| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I


 

 

Skattematrikkel 1647 – Eidanger

 

Fra skattematrikkelen 1647 – VII - Telemark fylke

Redigert av Rolf Fladby og Knut Johannessen - 1973

 

 

Kierolt som Arne bruger

schylder 7 huder 4 schind.

Deraff forne Arne paa gaarden 1 hudt 4 schindt,

Haff(ue)r i pant derforuden aff Rolf Lunde 1 hudt 4 schindt,

enda haff(ue)r i pant aff Hans Hiemberig

och hans medarffuinger 8 schindt,

Christoffer Schaff(uer)ager 2 huder,

Ane Berg 8 schindt,

Tolleff Tuedtens arffuinger 8 schind,

och Gunild  Øristued 8 schindt,

Dene gaard er taxerit for 1 fuld ¼ gaard schat, penge – 7 ½ dr.

 

 

Heistad som Stouff bruger och Tormoe och Hans

schylder 10 huder,

som Kongl. Ma. allene med bøxell och herligh(edt) er eiende.

Forschr(reff)ne gaard er meget paa landschyld

forsatt, och er iche goedt for 5 huder schyld,

huoroff(ue)r leylendingen meget vdarmis,

och ingen schouff eller herligh(edt) er till.

Lagt i schat for 1 fuld gaardt, - 6 dr.

Kongl.Ma. bygger

 

 

Schaff(ue)ragger som Christoffer bruger,

schylder 4 huder,

som Gimsøe closter med bøxell och herlighed er eiende.

Er goed for sin landschyld, penge – 6 dr.

Gimsøe closter bygger

 

 

Huallen som Rasmus bruger

schylder 5 huder och 11 schind,

som forne Rasmus och hans sødschind

med bøxell och herligh(edt) er eidne.

I lige maade lagt for 1 fuldgaardt, 6 dr.

Rasmus Huallen bygger

 

 

Schielsuig som Mattis bruger

Schylder 6 huder

som Christen Borge i Gierpen sogin med bøxell

och herligh(eder) er eiende

Er lagt for 1 fuld och 1/2 fierdingsg. penge - 6 dr. 3 mk.

Christen Borge bygger

 

 

Øristued som Tiøstell och Kield bruger

schylder 6 huder.

Deraff welb. Preben v. Ahnen 3 huder med bøxell.

Er lige goed landschyld, men dog lagt for

1 fuld och ¼ gaardt i schat. penge – 7 ½ dr.

Welb. Preben v. Ahnen och Joen Huallen i Søffherit bygger

 

 

Nedre Lunde som Iffuer bruger,

schylder 5 huder,

som Simen Meen med bøxell och herlligh(edt) følger.

Er en ringe gaardt och kand iche schate widre

end for en fuld gaard, penge – 6 dr.

Simen Meem bygger

 

 

Graffuer nørdre som enchen Anne paaboer,

schylder 4 huder.

Deraff Kongl. Ma. 1 hudt och 9 schind med bøxell,

forne enche med hindes medarffuinger 10 ½ schind,

Tomis Biørntuedt ½ hud,

och Amun Suendsens børn 10 ½ schind.

Er goed for 1 fuld gaardt, penge – 6 dr.

Kongl. Ma. bygger

 

 

Nørdre Aas som en enche wed naffn Sigrj bruger,

schylder 6 huder.

Derraf welb. Mogens Gyldenstierns arffuinger

4 huder med bøxell och herligh(edt),

och forne Sigrj 1 hudt,

och Aslach Grimsland 1 hudt.

Er goed for 1 fuld och ¼ gaard

i schat, penge – 7 ½ dr.

Welb. Mogens Gyldenstierns arffuinger bygger

 

 

Herøen som Søffren bruger,

schylder 6 huder

som laugmanden i Christiania med bøxell och

herligh(edt) eir dj fire,

och Søfren paa gaarden dj 2 huder.

I lige maader er lagt for 1 fuld och ¼ gaard

i schat, penge 7 ½ dr.

Laugmanden i Christiania bygger

 

 

Gundekleff som Rolf bruger

schylder 6 huder.

Deraff forne Rolf paa gaarden 4 huder med bøxell,

de Nyhus børn 2 huder.

Dene er lige goed for 1 fuld och ¼ gaard

Med forchr(eff)ne, penge - 7 ½ dr.

Rolf Gundekleff bygger

 

 

Syndre Tuedten som Rasmus bruger,

schylder 6 huder.

Deraff welb. Mogens Gyldenstierns arffuinger

7 huder med bøxell,

Eidanger kirche 1 ½ hudt

Anne wed bechen och hindes søster 1 hudt.

Dene gaard er lagt for 1 ½ fulde g(aa)rdt, penge – 7 ½ dr.

Welb. Mogens Gyldenstierns arffuinger bygger

 

 

Hougholt som Stouff och Olle bruger

Schylder 8 huder.

Deraf forne Stouff 4 huder ned Bøgsel,

och Anders paa Moe i Quisle sogn 4 huder.

Er lagt for fuld och I fuld och 1/4 gaardt schat, penge 7 ½ dr.

Stouff Hougholt bygger

 

 

Nørdre Tuedten som Effuen, Hoffuer, och

enken Marte bruger,

schylder 6 ½ huder.

Deraff Stouff Leerstang 3 huder med bøxell,

Rasmus Leerstang ½ hudt,

Tolleff Tuedtens arffuinger 1 ½ hudt,

Gierpen Proustj 1 hudt,

Edangers kirche 6 schind.

Er goed for 1 fuld og ¼ g(aa)rdt, penge – 7 ½ dr.

Stouff Leerstang bygger

 

 

Flaaten som enchen Marte med sine børn bruger,

schylder 2 tn. korn och 1 hudt.

Deraff Edangers presteboel 2 tn. korn,

och Bamle presteboel 1 hudt.

Er goed for ½ gaardt, penge – 3 dr.

Edangers presteboel bygger

 

 

Kleffuen som Ped(er) bruger,

schylder 4 huder,

som s. Christen Andersens børn med bøxell

och herligh(edt) er einden.

Er intet goed formedelst eiendom schyldt,

widre end for 1/3 gaardt, penge - 4 ½ dr.

S. Christen Andersens børn bygger

 

 

Jønolt som Gund(er) bruger

Schylder 6 huder

Som forne Gund(er) med bøxell och herligh(edt)

selff er einde.

Er lagt for 1 fuld och ¼ gaard i schat, penge - 7 ½ dr.

Gunder Jønolt bygger

 

 

Øffre Biørntued som lensmanden Luchas bruger,

schylder 6 huder.

Deraff tillkommer Ped(er) Nuestad i Bamle

2 huder 3 schind med bøxell

Amund Hagestad 1 hudt 9 schindt,

och en mand wed naffn Olle i Kylling sogin 2 huder

Er frj for schat fir sin bestilling schuldt.

Peder Nyestad i Bamle bygger

 

 

Nedre Biørntued som Halduor bruger,

schylder 6 huder.

Deraff Tomas Biørntued ald gaarden eide.

Er goed for 1 fuld och ¼ gaard schat, penge - 7 ½ dr.

 

 

Syndre Lunde som Niels bruger,

schylder 4 huder,

som Gierpen Proustj allene med bøxell tillkommer.

Er goed for 1 fuld gaardt schat, penge – 6 dr.

 

 

Oxøen som Pouell bruger,

schylder 4 huder.

Deraff forne Pouell 2 huder med bøxell,

och Hans i Fahrit i Brunlaug leen 2 huder.

Er i lige maader goed for 1 fuld gaard, penge – 6 dr.

Pouell Oxøen bygger.

 

 

Nordre Lunde som Rolff bruger,

schylder 7 ½ huder.

Deraff forne Rolff 6 ½ huder med bøxell,

och Kongl. Ma. 1 hudt.

Er goed for 1 fuld och ¼ gaard, penge – 7 ½ dr.

Rolff Lunde bygger.

 

 

Sillien som Anders bruger,

schylder 6 huder.

Deraff forne Anders 4 huder med bøxell,

welb. Christoffer Galdes arffuinger 2 huder.

Er goed for 1. fuld och ½ fierdings gaard, penge – 6 dr. 3 mk.

Anders Sillien bygger.

 

 

Questad som Hans och Findt bruger,

schylder 7 huder,

som Gierpen Proustj med bøxell tillkommer,

och 1 tylt hogen bordt till Kong. Ma.

Er goed for 1 fuld och ¼ gaard, penge – 7 dr.

Gierpen Proustj bygger

 

 

Rørre som enchen Sidzell bruger,

schylder 4 huder,

som Gierpen Proustj med bøxell følger.

Er en ringe gaard, och leylendingen meest forarmet.

Er lagt for 1/3 gaardt, penge – 4 ½ dr.

Gierpen Proustj bygger

 

 

Lerstang som Stouff och Rasmus bruger

schylder 7 huder.

Deraff Tynsberg kirche 2 huder wden bøgsell,

och Tønsberg sogneprest 2 huder med bøgsell,

och forne Stouff 3 huder.

Der vnder en pladz heder Løfføen

Er goed for 1/2 gaard schat, – 9 dr.

Tynsberg sogneprest bygger.

 

 

Biønes som Kield bruger

schylder 4 huder.

Deraff Rasmus Leerstang 3 ½ huder med bøxell,

och Kong. Ma. ½ hudt.

Er ingen schouff eller eiendom till, och bunden forarmet.

Er lagt for 1/3 gaardt, penge – 4 ½ dr.

 

 

Landgang som Hans bruger,

schylder 6 huder,

som laugstoellen i Scheen følger med bøxell och herligh(edt).

Denne gaardt er for faae aar siden affbrent och

bunden deroff(ue)r forsuechet.

Er lagt for 1 fuld och 1 fierdings g(aa)rdt, - 6 dr. 3 mk.

Laugstoellen i Scheen bygger

 

 

Syndre Aass som Amun bruger,

schylder 4 huder,

som Gierpen Proustj følger med bøxell.

Er goed for 1 fuld gaardt, - 6 dr.

Gierpen Proustj bygger

 

 

Waller som Lauritz bruger,

schylder 2 tn. Korn,

som Edangers presteboell følger med bøxell

och herlighedt. Er iche for g(aa)rdens ringh(edts)

schyld lagt høyre i schat end for 1/3 gaard, - 4 ½ dr.

Edangers presteboell bygger.

 

 

Birchetued som Guttorm bruger,

schylder 4 huder 6 schindt.

Deraff Offue Andersen i Scheen och hans stiffbørn

3 huder med bøxell,

Gierpen Proustj 1 hudt 3 schindt,

till Edangers presteboel 3 schind.

Kand schatte for en fuld gaardt, penge – 6 dr.

Offue Andersen i Scheen bygger.

 

 

Øruig som Hans bruger,

schylder 3 huder med bøxell till Kongl. Ma.

Derwnder en agger heder Elffuerøedt,

deraff giffues till Edangers kirche ½ dr.

Er lagt till schatt for 1/3 gaardt, - 4 ½ dr.

Kongl. Ma. bygger

 

 

Lunde som Rasmus bruger,

schylder 3 huder,

som sognepresten i Tyndbirg med bøxell

følger. Dene bunde er forarmet, och

gaarden ringe paa eindomb, kand iche

schate widre end for ½ g(aa)rdt, penge – 3 dr.

Sognepresten i Tynsberg bygger.

 

 

Soluerød som Hafftor bruger,

schylder 3 huder,

som s. Christen Andersens arffuinger med

bøxell och herligh(edt) er einde.

Er lagt for ½ g(aa)rdt, penge - 3 dr.

S. Christen Andersens arffuinger bygger.

 

 

Sandøen som Lauritz bruger,

schylder 2 huder,

med et setter vnder kaldes Strand,

som Gimsøe closter bruger (!).

Giff(ue)r i schat, - 3 dr.

Gimsøe closter bygger.

 

 

Mulle som enchen Tone bruger,

schylder 3 huder.

Deraff Tomis Biørntuedt i Sollumherit

1 ½ hudt 3 schind,

forne enche paa gaarden 1 hudt 3 schind.

Denne gaard findes ringe paa eindom,

och iche vidre kand schat end for ½ g(aa)rdt, - 3 dr.

Tomis Biørntuedt bygger.

 

 

Røed som Glør och Knudt bruger,

schylder 3 huder.

Deraf Giertrud Aases arffuinger 1 ½ hudt med ½ bøxell.

Er lagt for 1/3 gaardt, - 4 ½ dr.

Giertrud Aases arffuinger och Tolleff Asmunsens

børn bygger.

 

 

Stamland som enchen Marj bruger

schylder 2 hud,

som laugmanden i Tynsberg følger med bøxell.

Er lagt for ½ g(aa)rdt, - 3 dr.

Laugmanden i Tynsberg bygger.

 

 

Flogstad som Tallich och Torgier bruger,

schylder 3 huder,

som laugmanden i Tynsberg følger med bøxell.

Er 1/3 gaardt, - 4 ½ dr.

Laugmanden i Tynsberg bygger.

 

 

Berg som enchen Anne paaboer med hindes søn Toer,

schylder 3 huder,

som Gimsøe closter med bøxell och herligh(edt) følger.

Er 1/3 gaardt, - penge 4 ½ dr.

Gimsøe closter bygger

 

 

Haaøen och Offuen som Joen bruger,

och er 2 goede pladtzer, schylder 3 huder,

som hand selff med bøxell och herligh(edt) er eiende.

Haff(ue)r tilforne werit regnit for ½ gaard,

men nu er taxerid for 1/3 gaardt i schat, - 4 ½ dr.

Joen Offuen bygger

 

 

Birchøen som enchen Ellj bruger,

schylder 2 huder,

som Gimsøe closter med bøxell och herligh(edt)

er eiende, penge – 3 dr.

Gimsøe closter bygger

 

 

Røed som Anders bruger,

schylder 3 huder,

som till Marte Linj følger med bøxell och

herligh(edt). Er forhøyt sat paa landschyldt, haff(ue)r

iche werit tilforne høyre regnet end en halff

gaardt, penge – 3 dr.

Marte Linj bygger

 

 

Syndre Graff(ue)r som Gløer bruger,

schylder 3 huder,

som Gierpen proustj med bøxell følger.

Er goed for 1/3 gaardt, penge – 4 ½ dr.

Gierpen proustj bygger

 

 

Klep som Anne bruger,

schylder 3 huder,

Aslach Grimsland i Søndersleff sogin 2 huder

och 3 schind med bøxell,

Simen Meen 9 schind.

Er en fatig quinde, ha(ff)uer ringe midell,

till med iche gaarden større end ½ gaardt, penge – 3 dr.

Aslach Grimsland i Søndersleff sogen bygger

 

 

Guttum som Reer bruger,

schylder 2 huder,

Deraff Luchas Biørntued ½ hud med bøxell,

Reer paa gaarden 4 schind,

Engell Ollsen 4 schind,

och Gunder Biørntueds børn 6 schind,

Er lagt for ½ g(aa)rdt, penge – 3 dr.

Luchas Biørntued bygger

 

 

Sigtesøen som enchen Marte bruger,

schylder 2 huder,

deraff Nes kirche 1 hudt med bøxell,

och Kirsten Suends 1 hudt.

Er i lige maader ½ gaard, penge – 3 dr.

Nes kirche bygger

 

 

Schrabekleff som Tosten bruger,

schylder 3 huder,

som laugstoellen wdj Scheen med bøxell følger.

Denne gaardt haffuer altid werit regnit for

½ gaardt, och kand iche heller widre schatte, penge – 3 dr.

Laugstoellen wi Scheen bygger

 

 

Hallevarp som Christen bruger,

schylder 3 huder,

som følger till laugstoellen i Scheen

med bøxell.

Haff(ue)r tilforne werit en ødegaardt, men nu

schatter for ½ gaardt, penge – 3 dr.

Laugstoellen i Scheen bygger

 

 

Stuellen som Anders bruger,

schylder 3 huder,

Deraff Edangers presteboel 2 huder med bøxell,

och Kongl. Ma. 1 hud.

Haff(ue)r och werit regnit for 1 ødegaardt, och nu

er lagt for ½ gaardt, penge – 4 ½ dr.

Edangers presteboel bygger

 

 

Basseboe som Morten bruger,

schylder 1 ½ hudt,

som med bøxell och herligh(edt) følger till

laugsteollen i Scheen.

Er lagt for ½ gaardt, penge – 3 dr.

Laugsteollen i Scheen bygger

 

 

Øffreaassen som Reir bruger,

schylder 1 hudt,

med bøxellen følger till Edangers presteboel.

Er en fatige mand och en ringe pladtz.

Er lagt i schat for, penge 6 mk.

Edangers presteboel bygger

 

 

Raffneberg som Rasmus Lerstang bruger,

schylder 1 hudt,

som forne Rasmus med bøxell følger.

Er en lide(n) øde pladtz som bruges vnder

Leerstang. Er lagt for, penge – 5 mk.

Rasmus Lerstang bygger

 

 

Nøchlegaard som Oluff bruger,

schylder 2 huder,

som laugmanden i Scheen med bøxell och

herligh(edt) følge(r).

Er lagt for 1 ½ feirdingsg(aa)rd, penge - 9 mk.

Laugmanden i Scheen bygger

 

 

Schrucherød som Engel med sin moder Marte bruger,

schylder 1 hudt,

som forne Marte med bøxell selvff tilkommer.

Bruges aff en enche, och er en ringe plads paa

eiendomb, giff(ue)r i schat, penge - 1 dr.

Marte Schrucherødt bygger

 

 

Ochlum som Simen bruger,

schylder 2 huder,

som Simen och hans børn bygger.

Er goedt for en half gaardt, penge - 3 dr.

Simen med sine børn byger

 

 

Wirisdall som enchen Orslow bruger,

schylder 1 ½ hudt.

Deraff eir Jngeborg Sollie med sine børn

11 schind med ½ bøssel,

och forne Orslou med sine børn 7 schind.

Er intet bredre (!) end for ¼ gaard, penge – 6 mk.

Jngeborg Sollie bygger

 

 

Døuig som Hans bruger,

schylder 1 hudt,

som Edangers presteboell med bøxell følger.

Denne g(aa)rdt er affbrent och manden samme tidt

mist sitt helbred, och er en husarm stachell.

Er dete aar for schatten forschonnidt.

Edangers presteboell bygger

 

 

Buer som enchen Rolind besidder,

schylder 1 hudt,

som Rolf Lunde med bøxell følger.

Er goed for 1 fierdings g(aa)rdt, penge – 6 mk.

Rolff Lunde bygger

 

 

Bachen som Rolff bruger,

schylder 2 huder,

som følger laugstoellen i Tynsberg.

Er for høyt sat paa landschyld, men goedt

for 1 fierdingsg(aa)rdt, penge – 6 mk.

Laugstoellen i Tynsberg buger

 

 

Sollj som Pouell paaboer,

schylder 1 hudt,

som med bøxell følger Edangers presteboel.

Er goed for 1 fierdings schat, penge – 6 mk.

Edangers presteboel bygger

 

 

Sundsaas som Amund bruger,

schylder 1 ½ hudt,

som forne Amund haff(ue) i pant aff Søffren Herøe

med bøxell og herligh(edt).

Er goed for en ødeg(aa)rds schat, penge – 6 mk.

Amunds Sundsaas bygger

 

 

Kiendall som Hans bruger,

schylder 1 hudt,

som hand selffuer med bøxell er einde.

Er it styche eng och bruges vnder Ouestad.

Er lagt i schat for penge – 5 mk.

Hans Kiendall bygger

 

 

Settre som Reer bruger,

schylder 1 hudt,

som liger till Edangers presteboel med bøxell.

Er en fatig mand och kand iche schatte widre end, penge – 1 dr.

Edangers presteboel bygger

 

 

Stridzkleff eier Olluff Helgesen paa Hougholt

till pant, och schylder 1 hudt.

Er en ringe ødegaardt och giff(uer) i schat, penge 1 ½ dr.

Olle Helges(sen) byger