| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK |      


 

Diverse fra tingboka ang. personer i Brevik.

 

 

Anno 16.07.1706 – Jørgen Hansen af Brevig lod lyse sit Skrift at ingen udj hans fravær maae betroe hans hustrue Lispet Zachariasdatter noget uler med hende forhandle sig noget til af Huuses midler – men giør hiendes i dette fald ganske umyndig. Dat. Helsingør d. 5. decb. 1707.

Anno 28.03.1708 – Mons Lauritz Nielsen lod lyse Hans Moder Trinche Sal. Niels Rasmussens Kjøbebref paa Sal. Johan Arentzens huus i Brevig (dat. 21.12.1707)

Anno 16.07.1708 – Laurs Nielsen udj Brevig lod lyse Sign. Jørgen Holstes kiøbebref paa Ørstvedt 6 huder med bøxel (dat. 04.06.1708)

Anno 05.12.1708 – Harald Mogensen lod lyse Mons. Jacob Thurmand forsekrings sedel paa at bygge og bo i Throsvig (dat. 18.01.1708)

Anno 02.12.1709 – Hr. Oberst Lieut. Arnolt lod lyse Hr. Obr. Liutn. Krags kiøbebref paa ¼ part i Brevig m. videre for 500 rd. (dat. 28.04.1709)

Anno 03.09.1779 – Hr. Procurator Rougtvedts skiøde til Peder Isachsen for Knut Muurmesters hus i Brevig mod betalt 30 rd. (dat. 30.05.1779)

Anno 03.09.1779 – Aflyst afg. Postmester Knudsens Sterfboe Schefftecommisarens og Boens Wergers Tronspor paa Søren Terchelsens Obl. for Capital 90 rd. af 7’de sept. 1772 til Hr. Lars Schwint dat. 13. feb.1778, som med sine renter er afbetalt efter paategnet qvittering.

Anno 03.09.1779 – Lars Gundersen Fæseths obl. til Her. Postmester Hans Chrystie for summa 19 rd. mot pant i hans hus paa øen i Brevig. (dat. 02.12.1779)

Anno 03.09.1779 – Aflyst Lars Gundersen Fæseths obl. til Lars Scwindt i Brevig dat. 13/3 1777 mod 1. priors pant i hans hus i Brevig som med sine renter er betalt efter qvittering.

Anno 27.01.1780 – Søren Thorchildsens obl. til Hr. Lars Schwindt for 300 rd. mod pant af 1.ste prior udj hans hus i Brevig (dat. 03.01.1780)

Anno 27.01.1780 – Erich Larsen Fæseths obl. til Hr. Lars Schwindt for 100 rd. mod 1.ste prior pant udj hans – af Anders Mathisens kjøpte hus i Brevig. (dat. 10.09.1779)

Anno 27.01.1780 – Ole Jørgensens i Brevig hans obl. til Madam Sal. Christopher Blom for 99 rd. med 1.ste prior udj hans gaard i Brevig.

Anno 27.01.1780 – Abraham Larsens Obl. eller rettere skiøde til Ole Jørgensen for et hus i Brevig mod betalt 160 rd. (dat. 12.01.1780)

Anno 27.01.1780 – Niels Jaensen af Brevigs hans afkald til Sven Berg for den sedstnævntes kone, Kiersti Jørgensdatter,s fædrene arv 60 rd. (dat. 20.09.1779) 

Anno 27.01.1780 – Sorenskriver Nors’s auctionsskiøde til Mons. Lars Nielsen for afg. Seilmager Holms gaard i Brevig – imod betalt 800 rd. (dat. 09.09.1779)

Anno 27.01.1780 – En Contracht mellem Rasmus Jonsen Grubbe og Hans Hvistendahl paa Christopher Larsen Grønsholtes gaard i Brevig for summa 80 rd. (dat. 11.02.1775)

Anno 28.01.1780 – Visiteur Teiglers til Isach Hansen Asdahl paa huus med grund paa Sylterøen i Brevig imod betalt 300 rd. (dat. 10.01.1780)

Anno 08.05.1780 – Aflyst Anders Fagerholms obl. til Niels Larsen udstæd den 4.de jan 1765 med 1. prior i hans huse og løsøre i Brevig for cap. 290 rd. som er betalt efter paategnet qvitt., 3 i alt, den sidste af 13 april.

Anno 04.09.1780 – Aflyst Hr. Cammerjunker og Hoffjunker von Løwenschiolds obl. for 20 000 rd. af Sal. Postmæster Knudsens børns arvemidler med pant i Bolvig Jernværk videre udstedt 02.03.1779.

Anno 25.01.1781 – Bonne Jørgensen i Brevig hans Obl. til Hr. Sorenskriver Nors for 60 rd. imod 4 % rente og pant med 1.ste prior udj hans eiende hus i Brevig (dat. 06.11.1780)

Anno 25.01.1781 – Hans Hansen Holms obl. til Bamble oberformynderi for 300 rd. af Hans Olsen Holms arvemidler i Brevig imod 1. prior udj hans huus og gaard i Brevig. (Dat. 29.02.1780)

Anno 03.09.1781 – Bevilgning for Niels Bamble paa 1. at besørge ved egne folck, Frans Korten med baate og pramme imellom Brevig og Stathelle 2. paa et Giestgiverie hans hus i Brevig (dat. 30.10.1780)

Anno 04.09.1781 – Et auctions skiøde udstædt af sorenskriver Noers den 18. july 1781 til Niels Jensen Smed for stervboe husene i Brevig efter afdøde Maren, Sal. Søren Eegs, solgt ved auction 27. april 1781. Afbetalt 250 rd. obl. udsted til Stervboarvingene med 362 rd.

Anno 14.10.1782 – Indfandt sig hos mig paa Grd. Tveten i Eidanger, Enken efter Christen Pedersen Watsted i Brevig, nafnl. Torbor Alvsdatter og foreviste et mellom hende og hendes Sal. Mand oprettet testementet e.t.c.

Anno 23.05.1783 – Et auctions skiøde udsted af sorenskriver Nors til Skipper Jochum Borse for Erich Andersen Enkes huus i Brevig. Kiøbt ved auction 11 feb. 1783 for 1110 rd. Skiødet udstæd 14. mars 1783.

Anno 30.01.1784 – Jacob Jacobsen Hafaxes skiøde til Søren Jacobsen for et hus i Brevig imod betalt 185 rd. (dat. 29.10.1783)

Anno 30.01.1784 – Søren Jacobsen Skomagers obl. til Amund Andersen Havrager for laante 192 rd. med pant i huuset i Brevig, kjøbt af Jacob J. Hafax. (Dat 20.06.1784)

Anno 11.08.1785 – Sorenskriver Nors auctions skiøde til Hr. Hans Holst i Brevig paa Christen Strømtangens huus, mod betalt 65 rd. (dat. 20.07.1785)

Anno 11.08.1785 – Niels Hansen Coches skiøde til broderen Lars Hansen paa hans hus i Bugten i Brevik mod betalt 200 rd. (dat. 11.02.1785)

Anno 19.01.1786 – Et auctionsskiøde fra Ole Grubbe paa en Søebod i Brevig, kjøbt i opbuds efter Hr. Eilert Winther for 252 rd. (dat. 05.12.1785)

Anno 19.01.1786 – Et auctions skiøde til Hr. Hans Holst paa Myhren kaldet paa Brevigsaasen, kjøbt paa auction efter afg. Jørgen Chrystie imod betalt 250 rd. (dat. 07.06.1785)

Anno 20.01.1786 – Sorenskr. Nors, proc. Hyppaffs og Ejlert Winthers skiøde til Abraham Jonsen Nenseth paa et huus i Brevig imod betalt 200 rd. (dat. 17.10.1785)

Anno 20.01.1786 – Abraham Jonsen Nenseths obl. til Ole Olsen Basseboe for cap. 340 rd. mod 1. prior i hans hus i Brevig (dat. 18.10.1785)

Anno 18.01.1787 – Et auctionsskiøde til Hr. Hans Erichsen paa Kiølhalingsplads og Søebod kiøbt paa auct. udj Jacob Nielsens opbudsboe for 822 rd. (dat. 30.09.1786)

Anno 18.01.1787 – Et auctions skiøde paa den saakaldte Skiøthe? gaard i Brevig. Kiøbt af Hans Erichsen aft. Postmester Knudsen for 696 rd. (dat. 06.04.1778).

Anno 08.09.1788 – Sorenskr. Norses actionsskiøde til Hr. Postm. Chrystie paa Lars Kiørholdts hus paa Sætret (dat. 30.05.1788)

Anno 08.09.1788 – Postmester Chrysties skiøde til Sorenskr. Norss paa Lars Kiørholdts huus paa Sætret mod betalt 19 rd. (dat. 09.07.1788)

Anno 18.01.1788 – Et auctionsskiøde til mæster Abraham Bruun paa et hus under grunden nr. 106 paa Sylterøen i Brevig. Betalt 220 rd. (dat. 03.09.1786)

Anno 18.01.1788 – Sorenskr. Nors auct. skiøde til Hr. Nicolai Benj. Aal paa skibet Fideolt? Patention, kjøbt paa auction i Jacob Nielsen opbudsboe for 1242 rd. (17.07.1786)

Anno 18.01.1788 – Sorenskr. Nors auctionsskiøde til Regiment Qvartermester Windfeldt paa Hr. Jacob Nielsens opbudsgaar i Brevig med betalt 3000 rd. (dat. 14.12.1786)

Anno 24.01.1789 – Thorborg Alvsd.’s skiøde til Sr. Hans Erichsen paa hendes huus i Brevig mod betalt 199 rd. (dat. 24.07.1788)

Anno 24.01.1789 – Hans Erichsens skiøde til Thorborg Alfsdatter paa et hus i Brevig, betalt 169 rd. (dat. 06.09.1788)

Anno 03.06.1790 – Auctions skiøde til Hr. Diderich von Cappelen paa 11/20 del parter af Breviks grunde og gaarder Nedre Lunne mod betalt 2500 rd. dat. 11. dec. 1789 og qvitt for kiøbesum 11. jan og 31 marts 1790.

Anno 24.01.1791 – Postmester Boye Chrysties skiøde til Jens Larsen Forbech paa Rasmus Grubbes hus i Brevig, betalt 100 rd. (dat. 10.01.1791)

Anno 26.08.1791 – Ole Grubbes skiøde til Hr. Hans Erichsen paa en søebod i Brevig – 220 rd. (dat- 12-08.1791)

Anno 19.01.1792 – Kiøbekontract hvorved Joachim Borse har overdraget til Sr. Knud Erichsen en han tilhørende gaard i Brevig under Nr.21. kiøbesum 1199 rd. (dat. 01.03.1791)

Anno 27.08.1792 – Aflyst Hr. Boye Chrysties obl. til Scheens Hospital, 700 rd. hvorh. var pants. 11/20 parter i Nedre Lunde med tilligg. Breviks og Sylterøens grunde, dat. 31. des. 1776 og afqvitt. i dag af Hr. Peder Flod i Scheen til hvem summen ved transport var overdraget.

Anno 18.01.1793 – Sorenskr. Norss og Hans Winthers salg og kjøb af huuse og grunde Nr. 100, 101 paa Øen i Brevig.

Anno 30.08.1793 – Skiøde til Hr. Lars Nielsen paa hans moders gaard i Brevig, betalt m. 605 rd. foruden omkost. (dat. 14.03.1793)

Anno 23.08.1794 – Sr. Jørgen Bendlers skiøde til skibs Capitaine Jacob Nissen paa en gaard i Brevig bet. 599 rd. (dat. 03.09.1793)

Anno 16.01.1795 – Sorenskr. Norses auctionsskiøde til Hr. Joachim Borse paa en Grd. i Brevig mod betalt 2000 rd. foruden omkostninger (dat. 20.06.1794)

Anno 16.01.1795 – Jørgen Fredrich Schiøths skiøde til Jens Schaanning paa den første hus i Brevig m. tillegg 2.de Hauge for 799 rd. (dat. 20.03.1794)

Anno 16.01.1795 – Joachim Borses skiøde til Sr. Knud Erichsen paa et hus i Brevig 1199 rd. (dat. 11.12.1794)

Anno 01.09.1797 – Anders Tollefsens skiøde til Hr. Controlleur Christen Barclay paa et hus i Brevig mod bet. 499 rd. (dat. 09.05.1797)

Anno 01.09.1797 – Controleur Barclays Obl. til Hr. Jacob Cudrio, stor 400 rd. mod pant m. 1’ste priors hus i Brevik (dat. 09.05.1797)

Anno 01.09.1797 – Sorenskr. Nors auctions skiøde til Hr. Albert Blehr mod betalt 165 rd. for Maria Bergs tomt i Brevig (dat. 24.04.1797)

Anno 01.09.1797 – Jens Buchas obl. til Brevig kirke, 1050 rd. mod 1.ste prior pant i 2 huuse i Gunnekleven (dat. 09.08.d.a.)

Anno 14.01.1799 – Jørgen Dahls skiøde til sin søn Halvor Falch Dahl paa i grd. i Brevig og nogle løsøre for 1000 rd. (dat. 05.12.1798)

Anno 20.06.1799 – Karsen Sal. Grubbes skiøde til sønnen Jacob Larsen paa hendes grd, i Brevig mod betalt 2000 rd. (dat. 01.04.1799)

Anno 23.11.1801 – Postmester Chrysties grund seddel til Peder Isachsen for en tomt, nr, 82 i Brevig (dat. 03.10.1801)