisk generert beskrivelse

 

 


 

Rektorer ved Foldsæ Landbruksskole

 

1923 til 1989

 

 

 

Ragnvald Gravir

Født den 18.februar 1890 i Fyresdal. Død den 3.mars 1985 i Stokke

 

Et bilde som inneholder person, mann, vegg, foto

Automatisk generert beskrivelse

 

Ragnvald Gravir var rektor fra skolen oppstart i 1923 til juni 1941, da Telemark Fyle kjøpte Foldsæ av Ragnvald Gravir. Gravir flyttet da fra Foldsæ og kjøpte seg gård ved Eidsvoll. Han kom tilbake til Foldsæ i mai 1945 og var rektor på nytt fram til 1.august 1946.

 

Litt om Gravirs liv:

Etter gymnaset i 1909 begynte han på Søve jordbruksskole og gikk der i 1 år til 1910. Begynte så på landbrukshøyskolen på Ås og var ferdig der i 1912. Fram til 1914 jobbet han i Norsk Myrselskap og en sommer ved Vold forsøksgård på Strinda. I 1914 begynte han som landbrukslærer på Ørsta og var der i to år fram til 1916 og fra høsten 1916 til sommeren 1917 som landbrukslærer på Valdres jordbruksskole. Fra 1917 til 1923 var han rektor ved Telemark jordbruks og småbrukarskule i Vrådal.

 

Etter tiden i Vrådal og Foldsæ søkte han rektor-stillingen ved Vestfold Landbruksskole på Fossnes og ble ansatt der. Her var han med på å bygge opp en ny landbruksskole, for skolen på Fossnes skulle flyttes til Melsom. Dette tok en del år, men innvielsen på Melsom ble holdt i 1957. Han sluttet kort tid etter som rektor ved skolen. Etter det arbeidet han som landbrukskyndig for utbyggingen av vannkrafta i Rauland kommune, og var med i Tokke-skjønnet og i overskjønnet for Møsvann. Som pensjonist vikarierte han i ulike stillinger på Tomb, Melsom og Gjennestad.

 

 

 

Søren Øverland (også Myrann)

Født den14.desember 1885 i Bø. Død den 6.august 1947 i Drangedal

 

Et bilde som inneholder mann, person, slips, foto

Automatisk generert beskrivelse

 

Søren Øverland var rektor fra juni 1941 til mai 1945. Etter at han hadde sluttet på Foldsæ så flyttet til familiegården i Drangedal. I tiden fra 1923 til 1941 og som medeier i Foldsæ var han også med-rektor sammen med Ragnvald Gravir, men det var Gravir som administrativt var rektor.

I tiden før Foldsæ var han fylkeslandbrukssjef for Telemark.

 

 

 

Jacob B. Nordbø

Født den 30.september 1904. Døde i mai 1970

 

Et bilde som inneholder mann, vegg, slips, person

Automatisk generert beskrivelse

 

Jacob B. Nordbø kom fra Telemark Landbruksskole Ulefoss (nå Søve vid.g.skole) da han overtok som rektor på Foldsæ den 1.august 1946, og var i stillingen til 1.oktober 1948.

 

Etter rektorstillingen på Foldsæ begynte han som beitekonsulent for Telemark Fylkes landbruksnemd. Var i denne stillingen i 5 år. Etter det begynte han som herredsagronom i Nissedal kommune.

 

 

 

Oskar Indreide

Født i 1900. Død den 29.mars 1966

 

Et bilde som inneholder vegg, mann, person, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

 

Oskar Indreeide begynte som rektor den 1.oktober 1948 og kom i fra Norddal i Møre og Romsdal Han hadde stillingen til 10.oktober 1951.

 

Etter at Indreide sluttet på Foldsæ så flyttet han tilbake til Møre og Romsdal og ble fylkesagronom i husdyrbruk der.

 

 

 

Erling Magerøy

Født i 1916, er nå bosatt i Lyngdal

 

Et bilde som inneholder person, vegg, mann, innendørs

Automatisk generert beskrivelse

 

Erling Magerøy begynte i rektorstillingen på Foldsæ den 15.desember 1951. Dette var en konstituert stilling. I tidsrommet fra Indreide sluttet til Magerøy begynte/vikarierte skogbrukslærer Jon Veum som rektor i tiden 10.oktober til 15.desember 1951.

 

Magerøy sluttet som rektor juni 1953. Han begynte da som rektor ved Lyngdal jordbruksskole.

 

 

 

Olav Lid

Født den 9.juni 1913 i Hauggrend. Død den 3.oktober 1973 på Foldsæ

 

Et bilde som inneholder person, mann, dress, vegg

Automatisk generert beskrivelse

 

Olav Lid ble rektor i vanskelig tid for Foldsæ. Han ble rektor i 1953 og var i stillingen fram til sin død i 1973. Det ble 20 år som rektor med en fantastisk positiv utvikling for skolen. Byggeaktiviteten var også stor og gjorde sitt til at skolen var meget attraktiv for elever fra hele landet.

 

Olav Lid var selv Foldsæelev og gikk her i årene 1931 til 1933 og avla da agromoneksamen.

 

 

 

Kyrre Hattaland

Født den 20.desember 1921, er nå bosatt på Bryne på Jæren

 

Et bilde som inneholder person, mann, klær, dress

Automatisk generert beskrivelse

 

Ansatt i august 1974 som rektor etter Olav Lid. Arne Bjørnson var rektor i mellomliggende år. Hattaland var rektor til han gikk av med pensjonen den 31.desember 1988.

 

 

 

Arne Bjørnson

Født den 20.juni 1926 i Kviteseid og er fortsatt bosatt der.

 

Et bilde som inneholder person, vegg, innendørs, mann

Automatisk generert beskrivelse

 

Arne Bjørnson gikk ut av landbrukshøyskolen på Ås våren 1958, og om høsten fikk ham jobb som skogbrukslærer på Mo jordbruksskole i Førde. Her var han ut året 1959, da han begynte på Foldsæ.

 

Arne Bjørnson ble ansatt som skogbrukslærer den 1.januar 1960. Han virket i to korte perioder som konstituert rektor på Foldsæ. Den første perioden fra 4.oktober 1973 til august 1974. Det var i perioden etter Olav Lids bortgang og fram til Kyrre Hattaland begynte.

 

Da Kyrre Hattaland gikk av med pensjonen den 31des. 1988 ved oppnådd aldersgrense ble Bjørnson konstituert rektor igjen fra 1.januar 1989 og satt fram til skolen ble nedlagt 1. august 1989.

 


 

 

Skoleplaner 1922 til 1989

 

 

Kursplan for A-kurset som det ble tatt eksamen i fra 1923 til 1973 inneholdt følgende fag med antall timer pr. fag. Det ble også kalt 1.5 års kurset:

 

                   Forberedende fag:    Kjemi.......................................... 60 timer

                                                    Fysikk......................................... 60 timer

                                                    Plantelære................................... 60 timer

                                                    Geologi....................................... 30 timer

                                                    Anatomi og dyrelære.................. 50 timer

                                                    Regning....................................... 80 timer

                                                    Norsk.......................................... 80 timer

 

                   Hovedfag:                Jordbrukslære........................... 200 timer

                                                    Tekniske fag............................... 60 timer

                                                    Driftslære og samfunnslære........ 90 timer

                                                    Husdyrlære og smånæringer..... 200 timer

                                                    Hagebrukslære............................ 80 timer

                                                    Skogbrukslære.......................... 100 timer

 

                   Øvelser:                    Regnskapsføring......................... 80 timer

                                                    Øvelser i skogbruk.................... 100 timer

                                                    Landmåling/byggteknikk............ 80 timer

                                                    Dømming av husdyr/planter....... 60 timer

                                                    Håndverksøvinger..................... 100 timer

                                                    Kroppsøving............................... 60 timer

 

 

Kursplan for B (1-årskurset) og C (1 vinters kurs):

 

                   Forberedende fag:    Kjemi.......................................... 30 timer

                                                    Fysikk......................................... 20 timer

                                                    Plantelære................................... 20 timer

                                                    Regning....................................... 40 timer

                                                    Norsk.......................................... 40 timer

 

                   Hovedfag:                Jordbrukslære........................... 170 timer

                                                    Husdyrlære............................... 180 timer

                                                    Drifts og samfunnslære............... 60 timer

                                                    Hagebrukslære............................ 70 timer

                                                    Skogbrukslære............................ 70 timer

                                                    Redskap og bygglære.................. 40timer

 

                   Øvelser:                    Gards- og fjøsregnskap............... 60 timer

                                                    Husdyrstell.................................. 40 timer

                                                    Håndverksøvelser....................... 60 timer

                                                    Kroppsøving............................... 20 timer

 

Dette var øvelser om vinteren.

 

                   Øvelser sommer:      Plantekjenning............................ 20 timer

                                                    Regnskap og listeføring.............. 30 timer

                                                    Landmåling................................. 50 timer

                                                    Driftsplaner................................. 20 timer

                                                    Demostrasjoner........................... 20 timer

                                                    Øving i skogbruk........................ 50 timer

                                                    Forsøksflater m.v........................ 20 timer

 

          Dette var kun øvinger for B-kurset (årskurset)

 

Planen for det 6.mnd. regnskapførerkurset:

 

                   Bokføring 1 og 2.............................................. 180 timer

                   Landbruksøkonomi og driftsplanlegging......... 120 timer

                   Landbruksrett..................................................... 30 timer

                   Fjøsregnskap...................................................... 30 timer

                   Maskinskriving og kontorstell........................... 50 timer

                   Regning og matematikk..................................... 60 timer

                   Jordbrukslære..................................................... 60 timer

                   Husdyrlære og hygiene.................................... 110 timer

                   Arbeidsteknikk................................................... 10 timer

                   Gymnastikk og sang........................................... 20 timer

                   Frie foredrag....................................................... 10 timer

                                                                           Tilsammen 720 timer

 

Planen for det 6.mnd. handverkerkurset:

                   Norsk med brevskriving..................................... 40 timer

                   Regning med utmålingslære.............................. 80 timer

                   Frihåndstegning.................................................. 40 timer

                   Konstruksjon og prosjeksjonstegning................ 60 timer

                   Kjemi.................................................................. 40 timer

                   Dyrelære............................................................. 20 timer

                   Matrial og yrkeslære.......................................... 40 timer

                   Gymnastikk og sang........................................... 20 timer

                   Arbeidsteknikk................................................... 10 timer

                   Tre og metallsløyd, maskiner og motorlære.... 500 timer

                                                                           Tilsammen 850 timer

 

5.mnd praktiske skogbrukskurset:

Her ble det undervist i følgende fag med lengde på kurset i uker:

 

                   Redskapslære og redskapsstell............................... 1 uke

                   Arbeidsteknikk....................................................... 1 uke

                   Stell av ungskog, tynning og sprøyting.................. 1 uke

                   Planteskolearbeid.................................................... 1 uke

                   Rydding og reisvedhogst....................................... 2 uker

                   Skogtaksering m/fotogrametri m.m...................... 2 uker

                   Driftsplanlegging i skogen..................................... 1 uke

                   Tømmerhogst, måling og kabbing m.m................ 2 uker

                   Skogkulturarbeid (såing, planting, grøfting)......... 3 uker

                   Stikking av skogveier ig veibygging...................... 1 uke

                   Hestekjøring........................................................... 1 uke

                   Bruk av maskiner.................................................... 1 uke

                   Sagbruksarbeid....................................................... 1 uke

                   Blinking.................................................................. 1 uke

                   Utfarter og demostrasjoner...................................... 1uke

                                                                               tilsammen 20 uker

 

Det var utflukt i tilknytning til dette kurset. 1 uke var utflukten på, og reiseruten var ulike fra år til år. Kan nevne at i 1962 gikk turen over fjellet til Vestlandet, over til Gudbrands-dalen via Oslo og tilbake til Foldsæ.

 

1-årig grunnkurs (ungdomskurs):

 

                   Teoriundervisning:   Norsk m/maskinskriving.......... 100 timer

                                                    Matematikk................................. 80 timer

                                                    Engelsk....................................... 80 timer

                                                    Samfunnsfag............................... 80 timer

                                                    Biologi...................................... 120 timer

                                                    Geologi....................................... 40 timer

                                                    Fysikk m/motorlære.................... 60 timer

                                                    Kjemi.......................................... 40 timer

                                                    Frie foredrag............................... 20 timer

                                                    Kroppsøving helse/arb.lære...... 120.timer

 

                   Praktisk arbeid         Jordbruk.................................... 180 timer

                   og øvelser:                Skogbruk................................... 100 timer

                                                    Hagebruk.................................. 100 timer

                                                    Husdyrbruk............................... 180 timer

                                                    Maskinbruk og verks.øvinger... 200 timer

 

1-års agronomkurs:

Her er undervisningstimene fordelt mellom klasseundervisning og partiundervisning, slik at K står for klasseundervisning og P for partiundervisning og S for samlet timer:

 

                                                                                    K                  P                S

                   Landbruksøkonomi og driftsplan...... 100 timer      50 timer    150 timer

                   Regnskapføring.................................... 80 timer                         80 timer

                   Jord og hagebruk............................... 110 timer      50 timer    160 timer

                   Husdyrbruk........................................ 115 timer      60 timer    175 timer

                   Skogbruk............................................ 135 timer      90 timer    225 timer

                   Utmarkslære........................................ 70 timer      80 timer    150 timer

                   Arbeidslære.......................................... 30 timer      10 timer      40 timer

                   Landbrukstekniske fag......................... 90 timer      80 timer    170 timer

                   Biologi................................................. 45 timer      15 timer      60 timer

                   Kjemi og fysikk................................... 45 timer      15 timer      60 timer

                   Yrkestrening........................................ 40 timer                         40 timer

                   Yrkeskorrespondanse.......................... 30 timer                         30 timer

                   Kroppsøving og kroppsbruk................ 50 timer                         50 timer

                   Frie foredrag........................................ 20 timer                         20 timer

                   Yrkestevlinger o.a................................ 20 timer                         20 timer

 

1-årig agrotekeknikerkurs i regnskap og økonomi (regnskapførerkurset).

                   Landbruksregneskap 1..................................... 250 timer

                   Landbruksregneskap 2....................................... 60 timer

                   Skatterett.......................................................... 150 timer

                   Landbruksøkonomi og driftsplanlegging......... 130 timer

                   Maskinskriving m/ yrkeskorrespondanse........ 100 timer

                   Handelsregneskap............................................ 100 timer

                   Landbruksrett og landbrukspolitikk................... 40 timer

                   Produksjonstekniske landbruksfag..................... 80 timer

                   Kroppsøving....................................................... 50 timer

                   Frie foredrag....................................................... 40 timer

                   Partiundervisning............................................. 400 timer

                   ..................................................... til sammen 1400 timer

 

I partiundervisningen var elevene utplassert på ulike regnskapskontor i Norge.

 

5.mnd. utmarkskurs:                                              teori    øving       tilsammen

                   Utmarksøkonomi og driftsplanlegging....... 60 t       20 t.         80 t.

                   Byggeteknikk og byggearbeid.................... 60 t        80 t       140 t.

                   Fiskelære og fiskekultur.............................. 40 t        60 t       100 t.

                   Viltlære og viltstell..................................... 40 t        40 t         80 t.

                   Naturvern.................................................... 60 t        40 t       100 t.

                   Kontorarbeid og markedsføring.................. 60 t                       60 t.

                   Grunnfag..................................................... 80 t                       80 t.

                   Kroppsøving og kroppsbruk..............................         60 t         60 t.

                                                                                                Til sammen 700 t.

 

1-årig agroteknikarkurs i naturbruk som erstattet 5.mnd. utmarkskurs.

 

Første kurs startet i august 1982:

 

                   Felles allmennfag:

                            Norsk med kontorarbeid..................................... 80 timer

                            Kroppsøving med friluftsliv............................... 80 timer

 

                   Yrkesfag:

                            Landbruksøkonomi og driftsplanlegging......... 160 timer

                            Regnskapsføring og skattelære........................... 80 timer

                            Omsetning/samyrke/landbr.politikk/landbr.rett. 70 timer

                            Økologi............................................................. 120 timer

                            Natur og miljøvern........................................... 160 timer

                            Produksjon i sjø og ferskvann.......................... 160 timer

                            Produksjon til lands.......................................... 160 timer

                            Byggeteknikk og arkitektur.............................. 140 timer

                            Arbeidsoppgaver................................................ 40 timer

                            Valgfag eller styrking av yrkesfag..................... 80 timer

                                                                                  Tilsammen 1330 timer

 

 

 

 

Byggeprosjekter 1923 til 1989

 

 

 

Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse

 

 

Dette er en samlet oversikt over byggeaktiviteten på Foldsæ. Enkeltprosjektene er også nevnt i de enkelte skoleårene. Også kjøp av bygg blir tatt med her. Satt opp etter årstall slik byggene ble satt opp.

 

 

 

 

 

Den bygningsmasse som sto på Foldsæ ved overtakelsen i 1923 og fram til i dag

 

 

 

 

 

Roligheten

 

 

Et bilde som inneholder gress, himmel, utendørs, bygning

Automatisk generert beskrivelse

 

Roligheten i dag. Som en ser er det ett markert skille i grunnmuren.

Den delen til høyre er det som ble flyttet ned fra gamletunet på Foldsæ som lå lengere oppe i havna. Den delen til venstre med nyere grunnmur ble bygget i 1922/23 for å tilfredsstille skolens behov for mer plass.

 

 

Denne ble bygget i 1897 som bolig for fattiggardspersonalet og kontorer. Bestyreren bodde i Arken

 

 

 

 

Fjellbu

 

 

Et bilde som inneholder bygning, utendørs, snø, militære kjøretøy

Automatisk generert beskrivelse

 

Fjellbu i 1925 med godt synlig tilbygg som ble satt opp i 1923.

Saga er også ferdig. Sees i øvre bildekant.

 

 

Den gamle driftsbygningen ble bygget i 1897 i forbindelse med fattiggarden. Den lå i øst-vest retning. Et tilbygg i nord-syd retning ble satt opp i 1923 for å få fjøs for sau og geiter ved oppstart av landbruksskolen. Muren til tilbygget til Fjellbu ble satt opp av Karl Markussen, mens det var Talleiv Bjåland som bygget tilbygget.  Hele ”Fjellbu” ble ombygget i 1961. Øst-vest fløyen ble revet og den delen som lå i syd-nord retning ble utbygd slik den står i dag. I gjødselkjelleren ble det bygget 5 garasjer da dette ble ett behov da lærerne fikk seg biler.

 

 

 

 

Arken

 

 

Et bilde som inneholder utendørs, himmel, gress, tre

Automatisk generert beskrivelse

 

Arken i forgrunn i 1962

 

 

Arken ble bygget i 1897. Dette ble beboerdelen til fattiggarden da behovet for plasser var stort etter oppstarten i 1897. Her ble det også innredet spisesal og peisestue. Bruttoarealet til Arken var på 138m2 i to høyder.

Forslaget om rivning kom etter landbruksnemdens gjennomgang av bygningsmassen på Foldsæ i 1965, men Arken skulle brukes så lenge den fungerte uten bygningsmessige utbedringer. Men i 1972 ble bygget revet, og det er parkeringsplass der i dag.

 

 

 

 

Bekkebu

 

 

Et bilde som inneholder gress, utendørs, ku, tre

Automatisk generert beskrivelse

 

Bekkebu 2010

 

 

Dette er rektorboligen til Foldsæ, og sto ferdig i 1923. Den har en brutto grunnflate på 130m2, og ble bygget som enmannsbolig. I 1953 ble en leilighet innredet i 2.etasje som lærerbolig. Byggeleder var Ragnvald Gravir.

 

 

 

 

Bjørklund

 

Et bilde som inneholder gress, himmel, tre, utendørs

Automatisk generert beskrivelse

 

Bjørklund 2010

 

 

Bjørklund ble også bygget i 1923, da som bolig for Søren Øverland, men seinere brukt som bolig for skogbrukslæreren. Bygget har en brutto grunnflate på 109m2 i to høyder.

Boligen er i dag privateid. Byggeleder var Søren Øverland.

 

 

 

 

Dovrehalli

 

Et bilde som inneholder gress, utendørs, himmel, hus

Automatisk generert beskrivelse

 

Dovrehalli i 1923. Her er også Arken i et fint perspektiv

 

 

Dette er bygget som var helt nødvendig å bygge i 1923, og som måtte stå ferdig til skolestart høsten 1923. Foruten to skolesaler var det kjøkken med spisesal i kjeller og elevrom i 2. og 3. etasje. Bygget har en brutto grunnflate på 180m2. Dette er det første huset i Fyresdal med støpt grunnmur med forskalling.  Det var byggmester Talleiv Bjaaland med.sønner fra Hauggrend som bygget Dovrehalli i 1923. Byggeleder var Ragnvald Gravir.

 

 

 

 

Revegarden

 

Et bilde som inneholder tre, gress, utendørs, bygning

Automatisk generert beskrivelse

 

Revegarden med «Ishuset»

 

 

Dette var en stor revegard som ble bygget av Ragnvald Gravir i 1934 som privat revefarm, men brukt i undervisningen. Denne revegarden hadde også røkterbolig. Denne revegarden lå på nedsiden av riksvegen. Den ble kjøpt av Jacob Nærum i 1956.I dag er denne eigendomen solgt videre til ny privat eier.  Revegarden er revet nå, men hovedhus og uthus står og er i bruk i dag. ”Ishuset” står også, og det var bygget hvor revematen ble lagret sommerstid. Her ble maten pakket ned i sagmugg og isbiter for å holde seg i den varme årstiden.

 

 

 

 

Fjøddi

 

Et bilde som inneholder utendørs, himmel, tre, foto

Automatisk generert beskrivelse

 

Bygging av Fjøddihytta 1943 til 1944

 

 

Et bilde som inneholder skjermbilde

Automatisk generert beskrivelse

 

Kopi av brevet fra lensmann Berge angående utbetaling av forsikringspengene

 

 

 

Et bilde som inneholder foto, utendørs, gammel, bygning

Automatisk generert beskrivelse

 

Dette er hovedhuset på Øvre Fjøddi før brannen den 25.mai 1937.

Lærer Kristen Histøl til høyre (1931)

 

 

Denne hytta ble bygget i 1943 som overnatting for skogsarbeidere og for de som hadde slåtten der. Låven her er den som ble brukt av garden Øvre Fjøddi, og ble bygget der i 1894. Grunnen til at denne hytta måtte bygges var at hovedhuset på Øvre Fjøddigarden brant i 1938, og ny hytte ble satt opp der den står i dag på grunnmuren til fjøset fra Øvre Fjøddi. Dette fjøsen ble flyttet ned dit i 1941. Det var byggmestrene Nils Lindestad og Jørun Sørås som bygde Fjøddi.

 

Den blir også brukt som utleiehytte. Den er på 55m2. Byggeleder var Søren Øverland.

 

Her ble det i mange år arrangert 4H leiere. Det er også i ettertid blitt laftet ett hus med to rom, ett kjøkken og ett soverom. Den lille hytta som også blir brukt til overnatting er en gamme stall som sto på Rui, og ble flyttet til Treslandhytta i 1955 (Treslandshytta er en liten hvilebu for skogsarbeidere noen hundre meter ovenfor Fjøddi). Da denne hytta ikke ble brukt lenger, så ble stallen flyttet ned til Fjøddi i 1994. ( Da den sto på Rui, var den brukt som smie).

 

 

 

Verksted og sagbruk

 

 

Et bilde som inneholder gress, himmel, utendørs, bygning

Automatisk generert beskrivelse

 

Verksted og sag ble bygget under krigen, men det var vanskelig med byggematerialer, så verkstedet sto ferdig i 1944, mens saga, som ble påbegynt først, sto ferdig i 1942 Dette var ett viktig bidrag til undervisningen både i håndverkerfaget og saging av tømmer. Byggeleder var Søren Øverland.

 

 

 

Revegard 2

 

 

Et bilde som inneholder utendørs, tre, gress, himmel

Automatisk generert beskrivelse

 

Revegarden som ble bygget i 1946. Dette er det eneste bilde som er funnet til nå som

viser beliggenheten og som er markert på bildet. Selve bildet er fra 1962.

 

 

Ny revegard ble bygget i 1946. Den var på 50m2 og lå rett framfor det nye hønsehuset som ville komme. Denne ble revet i 1968-69.

 

 

 

Hønshuset

 

 

Et bilde som inneholder bygning, himmel, utendørs, gjerde

Automatisk generert beskrivelse

 

Hønsehuset på slutten av 1940 tallet.

 

 

Dette hønsehuset sto ferdig i 1947. Det har en brutto gulvflate på 162m2 i to etasje. I kjelleren var det rugerom, kokerom og lagerrom for poteter og andre rotvekster og slakterom for høner. I 1.etasje var det kjøkken og burrom for voksne høns. I 2.etasje var det rom for fjørferøkteren, rom for strø og to rom for små og store kyllinger. Byggmester var Laurans Kyrdalen

 

Byggeleder her var Rektor Jacob B. Nordbø.

 

I dag er det gymsal for elevene.

 

 

 

Røyningdalshytta

 

 

Et bilde som inneholder utendørs, tre, himmel, gress

Automatisk generert beskrivelse

 

Denne hytta ble bygget for overnatting til skogsarbeiderne og sto ferdig i 1949. Dette var erstatning for hytta som ligger rett ovenfor. Egen sag ble satt opp nede ved elven for saging av nødvendig trevirke til bygginga. Dette ble hugget i skogen ved hytta. Grunnmur-steinene ble tatt ut av eget steinbrudd bak hytta. Brutto grunnflate er på 70m2. Byggeleder var Jon Veum. Traktorveien til Røyningdalen ble ferdigbygd i 1957. Hytta var også beregnet for utleie, og som utgangspunkt for skiturer. Det var også hold religiøse møter her i 1950 årene.

 

 

 

Redskapshus

 

 

Et bilde som inneholder utendørs, tre, himmel, fjell

Automatisk generert beskrivelse

 

Bygging av redskapshus i 1953, og den første traktoren på Foldsæ

 

 

Et bilde som inneholder utendørs, gress, bygning, tre

Automatisk generert beskrivelse

 

Dette huset ble ferdig i 1953, og fungerer fortsatt i dag som redskapshus. Kjelleren ble

bygget som potetkjeller, men i dag er den ikke i bruk til dette. Huset er på 120m2.

 

Byggeleder var Jon Veum.

 

 

 

Sauefjøset

 

 

Et bilde som inneholder utendørs, snø, himmel, bygning

Automatisk generert beskrivelse

 

Fellesbilde av driftsbygning og sauefjøset fra 1960.

Her ser en godt hvordan sauefjøset så ut da det var full drift

 

 

Dette ble bygget som et forsøksfjøs for sau og geiter i 1955. Det ble ikke det forventede resultatet, men saueholdet ble oppretthold til skolen ble lagt ned. Fjøset hadde en grunnflate på 120m2 med høyloft og høykanon. Fjøset ble revet i 1975 og flyttet ned til driftsbygningen og bygget sammen med dette bygget og saueholdet fortsatte her.   

 

Det ble bygget garasjeanlegg til elevenes biler der sauefjøset sto, men i dag er det oppbevaringsplass for utstyr til skolen.

 

 

 

Solstad

 

 

Et bilde som inneholder utendørs, gress, felt, himmel

Automatisk generert beskrivelse

 

Bygging av lærerboligen Solstad i 1956

 

 

Behovet for lærerboliger økte utover i 1950 årene, så ovenfor kontorene ble denne lærerboligen ferdig til bruk i 1956. Grunnarbeidet ble gjort av Såmund Neirebø. Bygget er på 95m2 i to etasjer og kjeller. Det er to leiligheter i bygget som ligger i 1. og 2. etasje. Den første som flyttet inn der var Kåre Stubø.

 

Byggeleder var Olav Lid

 

 

 

Driftsbygningen

 

 

Et bilde som inneholder utendørs, gress, himmel, bygning

Automatisk generert beskrivelse

 

Bygging av driftsbygningen i 1957

 

 

Ny driftsbygning ble påbegynt med utgraving av tomt i 1956 og ferdig til bruk i 1958.  Bygget har en grunnflate på 380m2 med full kjellerhøyde der det er gjødselkjeller, landkum, kunstgjødselrom, slakterom, fryse- og kjølerom. I 1.høyde er det husdyrrom for storfe, gris, sau og hest. I begynnelsen på 1970 tallet ble et tilbygg på 120m2 satt opp.

 

I rommet under inngangen til fjøset for kyrene ble det første fiskeklekkeriet bygget i 1958. Byggleder var Olav Lid.

 

 

 

Roanhalli

 

 

Et bilde som inneholder gress, utendørs, himmel, motorsykkel

Automatisk generert beskrivelse

 

Roanhalli- internatbygg i 1965

 

 

Nytt internat var påkrevet inn i 1960 årene. Her ble ett nytt moderne bygg for elevene påbegynt sommeren 1959 med grunnarbeid. Det stod helt ferdig for elever sommeren 1961, men peisestue og kjøkken ble tatt i bruk høsten 1960 i forbindelse med Signe Berges utdeling av kongens fortjenestemedalje i sølv. I 2.etasje er det 11 dobbeltrom med vask.

 

Kjelleren har toalettanlegg, dusjrom m/badstue og fyrrom. Ett klasserom på 48m2 er det også. Totalt er grunnflaten på 250m2.

 

I ettertid er elevrommene gjort om til enkeltrom, og ombygging i 1.etasje er også gjort

Byggeleder var Olav Lid

 

 

 

 

Veksthuset

 

 

Et bilde som inneholder gress, himmel, utendørs, tre

Automatisk generert beskrivelse

 

Veksthuset i dag 2010

 

 

Dette ble bygget i 1961 og ligger ved siden av hønsehuset. Det er et bygg på 50m2, men det har ett arbeidsrom i tillegg.

 

 

 

Tilbygg verkstedet

 

 

Et bilde som inneholder utendørs, gress, himmel, bygning

Automatisk generert beskrivelse

 

Tilbygg til verkstedet 2010

 

 

Dette tilbygget ble satt opp i 1963. Det var ett rent mekanisk verksted på 50m2 i to etasjer.

 

Dette bygget som henger sammen med snekkerverksted og saga er nå solgt til en privatperson. Her drives det nå smie og snekkerverksted. Deler av bygningene er så leid inn igjen til skoleundervisning for Foldsæ.

 

Byggeleder var Olav Lid.

 

 

 

Bergstøylhytta

 

 

Et bilde som inneholder tre, utendørs, gress, hus

Automatisk generert beskrivelse

 

Bergstøylhytta 2010

 

 

Denne hytta ble bygget i tilknytning til skitrekket til Roan i 1964. Det er en utleiehytte, men nå som skitrekket er nedlagt er det ingen utleie av hytta. Hytta er på 44m2.

 

Byggeleder var Olav Lid.

 

 

 

Matsal og kjøkken

 

 

Et bilde som inneholder bygning, utendørs, bilvei, tre

Automatisk generert beskrivelse

 

Matsal og kjøkken i 1966

 

 

Kjøkkenet og matsalen i Dovrehalli var «gått ut på dato» da søkermengden og elev-inntaket nå var stort. I 1965 ble matsalen i Dovrehalli gjort om til kjøkken og ett tilbygg til Dovrehalli ble ny matsal som har en størrelse på 160m2.

 

Byggeleder var Olav Lid.

 

 

 

Orrebu

 

 

Et bilde som inneholder tre, gress, utendørs, himmel

Automatisk generert beskrivelse

 

Orrebu 2010  

 

 

Dette er også en utleiehytte bygget ved skitrekket til Roan i 1966. Hytta er på 44m2. Denne hytta er heller ikke i bruk lenger.

 

Byggeleder var Olav Lid.

 

 

 

Kaldkjellhytta

 

 

Et bilde som inneholder utendørs, tre, bygning, snø

Automatisk generert beskrivelse

 

Denne hytta ble også bygget i 1966, og er på 60m2. Det er ikke en ny hytte, men den gamle badstua som sto på haugen bak den nye driftsbygningen. Badstua ble demontert og flyttet 500m lengere opp i Røyningsdalsveien og satt opp som utleiehytte. Den er fortsatt i bruk til utleie.

 

Byggeleder var Olav Lid.

 

 

 

Solhaug – internatbygg

 

 

Et bilde som inneholder tre, utendørs, himmel, snø

Automatisk generert beskrivelse

 

Bygging av internat Solhaug i 1967

 

 

Etter at badstuen var flyttet ble denne tomten benyttet til et nytt internatbygg for kjøkkenjentene. Bygget ble ferdig i 1967 og er på 210m2 i en etasje. Her er det en liten leilighet, ett fellesrom og hybler. Dette bygget er fortsatt i drift. Byggeleder var Olav Lid.

 

 

 

Fiskevollen og oppdrettsanlegget

 

 

Et bilde som inneholder utendørs, tre, bakke

Automatisk generert beskrivelse

 

Oppdrettsanlegget slik det så ut i 1970 årene. De første «spadetak» ble tatt sommeren 1959 ved at en brukte bulldoser for avlegging av dammene. Det partiet som ble først anlagt var i området der plassen Høgafoss/Sagi lå. Det var området rett nedenfor fossen. At anlegget ikke var planlagt, er opplysninger om at året før (1958) var området tynnet for å få den igjen-stående skogen til å vokse seg stor, men så kom ideen om dette anlegget, og den nytynnede skogen ble fjernet.

 

 

Et bilde som inneholder bygning, utendørs

Automatisk generert beskrivelse

 

Fiskevolden under bygging i 1968

 

I tilknytning til det store settefiskanlegget som ble bygget på området der plassen Høgafoss/Sagi lå, ble det nødvendig å bygge et klekkeri. Klekkeriet ble anlagt i kjelleren med undervisningsrom. I 1.etasje var det leilighet for driveren av settefiskanlegget. Dette sto ferdig i 1968, og elever på voksenopplæring i tømrerfaget satte opp dette bygget. Bygget har en grunnflate på 80m2.

 

Byggeleder var Olav Lid.

 

 

 

Inntakshus for fiskeklekkeriet

 

 

Et bilde som inneholder tre, utendørs, gress, bakke

Automatisk generert beskrivelse

 

Inntakshuset til klekkerianlegget ble bygget i 1968. Dette for å få kontroll på vannkvaliteten til dammene ved å tilføre viktige næringsstoffer her.

 

 

 

 

 

Glimmerhaugen

 

 

Et bilde som inneholder gress, tre, utendørs, bygning

Automatisk generert beskrivelse

 

Glimmerhaugen 2010

 

 

Dette er en utleiehytte som ble bygget i 1968. Den ligger ca.100m ovenfor drifts-bygningen. Den har en grunnflate på 40m2. Byggeleder var Olav Lid.

 

Navnet Glimmerhaugen kommer fra den fjellskråningen som kom fram under bygging av veien til Røyningdalen der denne skråningen rett nedenfor hytta inneholdt mye glimmer

 

 

 

Stabburet

 

 

Et bilde som inneholder utendørs, gress, tre, bygning

Automatisk generert beskrivelse

 

Stabburet 2010

 

 

Dette bygget gikk under navnet Buret og lå i svingen opp mot Tveiten. Dette var i meget dårlig stand etter flere år innkledt og nå med taket i elendig forfatning. Mange sakkyndige mente det var bare å rive å brukes til ved.

 

Oddmund Erikstad som var lærer på tømrerkurset fikk i oppdrag av Steinar Mo å prøve å sette stabburet i stand som en elevoppgave. Steinar Mo var fra Rauland og meget dyktig i gamle byggeskikker og en usedvanlig dyktig treskjærer.

 

Fagstyret gjorde vedtak om at dette bygget skulle brukes til skoleøvelse, og dette ble utført på en meget bra måte, og det restaurerte stabburet ble ferdig i 1969. Den ene delen ble restaurert og flyttet driftsbygningen der det står i dag, og den andre delen som skulle brennes ble også tatt vare på og er dag i privat eie.

 

 

 

Venebu

 

 

Et bilde som inneholder gress, tre, utendørs, hus

Automatisk generert beskrivelse

 

Venebu 2010

 

 

Dette er også en utleiehytte som ligger ovenfor driftsbygningen og er på 55m2. Denne er laftet og var elevoppgave på tømrerkurset, og sto ferdig i 1970.

 

Byggeleder var Olav Lid.

 

 

 

Foldsæhalli

 

 

Et bilde som inneholder gress, tre, utendørs, tog

Automatisk generert beskrivelse

 

Foldsæhalli-elevinternat 2010

 

 

Behovet for internatplass for elevene gjorde at dette internatet sto ferdig i 1972, og var på 450m2 i en etasje. Den er sammenbygd med Roanhalli med en gang fra kjelleren.

 

Byggeleder var Olav Lid.

 

 

 

Elghalli

 

 

Et bilde som inneholder utendørs, bygning, himmel, hus

Automatisk generert beskrivelse

 

Elghalli i dag 2010

 

 

Dette er festsalen til Foldsæ som ble bygget i 1973 og som ligger mellom matsalen og Roanhalli. Den er på 140m2. Dette avløste fellessalen i Roanhalli da denne var lite egnet til mange mennesker på grunn av lav takhøyde og dårlig luft. Med dette bygget så kunne en gå innendørs fra Dovrehalli og til Elghalli.

 

Byggeleder var Olav Lid.

 

 

 

Boliger i byggefeltet

 

Dette byggefeltet opp til Foldsæ sto byggeklart i 1977, og Foldsæ kjøpte to tomter for bygging av lærerboliger. Det ene bygget nærmest veien fikk navnet «Foldsæbakken» og er på 105m2. Det andre bygget som er nabohuset fikk navnet «Furulid» og er også på 105m2.

 

Byggeleder for disse husene var Kyrre Hatteland.

 

Foldsæbakken ble solgt til Aslaug Lid som privatbolig i 1992-93 og Furulid ble solgt til Jan Tore Aabæ i 1998-99.

 

 

 

Påbygg inntakshuset

 

 

Et bilde som inneholder tre, gress, tog, utendørs

Automatisk generert beskrivelse

 

Påbygget til inntakshuset 2010. Det er den delen til høyre på bildet

 

 

Dette påbygget til klekkeriet i inntakshuset ved fossen sto ferdig i 1977, og er på 120m2. Byggeleder var Kyrre Hatteland.

 

 

 

Maskinhall

 

 

Et bilde som inneholder himmel, utendørs, gress, tre

Automatisk generert beskrivelse

 

Maskinhall 2010

 

 

Det bygget sto ferdig i 1979, og er på 400m2. Det ble bygget mellom redskapshuset og hønse-huset. Byggeleder var Kyre Hatteland

 

 

 

Idrettsplassen

 

 

Et bilde som inneholder himmel, utendørs, tre, bakke

Automatisk generert beskrivelse

 

Idrettsplassen snart klart til bruk. Bilde fra 1983.

 

 

I 1983 ble endelig idrettsplassen ferdig. Da var det gått 36 år siden Olav Ibrekk målte opp plassen for bygging. Det ble feiret med idrettsstevne hvor hele grenda var med

 

 

 

Andre bygg

 

 

Et bilde som inneholder utendørs, himmel, gress, bakke

Automatisk generert beskrivelse

 

Til venstre Solhaug 2., privat boligen etter Olav Neirebø og til høyre Tveit, boligen etter Signe Berge.

 

 

Dette var byggeprosjektene i Foldsæ landbruksskole historie og med byggene før skolen starten. Noen av hyttene som er nevnt er byggeprosjekter i tilknytting til bygge og laftekurs. Disse kursene bygget også mange flere hytter, men da i mindre størrelse. En hytte ble også bygget som 1.premie i ett lotteri som inntekten skulle gå til oppbygning av Grimedalstunet og fikk navnet Grimedalshytta. Vinneren satte opp denne hytta i Birtedalen

 

Det ble også kjøpt 2 boliger i tillegg. Tveit etter Signe Berge ble kjøpt i 1970, men er siden solgt videre til private. Parsellen til Tveit ble tinglyst i 1938 og huset bygd da. Det ble privatbolig for husmor Signe Berge og hennes mor Ingebjørg. Muren ble satt opp av Jon og Anton Rinden og huset ble satt opp av Olav Moen. Solhaug 11 som var privatbolig til Olav Neirebø ble også kjøpt, og er fortsatt i skolens eie. Denne boligen ligger mellom Tveit og dammen ved driftsbygningen og ble bygget i 1963. Ett annet bygg som mange elever har minner om er «rampa» nede ved storveien. Her ble det første møtet med Foldsæ, for her stoppet bussen, og elevene ble hentet av skolen med traktorer. Dette er nok bygget i slutten av 1930 årene, da den har bæresøyler i støpt betong med armeringsjern inni, og det var ikke vanlig å bruke før i 1938/40. Rampen ble revet høsten 1986.

 

 

 

Fagansatte i ulike stillinger

 

Det har vært mange ansatte i lærerstillinger i skolens 66års historie. Rektorene er omtalt i eget kapittel, men her er en oversikt av andre lærere i ulike fagområder fra start til nedleggelse. Lærerbetegnelsene forandret seg med tiden, så fagområdene er ikke alltid lett å fastsette. Oversikten er utformet fra dokumenterte kilder, men kan være noe mangelfull for enkelte fagområder da kildematerialet ikke er komplett.

 

Landbrukslærere:

                   Tarjai Aasland fra 1928 til 1930

                   Kristen Histøl fra 1923 til 1933.

                   Tarjei Væting fra 1933 til 1941 (ble så skogbrukslærer, se der)

                   Halvor K. Sandbø fra 1939 til 1941 (vikariat for Væting)

                   Toralf H. Kråkenes fra 1941 til 1942

                   Sven Taksdal fra 1942 til 1943

                   Ola Norang fra 1943 til 1945

                   Jens Visstøl fra 1945 til 1946

                   Jon J. Bekkhus i 1945

                   Trygve Tønsaker fra 1945 til 1946

                   Johannes Eineby i 1946

                   Amund Vik fra 1946 til 1947 (vikariat)

                   Olav Ibrekk fra 1946 til 1951

                   Per Kind fra 1949 til 1955

                   Gunnar Fjeld fra 1951 til 1955

                   Gudmund Hole fra 1955 til 1957

                   Henrik P. Wagle fra 1957 til 1958

                   Kåre Torvik fra 1956 til 1961

                   Johannes Kvinlaug fra 1962 til 1966 (30/6)

                   Torjus S. Moen var vikar for Kvinlaug i 9.mnd i 1965

                   Ole M. Prestbakmo fra 1966 til 1969 (15/2)

 

Skogbrukslærere:

                   Erik Berg fra 1923 til 1938

                   Tarjei Væting fra 1938 til 1939

                   Karl Emil Anderssen fra 1942 til 1944

                   Gunnar Andreas Vestby fra 1944 til 1945

                   Jon Veum fra 1939 til 1942, fra 1945 til 1957 og vikar høsten 1974.

                   Kristoffer Bakkerud fra 1954 til 1955 (vikar)

                   Ragnar Bjerketveit fra 1958 til 1959 (sluttet den 31.desember)

                   Arne Bjørnson fra 1.januar 1960 til 1.august 1989.

 

Hage og småbruklærer:        

                   Jaremin Aketun fra 1928 til 1930

                   Olav Ringstad fra 1937 til 1938

                   Torleiv Midtgarden fra 1942 til 1945

                   Ambros Årnes fra 1941 til 1946

                   Hans Talsnes fra 1946 til 1948

                   Olav Lid fra 1945 til 1953

                   Kåre Stubø fra 1954 til 1961

                   Knut Negard fra 1961 til 1965

                   Otto Olsen fra 1965 til 1974

 

Overlærere:

                   Jon Stuvøy fra 1946 til 1948.

                   Jon Bekkhus 1948 til 1949

                   Arvid Njølstad fra 1957 til 1963 i husdyrbruk

                   Torjus Sølverød Moen fra 1964 til 1965

                   Rolf G. Andersen fra 1963 til 1975 og fra 1976 til 1977 (da som lektor)

                   Borger O. Sveen fra 1961 til 1962 i økonom

                   Henning Høgheim fra 1970 til 1974 i husdyrbruk

                   Per Liahagen, første halvår 1973 i utmarksfag

 

Gardsfullmektig

                   Ambros Årnes fra 1941 til 1946

                   Asmund Vik 1946 til 1947

                   Olav Ibrekk fra 1947 til 1951

                   Per Kind fra 1951 til 1955

                   Ole Kolbjørn Berge fra 1955 til 1956 (vikariat fra høsten 1955 til våren 1956)

                   Kåre Torvik fra 1956 til 1961

                   Borger O. Sveen fra 1961 til 1962

                   Johannes Kvinlaug fra 1962 til 1965

                   Ole M. Prestbakmo fra 1966 til 1969

                   Karl Fredrik Muller fra 1969 til 1970

                   Henning Høgheim fra 1970 til 1974

                   Kjell Karlsen i 1974 (fra 16.8 til 30.12 vikar)

                   Arne Kjell Veum fra 1975 til 1978

                   Eivind Nygård fra 1978 til 89

 

Håndverkerlærere:

                   Jacob Nærum fra 1936 til 1945 og fast fra 1948 til 1973

                   Gjermund K. Nedrebø fra 1923 til 1941 (timelærer i snekkerfag)

                   Johan O. Nordbø fra 1931 til 1937 (timelærer i malerfag)

                   John Rinden fra 1931 til 1937 (timelærer i smiefag)

                   Nils H.Lindestad 1941 til 1942

                   Johannes Veiteberg fra 1945 til 1948

                   Thor Nerhus i 1973 (første halvår)

                   Leif Bjarne Kvinge fra 1973 til 1976

 

Fjøsmestere:

                   Elias Mork fra 1923 til 1924

                   T. Haustveit fra 1924 til 1929

                   T. B. Haugland fra 1929 til 1931

                   Jon Tveiten fra 1931 til 1934

                   Arne Vegerstøyl fra 1934 til 1936

                   Torvild Dalen fra 1936 til 1937

                   Jacob Åmlid fra 1938 til 1942 og fra 1945 til 1951

                   Elias Johnsen fra 1942 til 1943

                   Sigurd Andreas Vik fra 1943 til 1944

                   Arne Grønndalen i 1944

                   Torgeir Lauvdal fra 1944 til 1945

                   Sverre Vehus i 1948 (vikar)

                   Ole Dehli Riiser fra 1951 til 1954

                   Gunnar Fjell fra 1954 til 1964 (15/12)

                   Einar Solli fra 1965 (1/1) til 1966

                   Jostein Nordby fra 1967 til 1988

 

Skogteknikkere:

                   Jørgen Midtgarden fra 1947 til 1953

                   Olav Tveitan fra 1958 til 1961

                   Ole T. Wærum fra 1961 til 1963

                   Nils Arne Sannes fra 1963 til 1968

                   Jon Ingebretsen fra 1968 til 1978 (Fra 1974 instruktør i skogbruk)

 

Agronomer:

                   S. Løyning fra 1949 til 1950

                   K. Oudenstad fra 1950 til 1952

                   O. Kjær fra 1950 til 1953

                   Kjell Wagner fra 1959 til 1962

                   Bjørgulv Larsen fra 1960 til 1962

                   Kjell Laurak fra 1962 til 1965 og fra 1967 til 1969

                   Inge Haugom fra 1965 til 1969

                   Olav Løyte fra 1965 til 1966

                   Jon O. Flatland fra 1969 til 1970

                   Arnfinn Larsen fra 1970 til 1971

                   Arnfinn Ljosaak fra 1971 til 1972

                   Oddvar Loftsgarden fra 1973 til 1974

 

Etter 1974 ble agronomtittelen forandret til instruktør i jordbruk

 

Kasserere:

                   Torleiv Midtgarden fra 1942 til 1945

                   Olav Ibrekk fra 1947 til 1951

                   Gunnar Fjeld fra 1951 til 1955

                   Tone Haukedalen fra 1956 til 1958

                   Johanne Nærum fra 1958 til 1962

                   Tordis Songedal fra 1962 til 1967 (fikk navnet Jore i 1965 etter giftemål)

                   Gunhild Aabø fra 1967 til 1969

                   Gunn Sørgaard fra 1969 til 1970

                   Inger Marit Seltveit fra 1970 til 1972

                   Anne Thunberg fra 1972 til 1974

                   Karin Risa fra 1974 til til 1977

                   Margareth Skog fra 1977 til 1979

                   Aslaug Marie Bergland fra 1979 til 1989

 

Fra 1976 ble kasserernavnet byttet til kontorfullmektig. 

 

 

Det var også ansatt fjørferøktere, men her er det kun T. Tommessen som er nevnt. Han fungerte i årene 1951 til 1953. Dyrlegen hadde også timeundervisning på skolen, men disse var ansatt av kommunen, og er nevnt med navn i enkelte årsmeldinger.

 

Fra 1974 ble lektortitlen brukt for lærerstaben, og oversikten fra 1974 blir satt opp etter dette mønsteret for de ulike fagområdene. Faglærere og instruktører ble også innført dette året.

 

Lektorer i utmarksfag:

                   Øyvind Skar fra 1973 til 1989

                   Helge Kiland fra 1982 til 1989

 

Lektorer i økonomiske fag:

                   Gunnar Wraa fra 1977 til 1988 

                   Steinar Haarr fra 1976 til 1979

                   Johannes Teigen fra 1975 til 1976

                   Torjus Nordbø fra 1982 til 1986

                   Tor Bendik Midtgarden i 1987

                   Randi Flø fra 1987 til 1989

 

Lektorer i husdyrbruk:

                   Peder Rodt fra 1974 til 1977

                   Steinar Lien fra 1977 til 1982

                   Saamund Gjersund fra 1982 til 1983 og fra 1986 til 1988

                   Helge Veum fra 1983 til 1986

 

Lektorer i jordbruk:

                   Kjell Karlsen i 1974 (høsten)

                   Arne Kjell Veum fra 1975 til 1987 (også i økonomiske fag)

                   Eivind Nygård fra 1978 til 1989

 

Adjunkter i allmennfag:

                   Stein Dørdal fra 1982 til 1983

                   Svein P. Askje fra 1983 til 1984

                   Knut Bjådal fra 1984 til 1985

 

Faglærer i tekniske fag:

                   Leif B. Kvinde fra 1972 til 1976

                   Otto G. Lunde fra 1977 til 1979

                   Jan W. Pettersen fra 1979 til 1986

 

Instruktører i jordbruk:

                   Olav Løyte fra 1975 til 1979

                   Lars Omdal fra 1979 til 1989

 

Instruktører i skogbruk:

                   Per G. Nordal fra 1979 til 1981

                   Kjell Kaasa fra 1981 til 1986

                   Hans Knut Veum fra 1987 til 1989

 

Instruktører i hagebruk:

                   Stein H. Kise fra 1976 til 1979

                   Ole K. Jensen fra 1979 til 1980

                   Tor Tveide fra 1981 til 1987

 

Instruktør i fiskestell:

                   Aage Melstveit fra 1977 til 1980

                   Trond Øfstås fra 1980 til 1987

 

Instruktør i husdyrbruk:

                   Alv Vinjerui fra 1980 til 1989