| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE

 


 

 

 

Tormodsrød Gnr.2

 

Landskyld 2 ½ huder 3 skinn (1664) 

 

Eier i 1762: Selveiergods

 

 

Litt fakta som Tormodsrød

 

 

(Med plassene Rønningen og Nyhus)

 

 

 

De tidlige manntallene på Tormodsrød:

 

HALVOR var den første vi hører om på Tormodsrød ifølge Bakken. Han nevnes der i 1528 og skylden ble da satt til 2 ½ hud 3 skinn.

 

WILLUM nevnes under saltverkskatten i 1613-1614. Han nevnes der fortsatt i 1645.  

 

I jordboken for Telemark 1624 nevnes Thorgier Øfferbøe i Siljan og Engebredt Kliffue i Solum herred som eiere av odelsgods i Siljan. Det var, blant annet, 2 1/2 hud 3 skinn i Tormodsrød.

 

TOLLEF SOLVERØD eide Tormodsrød i 1647 ifølge Bakken. Dette var da Tollef  Colbjørnsen som i 1647 også eide Solverød. I skifte etter Tollef sin kone i, Mari Nilsdatter, i 1703 nevnes denne eierdelen i Tormodsrød på 2 1/2 hud. 

 

OLE COLBJØRNSEN nevnes i 1647 som bruker på Tormodsrød ifølge Bakken. Dette var nok da bror av Tollef. I skattematrikkelen i 1647 blir dette bekreftet. Vi finner her en Ole som bruker på Tormodsrød. Skylden var på 2 huder og 9 skinn og eiere var Berthe Kløverød med sine barn med 2 1/2 hud samt bygselsrett og Slemdal kirke med 3 skinn. Berthe Kløverød var da mor til TOLLEF COLBJØRNSEN Solverød og Ole Colbjørnsen. Dermed var det moren med barna som eide delen i 1647 og Tollef som siden overtok denne delen slik det nevnes i skifte etter hans kone i 1703. Ole nevnes som bruker på Tormodsrød også i 1650 og 1655. Berte Kløverød stod også som eier i 1650 og 1655. Ole Colbjørnsen nevnes i prestens manntall i 1664 som oppsitter på Tormodsrød. Han stod da som 41 år gammel og nevnes med sønnene Engelbret 15 år og Kolbjørn 14 år. Videre nevnes en ANDERS TORSEN 40 år som tjenestedreng. Det står etter hans navn ”en bortrømt soldat”. Skylden er satt til 2 ½ hud 3 skinn. Ole nevnes som bruker frem til 1688. Tollef Solverød nevnes som eier frem til 1673. Da nevnes hans arvinger som eiere og fra 1680 nevnes Ole Solverød som eier. Han nevnes som eier, i alle fall, frem til 1688.

 

THORMUE 35 år nevnes i fogdens manntall fra 1664 som oppsitter og en tjenestedreng COLBJØRN OLSEN 15 år.(Han nevnes der i 1665, 1666 og 1667. Disse årene nevnes han og Ole i hvert sitt skattemanntall. Etter dette nevnes bare Ole.)

 

NILS TOLLEFSEN var bruker av Tormodsrød fra 1689 til odelskatten i 1692. Nils var nok sønn av overnevnte Tollef Colbjørnsen Solverød som i 1647 eide Tormodsrød. Denne overnevnte Ole var da hans onkel. Nils Tollefsen nevnes under Austad, der det var skifte etter han i 1698.

 

TORE var ifølge Bakken bruker i 1693.

 

OLE nevnes som oppsitter i matriklene fra 1696 til 1700.

 

BERTEL nevnes som oppsitter i matrikkelen i 1702.

 

OLE nevnes i 1703 og 1704.

 

I 1692 og 1700 eide Slemdal kirke 3 skinn og Ole Solfverød eide 2 huder og 6 skinn.

 

NILS nevnes som oppsitter i 1705 og 1707

 

OLE ASBJØRNSEN nevnes i 1711 han med kvinne og et barn. Han drev gården til 1720 ifølge Bakken.  

 

Nils Olsen Solverød kjøpte i 1712 6 skinn i Tormodsrød av Jacob Tollefsen og i 1718 1 hud 6 skinn i Tormodsrød av Ole Amundsen og 6 skinn i gården av Gunder Solvesen. (Slemdal kirke eide fortsatt 3 skinn i gården)

 

Tormodsrød løpenummer 484:

- Skjøte fra Jacob Tollevsen Løberg til Nils Olsen paa 6 skind i Tormodsrød for 36 rd.. Tingl. 13.04.1712

- Skjøte fra Ole Anundsen til Nils Olsen paa 1 hud 6 skind i Tormodsrød for 145 rd. Tingl. 18.07.1718

- Skjøte fra Gunder Solvesen til Nils Olsen paa 6 skind i Tormodsrød. Tingl. 12.11.1718

 

 

Hermann Løvenskiold kjøpte i 1764 Slemdal kirkes 3 skinn i Tormodsrød. (datert 24.05.1764)

 

Løvenskold kjøpte også noen mer jord på Tormodsrød:

Skyldsettingsforretning på Tormodsrød 21.05.1783 hvorefter utskilt et skovstykke med en skyld av 1 skinn. 

Skjøte fra Engvold Nilsen til Løvenskiold paa et skovstykke paa Tormodsrød for 499 rdl.. Tinglyst 21.03.1783

Skyldsettingsforretning på Tormodsrød 21.05.1783 hvorefter utskilt et jordstykke med en skyld av ½ skinn. 

Skjøte fra Nils Gundersen til Løvenskiold paa Thormodsrødhaugen for 99 rdl. Tingl. 21.05.1783

 

Skjøte fra Nils Gundersen til Jacob Nilsen paa 9 skind i Tormodsrød. Tingl. 13.07.1801

Skjøte fra Jacob Nilsen til Løvenskiold på 10 skind i Tormodsrød. Tingl. 13.07.1801

 

 

 

Bosatt i rundt 1664

 

Ole Colbjørnsen f. ca 1622 kan ha vært sønn av Colbjørn Bjørnsen på Kløverød. Ole nevnes på Tormodsrød i 1664.

 

Barn:

Engebret Olsen f. ca 1649

Colbjørn Olsen f. ca 1650

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her rundt 1690

 

Det var nok Nils Tollefsen f. omkring 1660 gift med Rønaug Svendsdatter f. ca 1670 som nevnes på Tormodsrød rundt 1690. Nils var da sønn av Tollef Colbjørnsen Solverød. Overnevnte Ole Colbjørnsen var bror til Tollef Colbjørnsen og da Nils sin onkel.

 

Se Austad

 

 

Nevnt her i 1711, 1713 og 1714

 

Ole Asbjørnsen f. ca 1653 var gift med Margrethe Jacobsdatter f. ca 1683. Han nevnes på Tormodsrød i 1711 med kvinne og et barn. Han døpte barn der i 1713 og 1714. Det ble også nevnt en Ole på Tormodsrød litt tidligere? De døde begge i Siljan i 1733, uten at det står hvor de bodde.

 

Barn:

Karen Olsdatter f. 1713 d. 1713

Tor Olsen f. 1714 d. 1758

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1721 til 1726

 

Anders Nilsen f. ca 1699 fra Solverød giftet i 1721 med Karen Eriksdatter f. ca 1697 fra Torsholt. De ble brukere på Tormodrød frem til 1726 og var etter det på Torsholt frem til de kom til Mo i Gjerpen ca 1751. Anders døde på Mo i 1757 og Karen døde der i 1769.

 

Barn:

Ole Andersen f. 1721 d. 1788

Karen Andersdatter f. 1724

Karen Andersdatter f. 1725 d. 1726

Maria Andersdatter f. 1726 d. 1783

Paul Andersen f. 1729 d. 1772

Christen Andersen f. 1732 d. 1802

Erik Andersen f. 1736 d. 1765

Nils Andersen f. 1739 d. 1808

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her i 1729

 

Jens Mikkelsen f. 1704 fra Sølland giftet seg i 1728 med Inger Larsdatter f. ca 1702 fra Toa. De døpte barn bosatt på Tormodsrød i 1729 men fra 1731 nevnes de på Hogstad.

 

Se Hogstad Nedre

 

 

 

Bosatt her fra 1732 til ca 1770

 

Anders Nilsen sin bror Gunder Nilsen f. ca 1704 ble den neste på Tormodsrød. Gunder giftet seg i 1732 med Åste Pedersdatter f. ca 1709 fra Tvetan. De bosatt seg på Tormodsrød. Åste døde der i 1764 og Gunder døde i 1779 på Gurholt der sønnen Ole bodde på den tiden.

 

Barn:

Pernille Gundersdatter f. 1733 d. 1733

Ole Gundersen f. 1734 d. 1779

Lars Gundersen f. 1737 d. 1771

Anne Gundersdatter f. 1739

Nils Gundersen f. 1742 d. 1800

Helvig Gundersdatter f. 1746

Ingeborg Gundersdatter f. ca 1748 d. 1778

Jacob Gundersen f. 1750

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her i 1740

 

Karen Kittelsdatter f. 1726 var datter av Kittel Olsen og Maren Jonsdatter på Solverød. Hun døde på Tormodsrød i 1740, bare 14 år gammel.

 

Se foreldrene på Solverød

 

 

 

Bosatt her fra 1759 til 1769

 

Ole Gundersen f. 1734 var sønn av Gunder Nilsen. Ole giftet seg i 1759 med Birte Christensdatter f. 1734 fra Island. De ble bosatt på Tormodsrød og bodde der frem til i 1769 døpte barn bosatt på Gurholt. De bodde resten av livet på Gurholt. Ole døde der i 1779 og Birte i 1784.

 

Barn:

Pernille Olsdatter f. 1760 d. 1808

Maren Olsdatter f. 1762 d. 1762

Ole Olsen f. 1763 d. 1811

Nils Olsen f. 1765 d. 1769

Isak Olsen f. 1767 d. 1833

Jan Olsen f. 1769 d. 1770

Christen Olsen f. 1771 d. 1795

Åste Olsdatter f. 1774

Kari Olsdatter f. 1777 d. 1777

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1768 til 1800 (Hans 5. kone Inger til 1833)

 

Nils Gundersen f. 1742 var også sønn av Gunder Nilsen Tormodsrød. Han giftet seg 1. gang i Gjerpen i 1768 med Maria Nilsdatter f. 1757 fra Gjerpen. De ble bosatt på Tormodsrød og Nils bodde der resten av livet. Hans familie nevnes vekselsvis på Rønningen u/Tormodsrød og på Tormodsrød, men i 1782 og 1801 nevnes de ikke som husmenn. Maria døde i 1778. Nils giftet seg 2. gang i 1779 med Ingeborg Bertelsdatter f. 1749 Gurholt i 1779 og hun døde i 1784. Nils giftet seg 3. gang i 1786 med Pernille Svendsdatter f. 1748 fra Moholt. Hun døde i 1788. Nils giftet seg så for 4. gang med Mette Svendsdatter f. ca 1759. Hun døde i 1791 og Nils giftet seg så for 5. og siste gang med Inger Fredriksdatter f. 1759 fra Solverød. Nils døde på Rønningen i 1800 og Inger levde der til 1833. Hun døde på Rønningen u/Tormodsrød der Nils sin sønn Jacob nevnes som husmann.

 

Nils Gundersen og Maria Nilsdatter sine barn:

Anne Nilsdatter f. 1768 d. 1778

Maren Nilsdatter f. 1771 d. 1772

Maren Nilsdatter f. 1773 d. 1773

Maren Nilsdatter f. 1774 d. 1778

Jacob Nilsen f. 1778 d. 1818

 

Nils Gundersen og Ingeborg Bertelsdatter sine barn:

Gunder Nilsen f. 1780 d. 1780

Anne Nilsdatter f. 1781 d. 1823

Ole Nilsen f. 1784 d. 1785

 

Nils Gundersen og Pernille Svensdatter sine barn:

Ole Nilsen f. 1786 d. 1788

 

Nils Gundersen og Mette Svendsdatter sine barn:

Gunder Nilsen f. 1790 d. 1846

Lars Nilsen f. 1791 d. 1792

 

Nils Gundersen og Inger Fredriksdatter sine barn:

Ingeborg Nilsdatter f. 1794

Ole Nilsen f. 1797

Kirsten Nilsdatter f. 1800

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1778 til ca 1785

 

Jon Engvoldsen f. 1755 var sønn av Engvold Nilsen Sølland (Nevnt under her). Han giftet seg i 1778 med Karen Olsdatter f. 1754 fra Solverød. De bodde på Tormodsrøs fra 1778 til ca 1784. Fra 1786 døpte da barn bosatt på Sølland. (Hans kone Karen døde på Tormodsrød i 1813.)

 

Se Sølland

 

 

 

Nevnt her fra 1782 og 1792.

 

Engvold Nilsen f. 1730 og hans kone Anna Caterina Reiersdatter f. 1718 nevnes både på Sølland og som en av to brukere på Tormodsrød i 1782. Engvold døde på Tormodsrød i 1792.

 

Se Sølland

 

 

 

Se Tormodsrød etter 1814

 

 

Bruk under Tormodsrød:

 

 

Rønningen

 

 

Nyhus